ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ระมัดระวัง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ระมัดระวัง*, -ระมัดระวัง-

ระมัดระวัง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ระมัดระวัง (v.) be careful See also: be cautious, take precaution, take care Syn. รอบคอบ, ระแวดระวัง Ops. เลินเล่อ, ประมาท
ระมัดระวัง (adv.) carefully See also: cautiously Syn. รอบคอบ, ระแวดระวัง Ops. เลินเล่อ
English-Thai: HOPE Dictionary
argus-eyedระมัดระวัง, ตาคมกริบ
anyhow(เอน'นีเฮา) adv. อย่างไรก็ตาม,กรณีใด ๆ ,อย่างไม่ระมัดระวัง., Syn. notwithstanding, anyway)
argus(อาร์'กัส) n. ยักษ์ 100 ตาในนิยายกรีก, ผู้สังเกต, ผู้ที่ระมัดระวัง a giant with 100 eyes
attentive(อะเทน'ทิฟว) adj. ซึ่งให้ความสนใจ,สนใจ, ระมัดระวัง,เป็นห่วง,มีมารยาท, เอาอกเอาใจ, Syn. alert, thoughtful)
baby(เบ'บี่) {babied,babying,babies} n. ทารก,ผู้เยาว์,หญิงที่มีเสน่ห์ vt. ทำยังกับเป็นเด็กเล็ก ๆ ,เอาใจ,โอ๋,ใช้ด้วยความระมัดระวัง, See also: babyhood n. ดูbaby babyish adj. ดูbaby, Syn. babe
calculatedadj. คิดคำนวณไว้ด้วยความระมัดระวัง
canny(แคน'นี) adj. ระมัดระวัง,ฉลาด,หลักแหลม,คล่องแคล่ว,ประหยัด,มัธยัสถ์,อ่อนโยน,สงบเงียบ,สบาย,น่ารัก,สวยงาม, See also: canniness n.
care(แคร์) {cared,caring,cares} vt.,n. (การ) เอาใจใส่,ระมัดระวัง,ดูแล,เป็นห่วง,อยากได้,ชอบ,รัก, Syn. attention
careful(แคร์'ฟูล) adj. ระมัดระวัง,ระวังรอบคอบ,ละเอียด,ถี่ถ้วน,ประณีต, Syn. attentive
careless(แคร์'เลส) adj. สะเพร่า,ไม่ระมัดระวัง,หยาบ,ไร้กังวล,ไม่วิตก, See also: carelessness n. ดูcareless
cark(คาร์ค) n. ความระมัดระวัง,ความเอาใจใส่,ความกังวล
caution(คอ'เ'ชิน) {cautioned,cautioning,cautions} n. ความระมัดระวัง,การตักเตือน,การคาดโทษ -v. เตือน,แนะนำ, See also: cautioner n. cautionary adj.
cautious(คอ'เชิส) adj. ระมัดระวัง,รอบคอบ, See also: cautiousness n. ดู cauterize v. ดูcauterization cauterize v. ดูcauterization, Syn. watchful
charily(แชร'ริลี) adj. ด้วยความระมัดระวัง,มัธยัสถ์,ขี้เหนียว,เหนียว
chariness(แชร'ริเนส) n. ความระมัดระวัง,ความประหยัด,ความขี้เหนียว,ความเหนียว
chary(แชร์'รี) adj. ระมัดระวัง,เหนียมอาย,ประหยัด,ขี้เหนียว,จู้จี้, Syn. careful
circumspectadj. รอบคอบ,ระมัดระวัง, See also: circumspectness n. ดูcircumspect
circumspectionn. ความระมัดระวัง,ความรอบคอบ,
con(คอน) 1. {conned,conning,cons} v. ต่อต้าน,แย้ง,เรียนรู้,ศึกษา,ตรวจสอบอย่างระมัดระวัง,จำไว้,นำเรือ,ถือพวงมาลัยเรือ n. การต่อต้าน,การโต้เถียง,ผู้คัดค้าน,ผู้ลงบัตรคัดค้าน,นักโทษ,วัณโรค adj. ซึ่งหลอกให้เชื่อ 2. ย่อมาจากคำว่า CONsole ซึ่งศัพท์บัญญัติฉบับราชบัณฑิตยสถาน แปลว่า ส่วนเฝ้าคุม ในวงการคอมพิวเตอร์ มักจะหมายถึง อุปกรณ์ของคอมพิวเตอร์ส่วนที่เป็นแป้นพิมพ์และจอภาพ เป็นต้นว่า คำสั่ง COPY CON:autoexec.bat เป็น คำสั่งที่นำมาใช้เมื่อต้องการนำข้อความที่เราพิมพ์จากแป้นพิมพ์และมองเห็นบนจอภาพ (โดยไม่ต้องใช้โปรแกรมประมวลผลคำ) คัดลอกเข้าไปเก็บไว้เป็นแฟ้มข้อมูลแฟ้มหนึ่ง ชื่อว่า autoexec.bat เมื่อพิมพ์ข้อความที่ต้องการเสร็จแล้ว ให้กด CTRL+Z หลังจากนั้น ในคอมพิวเตอร์ก็จะมีแฟ้มข้อมูลชื่อ autoexec.bat ซึ่งบรรจุข้อความที่พิมพ์ไว้นั้น
conscientious(คอน?ีเอน'เชิส) adj. ซึ่งควบคุมโดยสติรู้ผิดรู้ชอบ,รอบคอบ,ระมัดระวัง., See also: conscientiousness n. ดูconscientious, Syn. honest
contemplation(คอนเทมเพล'เชิน) n. การใคร่ครวญ,การไตร่ตรอง,การพิจารณาอย่างระมัดระวัง,เจตนา,ความมุ่งหมาย,การอธิษฐาน,การเข้าญาน, Syn. thought
deliberate(ดิลิบ'บะเรท) adj. รอบคอบ,สุขุม,ใคร่ครวญ,ระมัดระวัง,โดยเจตนา, See also: deliberateness n., Syn. think
delicacy(เดล'ละคะซี) n. ความละเอียดอ่อน,ความประณีต,ความอ่อนช้อย,คุณสมบัติที่แตกง่าย,ความบอบบางที่ต้องใช้ความระมัดระวัง,ความอ่อนแอ,ความแคล่วคล่อง,ความยากที่จะจัดการ,ความลำบาก., Syn. modesty
discreet(ดิสครีท') adj. พิจารณารอบคอบ,สุขุม,ไตร่ตรองอย่างรอบคอบ,ระมัดระวัง., See also: discreetness n. ดูdiscreet
discretion(ดิสเครช'เชิน) n. ความสุขุม,การไตร่ตรองอย่างรอบคอบ,ความระมัดระวัง., See also: discretionary adj. ดูdiscretion discretional adj. ดูdiscretion
copy protectionการป้องกันการคัดลอกหมายถึง วิธีการป้องกันไม่ให้ผู้ใดสามารถคัดลอกได้ ผู้เขียนโปรแกรมมักพยายามทำทุกวิถีทางที่จะกันไม่ให้ผู้หนึ่งผู้ใด มาคัดลอกโปรแกรมหรือแฟ้มข้อมูลที่เขาสร้างขึ้นไว้ เช่นใช้อุปกรณ์ปิดกั้น หรือซ่อนแฟ้มข้อมูลบางแฟ้มไม่ให้มองเห็น อย่างไรก็ตาม เมื่อมีกฎหมายในเรื่องของลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ออกมาแล้ว ผู้ที่จะคัดลอกก็จะต้องระมัดระวังในเรื่องการคัดลอกนี้มากขึ้น
dizzy(ดิซ'ซี) adj. วิงเวียนศีรษะ,หน้ามืด,ตาลาย,ยุ่งเหยิง,สับสน,ซึ่งทำให้สับสน,ไม่ระมัดระวัง,โง่. vt. ทำให้วิงเวียนศีรษะ, See also: dizzily adv. ดูdizzy dizziness n. ดูdizzy, Syn. lightheaded,giddy
feel(ฟีล) {felt,felt,feeling,feels} v. รู้สึก,สำนึก,ทราบซึ้ง,เห็นใจ,เข้าใจ,สัมผัส,คล้ำ,คลำหา -n. การรู้สึก,การสัมผัส,ประสาทสัมผัส. -Phr. (feel one's way ไปข้างหน้าระมัดระวัง), Syn. sense,perceive,touch
forgetful(ฟอร์เกท'ฟูล) adj. ชอบลืม,สะเพร่า,ไม่สนใจ,ไม่ระมัดระวัง,ซึ่งทำให้ลืม, See also: forgetfully adv. forgetfulness n.
gingerly(จิน'เจอลี) adv. ระมัดระวัง,คอยเฝ้าดู,รอบคอบ,ประณีต., See also: gingerliness n.
heedless(ฮีด'เลส) adj. ไม่ระมัดระวัง,สะเพร่า,ไม่เอาใจใส่., See also: heedlessly adv. heedlessness n., Syn. reckless
hit-or-missadj. ตามบุญตามกรรม,ไม่ระมัดระวัง, Syn. haphazard
husbandry(ฮัช'เบินดรี) n. การทำไร่ไถนา,การปศุสัตว์,การเกษตร,การทำฟาร์ม,การจัดการอย่างระมัดระวังและประหยัด,การเคหศาสตร์, Syn. tillage
incaution(อินคอ' เชิน) n. การขาดความระมัดระวัง, ความเลินเล่อ, ความประมาท
incautious(อินคอ' เชิส) adj. ไม่ระมัดระวัง, เลินเล่อ, ประมาท., See also: incautiously adv. incautiousness n., Syn. headstrong, rash, imprudent ###A. cautious, wary
indiscretion(อินดิสเครซ'เชิน) n. การขาดความระมัดระวัง,ความเลินเล่อ,ความประมาท, See also: indiscretionary adj., Syn. impropriety
jaywalk(เจ'วอล์ค) vi. ข้ามถนนอย่างไม่ระมัดระวังหรือผิดกฎจราจร., See also: jaywalker n. ดูjaywalk
lookout(ลุค'เอาทฺ) n. การระมัดระวัง,การเตรียมพร้อม,ผู้คอยดู,การมองภาพ,ทัศนียภาพ
narrow(แน'โร) adj. แคบ,จำกัด,คับแคบ,เกือบไม่สำเร็จ,เกือบไม่พอ,ระมัดระวัง,ประหยัด,ขี้เหนียว vi. กลายเป็นแคบลง vt. ทำให้แคบลง
painstaking(เพน'สเทคคิง) adj. อุตสาหะ,ระมัดระวัง ตัวอย่าง: (Embroidery takes painstaking skill)
English-Thai: Nontri Dictionary
alert(adj) ระมัดระวัง,เตรียมพร้อม,ว่องไว
alertness(n) ความระมัดระวัง,การเตรียมพร้อม,ความว่องไว
canny(adj) ระมัดระวัง,หลักแหลม,ฉลาด
care(n) การดูแล,ความระมัดระวัง,การเอาใจใส่,ความกังวล,การระวังรักษา
careful(adj) ระมัดระวัง,ระวังรักษา,ดูแล,เอาใจใส่
carefulness(n) ความระมัดระวัง,การระวังรักษา,การดูแล,ความเอาใจใส่
careless(adj) ประมาท,ไม่เอาใจใส่,สะเพร่า,เลินเล่อ,ไม่ระมัดระวัง
caution(n) ความระมัดระวัง,ความรอบคอบ,การตักเตือน
precautionary(adj) ระมัดระวัง,ป้องกันไว้ก่อน
cautious(adj) ระมัดระวัง,ระวัง,รอบคอบ
circumspect(adj) ระมัดระวัง,ระวัง,ละเอียดรอบคอบ
circumspection(n) ความรอบคอบ,ความระมัดระวัง,ความระวัง
conscientious(adj) มีสติ,ระมัดระวัง,รอบคอบ,รู้สำนึก
discreet(adj) สุขุม,ระมัดระวัง,รอบคอบ,พินิจพิเคราะห์,ไตร่ตรอง,ยั้งคิด
heed(vt) สนใจ,เอาใจใส่,ฟัง,ระมัดระวัง,ระวัง
heedless(adj) สะเพร่า,เลินเล่อ,ประมาท,ไม่เอาใจใส่,ไม่ระมัดระวัง
imprudent(adj) ไม่ฉลาด,ไม่ระมัดระวัง,เลินเล่อ,ไม่รอบคอบ,ไม่สุขุม
incautious(adj) ไม่รอบคอบ,ไม่ระมัดระวัง,เลินเล่อ,ประมาท
lookout(n) การเฝ้าดู,การระมัดระวัง,หอคอย,ป้อมยาม,ท่าทาง,ลาง
precaution(n) การระมัดระวัง,การป้องกันไว้ก่อน
prudence(n) ความรอบคอบ,ความระมัดระวัง,ความสุขุม,ความพิถีพิถัน
prudent(adj) รอบคอบ,ระมัดระวัง,สุขุม,พิถีพิถัน,ฉลาด
prudential(adj) ฉลาด,รอบคอบ,ระมัดระวัง,สุขุม,มองการณ์ไกล
regardless(adv) โดยไม่ระมัดระวัง,โดยไม่คำนึงถึง,โดยไม่ฟังใคร
scrupulous(adj) ถี่ถ้วน,ละเอียด,รอบคอบ,ระมัดระวัง
studied(adj) รอบคอบ,โดยเจตนา,ระมัดระวัง,มีการศึกษา
vigil(n) การเฝ้าดู,การเฝ้ายาม,ความระมัดระวัง
vigilance(n) ความระมัดระวัง,การเฝ้าดู,การเฝ้ายาม
vigilant(adj) ระมัดระวัง,ตื่นตัว,ไหวตัว,รอบคอบ
wariness(n) ความระมัดระวัง,การเฝ้าดู,ความรอบคอบ
wary(adj) ระมัดระวัง,ไม่น่าไว้ใจ,คอยเฝ้าดู
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
careless and inconsiderated drivingการขับรถโดยประมาทและขาดความระมัดระวัง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
dangerous and reckless driving; driving, dangerous and recklessการขับรถอย่างน่ากลัวอันตรายและปราศจากความระมัดระวัง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
diligenceความระมัดระวัง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
inadvertenceการขาดความระมัดระวัง, ความพลั้งเผลอ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
inconsiderated drivingการขับรถโดยปราศจากความระมัดระวัง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
precautionความระมัดระวัง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
vigilanceความเอาใจใส่, ความระมัดระวัง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
wantonขาดความยับยั้ง, ปราศจากความระมัดระวัง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Due Careการมีความระมัดระวังตามหน้าที่ของบุคคล [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
accurate (adj.) ระมัดระวัง See also: เที่ยงตรง
attentive (adj.) ระมัดระวัง
be careful (phrv.) ระมัดระวัง See also: เฝ้าระวัง Syn. watch out
careful (adj.) ระมัดระวัง Syn. cautious, prudent Ops. careless, lax, negligent
cautious (adj.) ระมัดระวัง Syn. guarded Ops. incautious
cautiously (adv.) ระมัดระวัง See also: ละเอียดรอบคอบ, ประณีต Syn. carefully Ops. incautiously
chary (adj.) ระมัดระวัง See also: กังวล, ระวัง, อย่างรอบคอบ Syn. careful, cautious, wary Ops. incautious
conservative (adj.) ระมัดระวัง Syn. cautious
forehanded (adj.) ระมัดระวัง See also: ละเอียดรอบคอบ, ประณีต Syn. prudent, wary
gingerly (adj.) ระมัดระวัง See also: ละเอียดรอบคอบ, ประณีต Syn. forehanded, prudent, wary
gingerly (adv.) ระมัดระวัง See also: ละเอียดรอบคอบ, ประณีต Syn. carefully, cautiously Ops. incautiously
guarded (adj.) ระมัดระวัง See also: เตรียมพร้อม, รอบคอบ Syn. cautious, careful Ops. candid, careless
look out (phrv.) ระมัดระวัง See also: เฝ้าระวัง Syn. be careful, watch out
look to (phrv.) ระมัดระวัง See also: เฝ้าระวัง, เฝ้ายาม, เฝ้าดู, คอยดูแล
reck (vi.) ระมัดระวัง See also: ห่วงใย
reck (vt.) ระมัดระวัง See also: ห่วงใย
reck of (phrv.) ระมัดระวัง
tiptoe (adj.) ระมัดระวัง Syn. cautious
wary (adj.) ระมัดระวัง See also: ระวังตัว, เฝ้าคอยระวัง Syn. alert, cautious, watchful Ops. careless, unguarded, unvigilant
ware (vi.) ระมัดระวัง (คำโบราณ) Syn. beware
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
The doctor asked me to watch what I eatหมอขอให้ฉันระมัดระวังสิ่งที่รับประทาน
Try to be more careful in future, okay?พยายามระมัดระวังให้มากขึ้นในคราวหน้า ตกลงไหม?
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It's as much as a wary process as i am.เขาเป็นคนรอบคอบ ระมัดระวัง เหมือนฉัน
See, you gotta be careful. You're gonna have to redo that one.คุณ gotta ระมัดระวัง ท่านอยู่ที่เธอต้องทำซ้ำที่หนึ่ง
I would advise you to be... careful about what words you choose next.ฉันขอแนะนำให้ท่าน ระมัดระวัง ประโยคต่อไปที่ท่านจะพูด
And, Fusco, be careful who you read in on the case.แล้วก็ ฟัสโก้ ระมัดระวัง ใครก็ตามที่รู้เรื่องคดีนี้
Uh, speaking... of discreet, it was stupid of you to try and bug the CBI.เออ พูดถึง ระมัดระวัง คุณมันงี่เง่ามาก ที่พยายามดักฟัง ซีบีไอ
Careful with that. Never mind the books ! Get on, get the rest of it.ระมัดระวัง ด่วนนำอื่น
Be careful. Grab this end.ระมัดระวัง ยกสิ่งนี้
Carefully, methodically.ระมัดระวัง, .ใช้ให้มีแบบแผน
Careful with those corners, boys.ระมัดระวังกับมุมที่เด็ก ๆ
Be really careful right now. I'm not kidding.ระมัดระวังตัวด้วย พ่อไม่ได้ล้อเล่น
Careful, Billy.ระมัดระวังตัวให้ดี บิลลี่
It's good to be cautious.ระมัดระวังตัวไว้เป็นการดี
Be careful where you aim that gun, boy.ระมัดระวังที่ซึ่งคุณจุดมุ่งหมายซึ่งปืน, เด็ก.
Be extremely cool around that thing.ระมัดระวังสุดสุดนะเพื่อน
Watch your step with that thing.ระมัดระวังหน่อยก็แล้วกัน
You just- - You can never be too careful.ระมัดระวังหน่อยละกัน
Be careful with the marine.ระมัดระวังหน่อยสิ คุณทหารเรือ
Extreme discretion and cautionary measures must be taken.ระมัดระวังอย่างยิ่งยวด และมารตรการเตือนต้องถูกนำมาใช้
Careful. But not this time.ระมัดระวังเสมอ แต่ไม่ใช่ครั้งนี้
Be careful what you wish for.ระมัดระวังในสิ่งที่ตัวเองปรารถนาเสมอ
Be awful careful 'cause if anything'd happen to you, I, I...แย่ระมัดระวัง ทำให้เกิดถ้าอะไรจะเกิดขึ้นกับ คุณฉันฉัน
A cricket can't be too careful, you know.คริกเก็ตไม่สามารถระมัดระวัง เกินไปคุณรู้ว่า
Be careful now, Figaro.โปรดใช้ความระมัดระวังใน ขณะนี้ ฟิกาโร
I'm awfully sorry, darling. It was very careless of me.ฉันต้องขอโทษจริงๆ ค่ะที่รัก ฉันไม่ระมัดระวังเอง
Oh, she played the game brilliantly, but after a while, she began to grow careless.โอ้ หล่อนเล่นเกมได้เก่งกาจนัก เเต่ไม่นานหล่อนก็เริ่มจะไม่ระมัดระวัง
I have been listening very carefully and... it seems to me that this man has some very good points to make.ฉันได้รับฟังอย่างระมัดระวังและ ... มันดูเหมือนว่าฉันว่าผู้ชายคนนี้มีบางจุดที่ดีมากที่จะทำให้
Be careful.โปรดใช้ความระมัดระวัง
My first client, a stout man named Vaccari, looked me over carefullyไคลเอ็นท์แรกของฉัน, ผู้ชายแน่นหนาname Vaccari, ตรวจสอบฉันบนอย่างระมัดระวัง
Then he carefully put his member between my buttocks, his movements became frenziedต่อมาเขาอย่างระมัดระวัง... ...ใส่สมาชิกของเขา .ระหว่างก้นของฉัน ,\ Nhis การเคลื่อนไหวที่กลายเป็นตื่นเต้นอย่างมาก
I tell them to be careful, not to get involved with questionable friendships.ฉันบอกพวกเขาให้ระมัดระวัง, อย่าไปเกี่ยวข้องกับพวกเพื่อนที่น่าสงสัย.
We'll try to be extra careful!เราจะพยายามที่จะระมัดระวังเป็นพิเศษ
Yes, I know exactly where it is. Now listen to me very carefully.ใช่ ผมรู้ว่ามันอยู่ที่ไหน ตอนนี้ฟังผมอย่างระมัดระวัง
Just be careful Chong Li doesn't separate your head from your body.เพียงระมัดระวังช่องหลี่ไม่ได้แยกหัวของคุณจากร่างกายของคุณ
I'd say he behaved like someone who didn't need to be careful.ผมบอกว่าเขาทำตัวเหมือนคนที่ไม่ได้จะต้องระมัดระวัง
George can't get killed cos George is careful.จอร์จถูกฆ่าไม่ได้ เพราะจอร์จระมัดระวังตัว
That's the unacknowledged code name for a Defense Department surveillance project.นั่นเป็นชื่อรหัสลับของโครงการ ความระมัดระวัง กรมป้องกันภัย
I always feel that a clergyman cannot be too careful.ฉันรู้สึกเสมอว่านักบวช ไม่สามารถที่จะระมัดระวังได้ดีพอ
No, Kitty, I have at last learnt to be cautious, and you will feel the effects of it.ไม่เลยคิตตี้ พ่อเพิ่งมีบทเรียนให้ต้องระมัดระวัง และลูกจะต้องได้รับผลกระทบจากมัน
While there has been some progress, the official line remains cautious.ในขณะที่มีความคืบหน้าบาง สายอย่างเป็นทางการ ยังคงระมัดระวัง
Consequently, I'm now a lot more cautious... when it comes to even talking about putting a town on alert.ดังนั้นฉันตอนนี้ จำนวนมากระมัดระวังมากขึ้น ... เมื่อมันมาถึงได้พูด เมืองที่เกี่ยวกับการวางในการแจ้งเตือน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ระมัดระวัง
Back to top