ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

รวย

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *รวย*, -รวย-

รวย ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
รวย (adj.) rich See also: wealthy, well-to-do, well-off, loaded Syn. ร่ำรวย, มีเงินมีทอง, มั่งมี, มั่งคั่ง Ops. จน, ขัดสน, ยากจน
รวย (v.) be rich See also: be wealthy Syn. ร่ำรวย, มีเงินมีทอง, มั่งมี, มั่งคั่ง Ops. จน, ขัดสน, ยากจน
รวย (adv.) softly See also: gently, lightly, mildly Syn. แผ่ว, รวยๆ
รวย (adj.) pleasant See also: pleasing, delightful, refreshing Syn. ชื่น, รื่น
รวย (adv.) softly See also: gently, lightly, mildly Syn. แผ่ว
รวยริน (adv.) gently See also: mildly, lightly, nice and cool
รวยรื่น (adv.) pleasantly See also: nicely Syn. ชื่นใจ, สบายใจ
English-Thai: HOPE Dictionary
affluence(แอฟ' ฟลูเอินซฺ) n. ความมั่นคง, ความร่ำรวย, ความหลากหลาย (ความคิด, คำพูดและอื่น), Syn. wealth, plenty ###A. poverty)
affluent(แอฟ' ฟลูเอินทฺ) adj. มั่งคั่ง, ร่ำรวย, มากมาย. -n.สายน้ำแยก, Syn. abounding, wealthy ###A. poor, needy, insolvent)
bill gateเจ้าของบริษัทไมโครซอพต์ เมื่อปี พ.ศ.2542 เขาเป็นผู้ที่ร่ำรวยมากที่สุดในโลก
buckeenn. หนุ่มคนจนที่พยายามแต่งตัว และทำท่าเหมือนคนรวย
choana(โค'เอนะ) n. โพรงรูปกรวยในจมูก
clover(โคล'เวอะ) n. ต้นไม้จำพวก Trifolium มีใบ 3 ใบ -Phr. (in clover ร่ำรวย,สุขสมบูรณ์,อยู่ดีกินดี)
cone(โคน) n. กรวย
conic(คอน'นิค,-เคิล) n.,adj. (เกี่ยวกับ) รูปกรวย,ส่วนตัดที่เป็นรูปกรวย., See also: conicalness n
conical(คอน'นิค,-เคิล) n.,adj. (เกี่ยวกับ) รูปกรวย,ส่วนตัดที่เป็นรูปกรวย., See also: conicalness n
conics(คอน'นิคซฺ) n. สาขาเรขาคณิตที่เกี่ยวกับรูปกรวย
conoid(โค'นอยดฺ,โคนอย'เดิล) adj.,n. รูปกรวย
conoidal(โค'นอยดฺ,โคนอย'เดิล) adj.,n. รูปกรวย
coxcomb(คอคซฺ'โคม) n. หงอนไก่,คนขี้โอ่หรือคนสำรวยที่โง่และหยิ่ง,ศรีษะ, See also: coxcombic adj. ดูcoxcomb coxcombical adj. ดูcoxcomb, Syn. popinjay
dandy(แดน'ดี) n. ผู้ชายที่สำรวย,คนขี้โอ่,คนเจ้าชู้,สิ่งหรือคนที่มีคุณภาพดีเป็นพิเศษ adj. สำรวย,ชอบแต่งตัวเกินไป,ชั้นหนึ่ง,ดีเยี่ยม, See also: dandily adv. ดูdandy dandyish adj. ดูdandy dandiacal adj. ดูdandy dandyism n. ดูdandy
enrich(เอนริชฺ') vt. ทำให้ร่ำรวย,ทำให้อุดมสมบูรณ์,ประดับ,ตกแต่ง,เพิ่มคุณค่า,เพิ่มความสำคัญ,ทำให้คุณภาพดีขึ้น, See also: enricher n. ดูenrich enrichingly adv. ดูenrich, Syn. improve
enrichment(เอนริชฺ'เมินทฺ) n. การทำให้ร่ำรวย,การทำให้อุดมสมบูรณ์,การประดับ,การตกแต่ง,การเพิ่มคุณค่า,ภาวะที่ดีขึ้น,สิ่งที่เพิ่มคุณค่า, Syn. adornment,decoration
fatness(แฟท'นิส) n. ความอ้วน,ความพุงพลุ้ย,ความร่ำรวย,ความอุดมสมบูรณ์, Syn. obesity
frustum n.ส่วนที่เหลือของรูปกรวยที่ถูกตัดยอดออก
funnel(ฟัน'เนิล) n. กรวย,ปล่อง,สิ่งที่เป็นรูปกรวย,ท่อระบายลม,คนขี้เมา
gumshoe(กัม'ชู) n. รองเท้ายาง,ตำรวจ,นักสืบ - (vi.) เดิน,เดินเบา ๆ ,ย่อง,สืบ adj. ปฏิบัติการอย่างเงียบ ๆ gumshoe man ตำรวย,นักสืบ
haycockn. กองหญ้าแห้งเป็นรูปกรวย
high(ไฮ) adj. สูง,รุนแรง,ใหญ่,แพง,จริงจัง,หยิ่ง,โอหัง,เบิกบานใจ,ไกล,รวย,ฟุ่มเฟือย,เมาแล้ว, adv. สูง,แพง,หรูหรา., Syn. lofty
hyperbolan. ส่วนของที่ราบของรูปกรวยที่ถูกกดตรง, Syn. conic section
jack-a-dandyn. ผู้ชายสำรวย,ผู้ชายที่สนใจในการแต่งตัวมากเกินไป., See also: jack-a-dandyism n. ดูjack-a-dandy, Syn. dandy
lily(ลิล'ลี) n. พืชไม้ดอกรูปกรวยหรือรูประฆังจำพวก Lilium, ดอกของพืชดังกล่าว,ตรารูปดอกlily adj. ขาวเหมือนดอกลินลี่,สวยงาม
loaded(โล'ดิด) adj. มีของบันทึก,มีสินค้าบรรทุก,มีกระสุน,มีวัตถุระเบิด,แฝงอารมณ์ไว้,เมาเหล้า,ร่ำรวยมาก,ถ่วงด้วยดีบุก,เพิ่มน้ำหนัก, Syn. wealthy
millionaire(มิลยะแนร์') n. เศรษฐีเงินล้าน,บุคคลที่รวยมาก., Syn. millionnaire
moneyed(มัน'นีดฺ) adj. มีเงิน,รวย
morning-glory(มอร์'นิง กลอ'รี) n. พืชที่มีดอกเป็นรูปกรวยจำพวกหนึ่ง pl. morning-glories
nob(นอบ) n. ไพ่แจ๊ก,คนรวย,ผู้ดี
parvenu(พาร์'วะนู) n. ผู้ร่ำรวยอย่างฉับพลัน,คนที่เพิ่งร่ำรวย,ผู้ดีใหม่.
pelvis(เพล'วีส) n. กระดูกเชิงกราน,เชิงกรานอวัยวะรูปกรวย
plain(เพลน) adj. เรียบ,ชัดแจ้ง,กระจ่าง,ง่าย ๆ ,ไม่มีอะไรขัด,เปลือย,เปล่า ๆ ,ซื่อ,ตรงไปตรงมา,ธรรมดา,จืด,ไม่สวย,ธรรมดา,ปกติ,ไม่รวย,ไม่มีการปรุงแต่ง. adv. อย่างง่าย ๆ ,อย่างชัดเจน n. บริเวณที่ราบ,ที่ราบ,ทุ่งกว้าง, See also: plainly adv. plainness n. คำที
plutocracy(พลูทอค'ระซี) n. การปกครองด้วยเงิน,อำนาจเงิน,การปกครองโดยคนมีเงิน,พวกคนรวย
prosper(พรอส'เพอะ) vi. เจริญ,รุ่งเรือง,ร่ำ-รวย,ประสบความสำเร็จ, Syn. thrive,flourish
purse prideความหยิ่งยโสหรือโอหังที่เนื่องจากร่ำรวย, See also: purseproud adj.
pursiness(เพอ'ซิเนส) n. ความหยิ่งยโสเนื่องจากความรวย,ความร้อนหรือกระสับกระส่าย
refinement(รีไฟน'เมินทฺ) n. ความสุภาพเรียบร้อย,ความประณีต,ความสำรวย,ความละอียดลออ,การทำให้บริสุทธิ์,การกลั่นกรอง,สิ่งที่ทำให้บริสุทธิ์แล้ว,สิ่งที่ขัดเกลาแล้ว, Syn. fineness,elegance
rich(ริชฺ) adj. รวย,มีค่า,อุดม,อุดมสมบูรณ์,มีผลิตผลมาก,สวยงาม,หรูหรา, (รส) จัด, (รส) เข้มข้น, (สี) เข้ม, (เสียง) นิ่มนวล, (กลิ่น) หอมมาก,ขบขัน,น่าหัวเราะ,ชอุ่ม n. คนร่ำรวยทั้งหลาย, See also: richly adv. richness n., Syn. wealthy,abu
riches(ริช'ชิซ) n.,pl. ความร่ำรวย,ความอุดมสมบูรณ์,ทรัพย์สิน -Id. (Riches have wings มีทรัพย์สินมักหมดไปได้ง่าย), Syn. wealth
English-Thai: Nontri Dictionary
affluence(n) ความสมบูรณ์,ความร่ำรวย,ความมั่งคั่ง,การไหลบ่า
affluent(adj) สมบูรณ์,ร่ำรวย,มั่งคั่ง,ไหลบ่า
fatness(n) ความอ้วน,ความสมบูรณ์,ความร่ำรวย,ความอุดมสมบูรณ์
cone(n) รูปกรวย
conical(adj) คล้ายรูปกรวย
cornet(n) แตรทองเหลือง,กรวยกระดาษ,กรวยไอศกรีม
coxcomb(n) คนขี้โอ่,คนสำรวย,หงอนไก่
dandy(adj) หรูหรา,สวยหรู,ฟู่ฟ่า,โอ่อ่า,สำรวย
enrich(vt) ทำให้รวย,ทำให้บริบูรณ์,ประดับ,ตกแต่ง,ทำให้งดงาม
enrichment(n) การทำให้บริบูรณ์,การทำให้ร่ำรวย,การประดับ,การทำให้งดงาม
fop(n) คนช่างแต่งตัว,คนสำรวย,คนขี้โอ่
foppish(adj) ช่างแต่งตัว,สำรวย,ขี้โอ่,โก้หรู
funnel(n) กรวย,ปล่อง,ท่อระบายลม
hopper(n) ตั๊กแตน,ผู้กระโดด,กรวย
lucrative(adj) มีกำไร,ร่ำรวย
millionaire(n) มหาเศรษฐี,เศรษฐี,คนมั่งมี,คนรวย
nob(n) หัวตะปู,ไพ่แจ๊ค,ผู้ดี,คนรวย,ลูกขุนนาง,คนโกง
prosper(vi) รุ่งเรือง,เจริญ,มั่งคั่ง,เฟื่องฟู,ร่ำรวย
prosperity(n) ความรุ่งเรือง,ความเจริญ,ความร่ำรวย,ความเฟื่องฟู
prosperous(adj) เจริญ,รุ่งเรือง,มั่งคั่ง,ร่ำรวย,เฟื่องฟู
pyramid(n) ปิรามิด,รูปกรวยเหลี่ยม
pyramidal(adj) มีรูปเป็นกรวยเหลี่ยม
rich(adj) อุดมสมบูรณ์,รวย,สวยงาม,หรูหรา,มั่งคั่ง
riches(n) ทรัพย์สมบัติ,ความมั่งคั่ง,ความร่ำรวย,ความอุดมสมบูรณ์
richness(n) ทรัพย์สมบัติ,ความมั่งคั่ง,ความร่ำรวย,ความอุดมสมบูรณ์
spire(n) ทรงกรวย,ยอดแหลมของตึก,ทรงเจดีย์,หน่อไม้
WELL-TO-well-to-do(adj) มีทรัพย์,ร่ำรวย,มีอันจะกิน
wealthy(adj) มั่งคั่ง,มั่งมี,มากมาย,ร่ำรวย,อุดมสมบูรณ์
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
calculous pyelitisรวยไตอักเสบเหตุนิ่ว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
calix, majorกิ่งใหญ่ (กรวยไต) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
coneรวยไฟ [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
confocal conicsภาคตัดกรวยร่วมโฟกัส [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
conic section; conicภาคตัดกรวย [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
conical-รูปกรวย [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
dejection coneเนินตะกอนหยาบรูปกรวย [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
pyelitis, haematogenous; pyelitis, hematogenousรวยไตอักเสบเหตุเลือด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
keratoconusกระจกตารูปกรวย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
projecting coneรวยฉาย [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
pyramidรูปกรวยเหลี่ยม, รูปพีระมิด [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
umboติ่งรูปกรวย [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
urogenous pyelitisรวยไตอักเสบเหตุปัสสาวะ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Affluent consumersผู้บริโภคที่ร่ำรวย [TU Subject Heading]
Conicallแบบกรวย [การแพทย์]
Funnelรวย,ทรงกรวย [การแพทย์]
retinaเรตินา, จอตา, เนื้อเยื่อชั้นในสุดของลูกตา ประกอบด้วยเซลล์ประสาทรูปกรวยและรูปแท่ง ที่มีความไวต่อแสงเป็นจำนวนมาก เป็นบริเวณที่ทำหน้าที่รับแสงหรือรับภาพ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Settleable Solids ของแข็งจมตัวได้ สารที่อยู่ในน้ำเสียซึ่งจะจมตัวลงในช่วงเวลา ที่กำหนด เช่น ในช่วงเวลา1ชั่วโมง ในการทดสอบโดยใช้กรวยอิมฮอฟฟ์ หมายถึงปริมาณของสารที่ตกตะกอน อยู่ที่ก้นกรวยภายในเวลา 1 ชั่วโมง [สิ่งแวดล้อม]
Wealthความรวย [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
rich (adj.) รวย See also: ร่ำรวย, มั่งคั่ง Syn. prosperous, wealthy Ops. poor
strike it rich (idm.) รวยทันที See also: มั่งคั่งขึ้นมาทันที
affluent (n.) ผู้ที่ร่ำรวย See also: ผู้ที่มั่งคั่ง
affluent (adj.) ร่ำรวย See also: มั่งคั่ง Syn. wealthy, prosperous
assets (n.) ความร่ำรวย See also: ทรัพย์สิน Syn. plenty, wealth
be well-off (idm.) ร่ำรวย See also: มั่งคั่ง
billionaire (n.) คนที่รวยมากๆ มีทรัพย์สินพันล้านดอลล่าร์หรือปอนด์
bonanza (n.) แหล่งหรือสิ่งที่ทำให้ร่ำรวยขึ้นในพริบตา Syn. windfall
capital (n.) คนร่ำรวย
capitalist (n.) คนร่ำรวย Syn. richer
chalet party (n.) ช่วงวันหยุดสำหรับการเล่นสกี (โดยเฉพาะสำหรับผู้ที่เป็นโสดและมีฐานะร่ำรวย)
cone (n.) กรวย
cone off (phrv.) ทำให้มีรูปกรวย See also: ทำเครื่องหมายรูปกรวย
conic (adj.) ที่เป็นรูปทรงกรวย
conical (adj.) ที่เป็นรูปทรงกรวย
conoid (adj.) ที่เป็นรูปกรวย Syn. conoidal
conoid (n.) สิ่งที่มีรูปร่างเป็นรูปกรวย Syn. conoidal
conoidal (adj.) ที่เป็นรูปกรวย Syn. conoid
conoidal (n.) สิ่งที่มีรูปร่างเป็นรูปรวย Syn. conoid
dandy (adj.) (ผู้ชาย) ซึ่งสำรวย
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
We're going to be richพวกเรากำลังจะรวยแล้ว
I want to meet someone who gorgeous, funny and richฉันอยากเจอใครบางคนที่หล่อ ตลก และก็รวย
We're not all as rich as you, you knowรู้ไหม พวกเราทั้งหมดนี้ไม่ได้รวยเท่าคุณหรอกนะ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Ugly, rich and scabby?น่าเกลียด รวย ขี้เรื้อน?
Cute, rich, and brainy.- น่ารัก, รวย และฉลาด
And oh, yoy, yoy, the money.และก็ รวย รวย รวย เงินทั้งนั้น
He's young, tall, rich, and handsome.เขาหนุ่ม สูง รวย และหน้าตาดี
If he's good looking, tall, and rich, he's an oppa! Oska oppa!ก็เขา ดูดี สูง รวย เขาเลยต้องเป็นรุ่นพี่น่ะสิ (เธอคิดว่า พี่ หมายถึงไอดอล ไม่ใช่ คนที่เเก่กว่า)
The Koothrappalis aren't just rich, they're Richie Rich rich.คูทาพาลีไม่ใช่แค่รวย แต่พวกเขารวย รวย รวย
Paige Montgomery... 27, rich girl, good family.เพจ มอนโกเมอรี่... 27 รวย พื้นฐานครอบครัวดี
O Smaug... the Unassessably Wealthy.O ... Smaug ... ... รวย Unassessably ฉันแค่อยาก ...
Well, it's just one man's opinion, but I think a man of your acumen, wealth, and guile belongs in politics.งั้นมันก็แค่ ความเห็นส่วนตัวของบางคน แต่ผมคิดว่าคนอย่างคุณทั้งฉลาด รวย แถมยังเล่นการเมืองเป็นอีก
Rich. Sharp. Not terribly happy about this wedding.รวย ฉลาด ไม่ค่อยมีความสุขกับงานแต่งนี่เท่าไหร่
Better hanging out with a bunch of retarded gorillas?รวยกว่าอยู่กับไอ้กอริลล่า พวกนั้นไหม
Rich Purnell is a steely-eyed missile man."รวยการ์คือคนขีปนาวุธแข็งตา
Made a fortune in kitchen goods. Built that monstrosity on Norris Avenue.รวยจากขายเครื่องครัว สร้างร้านเบ้อเร่อบนถนนนอริส
Rich enough to buy your flat, righteous blue behind just so I can kick it all day long.รวยพอที่จะซื้อตูดบานๆ ในชุดเครื่องแบบสีน้ำเงินของคุณ เอามาเตะแก้เครียดเล่น
Rich enough to have a couple of drinks and get in hock with him.รวยพอที่จะดื่มสักแก้วสองแก้ว แล้วก็ติดเหยื่อเขา
Rich enough to pursue his real passion:รวยพอที่จะไล่ตาม ความรักที่แท้จริงของเขา พลังงานแสงอาทิตย์
Suppose I have a box.รวยแน่ใจว่าคอมพิวเตอร์ ทศวรรษจากนี้
What is wrong with getting rich? God only knows you can't do that in medicine anymore.รวยแล้วผิดตรงไหน เดี๋ยวนี้เป็นหมอไม่รวยแล้ว
All uber rich and very powerful and would kill each other in a heartbeat in order to gain more power and more money.รวยและมีอำนาจมากทั้งหมด และจะฆ่ากันทันทีที่เห็นหน้า เพื่อจะได้อำนาจและเงินเพิ่ม
We figured, who wants to be the richest people in the cemetery?{\cHFFFFFF}เราคิดที่อยากจะเป็น คนที่รวยที่สุดในสุสาน?
I thought I was rich.ฉันคิดว่าฉันรวยแล้วซะอีก
Also, tell him if he wants to get rich, fine.แล้วบอกเขาด้วยว่า ถ้าเขาอยากจะรวยก็ได้
Yes, he's unhappy that you're getting rich this way.ท่านไม่พอใจที่คุณร่ำรวยด้วยวิธีนี้
But you're a rich man. Why put up with it?แต่คุณก็เป็นคนรวย ทำไมต้องยอมด้วย
Yes, I am rich. But I am Indian.ใช่ ผมรวย แต่ก็เป็นคนอินเดีย
Mr. Gandhi, you look at Mr. Khan and you see a successful Muslim trader.คุณคานธี คุณข่านเป็น คนมุสลิมที่ร่ำรวย
India has many men with too much wealth.อินเดียมีคนรวยมากไปหลายคน
They see no reason to give their loyalty to rich and powerful men who simply want to take over the role of the British in the name of freedom.พวกเขาไม่เห็นว่าจะต้อง ภักดีต่อคนรวยและมีอำนาจ ผู้หวังสืบทอดบทบาทจากพวกอังกฤษ โดยอ้างเสรีภาพ
Nobody seemed to mind, though. He was rich.แต่ก็ไม่มีใครรังเกียจ เพราะพ่อรวย
He used to say I'd never be rich doing pure research.พ่อว่า ทำงานวิจัยไม่มีทางรวย
Ooey, the richest and most powerful mouse in New York.หูย หนูที่รวยที่สุด มีอำนาจที่สุดในเมือง
You can talk! You're rich!คุณก็พูดได้สิ ก็คุณรวยนี่นา
Come on, you're a very rich lady.ไม่เอาน่า เธอเป็นผู้หญิงที่รวยนะ
They're so goddamn rich you think they must know about everything.พวกเธอรวย คุณคงคิดว่าพวกเธอจะ รู้ไปหมดทุกเรื่อง
They are rich and they're mean. They won't listen to me.พวกเขารวย แล้วก็จองหอง เขาไม่ฟังผมหรอก
Roberts had grown so rich he wanted to retire, so he took me to his cabin and told me a secret.โรเบิร์ตร่ำรวยมากแล้ว และเขาต้องการปลดเกษียณตัวเอง ดังนั้นเขาจึงนัดข้าไปที่ห้องและบอกความลับบางอย่าง
She's bringing the main guy to see me tonight. Screw the back rent, man, I'm gonna be rich.คนดังจะมาดูฉันวันนี้ ฉันจะรวยแล้ว
Or debutantes! I don't hate debutantes!ผมไม่เกลียดสาวสังคม ผมไม่เกลียดเด็ก, คนรวย...
Well, we're rich, ain't we?เอ่อ เรารวยแน่ๆ ใช่ไหม?
Her fucking family lives in the Five Towns. These Jews got money.ครอบครัวเธออยู่ในไฟฟ์ทาวน์ พวกยิวแม่งรวย

รวย ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
富む[とむ, tomu] Thai: ร่ำรวย English: to become rich

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า รวย
Back to top