ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

มั่นใจ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *มั่นใจ*, -มั่นใจ-

มั่นใจ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
มั่นใจ (adv.) confidently See also: certainly, surely Syn. มั่นอกมั่นใจ, เชื่อมั่น, แน่ใจ
มั่นใจ (v.) be confident See also: be full of confidence, be assured of, be certain, believe firmly, be convinced Syn. มั่นอกมั่นใจ, เชื่อมั่น, แน่ใจ
มั่นใจตัวเอง (adj.) self-confident Syn. มั่นใจในตัวเอง
มั่นใจในตัวเอง (adj.) self-confident
มั่นใจในตัวเอง (adj.) self-confident See also: self-assured Syn. เชื่อมั่นในตัวเอง
English-Thai: HOPE Dictionary
aplomb(อะพลอม'อะพลัม') n. ความสุขุม, ความมั่นใจ, ความปราศจากความประหม่า
assurance(อะชัว'เรินซฺ) n. การรับรอง,การทำให้แน่นอน,การทำให้มั่นใจ,ความมั่นใจ,ความเชื่อถือ,ความไม่กลัวเกรง,ความบ้าบิ่น,การประกันภัย,การโอนทรัพย์สิน, Syn. boldness, confidence ###A. doubt,distrust)
assure(อะชัวร์') vt. ทำให้มั่นใจ, ทำให้แน่นอน,รับรอง,ประกัน, ยืนยัน,ให้กำลังใจ.
assured(อะ ชัวดฺ) adj. ประกัน,แน่นอน,ปลอดภัย, กล้า,มั่นใจ,กล้าเกิน. -n. ผู้เอาประกันภัย, Syn. self-possessed, confident
aver(อะเวอ') vt. ยืนยันด้วยความมั่นใจ,ยืนยันข้อเท็จจริง, Syn. attest,affirm,swear)
bag(แบก) {bagged,bagging,bags} n. ถุง,กระสอบ,ย่าม,กระเป๋าถือ,ความมั่งคั่ง,อาชีพ,อารมณ์ -Phr. (in the bag แน่นอน,มั่นใจ) vi. บวม,พองขึ้น,มีท้อง vt. ใส่เข้าไปในถุง,ล่า,ฆ่า,ทำให้บวมหรือพอง, Syn. pouch
believe(บิลิฟว') {believed,believing,believes} vt. เชื่อ,มั่นใจใน,ศรัทธา,เชื่อว่า,เข้าใจว่า, See also: believable adj. ดูbelieve believer n. ดูbelieve, Syn. postulate,hold ###A. disbelieve,doubt
certitude(เซอ'ทิทิวดฺ) n. ความเชื่อมั่น,ความมั่นใจ
cocksure(คอค'?ัว) adj. แน่นอนที่สุด,มั่นใจที่สุด,แน่นอนเกินไป,ปลอดภัยที่สุด, See also: cocksureness n.
confidence(คอน'ฟิเดินซฺ) n. ความเชื่อถือ,ความมั่นใจ,ความเชื่อมั่นในตัวเอง,ความกล้าได้กล้าเสีย -Phr. (in confidence เป็นความลับ), Syn. trust,reliance,boldness
confident(คอน'ฟิเดินทฺ) adj. ซึ่งไว้วางใจ,มั่นใจ,กล้า,กล้าเกินไป. n. คนที่ไว้ใจ,คู่คิด -Conf. confidant
conviction(คันวิค'เชิน) n. การลงโทษ,การตัดสินว่ากระทำผิด,ภาวะที่ถูกตัดสินว่ากระทำผิด,ความมั่นใจ,ความเชื่อมั่นใจ, Syn. faith ###A. unbelief
convince(คันวินซฺ') {convinced,convincing,convinces} vt. ทำให้เชื่อมั่น,ทำให้มั่นใจ,ทำให้รู้ว่ากระทำผิด, See also: convincedly adv. ดูconvince convincingly adv. ดูconvince convincibility n. ดูconvince convincedness n. ดูconvince convincingness
diffidence(ดิฟ'ฟิเดินซฺ) n. ความประหม่า,ความไม่มั่นใจตัวเอง, Syn. shyness
dogmatic(ดอกแมท'ทิค) adj. เกี่ยวกับหลักเกณฑ์คำสอน ความเชื่อ หรือความคิดเห็นที่ไร้ข้อพิสูจน์,หยั่ง,หัวรั้น,มั่นใจ,ดันทุรัง, Syn. dogmatical,opinionated,settled,one-sided
doubt(เดาทฺ) {doubted,doubting,doubts} n. ความสงสัย,ความไม่แน่ใจ,ความกลัว. vt. สงสัย,ไม่แน่ใจ,ไม่ไว้วางใจ,กลัว vi. สงสัย -Phr. (beyond the shadow of a doubt แน่ใจ,มั่นใจ) ., See also: doubtable adj. ดูdoubt doubtably adv. ดูdoubt doubter n. ดูdoub
doubtful(เดาทฺ'ฟูล) adj. สงสัย,ไม่แน่ใจ,ไม่มั่นใจ,ลังเล, See also: doubtfulness n. ดูdoubtful, Syn. uncertain,undecided,unlikely ###A. determined,likely
ensure(เอนชัวร์') vt. รับรอง,ประกัน,ทำให้มั่นใจ,ทำให้ปลอดภัย,ทำให้มั่นคง, See also: ensurer n. ดูensure, Syn. assure
faith(เฟธ) n. ศรัทธา,ความมั่นใจ,ความเลื่อมใส,ความยึดมั่น,ความเชื่อในศาสนา,ความซื่อสัตย์,คำรับรอง. -Phr. (lose faith in สงสัย) . -Phr. (in good faith ด้วยศรัทธา), Syn. belief,creed
flux(ฟลัคซฺ) n. ท้องร่วง,โรคบิด,การไหล,การเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อย,การขาดความมั่นใจ,ความหวั่นไหว vt. ทำให้ละลาย,ทำให้เป็นของเหลว,ถ่าย,ระบาย vi. ละลายไหล, Syn. change
hearten(ฮาร์ท'เทิน) vt. ให้กำลังใจ,ให้ความมั่นใจ,, See also: hearteningly adv.
inferior complexปมด้อย,ความรู้สึกต่ำต้อย,การขาดความมั่นใจในตัวเอง
insecurity(อินซิเคียว'ริที) n. ความไม่ปลอดภัย,ความไม่มั่นคง,ความไม่มั่นใจ,สิ่งที่ไม่แน่นอน
instinct(อิน'สทิงคทฺ) n. สัญชาตญาณ adj. มีชีวิตชีวา,เต็มไปด้วยความมั่นใจ, Syn. tendency,impulse
mistrust(มิสทรัสทฺ') n. การขาดความไว้วางใจ,การขาดความมั่นใจ vt. ไม่ไว้วางใจ.
old feetn. ความไม่มั่นใจ,ความกลัว,การไร้ความกล้า
persuasion(เพอสเว'เชิน) n. การชักชวน,การชักจูง,การจูงใจ,ภาวะที่ถูกชักชวน,ความมั่นใจ,ความเชื่อ,ระบบหรือรูปแบบของความเชื่อ,สำนักนิกาย,หมู่คณะ, Syn. conversion,inducement,belief,potency
poise(พอยซ) n. ภาวะดุลยภาพ,ความเสมอภาค,การทรงตัว,สติ,ความสุขุม,ความมั่นใจ,อิริยาบถของร่างกาย,การบินร่อน. -v. ทรงตัว,ปรับตัว,ทำให้อยู่ในดุลยภาพ., See also: poiser n., Syn. composure
positive(พอส'ซิทิฟว) adj. แน่นอน,แน่ใจ,เชื่อถือได้,ยืนยันได้,เด็ดขาด,มั่นใจ,มีประจุบวก, (การทดสอบ) ได้ผลบวกของพยาธิสภาพ,มีอยู่จริง, (รูปถ่าย) มีสีถูกต้อง. n. สิ่งที่เป็นบวก,สัญลักษณ์หรือเครื่องหมายบวก,ภาพที่มีสีถูกต้อง (ตรงกันข้ามกับภาพเป็นกาติฟว์) ,ฐานะที่ชัดเจน,รูปแบบที่แน่นอน
positively(พอส'ซิทิฟวลี) adv. แน่ชัด,แน่นอน,เด็ดขาด,ไม่ต้องสงสัย interj. คำอุทานแสดงความมั่นใจ
promise(พรอม'มิส) n. สัญญา,คำมั่นสัญญา,ลักษณะหรือท่าทีที่ดี. vt. สัญญา,ให้คำมั่นสัญญา,เป็นเครื่องบอก,รับปากจะแต่งงาน,ทำให้มั่นใจ. vi. เป็นเครื่องบอก,แสดงอาการว่าจะเป็น,
reliance(รีไล'เอินซฺ) n. ความไว้วางใจ,ความเชื่อถือ,ความมั่นใจ,สิ่งที่ไว้วางใจ, Syn. confidence
reliant(รีไล'เอินทฺ) adj. ไว้วางใจ,เชื่อใจ,มั่นใจ,เชื่อถือ, See also: reliantly adv., Syn. confident
sanguine(แซง'กวิน) adj. ร่าเริง,เบิกบานใจ,มั่นใจ, (ใบหน้า) แดง,เปล่งปลั่ง,เต็มไปด้วยความหวัง, See also: sanguinely adv. sanguineness n.
sanguineous(แซงกวิน'นัส) adj. เกี่ยวกับเลือด,สีเลือด,มีเลือด,นองเลือด,หลั่งเลือด (ใบหน้า) แดง,เปล่งปลั่ง,มั่นใจ,เต็มไปด้วยความหวัง, See also: sanguineousness n.
satisfied(แซท'ทิสไฟดฺ) adj. พอใจ,จ่ายหมดแล้ว,แน่ใจ,มั่นใจ, Syn. content,convinced
secure(ซีเคียว'เออะ) adj. มั่นคง,มั่นใจ,แน่นหนา,ปลอดภัย,ไว้ใจได้,เชื่อถือได้,วางใจได้,ไร้กังวล,แน่นอน vt. ได้มา,เอามา,ทำให้ได้ผล,ทำให้มั่นใจ,ทำให้ปลอดภัย,รับรอง,รับประกัน,จับกุม,มัดให้แน่น. vi. กลายเป็นปลอดภัย,เข้าเวรประจำการ, See also: securable adj.
self-confident(เซลฟฺคอน'ฟิเดินทฺ) adj. เชื่อมั่นในตัวเอง,ไว้ใจตัวเอง,มั่นใจ., See also: self-confidence n., Syn. confident
sure(ชัวร์) adj.,adv. แน่นอน,มั่นใจ,ยืนยัน,เชื่อมั่น,ไว้ใจได้,ไม่ต้องสงสัย,มั่นคง,ไม่เปลี่ยนแปลง,ไม่มีปัญหา,be sure ระวังตัว,for sure แน่นอน,มั่นใจ,, See also: sureness n. -Phr. (make sure ให้แน่ใจ) -Phr. (sure enough แน่นอน มั่นใจ)
surely(ชัว'ลี) adv. แน่นอน,มั่นคง,ไม่ผิดพลาด,ไม่ต้องสงสัย,อย่างมั่นใจ,ไม่เปลี่ยนแปลง,จริง ๆ, Syn. undoubtedly,assuredly
English-Thai: Nontri Dictionary
aplomb(n) ความมั่นใจในตนเอง,ความไม่ประหม่า
assurance(n) ความมั่นใจ,คำมั่น,การรับรอง,การประกันภัย
assure(vt) ทำให้มั่นใจ,ทำให้แน่ใจ,ทำให้วางใจ,รับประกัน
assured(adj) แน่ใจ,แน่นอน,มั่นใจ
believe(vt) เชื่อ,เชื่อถือ,ไว้วางใจ,ศรัทธา,มั่นใจใน
certainly(adv) อย่างแน่ใจ,อย่างแน่นอน,อย่างมั่นใจ
certainty(n) ความเชื่อมั่น,ความแน่นอน,ความมั่นใจ,ความแน่ใจ
cocksure(adj) แน่ใจมาก,มั่นใจมาก
confident(adj) แน่ใจ,มั่นใจ,เชื่อใจ,เชื่อมั่น,ไว้ใจ
conviction(n) ความมั่นใจ,ความเชื่อมั่น,ความแน่ใจ,การลงโทษ,การตัดสินว่าผิด
decisive(adj) อย่างเด็ดขาด,อย่างแน่นอน,อย่างมั่นใจ,ซึ่งชี้ขาด,แน่วแน่
doubtful(adj) กังขา,ไม่แน่ใจ,ลังเล,ไม่มั่นใจ,แคลงใจ
ensure(vt) รับประกัน,ทำให้แน่ใจ,ทำให้แน่นอน,รับรอง,ทำให้มั่นใจ
indecision(n) ความไม่ตกลงใจ,ความไม่แน่ใจ,ความไม่มั่นใจ
insecurity(n) ความไม่ปลอดภัย,ความไม่มั่นใจ,ความไม่แน่นอน,ความไม่มั่นคง
positive(adj) บวก,เชื่อถือได้,มั่นใจ,เป็นประโยชน์
reassurance(n) การรับรอง,การทำให้มั่นใจขึ้นอีก,การทำให้วางใจขึ้น
reassure(vt) ทำให้อุ่นใจ,ทำให้มั่นใจขึ้นอีก,ทำให้แน่ใจขึ้น,ทำให้วางใจขึ้น,รับรอง
secure(adj) มั่นคง,แน่นหนา,ปลอดภัย,ไร้กังวล,มั่นใจได้
SELF-self-confidence(n) ความมั่นใจในตัวเอง,ความเชื่อมั่นในตัวเอง
sure(adj) แน่นอน,แน่ใจ,มั่นใจ,ไว้ใจได้
surely(adv) อย่างมั่นใจ,อย่างแน่นอน,อย่างแน่ใจ,อย่างไว้ใจได้
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Articulationพูดชัด, ความมั่นใจ, การดัดดึงข้อต่อ, ข้อต่อของมือ, ความชัดเจนของคำพูด, ข้อต่อ, เปล่งเสียงหรือคำ, ข้อต่อของกระดูก [การแพทย์]
Confidenceความเชื่อมั่นความมั่นใจและเชื่อมั่น [การแพทย์]
Insecureการขาดความมั่นใจ, ขาดความมั่นใจในตัวเอง [การแพทย์]
Insecurityขาดความมั่นใจ [การแพทย์]
Possible Reservesปริมาณสำรองปิโตรเลียมที่เป็นไปได้ว่าจะมีอยู่ โดยมีข้อมูลทางธรณีวิทยาและวิศวกรรมปิโตรเลียมบ่งชี้ว่าน่าจะสามารถผลิตปิโตรเลียมได้ ซึ่งจะมีความมั่นใจน้อยกว่า Proved และ probable reserves (ดูคำ Proved และ Probable reserves) [ปิโตรเลี่ยม]
Transmission Control Protocol / Internet Protocol (TCP/IP)ทีซีพี/ไอพี, โพรโทคอลที่ใช้ในการสื่อสารในระบบอินเทอร์เน็ต โดยมีการระบุผู้รับผู้ส่งในเครือข่ายและจัดการแบ่งข้อมูลเป็นชิ้นเล็กๆ ที่เรียกว่าแพ็กเก็ต (packet) ส่งผ่านไปในอินเทอร์เน็ตและมั่นใจได้ว่าข้อมูลที่ส่งไปนั้น จะได้รับอย่างถูกต้องและครบถ้วน ในกรณีที่ข้อมูลเกิดข้อผิด [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
aggressive (adj.) มั่นใจ See also: ซึ่งมีความมั่นใจสูง
make sure (idm.) มั่นใจ See also: แน่ใจ
sure (adj.) มั่นใจ See also: แน่ใจ, เชื่อมั่น Syn. assured, confident, positive, definite
gamble on (phrv.) มั่นใจกับ See also: เสี่ยงกับ, เชื่อใจกับ Syn. depend on
wager on (phrv.) มั่นใจกับ See also: ไว้ใจกับ Syn. depend on
cocksure (adj.) มั่นใจมาก (จนดูเหมือนดื้อดึง)
egoistic (adj.) มั่นใจว่าตัวเองถูกต้อง See also: คิดว่าตัวเองเป็นฝ่ายถูก Syn. complacent, sanctimonious
self-righteous (adj.) มั่นใจว่าตัวเองถูกต้อง See also: คิดว่าตัวเองเป็นฝ่ายถูก Syn. complacent, egoistic, sanctimonious
bet on (phrv.) มั่นใจเกินไปในเรื่อง
nail down (phrv.) มั่นใจเกี่ยวกับ
bullish (adj.) มั่นใจและมีความหวังในอนาคต
build on (phrv.) มั่นใจในการทำบางสิ่ง See also: อาศัย, พึ่งพา (บางสิ่งหรือบางคน) Syn. depend on
build upon (phrv.) มั่นใจในการทำบางสิ่ง See also: อาศัย, พึ่งพา Syn. depend on
make certain of (idm.) มั่นใจในความจริงของ Syn. make of, make sure of
self-assured (adj.) มั่นใจในตัวเอง See also: ซึ่งเชื่อมั่นในตนเอง Syn. confident, assertive, self-confident
depend on (phrv.) มั่นใจได้ See also: แน่ใจได้, แน่นอน
depend upon (phrv.) มั่นใจได้ See also: แน่ใจได้, แน่นอน
ambivalence (n.) ความไม่มั่นใจ (ต่อเหตุการณ์ ชะตาชีวิต ฯลฯ) See also: ความรู้สึกไม่แน่ใจ, ความรู้สึกไม่มั่นคง Syn. hesitation, irresolution, indecision Ops. certainty
assertive (adj.) ซึ่งยืนยันอย่างมั่นใจ Syn. aggressive
assure (vt.) ให้ความมั่นใจ See also: รับรอง, รับประกัน, ยืนยัน, ประกัน Syn. convince, reassure
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
How can you be sure?คุณมั่นใจได้อย่างไร
I'm sure most of you know meฉันมั่นใจว่าพวกคุณส่วนใหญ่รู้จักฉัน
Patience is a mark of confidenceความอดทนเป็นเครื่องหมายของความมั่นใจ
Just to make sure everything's going well with the studiesก็แค่เพียงเพื่อให้มั่นใจว่าทุกสิ่งนั้นจะไม่เป็นอุปสรรคต่อการเรียน (เข้ากับการเรียนได้)
I'm sure you'll live a good lifeฉันมั่นใจว่าเธอจะใช้ชีวิตได้อย่างสุขสบาย
Are you confident that you're worth it?เธอมั่นใจว่าเธอมีคุณค่าคู่ควรอย่างนั้นหรือ
I want to make sure you get back home safelyฉันต้องการการมั่นใจว่าเธอถึงบ้านปลอดภัยแล้ว
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Matvey assures me lapta is the origin of American baseball and your English cricket.Matvey มั่นใจ lapta เป็นที่มา ของทีมเบสบอลอเมริกันและคริกเก็ตภาษาอังกฤษของคุณ
You're calm, confident, charming.เธอใจเย็น มั่นใจ แล่ะ มีเสนห์
And you feel so... confident and alive...และคุณรู้สึกว่า /N มั่นใจ และมีชีวิต
If you like athletic, confident, young...ถ้าคุณชอบคนที่แข็งแรง มั่นใจ หนุ่มแน่น
I am calm... confident, and in control.หนูต้องสงบ มั่นใจ และควบคุมตัวเองได้
You just seem...more focused, confident, like like you know what you want.นายเพียงแค่ดูเหมือน... มั่นใจ เหมือน... ...เหมือนอะไรที่นายต้องการจะเป็นนั่นล่ะ
He's charming, sexy, confident, incredibly hot, but let's be honest, he's a bad boy, right, like you, and right now, I only need good in my life, not someone who's... tragically wounded and damagedเขาเป็นคนที่มีเสน่ห์ เซ็กซี่ มั่นใจ น่าสนใจอย่างมาก แต่ด้วยความสัตย์จริง เขามันแบดบอยเหมือนคุณ
Yes, the one with the lion tattoo.มั่นใจ ผู้ชายที่มีรอบสักรูปสิงโต
Confirmed. Dog.มั่นใจ เลย หัวสุนัข แน่ๆ
If "arrogant" is the only word people use to describe me now,มั่นใจ เหมือนจะเป็นคำเดียว ที่ตอนนี้คนใช้อธิบายผม
Surely, surely nothing like that will happen, Ji Hyun.มั่นใจ, มั่นใจได้เลย ว่าเรื่องอย่างนั้นจะไม่ เกิดขึ้นกับเรา, จีฮุน.
You just exposed yourself now.มั่นใจตัวเองหน่อยสิพวก
It sure as hell wasn't the Stivilettos.มั่นใจที่สุดว่าไม่ใช่พวกสติวิเลตโต
Sure this is the right place?มั่นใจนะ ว่าใช่ที่นี่จริง ๆ
Make sure you give it to her. She needs it for her audition tomorrow.มั่นใจนะว่าจะเอาไปให้เขาน่ะ เขาต้องการ บทนั้นสำหรับการคัดเลือกพรุ่งนี้
Are you sure that we're going the right way?มั่นใจนะว่ามาถูกทางแล้ว
You sure I still want it?มั่นใจนะว่ายังต้องการ
Sure enough, last night.มั่นใจพอ เมื่อคืนนี้
More confident, far-seeing, capable and wise.มั่นใจมากขึ้นไกลตั๋วเครื่องบิน ที่มีความสามารถและฉลาด
Surely it must have crossed your mind.มั่นใจว่า .. คงมีความคิดอย่างงั้นบ้าง
Surely his own brother.มั่นใจว่าคนคนนั้นคือน้องชายของเขา
I trust you can still hear me, Mr. Reese?มั่นใจว่าคุณยังได้ยินผมนะ คุณรีส
I'm sure Mr. Haffner would say thank you if he were here.มั่นใจว่าคุณฮัฟฟเนอร์ก็คงขอบคุณ ถ้าเขาอยู่ที่นี่
Can surely survive your absence for another minute or two.มั่นใจว่าคู่เธอจะอยู่ต่อไปได้ อีกสักนาที สองนาที ตอนเธอไม่อยู่
You sure you want to spend your money on that?มั่นใจว่าจะใช้เงินอย่างนั้นนะ
Sure we can figure it out.มั่นใจว่าฉันหาทางออกได้นะ
I'm sure I'll see you again, Pepper.มั่นใจว่าต้องได้เจอกันอีกเพปเปอร์
Surely you understand the grief he feels for the loss of his son.มั่นใจว่าท่านต้องเข้าใจความเศร้าโศก ของเขาที่สูญเสียบุตรชาย
I'm pretty sure those aren't actual beard terms.มั่นใจว่านั่นคง ไม่ใช่เคราจริงๆหรอก
Turn off all the lights. Make sure the doors are locked. Hello.มั่นใจว่าปิดไฟทั้งหมดและล๊อคประตูทั้งหมด
Confidence not to fall for her.มั่นใจว่าผมจะไม่หลงรักเธอ
Pretty sure god stopped caring a long time ago. [ chuckles ] [ cuckles ] Where you been?มั่นใจว่าพระเจ้าเลิกสนใจเรามานานแล้ว นายไปไหนมา?
These mashed potatoes are sure something else.มั่นใจว่ามันฝรั่งบดนี้ แปลกจริงๆ
Right. Sure he will. - Fair share, Gavin?มั่นใจว่าเขาจะ ส่วนแบ่งการยุติธรรมกาวิน?
Make sure he never meets your father again.มั่นใจว่าเขาจะไม่ได้พบเสด็จพ่องของเจ้าอีก
Wait, so you seriously thought us four teenagers could save the whole world?มั่นใจว่าเต่าวัยทีนจะช่วยโลกได้?
Convinced she'd make it to bergen town.มั่นใจว่าเธอจะไปถึงเมืองเบอร์เก้น
I sure hope you're ready to have fun because we sure are.มั่นใจว่าเธอพร้อมสนุก เพราะเราก็อยาก
Fully understanding that we could lose the text, right?มั่นใจว่าเราจะอ่านข้อความไม่ได้ใช่มั๊ย
Confident she'd make it to bergen town on her own.มั่นใจว่าไปถึงเมืองเบอร์เก้นได้โดยลำพัง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า มั่นใจ
Back to top