ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ยับยั้ง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ยับยั้ง*, -ยับยั้ง-

ยับยั้ง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ยับยั้ง (v.) restrain See also: suppress, hold back Syn. ยั้ง
ยับยั้งชั่งใจ (v.) restrain See also: be cautious, be careful, be guarded, be prudent, be careful Syn. ไตร่ตรอง, ใคร่ครวญ, ข่มใจ
ยับยั้งศึก (v.) try to stop people from quarreling Syn. ห้ามศึก
ยับยั้งใจ (v.) restrain See also: control, curb, hold back, check Syn. ยับยั้งชั่งใจ, ห้ามใจ
ยับยั้งใจ (v.) restrain See also: suppress, repress, control, check Syn. ระงับ, อดกลั้น, หักห้ามใจ
ยับยั้งใจ (v.) restrain oneself See also: suppress/control one´s feeling Syn. ระงับใจ, ข่มใจ Ops. ปล่อยใจ, ตามใจ
ยับยั้งใจ (v.) restrain See also: repress, hinder, hold, constrain, confine Syn. ระงับ, อดกลั้น, ข่มใจ
English-Thai: HOPE Dictionary
antioxidant(แอนทิออค' ซิดันทฺ) n. การที่ยับยั้งขบวนการ oxidation, การที่ยับยั้งการสลายตัวของยาง สบู่และอื่น ๆ (inhibiting oxidation)
arrest(อะเรสทฺ') vt. จับ,จับกุม,ดึงดูด,ทำให้หยุด,กั้น, ยับยั้ง,เกาะตัว. -n. การจับกุม,ภาวะที่ถูกจับกุม,การหยุดยั้ง,ภาวะที่ถูกหยุดยั้ง. -arrester n. -arrestment n., Syn. stop,halt)
avidin(แอฟ'วิดิน) n. โปรตีนชนิดหนึ่งในไข่ขาวเป็นตัวยับยั้งฤทธิของ biotin ทำให้เกิดการขาดแคลน biotin; vitamin H (Cf. egg-white)
bind(ไบดฺ) {bound,bound,binding,binds} vt.,vi.,n. (การ) ผูก,มัด,พัน,เข้าปก,เย็บเล่ม,เชื่อมผนึก,ทำให้ท้องผูก,ผูกพัน,ยับยั้ง,ยึดแน่น,แข็งตัว, See also: bindable adj. ดูbind, Syn. tie
brake(เบรค) {braked,braking,brakes} n. เครื่องห้ามล้อ,เบรก,สิ่งที่ยับยั้งหรือทำให้ช้า,เครื่องทรมาน -v. ห้ามล้อ,ทำให้ช้า,หยุด,ใส่เบรก,อดีตกาลของ break
censorship(เซน'เซอชิพ) n. การเซนเซอร์,การตรวจสอบ,อำนาจการตรวจสอบ,ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบยับยั้ง,พลังจิตข่มซ่อนเร้นอยู่ในใจ
chalasian. การยับยั้งหรือผ่อนคลายการหดตัวของกล้ามเนื้อ
checker {checkeredn. ตัวหมากรุก, See also: checkers (draughts) เกมหมากรุกฝรั่งชนิดหนึ่ง,ผู้หยุดยั้ง,สิ่งยับยั้ง,คนตรวจ -vt. ทำเครื่องหมายเตารางสี่เหลี่ยม,ทำให้แตกแขนง,ทำให้เปลี่ยนแปลง, Syn. chequer
checkers}n. ตัวหมากรุก, See also: checkers (draughts) เกมหมากรุกฝรั่งชนิดหนึ่ง,ผู้หยุดยั้ง,สิ่งยับยั้ง,คนตรวจ -vt. ทำเครื่องหมายเตารางสี่เหลี่ยม,ทำให้แตกแขนง,ทำให้เปลี่ยนแปลง, Syn. chequer
choke(โชค) vt. ทำให้หายใจขัด,ทำให้สำลัก,สกัด,กลั้น,จุกแน่น,ดับ,ห้าม,ยับยั้ง vi. สำลัก,ถูกอุด,ถูกสกัด,ตัน -n. การสำลัก,การอุดตัน, Syn. garrotte, See also: choker n.
contain(คันเทน') {contained,containing,contains} vt. บรรจุ,จุ,มี,ยับยั้ง,จำกัด,จำกัดวง
containment(คันเทน'เมินทฺ) n. การบรรจุ,การใส่,การจำกัด,การยับยั้ง, Syn. restraint
control(คันโทรล') {controlled,controlling,controls} vt.,n. (การ) ควบคุม,มีอำนาจเหนือ,บังคับ,บังคับบัญชา,ยับยั้ง, See also: controllability n. ดูcontrol controllableness n. ดูcontrol, Syn. hold,rule,restraint
controller(คันโทรล'เลอะ) n. ผู้ตรวจสอบ,ผู้ควบคุม,ผู้ยับยั้ง,เครื่องควบคุม,เครื่องปรับ., See also: controllership n. ดูcontroller
countercheck(เคา'เทอะเชค) vt.,n. (การ) หยุดยั้ง,ยับยั้ง,ตรวจสอบซ้ำ,ตรวจทบทวน, Syn. blank check
crinite(ไคร'ไนทฺ) vt.,n. (การ) จีบ,ทำให้เป็นลอน,ม้วนผม,ทำให้ย่น,ถักให้เป็นฝอย,กรีดให้ย่น,ยับยั้ง,ขัดขวาง
deactivate(ดีแอค'ทะเวท) vt. ทำให้เคลื่อนไหวไม่ได้,ยับยั้งฤทธิ์ของ,ทำให้ใช้การไม่ได้,ทำให้ไม่ได้ผล vi. สูญเสียกัมมันตรังสี., See also: deactivator n. ดูdeactivate deactivation n. ดูdeactivate
debar(ดิบาร'์) {debarred,debarring,debars} vt. ห้ามเข้า,ยับยั้ง,ป้องกัน, See also: debarment n.
dehort(ดิฮอร์ท') vt. ห้ามปราม,ยับยั้ง., See also: dehortation n. ดูdehort dehortative,adj. ดูdehort
depress(ดีเพรส') vt. ลดลง,กด,กดต่ำ,ระงับ,ยับยั้ง,ทำให้หดหู่ใจ,ทำให้ค่าหรือระดับต่ำลง
detain(ดีเทน') vt. กักตัว,หน่วงเหนี่ยว,ทำให้ช้า,ยับยั้ง., See also: detainable adj. detainment n., Syn. keep
deter(ดิเทอร์') {deterred,deterring,deters} vt. ขัดขวาง,ยับยั้ง,ป้องกัน., See also: determent n., Syn. stop
deterrence(ดิเทอร์'เรินซฺ) n. การยับยั้ง,การกีดขวาง, Syn. deterring
deterrent(ดิเทอ'เรินทฺ) adj. ซึ่งยับยั้ง,ซึ่งกีดขวาง n. ตัวยับยั้ง,ตัวกีดขวาง, See also: deterrence n.
dike(ไดคฺ) {diked,diking,dikes} n. เขื่อน,กำแพงกั้นน้ำ,สิ่งกีดขวาง,อุปสรรค,หญิงที่รักร่วมเพศ,เลสเบี้ยน,vt. สร้างเขื่อน,ยับยั้ง,ป้องกัน, Syn. dyke
dissuade(ดิสเวด') vt. ชักชวนไม่ให้ทำ,หน่วงเหนี่ยว,ห้ามปราม,ยับยั้ง., See also: dissuadable adj. ดูdissuade dissuader n. ดูdissuade, Syn. discourage,avert,warn ###A. encourage
dissuasion(ดิสเว'เชิน) n. การชักชวนไม่ให้ทำ,การหน่วงเหนี่ยว,การห้ามปราม,การยับยั้ง
dissuasive(ดิสเว'ซิฟว) adj. ซึ่งหน่วงเหนี่ยว,ซึ่งห้ามปราม,ซึ่งยับยั้ง., See also: dissuasiveness n. ดูdissuasive
forbid(ฟอร์บิด') vt. ห้าม,ยับยั้ง,ไม่อนุญาต,ป้องกัน,ขัดขวาง,ทำให้เป็นไปไม่ได้., See also: forbiddance n. -forbidder n.
forestall(ฟอร์สทอล') vt. ป้องกัน,ขัดขวาง,ยับยั้ง,ชิงทำก่อน,ดักหน้า, See also: forestaller n. forestallment n., Syn. predict,
inhibit(อินฮิบ'บิท) vt. ขัดขวาง,ยับยั้ง,สกัดกั้น,ห้าม., See also: inhibiter n. inhibitory, inhibitive adj., Syn. hinder,restrain
inhibiter(อินฮิบ'บิเทอะ) n. ตัวขัดขวาง,ตัวยับยั้ง,ตัวสกัดกั้น,ผู้ห้าม
inhibition(อินฮิบิช'เชิน) n. การขัดขวาง,การยับยั้ง,การสะกดกลั้น,การข่มใจ,หิริโอตัปปะ, Syn. constraint ###A. freedom
inhibitor(อินฮิบ'บิเทอะ) n. ตัวขัดขวาง,ตัวยับยั้ง,ตัวสกัดกั้น,ผู้ห้าม
intemperance(อินเทม'เพอเรินซฺ) n. การดื่มสุรามึนเมาเป็นนิจ,การหลงระเริง,การไม่บังคับตัวเอง,การไม่ยับยั้งชั่งใจ
intemperate(อินเทม'เพอเรท) adj. ซึ่งดื่มสุรามึนเมาเป็นนิจ,หลงระเริง,ไม่บังคับตัวเอง,ไม่ยับยั้งชั่งใจ., See also: intemperate ness n., Syn. immoderte,
intercept(อิน'เทอเซพทฺ) vt.,n. (การ) ขัดขวาง,สกัดกั้น,บัง,ตัด,ยับยั้ง,ทำให้หยุด,ดักฟัง., See also: interceptive adj., Syn. arrest
interrupt(อินทะรัพทฺ') vt. ขัดขวาง,ทำให้หยุด,ยับยั้ง,พูดสอด,ตัดบท,ขัดจังหวะ.
keeper(คี'เพอะ) n. ผู้เก็บรักษา,ผู้เฝ้า,ผู้ดูแล,ผู้อนุบาล,ผู้พิทักษ์,สิ่งยับยั้ง,หัว,หนีบ,เหล็กบังเหียน, Syn. caretaker
manacle(แมน'นะเคิล) n. ตรวน,กุญแจมือ,สิ่งขัดขวาง,สิ่งควบคู่. vt. ใส่กุญแจมือ,ใส่ตรวน,ขัดขวาง,ยับยั้ง, Syn. handcuff,checks,restrain
English-Thai: Nontri Dictionary
arrest(n) การจับกุม,การหยุดยั้ง,การเหนี่ยวรั้ง,การยับยั้ง
countercheck(n) การตรวจทาน,การหยุดยั้ง,การยับยั้ง,การว่ากล่าวสั่งสอน
debar(vt) กั้น,กีดกั้น,ขัดขวาง,ห้าม,ยับยั้ง
depress(vt) กดลง,ทำให้หดหู่,ลดลง,เหลือบตาลง,ยับยั้ง
detain(vt) กักขังไว้,หน่วงไว้,กักกัน,รอไว้,ยับยั้ง
deter(vt) ขัดขวาง,กีดกั้น,กีดขวาง,ยับยั้ง,ป้องกัน
dissuasion(n) การหน่วงเหนี่ยว,การยับยั้ง,การห้ามปราม,การปราม
forbid(vt) ขัดขวาง,ไม่อนุญาต,ห้าม,ปราม,ยับยั้ง
forestall(vt) เป็นต่อ,ขึ้นหน้า,ดักหน้า,ขัดขวาง,ยับยั้ง
hesitate(vi) ลังเล,ยับยั้ง,ชักช้า,อลักเอลื่อ
inhibit(vt) กีดกั้น,ขัดขวาง,ยับยั้ง,สกัดกั้น,ห้าม
inhibition(n) การกีดกั้น,การยับยั้ง,การสกัดกั้น,การไตร่ตรอง
intemperate(adj) มากเกินควร,หลงระเริง,ไม่ยับยั้งชั่งใจ
intercept(vt) ตัดตอน,กีดกั้น,สกัด,ขวาง,ยึด,ยับยั้ง
prevention(n) การป้องกัน,การขัดขวาง,การกัน,การยับยั้ง,อุปสรรค
prohibit(vt) ห้าม,ปราม,สั่งห้าม,ขัดขวาง,ยับยั้ง
prohibitive(adj) ซึ่งห้าม,ซึ่งห้ามปราม,ซึ่งขัดขวาง,ซึ่งยับยั้ง
restrain(vt) รั้ง,งดเว้น,ยับยั้ง,ผูกมัด,ควบคุม,ข่มใจ,อดกลั้น
restraint(n) การยับยั้ง,การงดเว้น,ข้อผูกมัด,การหักห้ามใจ
restrict(vt) ควบคุม,จำกัด,หักห้าม,ยับยั้ง
stop(n) เครื่องกั้น,การหยุด,การยุติ,การเลิก,อุปสรรค,การยับยั้ง,การจอด
veto(n) สิทธิยับยั้ง
withhold(vt) ยับยั้ง,ระงับ,อายัด,ไม่อนุมัติ,ขัดขวาง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
inhibitยับยั้ง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
aversionการยับยั้งเชื้ออื่น [จุลินทรีย์] [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
inhibitionการรั้ง, การยับยั้ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
inhibitor๑. สารยับยั้ง [มีความหมายเหมือนกับ static ๓]๒. สิ่งรั้ง, สิ่งยับยั้ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
item vetoการยับยั้งบางรายการ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
static๑. -สถิต๒. อพลวัต๓. สารยับยั้ง [มีความหมายเหมือนกับ inhibitor ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
vetoการยับยั้ง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
wantonขาดความยับยั้ง, ปราศจากความระมัดระวัง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
withholdยึดไว้, ยึดหน่วง, ยับยั้ง, หักไว้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Inhibitยับยั้ง การยับยั้ง ระงับ [การแพทย์]
veto, impose a vetoยับยั้ง ใช้สิทธิยับยั้ง [การทูต]
Antidiureticแอนตี้ไดยูเรติค, ยับยั้งเบาจืด [การแพทย์]
antisepticยาระงับเชื้อ, สารเคมีที่ใช้ยับยั้งการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ ใช้ภายนอกร่างกาย เช่น เอทานอล ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ ยาแดง ยาล้างตาพวกกรดบอริก เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Conscienceสัมมาสติยับยั้ง,มโนธรรม,หิริโอตตัปปะ,คุณธรรม [การแพทย์]
Hemagglutination inhibition testsการทดสอบการยับยั้งการจับกลุ่มของเม็ดเลือดแดง [TU Subject Heading]
herbicideสารฆ่าวัชพืช, สารเคมีที่ใช้กำจัดและยับยั้งวัชพืช [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Inhibitionการรั้ง, การลดต่ำลง, การยับยั้ง, ยับยั้ง, การหยุดยั้ง, การควบคุมตนเอง, การยับยั้งการทำงาน [การแพทย์]
inhibitorตัวยับยั้ง, สารเคมีที่เติมลงไปในปฏิกิริยาเคมีหนึ่งแล้วทำให้อัตราการเกิดปฏิกิริยาลดลง  หรือหยุดนิ่ง เมื่อปฏิกิริยาเคมีสิ้นสุดแล้วก็ยังคงมีสารนั้นในระบบ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
contain (vt.) ยับยั้ง See also: ควบคุมความรู้สึก Syn. restrict, restrain
contain for (phrv.) ยับยั้ง See also: จำกัด
damp (vt.) ยับยั้ง See also: สกัดกั้น, กีดกัน Syn. inhibit
hinder from (phrv.) ยับยั้ง See also: ทำให้ชักช้า, กีดขวาง, กีดกัน Syn. prevent from
inhibit (vt.) ยับยั้ง See also: ขัดขวาง, กั้นขวาง Syn. restrain, hinder, obstruct Ops. reveal
restrain (vt.) ยับยั้ง See also: เหนี่ยวรั้ง, กีดขวาง Syn. hinder, hold back
wash out (phrv.) ยับยั้ง (เพราะฝนตก) See also: ทำให้ยุติ
inhibit from (phrv.) ยับยั้ง...จาก See also: ขัดขวาง…จาก, ห้าม…จาก
confined (adj.) ซึ่งถูกยับยั้ง See also: ซึ่งถูกควบคุม, ซึ่งถูกกำหนดขอบเขต Syn. limited, restrained
constraint (n.) ความยับยั้งชั่งใจ See also: การระงับความรู้สึก
contraint (n.) การยับยั้ง See also: การควบคุม, การกำหนดขอบเขต Syn. confinement, limitation
earthy (adj.) ซึ่งไม่สามารถยับยั้ง See also: ไม่ปกปิด, ไม่ปิดบัง Syn. unreserved, unrestrained
inhibitor (n.) ตัวยับยั้ง See also: สารยับยั้ง, เครื่องยับยั้ง Syn. prevention, prohibition
obscurantism (n.) การยับยั้งหรือต่อต้านความคิดใหม่ๆ
prohibitive (adj.) ซึ่งยับยั้ง See also: ซึ่งจำกัด Syn. restrictive, restraining, limiting
restrainer (n.) ผู้ยับยั้ง See also: ผู้หน่วงเหนี่ยว, ผู้ควบคุม
restraining (adj.) ซึ่งยับยั้ง See also: ซึ่งจำกัด Syn. restrictive, limiting
restricted (adj.) ซึ่งถูกยับยั้ง See also: ซึ่งถูกควบคุม, ซึ่งถูกกำหนดขอบเขต Syn. limited, confined, restrained
restriction (n.) การยับยั้ง See also: การควบคุม, การกำหนดขอบเขต Syn. confinement, contraint, limitation
uninhibited (adj.) ซึ่งไม่สามารถยับยั้ง See also: ไม่ปกปิด, ไม่ปิดบัง Syn. unreserved, unrestrained, earthy
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Sulfide base, neuraminidase blocker.ซัลไฟด์เบส , ยับยั้ง เอนไซม์ที่ผิวของไวรัส
We're looking for merchandise to shock, incapacitate and imprison our fellow man.เราหาของที่จะ ยับยั้ง ลดสมรรถภาพ และกักตัวคนที่เราต้องการได้
I foiled the assassination of Margaret Thatcher.ยับยั้งการลอบสังหาร มาร์กาเรต แทตเชอร์
Restraining orders and all.ยับยั่งการสั่งซื้อทั้งหมด
We have to restrain him, but be careful not to...ยับยั้งปู่ไว้ พยายามอย่าให้...
Snap Jax and Clay out of their bullshit.ยับยั้งเเจ็คและเคลย์ ให้เลิกทะเลาะกันเสียที
Prevented him from making the change.ยับยั้งไม่ให้เค้าแปลงร่างได้
Don't think your tears restrain my desire; they make me more ruthlessไม่คิดว่าน้ำตาของคุณ .ยับยั้ง my desire ; ที่เขาทำฉันไม่มีความเมตตามากกว่า
If it looks like it's too much for us to handle, terminate him at once!ถ้ามันดูแล้วเป็นภาระมากสำหรับเรา ให้ยับยั้งเขาทันที!
And I failed, sir to stop them.ผมไม่สามารถ... ยับยั้งไว้ได้
I can't hold them back any longer.ฉันยับยั้งพวกเขาไว้นานกว่านี้ไม่ได้แล้วนะ
I can't stop 'em, Lorraine. You gotta get the Nafional Guard down here now!ผมยับยั้งมันไม่ได้ ตามกองกำลังแห่งชาติมาด่วน
Augmenting our restraint and is your personal recording unit.การขยายความยับยั้งชั่ง ใจของเราและ การสื่อสารระบบย่อยคอนโซล เป็นหน่วยบันทึกส่วนตัวของคุณ
Restraint secure. Life support functions normal. Roger.ความยับยั้งชั่งใจที่เชื่อถือได้ ฟังก์ชั่นการสนับสนุนชีวิตตามปกติ
As she goes down by the head... the water will spill over the tops of the bulkheads at E deck... from one to the next, back and back.ถ้าส่วนหัวจมลงไปในน้ำ น้ำจะไหล่บ่าเข้าท่วมฝาที่กั้นช่วงชั้น-อี ทีละห้องจนถึงข้างหลัง ไม่มีทางยับยั้ง
Maybe emotion becomes so intense your body just can't contain it.อาจเป็นเพราะเวลาที่อารมณ์คุณกำลังรุนแรง... .... จนร่างกายไม่สามารถยับยั้งได้
Please help me stop him from leaving me.ได้โปรดช่วยฉันยับยั้งเขา อย่าให้เขาทิ้งฉันไปเลย...
Help me...ได้โปรดยับยั้งอย่าให้เขาจากฉันไป
Even the very wise cannot see all ends.เพราะแม้แต่คนที่มีความเฉลียวฉลาด ยังไม่สามารถยับยั้งมันได้
Do you wanna stop Snape from getting that Stone or not?เธออยากยับยั้งสเนป จากการขโมยศิลาหรือไม่
He wanted us to shut Skynet down.เค้าอยากให้เรายับยั้งสกายเน็ต มาเถอะ!
And they decided that they would pull the story and they would just check it one more time.สถานีจึงตัดสินใจว่าจะยับยั้งเรื่องนี้ และขอตรวจสอบดูอีกหน
Even the King's Grandmother couldn't do anything, so who can?สิ่งที่แม้แต่พระพันปียังไม่อาจยับยั้ง ใครจะทำอะไรได้อีก
The one race that would slow the spread of Necromongers.เผ่าพันธุ์เดียว ที่อาจยับยั้งเนโครมังเกอร์ได้
I need to know if there's any way to block a transfer order.ผมอยากจะรู้ว่า พอจะมีทางบ้างไหมที่จะยับยั้งคำสั่งส่งตัว
Please believe me. Something has already been done to not let the plane take-off.เชื่อเถอะครับ เราไปทันแน่ เราส่งคนไปยับยั้งไม่ให้เครื่องออกแล้ว.
A way to suppress the mutant X gene.เพื่อใช้ในการยับยั้งยีนส์กลายพันธุ์
It seems as though the German aggressors cannot be stopped as the Allied nations valiantly fight to survive.ดูเหมือนว่าจะไม่มีทาง ยับยั้งเยอรมันผู้รุกรานได้ ในขณะที่สัมพันธมิตรหาญกล้า ต่อสู้เพื่อความอยู่รอด
In order to stop their advance in our sector, you will rendezvous over Doulcon with two Handley Page bombers at 0600 tomorrow and escort them to Jametz where they are to destroy the main German ammunition and supply depot.เพื่อยับยั้งการรุกคืบในส่วนของเรา เรามีนัดกับเครื่องบินทิ้งระเบิด เฮดลีย์-เพจสองลำที่ดูลกง เวลา 6.00 น.
I think I'm handling myself with a little bit of fucking restraint, how you got me chained up here like I'm some kind of dog!ฉันคิดว่าฉันคือการลำเลียงด้วยตัวเอง\กับเล็กน้อยของการร่วมเพศการยับยั้ง อย่างไรคุณได้ฉันล่ามขึ้นที่นี่\ชอบฉันอยู่ชนิดจำนวนหนึ่งของสุนัข!
While resisting the urge to strangle the girl's mother.ขณะที่ยับยั้งชั่งใจ ไม่ให้บีบคอแม่ของเด็กซะ
Could it have been stopped?มันสามารถถูกยับยั้งได้ไหม?
Our injunction stopped The Tribune from publishing the manifesto for now.คำสั่งของเราที่ให้ ทริบูน ยับยั้งการตีพิมพ์ คำแถลงการณ์ได้แค่ตอนนี้เท่านั้น
Get him to hold off on putting doakes on the news.ให้เขายับยั้งเรื่องการลงข่าวโดคส์
We can't risk my stepson bringing the girl back.เราต้องยับยั้ง ไม่ให้ลูกชายข้านำเจ้าสาวกลับมา
We are going to have to get a restraint order. See you in court.เราต้องขออำนาจศาลยับยั้งไว้ก่อน เจอกันในศาล...
I don't know you. You don't know me.มันเป็นไปได้ทางทฤษฎีเท่านั้น แต่ผมกำลังทดลองเรื่องตัวยับยั้ง
Well, according to tox, the hemolytic component of the venom had time to break down tissue, which means that it had to have been in his system at least a few hours.ตามรายงานของผลวิเคราะห์พิษ ส่วนประกอบที่ได้จากการแตกตัวของเม็ดเลือดแดงหลังโดนพิษ มีเวลาในการยับยั้งเนื้อเยื่อ ซึ่งนั่นก็หมายความว่า มันจะต้องอยู่ในกระแสเลือดของเขาอย่างน้อย2-3ฃม
You do this every time. You can't contain yourself.เธอเป็นแบบนี้ทุกครั้งเลยนะ เธอไม่สามารถยับยั้งตัวเองได้เลยนะ
Oh, I'm sorry. And by containing myself, you mean containing myself in the closet?โอว์ อะไรนะ ยับยั้งตัวเองเหรอ เธอหมายถึง ยับยั้งตัวเองในที่ส่วนตัวเหรอ?

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ยับยั้ง
Back to top