ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ระเบียบ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ระเบียบ*, -ระเบียบ-

ระเบียบ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ระเบียบ (n.) rule See also: order, regulation Syn. กฎระเบียบ, ระเบียบปฏิบัติ
ระเบียบการ (n.) regulation See also: order of procedure, procedure
ระเบียบปฏิบัติ (n.) practice
ระเบียบปฏิบัติ (n.) regulation See also: constitution, rule
ระเบียบวาระ (n.) agenda
ระเบียบวาระการประชุม (n.) agenda Syn. วาระการประชุม, ระเบียบวาระ
ระเบียบวิธี (n.) regulation See also: procedure, mode, method, arrangement
ระเบียบวิธี (n.) regulation See also: procedure, mode, method, arrangement
ระเบียบวินัย (n.) discipline See also: code of conduct
ระเบียบสังคม (n.) social rules See also: common law, tradition
ระเบียบเรียบร้อย (v.) be in order Ops. รกรุงรัง, เละเทะ
ระเบียบแบบแผน (n.) ceremony See also: formality Syn. พิธี, แบบแผน, ธรรมเนียม
ระเบียบแบบแผน (n.) ceremony See also: protocol, rite Syn. พิธีการ, แบบแผน
ระเบียบแบบแผน (n.) tradition See also: custom, convention, code of conduct, common practice Syn. ขนบธรรมเนียม, จารีต, ประเพณีนิยม, จารีตประเพณี
English-Thai: HOPE Dictionary
access methodวิธีเข้าถึงโปรแกรมสำหรับเข้าถึงหมายถึง ระเบียบวิธีการเขียนโปรแกรมหรือชุดคำสั่งสำหรับการเก็บและเรียกใช้ข้อมูลมี 2 วิธี คือ วิธีการเข้าถึงโดยตรง (direct) หรือโดยสุ่ม (random) และวิธีการเข้าถึงโดยอ้อม (indirect) หรือโดยลำดับ (sequential) ดู direct และ indirect access ประกอบ
agenda(อะเจน' ดะ) n., (pl. -das, -da) ระเบียบวาระการประชุม, หนังสือบันทึกเรื่องราว, พหูพจน์ของ agendum, Syn. schedule, programme, timetable)
apollonian(แอพพะโล'เนียน) adj. เกี่ยวกับเรื่องของ Apollo, สุขุม, มีระเบียบ (serene)
archived file(อา-ไคว์ไฟล์) แฟ้มเก็บถาวร หมายถึง แฟ้มข้อมูลที่เก็บไว้อย่างเป็นระเบียบ เป็นลักษณะของแฟ้มข้อมูลชนิดแฟ้มข้อมูลแบ่งออกเป็น 4 ประเภท คือ read only, system archive และ hidden (บางทีใช้ archive เฉย ๆ ก็ได้)
attribute(อะทริบ'บิวทฺ) vt. ให้เหตุผลว่า,ถือเอา,อ้างเหตุผล. -n. คุณลักษณะ. -attributer, attributor n. -attribution n., Syn. assign, consider , quality) ลักษณะประจำหมายถึง คุณสมบัติของสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่มีลักษณะพิเศษ มีการเน้นความแตกต่างจากของอื่นในประเภทเดียวกัน เช่น ถ้าเป็นแฟ้มข้อมูลในระบบดอส จะมีลักษณะประจำต่างกันเป็น 4 อย่าง คือ แฟ้มข้อมูลที่มีการจัดเก็บเป็นระเบียบ (archive) แฟ้มที่อ่านได้อย่างเดียว แก้ไขไม่ได้ (read only) แฟ้มที่ไม่แสดงตัว (hidden) และแฟ้มระบบ (system) หรือถ้าต้องการหาคำใดคำหนึ่ง (เช่น ในโปรแกรมประมวลผลคำ) นอกจากจะบอกคอมพิวเตอร์ว่าสะกดอย่างไรแล้ว อาจบอกเพิ่มเติมว่า ...เป็นคำที่ใช้แบบอักษร Times New Roman ขนาด 14 จุด ข้อความที่บ่งบอกคุณสมบัติเพิ่มเติมไปนี้ก็เรียกว่า " attribute " ทั้งสิ้น
bristol fashionn. กิริยาเรียบร้อยเป็นระเบียบ
ceremony(เซอ'ริโมนี) n. พิธี,ระเบียบแบบแผน,พิธีการ,พิธีรีตอง, Syn. ritual
chaos(เค'ออส) n. ความอลหม่าน,ความสับสนวุ่นวาย,ความไม่มีระเบียบ, Syn. disarray
chaotic(เคออท'ทิค) adj. อลหม่าน,สับสน,วุ่นวาย,ไร้ระเบียบ,คลุมเครือ, Syn. deranged
children of godn. คริสต์ศาสนานิกายหนึ่งที่เคร่งครัดมีระเบียบวินัยมากและอยู่กันเป็นชุมชน
clean(คลีน) adj. สะอาด,เกลี้ยง,หมดจด,ไม่มีมลทิน,บริสุทธิ์,สุจริต,ไม่หยาบคาย,ไม่มีกัมมันตภาพรังสี,ไม่มีรอยแก้,ไม่มีอุปสรรค์,เป็นระเบียบเรียบร้อย,ไม่มีทั้งสิ้น,ไร้เดียงสา,ไม่มีอาวุธซ่อนอยู่ -adv. อย่างสะอาด,รักสะอาด,สมบูรณ์,ทั้งหมด,ทั้งสิ้น. vt. ลบออก,ขจัดออก. v
disconnectedadj. ซึ่งแยกออก,ไม่ปะติดปะต่อ,ไม่เชื่อมติดกัน,ไม่ต่อกัน,ซึ่งไร้เหตุผล,ไม่เป็นระเบียบ., Syn. rambling
constitution(คอนสทิทิว'เชิน) n. การประกอบขึ้น,การก่อตั้ง,การสถาปนา,ร่างกาย,อุปนิสัย,สันดาน,รัฐธรรมนูญ,ระเบียบข้อบังคับ,รูปแบบการปกครอง,รากฐาน, Syn. composition
constitutional(คอนสทิทิว'เชินเนิล) adj. เป็นรากฐาน,เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ,เป็นส่วนสำคัญ,ถูกต้องหรือเป็นไปตามรัฐธรรมนูญ,เกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับ. n. การเดินหรือการออกกำลังกายที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ, Syn. basic
convention(คันเวน'เชิน) n. การประชุม,การประชุมพรรคการเมือง,สัญญา,สนธิสัญญา,อนุสัญญา,ระเบียบแบบแผน,จารีตประเพณี,ธรรมเนียมปฎิบัติ,การประชุมที่มีกำหนด, Syn. meeting,custom
cosmos(คอส'เมิส,คอส'โมส) n. จักรวาล,อวกาศ,ความเป็นระเบียบที่สมบูรณ์,ความลงรอยกัน,
data structureโครงสร้างข้อมูลหมายถึง รูปแบบของการจัดระเบียบของข้อมูล ซึ่งมีอยู่หลายรูปแบบ ศัพท์ต่าง ๆ ในเรื่องของโครง สร้างของข้อมูลที่คุ้นหู มีอยู่หลายคำ เช่น เขตข้อมูล (field) , แถวลำดับ (array) , ระเบียน (record) , ต้นไม้ (tree) , รายการโยง (linked list) เป็นต้น
derange(ดิเรนจฺ') vt. ทำให้ไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย,ก่อกวน,ทำให้ยุ่งเหยิง,ทำให้สติฟั่นเฟือน,ทำให้บ้า, Syn. disorder
derangement(ดิเรนจฺ'เมินทฺ) n. ความยุ่งเหยิง,ความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย,ความบ้า
desultory(เดส'ซัลโทรี) adj. ไม่ปะติดปะต่อ,ไม่ต่อเนื่อง,ไม่เป็นระเบียบ,โยกเยก, See also: desultoriness n., Syn. cursory
disciplinable(ดิส'ซะพลินนะเบิล) adj. ซึ่งสั่งสอนได้,ซึ่งทำเป็นระเบียบวินัยได้
disciplinal(ดิส'ซะพลิเนิล) adj. เกี่ยวกับวินัย,เกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับ
disciplinarian(ดิสซะพลิเน'เรียน) n. ผู้ยึดถือระเบียบวินัย,ผู้ควบคุมหรือบังคับให้เป็นไปตามระเบียบวินัย. adj. เกี่ยวกับระเบียบวินัย
discipline(ดิส'ซะพลิน) n. วินัย,ระเบียบวินัย,การฝึกฝน,การลงโทษ,สาขาวิชา,ศิลปปฎิบัติ,วินัยทางศาสนา vt. ฝึกฝน,ทำให้มีวินัย,ลงโทษ,แก้ไข., See also: discipliner n., Syn. order
disconnectionn. การแยกออก,การไม่ต่อกัน,การไร้เหตุผล,การไม่เป็นระเบียบ, Syn. disconnexion
dishabille(ดิสชะบีล') n. การแต่งตัวรุ่มร่าม,ความไม่เป็นระเบียบ, ภาวะจิตฟุ้งซ่าน., Syn. deshabille n.
disjointvt.,vi. แยกข้อต่อ,แยกส่วนต่อ,ทำให้ข้อต่อหลุด,ทำให้ไม่เป็นระเบียบ
disorder(ดิสออร์'เดอะ) n. ความไม่เป็นระเบียบ,ความสับสน,ความผิดปกติทางกายหรือใจ. vt. ทำให้ไม่เป็นระเบียบ,ทำให้ยุ่งเหยิง,ทำให้สับสน., Syn. bustle ###A. order,form
disorderlyadj.,adv. ไม่เป็นระเบียบ,ยุ่งเหยิง,สับสน, See also: disorderliness n. ดูdisorderly, Syn. untidy,unruly ###A. tidy,civil
disorganisationn. ความไม่เป็นระเบียบ,ความสับสน,ความยุ่งเหยิง
disorganisevt. ทำให้สับสน,ทำให้ไม่เป็นระเบียบ., See also: disorganiser n. ดูdisorganize disorganizer n. ดูdisorganize
disorganizationn. ความไม่เป็นระเบียบ,ความสับสน,ความยุ่งเหยิง
disorganizevt. ทำให้สับสน,ทำให้ไม่เป็นระเบียบ., See also: disorganiser n. ดูdisorganize disorganizer n. ดูdisorganize
fix(ฟิคซฺ) {fixed,fixing,fixes} vt. ทำให้แน่น,ติด,ติดแน่น,กำหนดแน่นอน,เพ่งมอง,เพ่งความสนใจ,ป้ายความผิด,ซ่อมแซม,จัดให้เรียบร้อย,จัดให้เป็นระเบียบ,เตรียมอาหาร,แก้แค้น,ลงโทษ,จัดการ,เปลี่ยนไนโตรเจนในอากาศให้เป็นสารประกอบที่มีประโยชน์ (เช่นปุ๋ย) ,ทำให้ภาพเกาะแน่นโด
fixed(ฟิคซฺทฺ) adj. ติดแน่น,ซึ่งได้กำหนดไว้,ซึ่งได้ทำให้มั่นคงหรือถาวร,เป็นการเพ่งมองหรือเพ่งความสนใจ,แน่นอน,มั่นคง,ถาวร,ไม่ผันแปร,เป็นระเบียบ., See also: fixedly adv. fixedness n., Syn. fastened
formal(ฟอร์'เมิล) adj. เป็นพิธีการ,ตามรูปแบบ,พิธีรีตองมาก,เจ้าระเบียบ,เหมาะสม,สอดคล้อง n. งานสังคมที่ต้องใส่ชุดราตรี. adv. ในชุดทางการ,ในชุดเครื่องแบบ., See also: formalness n., Syn. ceremonious
formalise(ฟอร์'มะไลซ) v. ทำให้เป็นระเบียบแบบแผน,ทำให้มีระเบียบ,ทำให้มีพิธี,ทำให้เป็นทางการ., See also: formalization,formalisation,formalizer,formaliser n., Syn. plan,organize
formality(ฟอร์แมล'ลิที) n. ระเบียบ,ระเบียบแบบแผน,พิธีรีตอง,ความเคร่งครัดในระเบียบ,ความเข้มงวด,ธรรมเนียมปฏิบัติ, Syn. orthodoxy
formalize(ฟอร์'มะไลซ) v. ทำให้เป็นระเบียบแบบแผน,ทำให้มีระเบียบ,ทำให้มีพิธี,ทำให้เป็นทางการ., See also: formalization,formalisation,formalizer,formaliser n., Syn. plan,organize
giabbr. government issue,ทหารที่กองทัพสหรัฐอเมริกา adj. เคร่งครัดต่อระเบียบวินัย
English-Thai: Nontri Dictionary
agenda(n) ระเบียบวาระการประชุม
array(n) ขบวน,ทิว,แถว,ระเบียบ,เครื่องแต่งกาย,เสื้อผ้า
ceremonious(adj) เป็นพิธี,เป็นทางการ,ถูกต้องตามแบบแผน,ถูกระเบียบ
ceremony(n) พิธี,พิธีการ,ระเบียบแบบแผน
chaotic(adj) โกลาหล,สับสนอลหม่าน,ยุ่งเหยิง,วุ่นวาย,ไม่มีระเบียบ
codify(vt) ทำเป็นประมวล,ทำเป็นระเบียบ,รวบรวม,เข้ารหัส,จัดหมวดหมู่
collocation(n) การจัดระเบียบ,การจัดวาง
discipline(n) ระเบียบข้อบังคับ,ระเบียบวินัย,การลงโทษ,การฝึกฝน
disorder(n) ความวุ่นวาย,ความยุ่งเหยิง,ความสับสน,ความไม่เป็นระเบียบ,ความอลหม่าน
disorderly(adj) ยุ่งเหยิง,โกลาหล,อลหม่าน,วุ่นวาย,สับสน,ไม่เป็นระเบียบ
disorganize(vt) ทำให้แตกแยก,ทำให้ยุ่งเหยิง,ทำให้สับสน,ทำให้ไม่เป็นระเบียบ
form(n) รูป,แบบ,ชนิด,ลักษณะ,ทรวดทรง,สัณฐาน,ระเบียบ,พิธี
formal(adj) เป็นพิธี,ตามแบบ,ตามระเบียบ,ตามหลักการ,เป็นทางการ
formality(n) ระเบียบวิธี,พิธี,แผน,หลักการ,พิธีรีตรอง,ธรรมเนียมปฏิบัติ
irregular(adj) ผิดปกติ,ตะกุกตะกัก,ไม่สม่ำเสมอ,ไม่ถูกระเบียบ
lawless(adj) ไม่เคารพกฎหมาย,ไร้ระเบียบ,ไม่มีขื่อมีแป,ไม่รักษากฎ,ผิดกฎหมาย
mess(n) ความสับสน,ความไม่เป็นระเบียบ,ความยุ่งเหยิง,อาหารจานหนึ่ง
messy(adj) ยุ่ง,สกปรก,ไม่เป็นระเบียบ,ลำบากใจ
method(n) ระเบียบ,วิธี,แบบแผน,วิธีการ
methodical(adj) ทำตามระเบียบวิธี,รอบคอบ,มีระเบียบ,มีเหตุผล
misrule(n) การปกครองไม่ดี,ความไม่มีระเบียบ
muss(n) ความยุ่ง,ความสับสน,ความอลหม่าน,ความไม่มีระเบียบ
order(n) ใบสั่ง,คำสั่งซื้อ,ตำแหน่ง,อันดับ,ชั้น,ระเบียบแบบแผน
orderliness(n) ความเป็นระเบียบ,ความเรียบร้อย,ความมีวินัย
orderly(adj) เป็นระเบียบ,เรียบร้อย,มีวินัย
organization(n) การจัดระเบียบ,การจัดตั้ง,องค์กร,คณะ,องค์การ
organize(vt) จัดระเบียบ,รวบรวม,ทำให้เป็นระบบ,จัดตั้ง
prig(n) คนพิถีพิถัน,คนเจ้าระเบียบ,คนอวดดี
prim(adj) เรียบร้อย,สงบเสงี่ยม,เป็นระเบียบ
procedure(n) ระเบียบการ,วิธีดำเนินการ,การปฏิบัติ,พฤติการณ์,ขบวนการ,แนวทาง
proceedings(n) รายงาน,ระเบียบการ,การปฏิบัติ
program(n) สูจิบัตร,โครงการ,รายการ,กำหนดการ,แผน,ระเบียบวาระ
programme(n) สูจิบัตร,โครงการ,รายการ,กำหนดการ,แผน,ระเบียบวาระ
propriety(n) ความเหมาะสม,ความถูกต้อง,ความสมควร,ความประพฤติ,ระเบียบ
prospectus(n) ระเบียบการ,หนังสือแสดงโครงการ
punctilio(n) ความเจ้าระเบียบ,มารยาท,ข้อปลีกย่อย,เรื่องหยุมหยิม
punctilious(adj) เจ้าระเบียบ,เจ้ายศเจ้าอย่าง,หยุมหยิม
puritan(n) คนเคร่งคัดในศีลธรรม,คนเจ้าระเบียบ
puritanical(adj) เคร่งคัดในศีลธรรม,เจ้าระเบียบ
RED red tape(n) ระเบียบราชการ,ผ้าแถบแดง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
agendaระเบียบวาระการประชุม [ดู order of business และ order of the day] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
dropped orderระเบียบวาระที่ตกไป [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
new world order (NWO)ระเบียบใหม่ของโลก [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
order of the day; order of businessระเบียบวาระการประชุม [ดู agenda] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
calendarลำดับเรื่อง (ในระเบียบวาระการประชุมสภา) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
disorder๑. ความพิการ, การเสียระเบียบ๒. (จิตเวช.) โรค, ความผิดปรกติ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
disorderly conductความประพฤติที่ผิดระเบียบแบบแผน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
gavel ruleการรักษาระเบียบในสภา (โดยประธานเคาะค้อน) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
irregularityความไม่ถูกต้อง (ตามระเบียบแบบแผน) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
methodology๑. ระเบียบวิธี๒. ระเบียบวิธีวิทยา [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
order๑. คำสั่ง, ระเบียบ๒. ความสงบเรียบร้อย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Order in the Houseการรักษาระเบียบในสภา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
organization๑. องค์การ๒. การจัดองค์การ๓. การจัดระเบียบ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
polity๑. องค์การทางการเมือง๒. การจัดระเบียบองค์การทางการเมือง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
regularityความถูกต้องตามระเบียบ, ความสม่ำเสมอ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
regulateวางระเบียบ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
tactic-จัดระเบียบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
New World Orderระเบียบใหม่ของโลก
Practiceระเบียบปฏิบัติ [TU Subject Heading]
Amorphousอะมอร์ฟัส โครงสร้างของสารของแข็งซึ่งการจัดเรียงของอะตอมเป็นไปอย่างไม่มีระเบียบ ไม่มีรูปแบบที่แน่นอน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Chaoticไม่เป็นระเบียบ [การแพทย์]
Compulsiveเจ้าระเบียบมาก [การแพทย์]
cycleรอบ,วง, วัฏจักร, ลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและดำเนินติดต่อกันไปอย่างมีระเบียบจนจบลง ณ จุดเริ่มต้นนั้นอีก  เช่น รอบของการแกว่งของลูกตุ้มนาฬิกา วงชีวิตของกบวัฏจักรของน้ำ เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Derangementการเสียระเบียบ,ความผิดปกติ [การแพทย์]
dicotyledon [dicot]พืชใบเลี้ยงคู่, พืชที่มีใบเลี้ยง 2 ใบในระยะเอ็มบริโอ เป็นพืชที่มีลำต้นไม่เป็นปล้อง เส้นใบเป็นร่างแห กลุ่มท่อลำเลียงเป็นระเบียบ มีระบบรากแก้ว เช่น ถั่ว มะขาม มะม่วง เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Disorganizedไม่เป็นระเบียบ [การแพทย์]
Fineค่าปรับห้องสมุด มีการระบุถึงการปรับในระเบียบการใช้ห้องสมุด กรณีคืนหนังสือช้ากว่ากำหนด หรือ ผู้ใช้ทำหนังสือห้องสมุดหาย หรือชำรุด จะมีการระบุว่า ต้องชำระเป็นเงินทดแทนหนังสือเล่มนั้น (หรืออาจจะซื้อหนังสือที่มีเนื้อหาอย่างเดียวกันมาทดแทน)
Grey Area Measures มาตรการคลุมเครือ มาตรการที่อยู่นอกกรอบของข้อตกลงแกตต์ (ดู GATT) ได้แก่ การทำความตกลงทั้งด้านราคาและปริมาณเพื่อจำกัดการส่งออก (ดู Export Restriant Agreement) การจัดระเบียบการตลาด (ดู Orderly Marketing Agreement) ซึ่งถือเป็นมาตรการที่มีลักษณะเลือกปฏิบัติและมีผลบิดเบือนการค้าเสรี ระหว่างประเทศ ในการเจรจารอบอุรุกวัยของแกตต์ (ดู Uruguay Round) ได้ยกเอาเรื่องมาตรการคลุมเครือขึ้นมาพิจารณา และได้กำหนดไม่ให้ประเทศภาคีใช้มาตรการคลุมเครือที่กล่าวมาข้างต้น รวมทั้งมาตรการที่คล้ายคลึงกันอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการส่งออกและนำเข้า สำหรับมาตรการคลุมเครือต่างๆ ที่ยังมีผลใช้บังคับอยู่จะต้องมีการแก้ไขให้สอดคล้องกับข้อตกลงแกตต์ หรือจะต้องยกเลิกไปภายใน 4 ปี นับตั้งแต่ผลการเจรจารอบอุรุกวัยมีผลใช้บังคับในกลางปี พ.ศ. 2538 [สิ่งแวดล้อม]
International organizationการจัดระเบียบโลก [TU Subject Heading]
Legalกฎระเบียบ [การแพทย์]
Over the counter marketตลาดรองตราสารทุนตลาดซื้อขายหลักทรัพย์หรือตราสารทางการเงินอื่น ๆ ที่ไม่ได้จดทะเบียนทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์อย่างเป็นทางการ เช่น การซื้อขายนอกตลาดโดยปกติจะมีขนาดหรือปริมาณการค้าจำนวนน้อยกว่า มีสภาพคล่องน้อยกว่า และมีการคุ้มครองผลประโยชน์ของนักลงทุนน้อยกว่าตลาดที่เป็นทางการ ในสหรัฐอเมริกาได้มีการจัดทำระเบียบกฎเกณฑ์สำหรับการซื้อขายนอกตลาดขึ้นเพื่อใช้ปฏิบัติกันเอง โดยสมาคมผู้ค้าหลักทรัพย์แห่งชาติ (The National Association of Securities Dealer : NASD) สำหรับประเทศไทยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้เห็นชอบในหลักการในการจัดตั้งตลาดรองตราสารทุนเมื่อเดือนกันยายน พ.ศ. 2537 โดยมุ่งเน้นนักลงทุนที่เป็นสถาบันเข้ามาลงทุนในตลาดนี้ [ตลาดทุน]
Reserved bookหนังสือจองคือ หนังสือที่อาจารย์ผู้สอนในรายวิชาหนึ่งๆ กำหนดให้หนังสือดังกล่าวเป็นหนังสืออ่านประกอบในรายวิชาที่สอน โดยได้แจ้งให้ห้องสมุดและบรรณารักษ์จัดแยกหนังสือดังกล่าวออกเพื่อให้บริการแก่ผู้เรียนเป็นเฉพาะ หนังสือที่ถูกจัดเป็นหนังสือสำรอง จะมีระเบียบการยืมคืนพิเศษกว่าหนังสือทั่วไป คือ ระยะเวลาการยืมจะสั้นกว่าหนังสือทั่วไป เพื่อให้มีการหมุนเวียนการใช้งานอย่างทั่วถึงในกลุ่มผู้เรียน นอกจากระยะเวลาการยืมที่สั้นกว่าหนังสือทั่วไปแล้ว ค่าปรับกรณีที่ยืมเกินกำหนดส่งคืนก็จะสูงกว่าหนังสือทั่วไปด้วยเช่นกัน
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
protocol (n.) ระเบียบการ Syn. obligation, treaty
red tape (n.) ระเบียบราชการ
red tape (n.) ระเบียบราชการที่จุกจิกเกินไป See also: ระเบียบที่หยุมหยิมเกินไป Syn. bureaucracy
arranged (adj.) เป็นระเบียบ See also: เหมาะสม, ถูกต้อง, ตามลำดับ Syn. chronological
arranged (adj.) ซึ่งเป็นไปตามระเบียบ See also: ซึ่งจัดเรียงตามระบบ, ซึ่งเป็นระเบียบ Syn. well-organized Ops. disordered
array (vt.) จัดระเบียบแถว Syn. marshal
as good as gold (idm.) เป็นระเบียบเรียบร้อย See also: ประพฤติตัวดีมาก
at sixes and sevens (idm.) ไม่เป็นระเบียบ (คำไม่เป็นทางการ) See also: เละเทะ
be in order (phrv.) เป็นระเบียบ See also: เรียบร้อย Syn. keep in
bureaucratic (adj.) เกี่ยวกับข้าราชการและกฎระเบียบต่างๆ
by-law (n.) กฎระเบียบของสโมสรหรือบริษัท Syn. bye-law
bye-law (n.) กฎระเบียบของสโมสรหรือบริษัท Syn. by-law
call to order (idm.) บอกให้เป็นระเบียบ See also: สั่งให้อยู่ในระเบียบวินัย
ceremony (n.) ความมีระเบียบแบบแผน
codification (n.) การจัดระเบียบหมวดหมู่กฎหมายหรือกฎเกณฑ์ต่างๆ See also: การเรียบเรียง, การประมวล Syn. arrangement, classification
conscientiousness (n.) ความเจ้าระเบียบ See also: ความพิถีพิถัน
desultoriness (n.) การปฏิบัติที่ไม่เป็นไปตามระเบียบปกติ Syn. disorganization
disarrange (vt.) ทำให้ไม่เป็นระเบียบ See also: ทำให้ยุ่งเหยิง Syn. disorder
disarranged out of order (adj.) ซึ่งไม่เป็นระเบียบ See also: สับสน, ยุ่งเหยิง, วุ่นวาย Syn. mixed up Ops. orderly, arranged
disarrangement (n.) ความไม่เป็นระเบียบ See also: ความยุ่งเหยิง, ความไม่เรียบร้อย Syn. disorder
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
We need to tidy upเราต้องทำมันให้เป็นระเบียบ มีขยะอยู่ทุกที่เลย
You've got to obey the rulesคุณต้องเชื่อฟังกฎระเบียบ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Everything I'd hoped to find in the system, control, order, perfection, none of it meant a thing.ทุกอย่างที่พ่อหวังจะได้พบในระบบ การควบคุม ระเบียบ ความสมบูรณ์แบบ ไม่มีความหมายอะไรเลย
Guys, I know it's a bit of a mess, but trust me, everything will be ready for the launch tomorrow.guys, ฉันรู้ว่ามันเป็นบิต ระเบียบ แต่เชื่อฉัน ทุกอย่างจะพร้อม สำหรับการเปิดตัวในวันพรุ่งนี้
Order, order, please.ระเบียบ ๆ อยู่ในระเบียบด้วยค่ะ
Army regulations forbid storing munitions within 500 yards of the barracks.ระเบียบกองทัพห้ามอาวุธจัดเก็บ ภายใน 500 หลาของค่ายทหาร
Guardian protocol.ระเบียบการของคนคุ้มกัน
Screw protocol. reid's in trouble.ระเบียบการณ์งี่เง่า รี้ดกำลังมีปัญหานะ
Level one protocols. Sorry, hon.ระเบียบขั้นที่ 1 น่ะ เสียใจด้วยที่รัก
Real mess back here.ระเบียบจริงกลับมาที่นี่.
You enter into a code of ethics with the university, not with each other.ระเบียบทางจริยธรรมและจรรยาบรรณไว้สำหรับมหาลัย ไม่ใช่นักศึกษาคนอื่น
Bureaucracy has never worked that fast before.ระเบียบบริหารไม่เคย ทำงานเร็วเท่านี้มาก่อน
Correctional officers at a mental institution.ระเบียบปฎิบัติ เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์อยู่ที่สถาบันทางจิต
Official vocab guidelines state that "force" is too aggressive.ระเบียบราชการกำหนดว่า "บังคับ" รุนแรงไป
Discipline. Gentlemen, discipline!ระเบียบวินัย ท่านสุภาพบุรุษ ระเบียบวินัย
Discipline, precision.ระเบียบวินัย, ความแม่นยำ
I've got a disciplinary hearing. Well,ระเบียบวินัยของฉันมันเรียกร้อง
Discipline and the Bible.ระเบียบวินัยและพระคัมภีร์
Master protocols for the command and control of our nuclear arsenal.ระเบียบสำหรับสั่งการ และควบคุมนิวเคลียร์จากคลังแสงของเรา
"rules on whether the Holocaust happened?"ระเบียบเกี่ยวกับการไม่ว่าจะเป็น ความหายนะที่เกิดขึ้น?
Our protocol is very strict, Clarke.ระเบียบเราเข้มงวดมาก คลาก
HYDRA's new world order will arise.ระเบียบโลกไฮดราใหม่ที่จะเกิดขึ้น
What are the rules about using the bathroom in a house you're showing?ระเบียบในการใช้ห้องน้ำ ของคุณเป็นยังไงเหรอ?
And from the look of this table, seven untidy little children.และจากรูปลักษณ์ของตารางนี้ เจ็ดเด็กเล็ก ๆ ไม่เป็นระเบียบ
You tidy up the room.คุณเป็นระเบียบเรียบร้อยขึ้น ห้องพัก
Аnd сheerfully together we сan tidy uр the рlaсeและมีความสุขด้วยกัน เราสามารถเป็นระเบียบ เรียบร้อยขึ้นสถานที่
Same formality and red tape.ตามระเบียบเเละขั้นตอนเดิม
Purely as a matter of routine, you know.ก็ตามระเบียบขั้นตอนละนะ
Yes, Frith. It's purely a formality.- ใช่ ฟริธ ก็ตามระเบียบขั้นตอนน่ะ
You can tell by the sweat and the mess on his uniform.และระเบียบที่เขาทำจาก เครื่องแบบของเขา ไม่เห็นสวยเป็นเขาครับ?
Losing one mess tin.การสูญเสียระเบียบดีบุก
You, when you find yourself surrounded by the enemy with no hope of survival, you must organise yourself into a defensive locality and hold out.โดยศัตรูกับแทบไม่มีความหวัง ของการอยู่รอดคุณต้องจัด ระเบียบตัวเอง เป็นท้องที่ป้องกันและถือออก
That's just going by the book.นั่นมันตามระเบียบการ
Guys, could we please get organized?ทุกคน ช่วยมีระเบียบหน่อย
What a mess!สิ่งที่ไม่เป็นระเบียบ
It's your mess, Clinton! You clean it up.มันเป็นไม่ระเบียบของคุณ คลินตัน คุณทำความสะอาด
Hey, this is pretty neat.เฮ้นี้เป็นระเบียบสวย
I keep everything tidy. That's all.ผมจัดการทุกอย่างให้เป็นระเบียบเรียบร้อย แค่นั้นแหละครับ
I'm the butler. I like to keep the kitchen tidy.ผมเป็นพ่อบ้าน ผมชอบที่จะให้ครัวเป็นระเบียบเรียบร้อย
They have strict rules. No press.พวกเขามีกฎระเบียบที่เข้มงวด ไม่มีการกด
We have rules about thisเรามีกฎระเบียบเกี่ยวกับเรื่องนี้
We live together, so we need rulesเราอยู่ด้วยกันจำต้องมีกฎระเบียบ

ระเบียบ ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
整う[ととのう, totonou] Thai: จัดเป็นระเบียบ English: to be put in order
整う[ととのう, totonou] Thai: เป็นระเบียบ English: to be arranged
整え[ととのえ, totonoe] Thai: จัดระเบียบ English: arrange
整える[ととのえる, totonoeru] Thai: จัดให้เป็นระเบียบ English: to put in order
調節[ちょうせつ, chousetsu] Thai: การจัดให้เป็นระเบียบหรือเหมาะสม English: regulation (vs)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ระเบียบ
Back to top