ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ฝ่าฝืน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ฝ่าฝืน*, -ฝ่าฝืน-

ฝ่าฝืน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ฝ่าฝืน (v.) break See also: infringe, violate, disobey, resist, go against Syn. ขัดขืน, ละเมิด
ฝ่าฝืนกฎหมาย (v.) violate a law See also: break a law, infringe
ฝ่าฝืนกฎหมาย (v.) break the law See also: violate the law Syn. ฝืนกฎหมาย, ล่วงล้ำกฎหมาย
ฝ่าฝืนคำสั่ง (v.) disobey an order Syn. ละเมิดคำสั่ง Ops. ปฏิบัติตามคำสั่ง, ทำตามคำสั่ง
English-Thai: HOPE Dictionary
breach(บรีช) {breached,breaching,breaches} n. การทำให้แตก,การแตกแยก,การทำลาย,การฝ่าฝืน,การไม่ปฏิบัติตาม,บาดแผล vt. ทำให้แตกออก,ฝ่าฝืน (กฎหมาย,สัญญา) vt. กระโดดข้ามผิวน้ำ
breach of promisen. การฝ่าฝืนคำสัญญา
break(เบรค) (broke,broken,breaking,breaks) vt.,vi. ทำให้แตก,ทำให้บาดเจ็บ,แบ่งออกเป็นส่วน,เปิดเผย,ทำให้เชื่อง,เอาชนะ,ทำลายสถิติ,แหก (คุก) ,ฝ่าฝืน,ตัดขาด,ฝึก,สลัด, (โรงเรียน) หยุด, (สงคราม) เกิดขึ้น,ละเลยหน้าที่,ระเบิด,หนี,หยุดพักทำงาน n. การแตกออก,การหยุดพัก,ตอนฟ้าสว่าง หยุดหมายถึง การสั่งให้เครื่องคอมพิวเตอร์หยุดทำงานอย่างกระทันหัน เราอาจใช้วิธีกดแป้น Break หรือกดแป้น CTRL + C ก็ได้
departure(ดีพาร์'เชอะ) n. การจากไป,การออกเดินทาง,การเบี่ยงเบน,การฝ่าฝืน,การแยกไป,การตาย, Syn. exit,going,leave
infraction(อินแฟรค'เชิน) n. การทำให้แตก,การละเมิด,การฝ่าฝืน, Syn. violation
infringe(อินฟรินจฺ') vt. ละเมิด,ฝ่าฝืน,ล่วงล้ำ vi. ล่วงล้ำ., See also: infringer n., Syn. violate
infringement(อินฟริน'จะเมินทฺ) n. การฝ่าฝืน,การละเมิด,การล่วงล้ำ (breach,violation)
inviolable(อินไว'อะละเบิล) adj. ล่วงละเมิดไม่ได้,ฝ่าฝืนไม่ได้,ขัดขืนไม่ได้,ทำลายไม่ได้,ทำให้เสียหายไม่ได้., See also: inviolableness n. inviolably adv., Syn. intact,unbroken
lawbreaker(ลอ'เบรเคอะ) n. ผู้ฝ่าฝืนกฎหมาย,ผู้กระทำผิดกฎหมาย., See also: lawbreaking n.
paralogizevt. ฝ่าฝืนหลักตรรก,
recalcitrate(รีแคล'ซิเทรท) vi. ต้าน,ต่อต้าน,ฝ่าฝืน,ไม่เชื่อฟัง., See also: recalcitration n.
transgress(เทรนซฺเกรส') vi.,vt. ละเมิด,ฝ่าฝืน,กระทำผิด,รุกล้ำ, See also: transgression n. transgressive adj. transgressor n., Syn. sin,err
violable(ไว'อะละเบิล) adj. ฝ่าฝืนได้,ละเมิดได้, See also: violability n. violably adv.
violate(ไว'อะเลท) vt. ฝ่าฝืน,ละเมิด,รบกวน,ทำลาย,ประทุษร้าย,ข่มขืน (โดยเฉพาะกระทำชำเรา) ,ทำให้เสื่อมเสีย., See also: violator n. violater n., Syn. shirk,break,profane,intefere
violation(ไวอะเล'เชิน) n. การฝ่าฝืน,การละเมิด,การรบกวน,การทำลาย,การประทุษร้าย,การข่มขืน,การกระทำชำเรา,การทำให้เสื่อมเสีย., See also: violative adj. -S .infringement
English-Thai: Nontri Dictionary
contravention(n) การละเมิด,การฝ่าฝืน,การต่อต้าน
defy(vt) ท้าทาย,ฝ่าฝืน,ดื้อดึง,ต้านทาน,ขัดขืน,เป็นปรปักษ์
infraction(n) การละเมิด,การฝ่าฝืน
infringe(vt) ฝ่าฝืน,ทำผิด,ละเมิด,ล่วงล้ำ
infringement(n) การฝ่าฝืน,การละเมิดการ,ล่วงล้ำ,การทำผิด
inviolable(adj) ล่วงล้ำไม่ได้,ทำลายไม่ได้,ฝ่าฝืนไม่ได้
lawbreaker(n) ผู้ทำผิดกฎหมาย,ผู้ฝ่าฝืนกฎหมาย
recalcitrant(adj) ไม่เชื่อฟัง,ฝ่าฝืน,บิดพลิ้ว,ไม่อ่อนน้อม,ดื้อรั้น,พยศ
transgress(vt) ละเมิด,ฝ่าฝืน,ล่วงล้ำ,กระทำผิด,รุกล้ำ
transgression(n) การละเมิด,การฝ่าฝืน,การล่วงล้ำ
unconstitutional(adj) ไม่ถูกรัฐธรรมนูญ,ฝ่าฝืนบทบัญญัติ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
breachการฝ่าฝืน, การผิดสัญญา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
contraventionการฝ่าฝืน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
infractionการฝ่าฝืนกฎหมาย, การละเมิด (กฎหมาย สัญญาหรือหน้าที่) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ticket๑. บัตร, บัตรเลือกตั้ง๒. ใบสั่ง (ผู้ฝ่าฝืนกฎหมายจราจร)๓. รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งของพรรค [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
violationการฝ่าฝืน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Suspensionเครื่องหมายที่ตลาดหลักทรัพย์ติดบนหลักทรัพย์เพื่อแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบว่าหลักทรัพย์ดังกล่าวอยู่ในระหว่างถูกห้ามซื้อขายชั่วคราวย่อมาจาก suspension เป็นเครื่องหมายที่ตลาดหลักทรัพย์ติดบนหลักทรัพย์เพื่อแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบว่าหลักทรัพย์ดังกล่าวอยู่ในระหว่างถูกห้ามซื้อขายชั่วคราว ตลาดหลักทรัพย์จะสั่งห้ามการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทใดเป็นการชั่วคราวเมื่อ 1. บริษัทนั้นฝ่าฝืนหรือละเลยไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ 2. ปรากฏข่าวสารหรือข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินหรือผลการดำเนินงานของบริษัท ซึ่งมีผลกระทบ หรืออาจมีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ของบริษัทอย่างรุนแรง โดยที่ข่าวสารนั้นยังไม่ได้เปิดเผยต่อ สาธารณชนผ่านตลาดหลักทรัพย์ หรืออยู่ระหว่างที่ตลาดหลักทรัพย์กำลังรอการเปิดเผยข้อมูลหรือข้อเท็จจริงที่สอบถามไป หรือกำ ลังรอการเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมเพราะรายงานที่ได้รับยังไม่ครบถ้วนชัดเจนเพียงพอ 3. บริษัทขอให้ตลาดหลักทรัพย์สั่งพักการซื้อขายหุ้นของบริษัทเนื่องจากมีข่าวหรือข้อมูลสำคัญที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ซึ่งอาจมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์ที่อยู่บน special board (กระดานพิเศษ) ซึ่งเป็นส่วนของระบบ ARMS ที่ใช้วิธีซื้อขายแบบ Put Through เพื่อรองรับการซื้อขายตราสารหนี้ เช่น พันธบัตรหุ้นกู้ หุ้นกู้แปลงสภาพ เป็นต้น ทั้งนี้แต่ละรายการซื้อขายจะต้องต่ำกว่า 1 ล้านหุ้น หรือมีมูลค่าต่ำกว่า 3 ล้านบาท(การซื้อขายตราสาร หนี้จำนวนมากดังกล่าวหรือมากกว่า จะต้องกระทำบน Big-Lot Board) การซื้อขายบนกระดานนี้ไม่นำเรื่อง Floor Price และ Ceiling Price มาใช้บังคับ [ตลาดทุน]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
contravene (vt.) ฝ่าฝืน Syn. violate, contradict, hinder
defy (vt.) ฝ่าฝืน See also: ดื้อดึง, ขัดขืน, ไม่เชื่อฟัง Syn. disobey, break, violate Ops. obey
infringe (vt.) ฝ่าฝืน See also: ละเมิด Syn. disobey, transgress, violate, trespass
infringe on (phrv.) ฝ่าฝืน See also: ล่วงละเมิด, ละเมิด Syn. encroach on, impinge on, trench on
infringe upon (phrv.) ฝ่าฝืน See also: ล่วงละเมิด, ละเมิด Syn. encroach on, impinge on, trench on
trench on (phrv.) ฝ่าฝืน See also: ล่วงละเมิด, ละเมิด Syn. encroach on, impinge on
trench on (phrv.) ฝ่าฝืน See also: ล่วงละเมิด, ละเมิด Syn. encroach on, impinge on
violate (vt.) ฝ่าฝืน See also: ขัดขืน, ละเมิด, ไม่ทำตาม(กฎ) Syn. outrage, infringe, break Ops. obey, legitimate
offend (vi.) ฝ่าฝืนกฎ See also: ทำผิดกกฎหมาย Syn. transgress
violable (adj.) ฝ่าฝืนได้ See also: ละเมิดได้
attacker (n.) ผู้ฝ่าฝืน See also: ผู้ละเมิดกฎ Syn. lawbreaker
attacker (n.) ผู้ฝ่าฝืน See also: ผู้ฝ่าฝืน Syn. lawbreaker
contravention (n.) การฝ่าฝืนกฎ Syn. contradiction, violation
disqualify (vt.) ตัดสิทธิเพราะฝ่าฝืนกฎ See also: ตัดสิทธิเพราะไม่มีคุณสมบัติ Syn. disable, make unfit, make unqualified
infringement (n.) การฝ่าฝืน See also: การละเมิด Syn. disobedience, encroachment, violation
intoreable (adj.) ซึ่งฝ่าฝืน Syn. offensive, heinous Ops. acceptable, moderate
lawbreaker (n.) ผู้ฝ่าฝืนกฎหมาย See also: ผู้กระทำผิดกฎหมาย
make unfit (vt.) ตัดสิทธิเพราะฝ่าฝืนกฎ See also: ตัดสิทธิเพราะไม่มีคุณสมบัติ Syn. disable, make unqualified
make unqualified (vt.) ตัดสิทธิเพราะฝ่าฝืนกฎ See also: ตัดสิทธิเพราะไม่มีคุณสมบัติ Syn. disable, make unfit
outrageous (adj.) ซึ่งฝ่าฝืน Syn. offensive, intoreable, heinous Ops. acceptable, moderate
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
He's breaking the law?เขากำลังฝ่าฝืนกฎหรือ?
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Against msed wishes, just out of curiosity, what were you thinking?ฝ่าฝืนกฎข้อบังคับ ปราศจากความลังเล นายกำััลังคิดอะไรอยู่เหรอ?
Maybe bending the rules here and there might be easier.ฝ่าฝืนกฎตรงนี้ตรงนั้นหน่อยยะ ทำได้ง่ายขึ้น
Ortega law violation?ฝ่าฝืนกฎหมายออเทกาหรือ
Containment breach. Containment breach!ฝ่าฝืนการควบคุม ฝ่าฝืนการควบคุม!
Defying doctore, maneuvering to usurp gnaeusฝ่าฝืนคำสั่งด็อกโทเร่ วางแผนกำจัดเนอัส
Violating a restraining order. You'll be in the cell next to me.ฝ่าฝืนคำสั่งผู้บังคับบัญชา แกอยู่ในกรงขังติดกับฉัน
A breakdown of discipline isn't tolerated at ClC.ฝ่าฝืนวินัย ไม่เอาไว้ที่กองบัญชาการ
Failure to comply to a subpoena is a federal offense, Mr. Bauer.ฝ่าฝืนหมายศาลมีโทษทางอาญานะ คุณบาวเออร์
Food violation.ฝ่าฝืนเอาอาหารเข้ามา
We seem to be defying the laws of gravity.เราเหมือนจะฝ่าฝืนกฏแรงโน้มถ่วง
How do we treat men who defy an unjust law who will not fight but will not comply?เราจะปฏิบัติต่อชายที่ฝ่าฝืน กฎหมายอยุติธรรม โดยไม่ต่อสู้ แต่ไม่ยอมรับอย่างไร
I have simply written if an Englishman kills an Indian for disobeying his law it is an Indian's duty to kill an Englishman for enforcing his law in a land that is not his.ผมเพียงเขียนว่า ถ้าคนอังกฤษฆ่าคนอินเดีย ข้อหาฝ่าฝืนกฎเขา คนอินเดียก็ควรฆ่าคนอังกฤษ
I can't disobey my country for no reason.ฉันไม่สามารถฝ่าฝืนประเทศ ของฉันไม่มีเหตุผล
Your husband's violated security procedure and stolen an armed military vehicle. Your husband's violated security procedure and stolen an armed military vehicle.สามีคุณฝ่าฝืนกฏรักษาความปลอดภัย และขโมยรถติดอาวุธของกองทัพมา
Makemake will eat her soul when she dies. - At least He'll be eating.คอรีโตฝ่าฝืนสิ่งต้องห้ามหลายอย่าง เทพเจ้าจะกินวิญญาณเมื่อนางตาย
You have broken so many tapu today that Makemake should eat your souls in hell for eternity!พวกเจ้าฝ่าฝืนสิ่งต้องห้ามมากมาย จะทำให้เทพเจ้า
It's a serious violation of the National Security Act.ถือเป็นการฝ่าฝืนกฏหมายรักษาความปลอดอย่างแรง
Well, you don't expect to figure it out, do you? All right, Doc. When you break all the laws of physics, you seriously think there won't be a price?คุณเป็นนักวิทยาศาสตร์ คุณต้องรู้ว่าการฝ่าฝืนกฎฟิสิกส์จะไม่เสียหายได้ไง
We shouldn't be doing this. We're breaking the law!ไม่ได้นะ เราจะฝ่าฝืนกฎจราจร
Supposedly, he was born in a mental institution... ..and he sleeps only one hour a night.หุบปาก มันหมายความว่าพวกแก ฝ่าฝืนกฏ2ข้อแรก
The Jews that do not respect this decree will be severely punished.ชาวยิวที่ฝ่าฝืนกฎข้อบังคับนี้ จะถูกลงโทษอย่างหนัก
Stop this felonious and unlawful act, or I shall have to use force.หยุดการกระทำที่ร้ายแรงและ ฝ่าฝืนกฏหมายนี่ซะ... ไม่เช่นนั้นจะใช้กำลัง
Now stop this felonious and unlawful act, or I shall have to use force.คราวนี้หยุดการกระทำที่ร้ายแรงและ ฝ่าฝืนกฏหมายนี่ซะ... ไม่เช่นนั้นจะใช้กำลัง
We will violate it because saving seed is a duty to the earth and to future generations.เราจะฝ่าฝืนกฎหมายเพราะการเก็บเมล็ดพันธุ์ เป็นหน้าที่ต่อโลกและต่อคนรุ่นต่อไป
This is outrageous. You will leave at once.นี่มันเป็นการฝ่าฝืนราชประเพณีขั้นร้ายแรง เจ้าต้องออกไปจากที่นี่เดี๋ยวนี้
For asking you to break your rules.ที่ขอร้องนายให้ฝ่าฝืนกฏของนาย
You're breaking your Ninja code.นายกำลังฝ่าฝืนกฏนินจา
So you broke our code.ดังนั้น เจ้าจึงฝ่าฝืนกฏของเรา
I disobeyed your orders, and now I'm only a few miles from civilization.ฉันฝ่าฝืนคำสั่งนาย.. ตอนนี้เลยอยู่ไม่ไกลจากความเจริญแล้ว
Aguirre got no right makin' us do something against the rules.ไอ้อกีร์มันมีสิทธิ์จะมาห้ามเราไม่ให้ฝ่าฝืนกฏวะ
Those caught tonight in violation of curfew will be considered in league with our enemy and prosecuted as a terrorist without leniency or exception.คนที่ถูกจับได้ว่า มีฝ่าฝืนกฏเคอร์ฟิวส์ ...จะเข้าข่ายทำตัวเป็น ศัตรูของเรา... ...และจะถูกดำเนินคดีในฐานะผู้ก่อการร้าย โดยไม่มีข้อยกเว้นใดๆ.
You make it sound like a traffic infraction.เธอพูดอย่างกับว่าเป็นการฝ่าฝืนกฏจราจร
You violated the only absolutely inviolate rule of international relationships.เธอฝ่าฝืนกฎต้องห้ามที่สุด... ...ของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
Unsportsmanlike conduct on white. Fifteen yards.เสื้อขาวฝ่าฝืนกติกาการเล่นที่ 15 หลา
All the women together, all the men together.ห้ามผู้หญิงกับผู้ชายมานอนรวมกัน ใครฝ่าฝืนกฎของเรือเดินสมุทร
Sir, that's outrageous!ครับ, นั้นเป็นการฝ่าฝืนที่ร้ายแรง!
I learned there is a line that shouldn't be crossed.ฉันรู้ว่าอันไหนควรฝ่าฝืน อันไหนไม่ควรฝ่าฝืน
Chloe... you managed to rack up four protocol violations.คุณฝ่าฝืนระเบียบไปแล้ว 4 ข้อ คุณฝ่าฝืนระเบียบไปแล้ว 4 ข้อ
It was a breach of protocol and ethics,มันฝ่าฝืนขั้นตอนปฏิบัติและจรรยาบรรณ
Well, if he isn't,he's violating the terms of his parole.ถ้าเขาไม่อยู่บ้าน เขาก็กำลังฝ่าฝืนกฎทัณฑ์บนของเขาอยู่

ฝ่าฝืน ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
犯す[おかす, okasu] Thai: ฝ่าฝืน English: to violate

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ฝ่าฝืน
Back to top