ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

พิเศษ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *พิเศษ*, -พิเศษ-

พิเศษ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
พิเศษ (adj.) special See also: extraordinary
พิเศษ (adv.) specially See also: extraordinarily
English-Thai: HOPE Dictionary
accelerator boardแผ่นวงจรเร่งความเร็วหมายถึงแผ่นวงจรพิเศษ ที่เมื่อนำมาเสียบเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์แล้ว จะมีผลทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์ทำงานได้เร็วขึ้น แผ่นวงจรประเภทนี้จะมีตัวประมวลผล (processor) ที่ทำงานเร็วกว่าตัวประมวลผลเดิม
alloplasm(แอลโลพลาส' ซึม) ส่วนของโปรโตปลาสซึมที่ทำหน้าที่พิเศษต่างหาก. -alloplasmic, alloplasmatic adj.
alphabetic characterตัวอักษรหมายถึงตัวอักขระที่เป็นตัวอักษร เช่น A-Z หรือ ก-ฮ (ไม่รวมตัวเลข หรือหรือสัญลักษณ์หรือเครื่องหมายพิเศษต่าง ๆ) มีความหมายเหมือน alphabet
ansi character setชุดตัวอักขระของแอนซีหมายถึง การกำหนดตัวอักขระต่าง ๆ ที่คอมพิวเตอร์ใช้ ที่สถาบันแอนซี (ANSI) เป็นผู้กำหนดไว้ โดยปกติจะประกอบด้วยตัวอักษรธรรมดาซึ่งมีอยู่ 26 ตัว (A-Z) และตัวเลข 10 ตัว (0-9) และยังมีสัญลักษณ์พิเศษอื่น ๆ เช่น % # @ เป็นต้น ดู ANSI ประกอบ
ansi graphicsการสร้างภาพกราฟิกของแอนซีหมายถึงสัญลักษณ์พิเศษที่ใช้ในการสร้างภาพกราฟิกธรรมดา เช่น เส้นตรง, เส้นเฉียง, สี่เหลื่ยม, วงกลม ฯ) ที่สถาบันแอนซี (ANSI) เป็นผู้กำหนดไว้ดู ANSI ประกอบ
apprentice(อะเพรน'ทิส) n. ผู้ฝึกงาน,เด็กฝึกงาน,ผู้เรียนรู้,ผู้กำลังได้รับการฝึกอย่างพิเศษ. -vt. ทำให้เป็นผู้ฝึกงาน. -apprenticeship n.
appropriation(อะโพรพริเอ'เชิน) n. การจัดสรรไว้,การตั้งเงินไว้เป็นพิเศษ, Syn. funds, allocation, allotment)
arrow keysแป้นลูกศรเป็นแป้นพิมพ์พิเศษที่ใช้เพื่อการเลื่อนตัวชี้ตำแหน่ง (cursor) ให้ขึ้นลง หรือขยับไปทางซ้ายหรือ ขวาได้ แป้นลูกศรนี้มีอยู่ 4 แป้นและจะมีลูกศรเล็ก ๆ เป็นเครื่องหมายบ่งบอกทิศทางของการ เลี่อน (ซ้าย,ขวา,บน,ล่าง)
assize(อะไซซ') n. สภานิติบัญญัติ,ศาลอังกฤษที่พิจารณาความโดยข้าหลวงพิเศษ,คำสั่งหรือคำพิพากษาของศาลชนิดนี้,การไตร่สวน,การนั่งพิจารณาคดี,มาตราการกำหนดราคาสินค้า
attribute(อะทริบ'บิวทฺ) vt. ให้เหตุผลว่า,ถือเอา,อ้างเหตุผล. -n. คุณลักษณะ. -attributer, attributor n. -attribution n., Syn. assign, consider , quality) ลักษณะประจำหมายถึง คุณสมบัติของสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่มีลักษณะพิเศษ มีการเน้นความแตกต่างจากของอื่นในประเภทเดียวกัน เช่น ถ้าเป็นแฟ้มข้อมูลในระบบดอส จะมีลักษณะประจำต่างกันเป็น 4 อย่าง คือ แฟ้มข้อมูลที่มีการจัดเก็บเป็นระเบียบ (archive) แฟ้มที่อ่านได้อย่างเดียว แก้ไขไม่ได้ (read only) แฟ้มที่ไม่แสดงตัว (hidden) และแฟ้มระบบ (system) หรือถ้าต้องการหาคำใดคำหนึ่ง (เช่น ในโปรแกรมประมวลผลคำ) นอกจากจะบอกคอมพิวเตอร์ว่าสะกดอย่างไรแล้ว อาจบอกเพิ่มเติมว่า ...เป็นคำที่ใช้แบบอักษร Times New Roman ขนาด 14 จุด ข้อความที่บ่งบอกคุณสมบัติเพิ่มเติมไปนี้ก็เรียกว่า " attribute " ทั้งสิ้น
balloon helpคำอธิบายสั้น ๆ หมายถึง คำอธิบายพิเศษที่เครื่องแอปเปิลแมคอินทอชที่ใช้ System 7 จัดไว้ เพื่ออธิบายสั้น ๆ เกี่ยวกับเรื่องที่ต้องการรู้ ส่วนมากจะเป็นคำอธิบายสั้น ๆ แสดบนจอภาพในลักษณะของคำพูดในหนังสือการ์ตูน ไม่เหมือน กับเมนู Help ของเดิม ที่มีข้อมูลหรือคำอธิบายยาว ๆ
bang-up(แบง'อัพ) adj. ดีเลิศ,พิเศษ
batch fileแฟ้มคำสั่งรวมหมายถึง แฟ้มพิเศษที่ใช้เก็บคำสั่งระบบที่ต้องการใช้ เพื่อสั่งให้เครื่องทำงานให้ ถ้ามีแฟ้มข้อมูลนี้เก็บไว้ คอมพิวเตอร์จะปฏิบัติการตามขั้นตอนในคำสั่งที่บรรจุอยู่ในแฟ้มนี้ทันทีที่เริ่มเครื่องใหม่ (boot) แฟ้มข้อมูลประเภทนี้จะใช้นามสกุล (file tpe) ว่า .bat เช่น autoexec.bat เป็นต้น
autoexec.batชื่อแฟ้มคำสั่งรวม เป็นชื่อของแฟ้มเก็บคำสั่งรวม (batch file) แฟ้มหนึ่ง ถือเป็นแฟ้มพิเศษ เพราะคอมพิวเตอร์จะทำตามคำสั่งในแฟ้มที่ชื่อนี้ทันทีที่เปิดเครื่อง โดยมาก จะเขียนขึ้นเพื่อให้ผู้ใช้คอมพิวเตอร์เรียกโปรแกรมต่าง ๆ มาใช้ได้เลย โดยไม่ต้องเสียเวลาหาว่า โปรแกรมที่ต้องการอยู่ในสารบบ (directory) ใด ใช้คำสั่งเข้าไปในสารบบนั้น แล้วจึงตามด้วยชื่อแฟ้มที่เป็นโปรแกรม แต่ผู้ใช้สามารถพิมพ์ชื่อโปรแกรมได้เลย ตัวอย่างแฟ้ม autoexec.bat ที่นำเข้าสู่ โปรแกรม FoxPro โดยผ่านโปรแกรม VTHAI อาจมีข้อความดังนี้ echo off cls cd FOXPRO25 VTHAI/U CD\ AUX : axis :
beaver(บี'เวอะ) n. สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำจำพวก Castor คล้ายนาก,หนังหรือสิ่งทอของสัตว์จำพวกนี้,คนที่ขยันขันแข็งอย่างพิเศษ, See also: beaverish adj. ดูbeaver
gender benderตัวแปลงเพศหมายถึง ปลั๊กไฟพิเศษที่สามารถเปลี่ยนตัวต่อสายเคเบิลตัวเมียให้เป็นตัวผู้หรือสลับตัวผู้เป็นตัวเมียได้
beneficiary(เบนนะฟิช'เชียรี) n. ผู้รับผลประโยชน์,ผู้รับเงินประกัน,ผู้รับเงินช่วยเหลือ,ผู้มีสิทธิพิเศษ, Syn. donee,recipient
binary codeรหัสฐานสองหมายถึง การใช้รหัสเลขฐานสองแทนตัวอักษร ตัวเลข และตัวอักขระ พิเศษต่าง ๆ โดยใช้เพียงเลข 0 และ 1 รหัสที่นิยมใช้กันอยู่มีหลายรหัสเช่น เอ็บซีดิก (EBCDIC) , แอสกี (ASCII) , บีซีดี (BCD) คอมพิวเตอร์ของแต่ละบริษัทจะเลือกใช้รหัสหนึ่งในการแทนข้อมูล
by-linen. อาชีพประกอบ,อาชีพพิเศษ,ทางแยก,สาขา, See also: byliner n. ดูby-line
cant(แคนทฺ) n. ข้อความเท็จ,คำพูดเท็จ,คำพูดปากหวานก้นเปรี้ยว,ถ้อยคำพิเศษที่ใช้เฉพาะในหมู่ชนหนึ่ง ๆ ,ภาษาวิชาชีพ,การพูดเป็นเพลง,ความเอียง vi. พูดแบบปากหวานแต่ก้นเปรี้ยว,พูดเป็นเพลง, Syn. hypocrisy
capture(แคพ'เชอะ) n. การจับได้,การยืดได้,สิ่งที่ถูกยึด,คนที่ถูกจับ,เชลย vt. จับได้,ยืดได้,เข้ายึดได้,ตีได้,ทำให้สนใจ,ทำให้หลงไหล, See also: capturer n. ดูcapture, Syn. take เก็บภาพจับภาพ (ข้อมูล) หมายถึง การสั่งเก็บภาพที่แสดงอยู่บนจอภาพทั้งหมด หรือ เฉพาะบางส่วนเอาไว้เป็นแฟ้มข้อมูลแฟ้มหนึ่ง ถ้าเป็นเครื่องแมคอินทอช ใช้วิธีกดแป้น (Command) + Shift + 3 ภาพที่เกิดจะถูกนำไปเก็บไว้เป็นแฟ้มข้อมูลชื่อ Picture 1, Picture 2.... เรียงไปตามลำดับ ส่วนพีซี ใช้วิธีกดแป้น Print Screen ภาพที่อยู่บนจอจะถูกนำไปเก็บไว้ในคลิปบอร์ด (clipboard) เราอาจสั่งเก็บเป็นแฟ้มข้อมูลได้โดยกำหนดชื่อให้เป็น ภาพ ๆ ไป แฟ้มเหล่านี้จะเรียกมาดูได้ในหลายโปรแกรม เป็นต้นว่า PageMaker, Microsoft Word อย่างไรก็ตาม หากจะเลือกเก็บเฉพาะบางส่วนของภาพที่ปรากฏบนจอ จะต้องใช้โปรแกรมพิเศษ
character(แค'ริคเทอะ) n. ตัวอักษร,อักขระ,อุปนิสัย,คุณสมบัติ,ลักษณะพิเศษ,หลักความประพฤติ,ความรักหรือหยิ่งในศักดิ์ศรี,ชื่อเสียงที่ดี,เกียรติคุณ,ฐานะตัวในเรื่อง,บทบาทในละครหรือภาพยนตร์,สัญลักษณ์, See also: characterisation,characterization n.
character readerเครื่องอ่านอักขระหมายถึง เครื่องอ่านอักขระจากตัวพิมพ์ซึ่งจะต้องมีลักษณะพิเศษที่เป็นมาตรฐาน การอ่านใช้วิธีให้แสงผ่านช่องว่างของตัวอักขระนั้น ๆ แล้วแปลเป็นรหัสบันทึกลงไว้ในแถบบันทึก (tape) หรือจานบันทึก (disk)
character setชุดอักขระหมายถึง สัญลักษณ์ต่าง ๆ ที่จัดรวบรวมไว้อย่างเป็นระบบ มีตัวอักษร ตัวเลข และอักขระพิเศษต่าง ๆ เช่น เครื่องหมาย สระ วรรณยุกต์
charisma(คะริซ'มะ) n.พรสวรรค์,ความสามารถพิเศษ,คุณสมบัติพิเศษในการดึงดูดใจคนจำนวนมาก, See also: charismatic adj., Syn. charism -pl. charismata
card punchอุปกรณ์เจาะบัตรหมายถึง อุปกรณ์แสดงผล (output device) ของเครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดหนึ่งที่ทำหน้าที่เป็นเครื่องเจาะบัตร หรือ เครื่องที่ใช้บันทึกข้อความลงบนบัตรด้วยการเจาะรู ซึ่งเป็นรหัสใช้แทนตัวอักษร ตัวเลข และอักขระพิเศษอื่น ๆ ต่างกับเครื่องเจาะบัตรที่เรียกว่า keypunch กล่าวคือ keypunch เป็นเครื่องเจาะบัตรที่ไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของเครื่องคอมพิวเตอร์ (คนเป็นผู้เจาะ) แต่ card punch เป็นอุปกรณ์แสดงผลที่ทำงานภายใต้การควบคุมของหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ดู keypunch เปรียบเทียบ
cdabbr. ธาตุ cadmium, แผ่นซีดี ย่อมาจาก compact disk แปลตามตัวอักษรว่า จานบันทึกอัดแน่น มีลักษณะเป็นแผ่นจานกลม ๆ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 12 ซม. ใช้เป็นที่เก็บข้อมูล จานบันทึกนี้มีความจุสูงมาก (ประมาณ 600ล้านตัวอักษร) ปัจจุบันมีอุปกรณ์ใช้อ่านข้อมูลจากจานบันทึกนี้ได้ แต่การบันทึกข้อมูลลง ยังทำไม่ได้ง่าย ๆ ต้องมีเครื่องพิเศษเฉพาะ บันทึกได้ทั้งข้อมูลธรรมดา เพลง ภาพยนตร์ ปัจจุบันเป็นที่นิยมใช้มาก เพราะราคาถูก ความจุสูง แต่ยังติดขัดในปัญหาบางประการในเรื่องการบันทึกข้อมูลลง ดู CD ROM ประกอบ 2. ย่อมาจากคำ Change Directory เป็นคำสั่งในระบบดอสที่สั่งให้เข้าไปในสารบบ (directory) ใดสารบบหนึ่ง หรือออกจากสารบบใดสารบบหนึ่ง เช่น C:/>CD \ (หมายความว่าให้เข้าไปในสารบบชื่อนั้น) C:> CD\ (หมายความว่า ให้ออกจากสารบบที่อยู่)
cd-rom(ซีดีรอม) ย่อมาจาก compact disc read-only memory หมายถึง compact disc ที่เป็นฟอร์แมตสำหรับผลิตภัณฑ์มัลติมีเดีย และเก็บเสียง ภาพ และข้อความ เป็นต้น เป็นสื่อที่ใช้บันทึกข้อมูลชนิดใหม่ที่กำลังได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นทุกวัน เครื่องคอมพิวเตอร์ใหม่ ๆ จะมีหน่วยบันทึกที่อ่านซีดีรอมได้ ข้อมูลที่เก็บในสื่อชนิดนี้จะเป็นข้อความ ภาพ หรือเสียงก็ได้ รูปลักษณะทั่วไปก็เหมือนจานซีดีที่บรรจุเพลง มีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 4.72 นิ้ว จุข้อมูล 600 เมกะไบต์ หรือประมาณ 400 เท่าของจานบันทึกขนาด 3.5 นิ้ว ส่วนมากนิยมใช้เก็บโปรแกรม หรือใช้เป็นฐานข้อมูลของห้องสมุด ศูนย์สารนิเทศ ส่วนใหญ่จานบันทึกประเภทนี้ยังคงใช้อ่านได้อย่างเดียว (read only) การบันทึกข้อมูลลงยังต้องมีอุปกรณ์พิเศษ ราคาอุปกรณ์นี้ยังค่อนข้างแพง
charter(ชาร์'เทอะ) {chartered,chartering,charters} n. ตราตั้ง,กฎบัตร,กฎหมาย,สัญญาเช่าเรือ,สัญญาเช่า,สิทธิพิเศษ,สิทธิยกเว้น,หนังสือรับรอง,ประกาศนียบัตร -vt. อนุญาตด้วยตราตั้ง,ให้สิทธิพิเศษ. -adj. เช่ามา,เหมา, See also: charterer n. -Conf. chartered (กริยาช
cmos(ซีมอส) ย่อมาจากคำว่า complementary metal-oxide semiconductor หมายถึง วงจรที่ออกแบบไว้เป็นพิเศษ เพื่อการประหยัดกระแสไฟ วงจรซีมอสนี้มักจะใช้ในของชิ้นเล็ก ๆ เช่น นาฬิกาข้อมือ เครื่องคิดเลข คอมพิวเตอร์ขนาดวางตัก (laptop) หรือส่วนที่เก็บวันเวลา (date/time) ในเครื่องคอมพิวเตอร์ทั่วไป
coach(โคชฺ) {coached,coaching,coaches} n. รถม้าสี่ล้อขนาดใหญ่,รถยนต์โดยสาร,รถไฟโดยสารชั้นถูกที่สุด,เครื่องบินโดยสารชั้น2,บัตรโดยสารชั้น 2 ของเครื่องบิน,ผู้ฝึกนักกีฬา,ครูพิเศษ,ครูส่วนตัว v. ฝึก,ฝึกสอน., Syn. trainer,tutor
color printerเครื่องพิมพ์สีหมายถึงเครื่องพิมพ์ที่พิมพ์สีต่าง ๆ ได้ ส่วนมากจะเป็นประเภทฉีดหมึก (ink jet) การพิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์ชนิดนี้ ต้องใช้กระดาษชนิดพิเศษ ไม่ให้หมึกซึม สีที่ใช้อาจมีเพียง 3 สี แต่คอมพิวเตอร์สามารถสั่งให้ผสมออกมาเป็นสีต่าง ๆ ได้อีกมากมาย
cd-rom driveหน่วยขับซีดีรอมหมายถึง หน่วยบันทึกที่ใช้อ่านจานบันทึกอัดแน่น หรือซีดี ในปัจจุบัน ไมโครคอมพิวเตอร์ส่วนมากมีหน่วยบันทึกที่สามารถอ่านข้อมูลจากสื่อชนิดนี้ได้ แต่ยังคงบันทึกข้อมูลลงไปไม่ได้ ต้องมีอุปกรณ์พิเศษ ความเร็วในการอ่านค่อนข้างสูงจนดูภาพเคลื่อนไหวได้ดีเหมือนดูภาพยนตร์ ในปัจจุบัน จานซีดีกำลังได้รับความนิยมมากขึ้นทุกที ทำให้ราคาถูกลงมาก คอมพิวเตอร์ทุกเครื่องจึงมักจะมีหน่วยบันทึกชนิดนี้ติดตั้งไว้ด้วย
command keyเป็นแป้นพิมพ์พิเศษแป้นหนึ่งบนแผงแป้นอักขระของเครื่องแมคอินทอช ซึ่งมีสัญลักษณ์ เป็นรูปแอปเปิลแหว่งอยู่บนแป้น หากใช้พร้อมกับแป้นอื่นสามารถใช้แทนคำสั่งบางคำสั่งได้ เช่น ถ้ากดแป้นนี้พร้อมกับแป้น X แปลว่าสั่งให้ cut ถ้ากดแป้นนี้พร้อมกับ แป้น C แปลว่าสั่งให้ copy และถ้ากดแป้นนี้พร้อมกับแป้น V ก็เป็นการ สั่ง paste (ทำหน้าที่คล้ายแป้น ALT ของเครื่องพีซี)
commando(คะมาน'โด) n. หน่วยจู่โจมที่ได้รับการฝึกเป็นพิเศษ,หน่วยคอมมานโด,สมาชิกของหน่วยดังกล่าวนี้ -pl. commandos,commandoes
commodore(คอม'มะดอร์) n. พลเรือจัตวา,นาวาเอกพิเศษ,ผู้บังคับการขบวนเรือพาณิชย์ขนาดใหญ่,ประธานหรือหัวหน้าสโมสรเล่นเรือ
compact diskใช้ตัวย่อว่า CD เป็นสื่อที่ใช้บันทึกข้อมูลชนิดใหม่ที่กำลังได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นทุกวัน เครื่อง คอมพิวเตอร์ใหม่ ๆ มักจะมีหน่วยบันทึกที่อ่านจานบันทึกนี้ได้ ข้อมูลที่เก็บในสื่อชนิดนี้จะเป็นข้อความ ภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหว (ภาพยนตร์) หรือเสียงก็ได้ รูปลักษณะทั่วไปก็เหมือนจานซีดีที่บรรจุเพลง มีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 4.72 นิ้ว จุข้อมูล 600 เมกะไบต์หรือประมาณ 400 เท่าของจานบันทึกขนาด 3.5 นิ้ว ส่วนมากนิยมใช้เก็บโปรแกรม หรือใช้เป็นฐานข้อมูลของห้องสมุด ศูนย์สารนิเทศ นิยมใช้ในระบบเครือข่าย ทำให้สะดวกสำหรับผู้ใช้คอมพิวเตอร์ตามสาย (on line) ส่วนใหญ่จานบันทึกประเภทนี้ยังคงใช้อ่านได้อย่างเดียว (read only) การบันทึกยังต้องมีอุปกรณ์พิเศษ ราคายังค่อนข้างแพง
computer specialistผู้เชี่ยวชาญทางคอมพิวเตอร์หมายถึง ผู้ที่มีความรู้พิเศษในเรื่องการใช้คอมพิวเตอร์ อาจหมายถึง ระบบตัวเครื่อง การเขียนโปรแกรม หรือการวิเคระห์ระบบ ก็ได้
contribution(คอนทระบิว'เชิน) n. การบริจาค,การช่วยเหลือ,การอุดหนุน,การสนับสนุน,เรื่องเขียนที่ส่งไปตีพิมพ์,สิ่งที่มอบ,สิ่งที่บริจาค,ภาษีพิเศษ, Syn. grant
control codeรหัสควบคุมหมายถึง การกำหนดให้ใช้สัญลักษณ์พิเศษ ควบคุมการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์หรือเครื่องพิมพ์ เป็นต้นว่า กำหนดให้การกดแป้น เป็นการขึ้นย่อหน้าใหม่ เป็นต้น
English-Thai: Nontri Dictionary
extraordinarily(adv) อย่างผิดปกติ,อย่างพิเศษ,อย่างผิดธรรมดา,วิสามัญ
characteristic(adj) มีลักษณะพิเศษ,เช่นเคย,เป็นนิสัย,เป็นประจำ,มีลักษณะเฉพาะ
characteristically(adv) โดยมีลักษณะพิเศษ,โดยมีลักษณะเฉพาะ,โดยมีคุณสมบัติพิเศษ
charisma(n) พรสวรรค์,ความสามารถพิเศษ,คุณสมบัติพิเศษ
charter(n) ใบอนุญาตกรรมสิทธิ์,กฎบัตร,กฎหมาย,สัญญาเช่า,สิทธิพิเศษ
coach(n) รถม้า,รถโดยสาร,รถไฟ,ครูพิเศษ,ครูส่วนตัว,โค้ช
commodore(n) ผู้บังคับการเรือ,นายกสโมสรเรือ,นาวาเอกพิเศษ
deluxe(adj) หรูหรา,ฟู่ฟ่า,วิลิศมาหรา,ดีเป็นพิเศษ
diet(n) อาหาร,อาหารพิเศษ,โภชนาการ,สภานิติบัญญัติ
distinction(n) ความดีเยี่ยม,ลักษณะพิเศษ,ความเด่น,การแบ่งแยก,ความแตกต่าง,
distinctive(adj) พิเศษ,เฉพาะ,เด่น
distinguished(adj) เด่น,พิเศษ,มีชื่อเสียง,ยอดเยี่ยม
enfranchise(vt) ให้อิสระ,ให้สิทธิ์ออกเสียง,ให้สิทธิพิเศษ,ให้สัมปทาน
especial(adj) พิเศษ,เฉพาะ
especially(adv) โดยเฉพาะ,โดยเฉพาะอย่างยิ่ง,อย่างพิเศษ
exceeding(adj) มากมาย,เหนือกว่า,มากกว่า,ผิดธรรมดา,พิเศษ
exception(n) ข้อยกเว้น,กรณีพิเศษ
exceptional(adj) ผิดปกติ,ผิดธรรมดา,เป็นพิเศษ,เป็นข้อยกเว้น
exclusive(adj) พิเศษ,เฉพาะตัว,แต่ผู้เดียว,ซึ่งผูกขาด,เว้นไว้แต่
express(adj) ด่วน,ด่วนพิเศษ,ชัดแจ้ง,ชัดเจน,โดยเฉพาะ
expressly(adv) อย่างด่วน,โดยเจตนา,โดยแจ่มแจ้ง,เป็นพิเศษ,อย่างชัดแจ้ง
extra(adj) พิเศษ,ใหญ่กว่า,ดีกว่าปกติ,เพิ่มเติม
feature(n) ลักษณะเฉพาะ,รูป,แบบ,หน้าตา,สารคดีพิเศษ,ภูมิประเทศ
franchise(n) สิทธิลงคะแนนเสียง,สัมปทาน,สิทธิพิเศษ
freedom(n) เสรีภาพ,อิสรภาพ,ความเป็นไทย,สิทธิพิเศษ
freeman(n) คนอิสระ,ผู้ได้รับสิทธิพิเศษ
honorary(adj) กิตติมศักดิ์,ให้เป็นพิเศษ,เป็นเกียรติ
joker(n) ตัวตลก,จำอวด,ไพ่พิเศษ
knack(n) ความชำนาญ,ความสามารถพิเศษ,ความคล่องแคล่ว,พรสวรรค์,ฝีมือ
overwork(n) งานพิเศษ
particularly(adv) โดยเฉพาะ,อย่างเป็นพิเศษ,อย่างเจาะจง
peculiar(adj) แปลก,พิกล,ประหลาด,เป็นพิเศษ,เฉพาะ,อย่างยิ่ง
peculiarity(n) ความแปลกประหลาด,ความพิกล,ลักษณะพิเศษ,ลักษณะเฉพาะ
preference(n) การชอบมากกว่า,ความสมัครใจ,การเลื่อนตำแหน่ง,บุริมสิทธิ์,สิทธิพิเศษ
preferential(adj) ชอบมากกว่า,พิเศษ,ได้รับสิทธิ์ดีกว่า,เกี่ยวกับบุริมสิทธิ์
prerogative(n) สิทธิพิเศษ,อภิสิทธิ์,บุริมสิทธิ์
priority(n) บุริมสิทธิ์,สิทธิพิเศษ,การมีสิทธิ์ก่อน
privilege(n) อภิสิทธิ์,สิทธิพิเศษ,เอกสิทธิ์,ข้อได้เปรียบ
special(adj) เจาะจง,พิเศษ,เฉพาะ,ยกเว้น,สนิทสนม
specialist(n) ผู้เชี่ยวชาญ,ผู้ชำนาญพิเศษ,ผู้ชำนาญการ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
adventitiousพิเศษ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
act, enablingกฎหมายมอบอำนาจพิเศษ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
bonus๑. โบนัส๒. เงินเพิ่มพิเศษ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
capitulation๑. การยอมจำนน (โดยมีข้อตกลงจำยอม)๒. การให้สิทธิพิเศษ (แก่คนสัญชาติของประเทศอื่นตามสนธิสัญญา) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
disfranchisementการตัดสิทธิพิเศษ, การเพิกถอนสิทธิพิเศษ (เช่น สิทธิเลือกตั้ง) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
exceptional circumstanceพฤติการณ์พิเศษ [ดู extraordinary circumstance] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
extra dividendเงินปันผลพิเศษ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
extraordinary circumstanceพฤติการณ์พิเศษ [ดู exceptional circumstance] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
franchise๑. สิทธิออกเสียงเลือกตั้ง [ดู suffrage ประกอบ]๒. สิทธิพิเศษ (ในการใช้สิ่งสาธารณูปโภค) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
jumbo riskภัยขนาดใหญ่พิเศษ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
keypadแผงแป้นพิเศษ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
mission๑. ภาระหน้าที่, ภารกิจพิเศษ๒. คณะทูต, คณะผู้แทน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
perquisiteประโยชน์พิเศษ (ที่ให้แก่พนักงานของรัฐ นอกเหนือไปจากเงินเดือน) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
prerogativeอำนาจพิเศษ, พระราชอำนาจ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
special acceptanceการรับเป็นกรณีพิเศษ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
special characterอักขระพิเศษ [มีความหมายเหมือนกับ additional character] [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
specialityวิชาพิเศษ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
specialized agencyทบวงการชำนัญพิเศษ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
super gasolene; premium gasoleneแกโซลีนพิเศษ [มีความหมายเหมือนกับ high-grade petrol] [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
unearned incomeรายได้พิเศษ (นอกเหนือจากการประกอบอาชีพ) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Alphanumeric charactersอักขระอักษรเลขอักขระที่รวมทั้งตัวอักษรภาษาอังกฤษ A-Z ตัวเลข 0-9 และอักขระพิเศษที่เราสามารถพิมพ์ด้วยแป้มพิมพ์ได้ ตลอดจนอักขระควบคุมต่างๆ ที่ใช้ควบคุมเครื่องพิมพ์ [คอมพิวเตอร์]
Audiobookหนังสือเสียง หนังสือเสียง คือ สื่อที่บันทึกจากหนังสือแบบเรียนหรือสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆที่นำมาอ่านและบันทึกเสียงในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้ผู้พิการทางสายตาหรือผู้ที่บกพร่องด้านการอ่านและผู้ต้องการรับรู้เนื้อหาของหนังสือผ่านทางการฟัง ได้มีโอกาสรับรู้ข่าวสารข้อมูลจากสื่อสิ่งพิมพ์เพิ่มขึ้น หนังสือเสียงที่คนทั่วไปรู้จัก มักผลิตออกมาในรูปแบบเทปคาสเซ็ทหรือแผ่นซีดี หรือในรูปแบบ MP3 แต่ในปัจจุบัน ได้มีการทดลองผลิตหนังสือเสียงรูปแบบใหม่สำหรับคนตาบอด เรียกว่า หนังสือเสียงระบบเดซี (DAISY-Digital Accessible Information System) ซึ่งมีคุณลักษณะเหมือนหนังสือ แต่อยู่ในรูปแบบของแผ่นซีดี ผู้ฟังสามารถเปิดฟังหน้าใดส่วนใดก็ได้ตามที่ต้องการเหมือนอ่านหนังสือ หรือสิ่งพิมพ์ปกติ หนังสือเสียงในระบบนี้จะสามารถใส่ดรรชนีไว้ในเนื้อหาส่วนต่างๆ ได้ตามความเหมาะสมและความจำเป็นในการใช้งาน ซึ่งจะทำให้ผู้ฟังสามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือเครื่องเล่นชนิดพิเศษค้นหาเนื้อหาส่วนต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว และแม่นยำ ไม่ว่าจะเป็นเนื้อหาในแต่ละบท หัวข้อใหญ่ หัวข้อย่อย ย่อหน้า บรรทัด หรือแม้แต่ถ้อยคำ
Containmentอาคารคลุมเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์, อาคารหรือสิ่งก่อสร้างชั้นนอกที่ออกแบบให้มีความแข็งแรงเป็นพิเศษเพื่อป้องกันเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์จากอุบัติภัยภายนอก และเพื่อไม่ให้สารกัมมันตรังสีแพร่กระจายออกสู่สิ่งแวดล้อมกรณีเกิดอุบัติเหตุภายในอาคารหรือสิ่งกักกั้นชำรุดหรือเสียหาย
emeritus professorศาสตราจารย์กิตติคุณ, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, ตำแหน่งที่แต่งตั้งจากอาจารย์ประจำ ผู้เคยดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ของมหาวิทยาลัย ซึ่งมีความรู้ ความสามารถและความชำนาญเป็นพิเศษ และพ้นจากตำแหน่งไปโดยไม่มีความผิด สภามหาวิทยาลัยอาจแต่งตั้งให้เป็นศาสตราจารย์กิตติคุณหรือศาสตราจารย์เกียรติคุณในสาขาวิชาที่ศาสตราจารย์นั้นมีความเชี่ยวชาญเพื่อเป็นเกียรติยศได้
Exceptional childrenเด็กพิเศษ [TU Subject Heading]
Extraordinary itemรายการพิเศษ [การบัญชี]
Learner Class, Slowชั้นเรียนพิเศษ [การแพทย์]
Preferential agreementความตกลงว่าด้วยสิทธิพิเศษ [เศรษฐศาสตร์]
Prime rateอัตราดอกเบี้ยพิเศษ, อัตราดอกเบี้ยขั้นต่ำสุด [การบัญชี]
Call privilegeสิทธิพิเศษในการเรียกคืน [เศรษฐศาสตร์]
Special and Differential Treatment (S and D)การประติบัติแบบพิเศษและแตกต่าง
Special charactersอักขระพิเศษอักขระที่พิมพ์ให้เห็นได้และมักจะใช้ร่วมกับตัวเลข เช่น เครื่องหมายดอลลาร์ ($) จุลภาค (,) เครื่องหมายเปอร์เซ็นต์ (%) [คอมพิวเตอร์]
Specialised Agencyทบวงการชำนัญพิเศษ
Supervised areaพื้นที่ตรวจตรา, บริเวณที่ไม่ได้กำหนดให้เป็นพื้นที่ควบคุม แต่จำเป็นต้องมีการสำรวจรังสีจากการทำงานโดยไม่ต้องมีมาตรการป้องกันและข้อกำหนดด้านความปลอดภัยเป็นพิเศษ
thermal printerเครื่องพิมพ์แบบใช้ความร้อนเครื่องพิมพืที่ใช้อุปกรณ์สร้างความร้อนไปสัมผัสกระดาษพิเศษให้เกิดรูป หรืออักขระต่างไ บนกระดาษ [คอมพิวเตอร์]
Ephemeraของสะสม Ephemera แปลว่า ของสะสมจากสิ่งที่ในตอนแรกผลิตมาเพื่อการใช้งานระยะสั้น ๆ เช่น ตั๋วรถโดยสารประจำทาง เป็นคำที่มาจากคำว่า ephemeron ในภาษากรีกหมายถึง "สิ่งที่อยู่ยาวนานไม่เกินหนึ่งวัน " ของสะสมเหล่านี้ ได้แก่ บัตรลงคะแนน บัตรเบสบอล ที่คั่นหนังสือ หนังสือการ์ตูน คูปอง รูปลอก ใบปลิว การ์ดอวยพร บัตรเชิญ ใบปลิว เแผ่นพับโฆษณา จุลสาร ของเล่นกระดาษ โปสเตอร์ รูปถ่าย แสตมป์ ไปรษณียบัตร ปฏิทิน ตั๋ว ฯลฯ จากสิ่งพิมพ์ในชีวิตประจำวันที่ถูกมองว่ามีคุณค่าเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีคุณค่าถาวรเพราะเป็นสิ่งที่ผลิตขึ้นมาในปริมาณมากหรืออยู่ในรูปแบบที่ใช้แล้วทิ้ง บางครั้งรายการของสะสมยังคงรักษาและแสดงคุณภาพกราฟิกหรือเป็นการเชื่อมโยงกับบุคคล เหตุการณ์ หรือกิจกรรมที่เฉพาะเจาะจง ในด้านห้องสมุดและสารนิเทศศาสตร์ คำว่า "Ephemera" ยังหมายถึงสิ่งพิมพ์แผ่นเดียวหรือเอกสารหน้าเดียวที่จะทิ้งไปภายหลังการใช้ ห้องสมุดขนาดใหญ่อาจเก็บรวบรวม จัดระบบและเก็บรักษาของสะสมเหล่านี้ไว้เป็นทรัพยากรสารนิเทศพิเศษ และเนื่องจากของสะสมเหล่านี้หมายถึงวัสดุที่มีการหมุนเวียนสั้น ๆ โดยมีคุณค่าต่อการอ้างอิง หรือมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และวรรณคดีเพียงพอที่จะเก็บรักษาไว้เป็นจดหมายเหตุถาวร เช่น รายละเอียดของวิชาที่เปิดเรียนและตารางการเรียนการสอน จดหมายข่าว นามานุกรมของบุคลากร เป็นต้น [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
national parkอุทยานแห่งชาติพื้นที่ซึ่งรัฐบาลเห็นว่ามีสภาพธรรมชาติเป็นที่น่าสนใจสมควรสงวนไว้เป็นพิเศษ เพื่อรักษาสภาพแวดล้อมธรรมชาติให้คงเดิมถาวรตลอดไป เพื่อประโยชน์ในการท่องเที่ยว พักผ่อน หย่อนใจและเพื่อศึกษาค้นหาความรู้ อุทยานแห่งชาติที่อยู่ในระดับมาตรฐานสากลจะต้องมีพื้นที่ไม่ต่ำกว่า 10 ตารางกิโลเมตรหรือ 3,250 ไ ร่ที่บริหารโดยหน่วยงานของรัฐบาลกลาง และมีเจ้าหน้าที่เพียงพอที่จะคุ้มครองป้องกันพื้นที่อนุรักษ์ให้รอดพ้นจากการบุกรุกทำลาย [สิ่งแวดล้อม]
Preferred stockหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นที่ผู้ถือหุ้นในบริษัทมีสิทธิพิเศษบางประการดีกว่าหรือด้อยกว่าผู้ถือหุ้นสามัญ สิทธิที่จะได้เกี่ยวกับการได้รับเงินปันผลหรือได้รับเงินค่าหุ้นคืนเมื่อเลิกบริษัทก่อนหุ้นสามัญ สิทธิของผู้ถือหุ้นประเภทนี้จะมีมากน้อยเพียงใดจะมีการกำหนดไว้ในหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับ หรือโดยการอนุมัติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการออกหุ้นบุริมสิทธินั้น [ตลาดทุน]
Tutors and tutoringผู้สอนพิเศษและการกวดวิชา [TU Subject Heading]
Reactor containmentอาคารคลุมเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์, อาคารหรือสิ่งก่อสร้างชั้นนอกที่ออกแบบให้มีความแข็งแรงเป็นพิเศษเพื่อ ป้องกันเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์จากอุบัติภัยภายนอก และเพื่อไม่ให้สารกัมมันตรังสีแพร่กระจายออกสู่สิ่งแวดล้อมกรณีเกิด อุบัติเหตุภายในอาคารหรือสิ่งกักกั้นชำรุดหรือเสียหาย [นิวเคลียร์]
Reserved bookหนังสือจองคือ หนังสือที่อาจารย์ผู้สอนในรายวิชาหนึ่งๆ กำหนดให้หนังสือดังกล่าวเป็นหนังสืออ่านประกอบในรายวิชาที่สอน โดยได้แจ้งให้ห้องสมุดและบรรณารักษ์จัดแยกหนังสือดังกล่าวออกเพื่อให้บริการแก่ผู้เรียนเป็นเฉพาะ หนังสือที่ถูกจัดเป็นหนังสือสำรอง จะมีระเบียบการยืมคืนพิเศษกว่าหนังสือทั่วไป คือ ระยะเวลาการยืมจะสั้นกว่าหนังสือทั่วไป เพื่อให้มีการหมุนเวียนการใช้งานอย่างทั่วถึงในกลุ่มผู้เรียน นอกจากระยะเวลาการยืมที่สั้นกว่าหนังสือทั่วไปแล้ว ค่าปรับกรณีที่ยืมเกินกำหนดส่งคืนก็จะสูงกว่าหนังสือทั่วไปด้วยเช่นกัน
Suggestion boxกล่องรับความคิดเห็นห้องสมุดบางแห่งหาวิธีให้ผู้ใช้ห้องสมุดเสนอแนะวิธีการปรับปรุงการให้บริการหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายห้องสมุดและวิธีปฏิบัติของห้องสมุด โดยการเขียนเสนอแนะในแผ่นกระดาษและนำไปใส่ไว้ในกล่องรับความคิดเห็นที่ห้องสมุดจัดไว้ซึ่งอาจวางไว้ใกล้กับเคาน์เตอร์บริการยืม-คืนหนังสือ โต๊ะบริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า หรือประตูทางเข้าห้องสมุด นอกจากนั้นบนรายการออนไลน์ (Online catalog) และบนหน้าเว็บของห้องสมุดยังให้ผู้ใช้สามารถส่งข้อเสนอแนะและแสดงความคิดเห็นทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ สำหรับคำตอบของเจ้าหน้าที่และผู้บริหารห้องสมุดอาจจะติดไว้บนป้ายประกาศของห้องงสมุด หรือแสดงไว้ในส่วนพิเศษในหน้าโฮมเพจของห้องสมุด [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
wildcardอักขระแทนอักขระพิเศษที่ใช้แทนอักขระือื่นๆ โปรแกรมส่วนมากจะอนุญาติให้มีอักขระแทนได้สองแบบ แบบหนึ่งคือ ใช้อักขระแทนหนึ่งตัวแทนอักขระอื่นๆ หนึ่งตัว เช่น ใช้เครื่องหมายคำถาม? แทนอักขระอื่น ยกตัวอย่างในการใช้คำสั่ง DIR ค้นหาแฟ้ม ถ้าหากกำหนดชื่อให้ค้นหาเป็น ?ift โปรแกรม DOS จะหาชื่อแฟ้ม เช่น gift หรือ lift หรือชื่อใดๆ ที่มีอักขระตัวเดียวนำหน้า ift ให้เรา แต่จะไม่แสดงค้นชื่อแฟ้มที่มีอักขระนำหน้า ift มากกว่าหนึ่งตัว เช่น จะไม่สามารถค้นชื่อ facelift ได้ สำหรับอักขระแทนแบบที่สองก็คือ การใช้แทนอักษรอื่นๆ มากกว่าหนึ่งตัว เช่น ใช้เครื่องหมาย * แทนอักขระอื่นๆ เช่น การใช้คำสั่ง DIR ค้นหาชื่อแฟ้ม com** จะได้ชื่อแฟ้มทุกแฟ้มที่มีอักษรนำหน้า com และมีสกุลแฟ้มหรือส่วนขยายเป็นอะไรก็ได้ [คอมพิวเตอร์]
Suspensionเครื่องหมายที่ตลาดหลักทรัพย์ติดบนหลักทรัพย์เพื่อแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบว่าหลักทรัพย์ดังกล่าวอยู่ในระหว่างถูกห้ามซื้อขายชั่วคราวย่อมาจาก suspension เป็นเครื่องหมายที่ตลาดหลักทรัพย์ติดบนหลักทรัพย์เพื่อแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบว่าหลักทรัพย์ดังกล่าวอยู่ในระหว่างถูกห้ามซื้อขายชั่วคราว ตลาดหลักทรัพย์จะสั่งห้ามการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทใดเป็นการชั่วคราวเมื่อ 1. บริษัทนั้นฝ่าฝืนหรือละเลยไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ 2. ปรากฏข่าวสารหรือข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินหรือผลการดำเนินงานของบริษัท ซึ่งมีผลกระทบ หรืออาจมีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ของบริษัทอย่างรุนแรง โดยที่ข่าวสารนั้นยังไม่ได้เปิดเผยต่อ สาธารณชนผ่านตลาดหลักทรัพย์ หรืออยู่ระหว่างที่ตลาดหลักทรัพย์กำลังรอการเปิดเผยข้อมูลหรือข้อเท็จจริงที่สอบถามไป หรือกำ ลังรอการเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมเพราะรายงานที่ได้รับยังไม่ครบถ้วนชัดเจนเพียงพอ 3. บริษัทขอให้ตลาดหลักทรัพย์สั่งพักการซื้อขายหุ้นของบริษัทเนื่องจากมีข่าวหรือข้อมูลสำคัญที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ซึ่งอาจมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์ที่อยู่บน special board (กระดานพิเศษ) ซึ่งเป็นส่วนของระบบ ARMS ที่ใช้วิธีซื้อขายแบบ Put Through เพื่อรองรับการซื้อขายตราสารหนี้ เช่น พันธบัตรหุ้นกู้ หุ้นกู้แปลงสภาพ เป็นต้น ทั้งนี้แต่ละรายการซื้อขายจะต้องต่ำกว่า 1 ล้านหุ้น หรือมีมูลค่าต่ำกว่า 3 ล้านบาท(การซื้อขายตราสาร หนี้จำนวนมากดังกล่าวหรือมากกว่า จะต้องกระทำบน Big-Lot Board) การซื้อขายบนกระดานนี้ไม่นำเรื่อง Floor Price และ Ceiling Price มาใช้บังคับ [ตลาดทุน]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
aristocrcy (n.) ระบบสังคมที่เชื่อการสำเร็จด้วยตนเองไม่ใช้สิทธิพิเศษทางชนชั้น Syn. squirearchy
attire in (phrv.) แต่งตัว (เป็นพิเศษ) See also: ใส่เสื้อผ้า
banner (adj.) ที่ดีหรือเด่นเป็นพิเศษ See also: ที่ประสบผลสำเร็จ
bonus (n.) เงินที่ได้พิเศษนอกเหนือจากเงินเดือน See also: โบนัส, เงิน, รางวัลพิเศษ, รางวัลสมนาคุณ Syn. gratuity
buff (n.) คนที่รู้หรือสนใจเรื่องใดเป็นพิเศษ Syn. enthusiast
cachet (n.) คุณสมบัติพิเศษที่ได้รับการชื่นชมและเป็นที่ยอมรับ
characteristic (adj.) ลักษณะพิเศษ See also: ลักษณะเฉพาะ, ลักษณะเด่น
characteristical (adj.) มีลักษณะพิเศษ See also: มีคุณลักษณะ, มีนิสัย Syn. specifically, especially
characterize (vt.) ชื่นชมกับลักษณะพิเศษ See also: พรรณนาถึงคุณสมบัติพิเศษ
characterize (vt.) แสดงลักษณะพิเศษ See also: แสดงคุณลักษณะพิเศษ Syn. qualify, indentify, mark
charisma (n.) คุณสมบัติพิเศษเฉพาะคน See also: พรสวรรค์ Syn. personal appeal
coach (n.) ครูพิเศษ See also: ครูส่วนตัว Syn. tutor, private instructor
complexioned (adj.) ที่มีผิวลักษณะพิเศษ
dietetic (adj.) ซึ่งเตรียมอาหารพิเศษสำหรับการควบคุมอาหาร Syn. dietary, nutritive
elitism (n.) ความเชื่อที่ว่าคนบางคนสูงส่งกว่าคนอื่นและสมควรจะได้รับสิทธิพิเศษต่างจากคนอื่น
enshrine (vt.) ปกป้องเป็นพิเศษ See also: ป้องกันเป็นพิเศษ
enthusiast (n.) คนที่รู้หรือสนใจเรื่องใดเป็นพิเศษ
exceptionally (adv.) อย่างพิเศษ
Expressway and Rapid Transit Authority of Thailand (n.) การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
extra (adj.) เป็นพิเศษ See also: เหนือกว่า, ดีกว่าปกติ Syn. more
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I stayed and did some extra workฉันอยู่ที่ทำงานและทำงานพิเศษบางอย่าง
Then I suggest you take extra care of himถ้างั้นฉันขอแนะนำให้คุณดูแลเขาเป็นพิเศษ
I'd like to do something really special to herฉันอยากทำบางสิ่งที่พิเศษจริงๆ ให้กับเธอ
I've been tied up with extra workฉันยุ่งอยู่กับการทำงานพิเศษอยู่
We can spend the extra time with Dadพวกเราสามารถใช้เวลาพิเศษกับพ่อ
I have to do extra work at night timeฉันต้องทำงานพิเศษในตอนกลางคืน
I got a special bonus at workฉันได้โบนัสพิเศษจากที่ทำงาน
I'm looking for a very special gift for a very special personฉันกำลังมองหาของขวัญพิเศษมากๆ สำหรับคนที่พิเศษมากๆ
Anything special at school today?วันนี้มีอะไรพิเศษที่โรงเรียนหรือเปล่า?
Don't you wish to try something special?คุณไม่ปรารถนาจะลองบางสิ่งที่พิเศษหรอกหรือ?
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
She's special. She also gave me a dollar for a tip.เธอเป็น พิเศษ เธอ ยังให้ฉัน ดอลลาร์ สำหรับเคล็ดลับ
Science Advisor to the President.เดวิด ดรัมลิน พิเศษ ที่ปรึกษาทางวิทยาศาสตร์ ไปยังประธาน
Don't you think that Sam Soon is special?นายน่ะ คิดว่า ซัมซุน พิเศษ ใช่มั้ย?
It's a feeling, that, um, you know not too many people will experience and uh, and uh, so it's special in that sense.มันรุ้สึกเหมือน เอ่อ คุณรู้ไหม ไม่กี่คนหรอก ที่จะมีประสบการณ์นี้ และเอ่อ มัน พิเศษ มากในความรู้สึก
Good, good. Then a special school would be perfect for him, right?ดีๆ ถ้างั้นรร พิเศษ น่าจะเหมาะกับ์เขาใช่มั้ย
Special Agent Charles Carmichael.จนท. พิเศษ ชารลส์ คาร์ไมเคิล
I started it to help people with special talents like yours.ฉันสร้างมัน เพื่อช่วยผุ้คน ที่มีความสามารถ พิเศษ เช่นนาย
[Mr. Brain's final episode is a 75 minute special! ]MR.BRAIN ตอนจบ พิเศษ 75 นาที
Special Agent Seeley Joseph Booth.จนท. พิเศษ ซีลี โจเซฟ บูธ
I told you, extra 500 to bite me. Ah! Oh.ฉันบอกแล้ว พิเศษ 500 ให้กัดเลย โอ้
To...be special and have to pretend you're a fool.เพื่อที่จะ... พิเศษ และต้องแกล้งทำเป็นโง่
So did you just say that in order for Teacher Han to focus on the special class, you want me to take over being the home-room teacher for the 4th class?ดังนั้น คุณ เพียง กล่าว ว่า เพื่อ ให้ \ n ครู ตี้ จะ เน้น การ เรียน พิเศษ คุณ ต้องการ ฉัน จะ ไป เป็น \ N - โฮม-รูม ชั้น ที่ 4
We have no choice as the budget is so tight for the special class.เรา มี ทาง เลือก เป็น งบประมาณ \ N เพื่อ ให้ แน่น สำหรับ ชั้น พิเศษ ใด
*Can't you see me with a special little lady.*♪ไม่สามารถที่คุณเห็นฉันกับผู้หญิงเล็ก ๆ น้อย ๆ พิเศษ
Abed Nadir, I'm special agent Robin Vohlers.อาเบด แนเดียร์ ฉัน จนท. พิเศษ โรบิน โวลเลอร์ นี่ จนท.
Which is why you're also gonna pay Nancy an extra $250,000.ฉะนั้นคุณต้องจ่ายให้แนนซี่ พิเศษ 250,000 เหรียญ
"Extreme" sounds like an understatement." พิเศษ " ฟังดูเหมือนเป็น คำกล่าวที่เกินจริง
This is a very special place, Belle.นี่เป็นสถานที่ ๆ พิเศษ เบลล์
Special Agent Cameron.เจ้าหน้าที่ พิเศษ คาเมร่อน
Extra, extra, read all about it... the latest upper east sider to take center stage in the social spotlight.พิเศษ พิเศษ อ่านทั้งหมดนะ ข่าวล่าสุด คนวงในของอัพเปอร์อีสต์ไซต์ที่อยู่กลางเวที ท่ามกลางแสงสปอตไลท์
Safe side and all that -- plus, I just thought it seemed fitting.ด้านความปลอดภัยและสิ่งที่-- พิเศษ ฉันแค่คิดว่ามันดูเหมือนเหมาะสมดี
This is special agent Keenlan of the United States Secret Service.พิเศษ คีนแลน จากหน่วยสืบราชการลับแห่งสหรัฐฯ
ExclusivelyfromVSI. Where it all Beg...พิเศษ จาก VSI นี่คือคำขอของคุณ
Special. I wanted to change.พิเศษ ฉันต้องการเปลี่ยน
'Special', my ass! He was just another drifter that broke the law.พิเศษ ตูดของผม เขาเป็นเพียงคนเร่ร่อนที่ยากจนที่ผิดกฎหมาย
United States Secret Service.พิเศษ โวลเลอร์ หน่วยสืบราชการลับแห่งสหรัฐฯ
Extra edition of The Latin Quarter Weekly.พิเศษ! หนังสือฉบับพิเศษรายสัปดาร์ของสโมรสร
He's no pushover, so you're gonna have to work, you know what I mean?พิเศษ. เขาเป็นคนไม่มีเสน่ห์ ดึงดูดดังนั้นคุณ จะ ต้องทำงาน, คุณรู้ว่าฉันหมายถึง อะไร?
Very exclusive and Grisham-esque.พิเศษมาก แล้วก็ กริชแช๊ม กริชเเชมเนอะ
I brought this for you.พิเศษสำหรับนายเลยนะเนี่ย
Today's special, the Brooklyn Bridge, just a dollar!พิเศษสำหรับวันนี้ สะพานบรู๊คลิน ดอลล่าร์เดียวเท่านั้นครับ !
Especially for you. Now go play. come on.พิเศษสำหรับเธอ ตอนนี้ไปเล่นกัน มาเลย
Especially since you've cleverly decidedพิเศษสุดตั้งแต่ คุณมีความคิดฉลาดๆ
For my one intact family, and... [clears throat] this is the thanks I get.พิเศษสุดสำหรับครอบครัว... แสนวิเศษของฉัน เนี่ยเหรอ...
Doppelganger special.พิเศษสุดสำหรับคู่แฝด
French fox's speciality was sex.พิเศษสุนัขจิ้งจอกของฝรั่งเศสเป็นเรื่องเพศ
You're special just the way you are.พิเศษในแบบที่คุณเป็น
A special sort of death for one so fair.การเรียงลำดับพิเศษของการ เสียชีวิต อย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อให้เป็น ธรรม
Stromboli the Master Showman-- that's a-me-- and by special permission of the management-- that's a-me too-- is presenting to you something... you will absolutely refuse to believe.สทรอมโบลี นักแสดงโทที่ฉัน และโดยการอนุญาตเป็นพิเศษ ในการบริหารจัดการ ที่ฉันด้วย
And what particular moment in your young life would you want to keep?เเล้วมีช่วงเวลาไหนเป็นพิเศษที่คุณอยากจะเก็บไว้ล่ะ

พิเศษ ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
イベント[いべんと, ibento] Thai: งานที่จัดขึ้นเป็นพิเศษในวาระต่าง ๆ English: event
こだわる[こだわる, kodawaru] Thai: ยึดติดกับเรื่องใดเป็นพิเศษ English: to be particular about
別物[べつもの, betsumono] Thai: กรณีพิเศษ English: special case
特色[とくしょく, tokushoku] Thai: คุณลักษณะพิเศษ English: characteristic

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า พิเศษ
Back to top