ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ยองใย

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ยองใย*, -ยองใย-

ยองใย ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ยองใย (adv.) fine See also: clear, healthily, glowingly, lovely, bright Syn. ผุดผ่อง, นวลใย, ขาวนวล
ยองใย (n.) fiber See also: filament, tissue, filament, vein, thread, cord, string, rootlet Syn. เส้น, ใย

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ยองใย
Back to top