ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ป่าน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ป่าน*, -ป่าน-

ปาน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ปาน (n.) birthmark
ปาน (conj.) like See also: similar, as Syn. เหมือน, ราว, ราวกับ
ปานกลาง (adv.) moderately See also: middlingly, averagely Syn. พอควร, พอประมาณ, พอสมควร
ปานกัน (adv.) comparably See also: nearly Syn. พอกัน, พอๆ กัน
ปานฉะนี้ (adv.) such See also: so, as Syn. ขนาดนี้, ปานนี้, เช่นนี้, เพียงนี้
ปานนี้ (adv.) so See also: such, as Syn. ปานฉะนี้
ปานใด (adv.) no matter how much See also: however much, whatever extent Syn. เพียงใด
English-Thai: HOPE Dictionary
acidulous(อะซิด' ดิวลัส) adj. ค่อนข้างเปรี้ยว, รุนแรง, ทารุณ, เป็นกรดปานกลาง. -acidulent adj.
altocumulus(แอลโทคิว' มิสลัส) n., (pl. -lus) ชั้นเมฆที่อยู่สูงปานกลางระดับ 8,000-20,000 ฟุต มีลักษณะเป็นก้อนกลุ่มที่กลม
birthmarkn. ตำหนิบนผิวหนังแต่กำเนิด,ไฝ,ปาน
cerise(ซะรีซ') adj.,n. แดงปานกลางจนถึงแดงเข้ม
cloudburstn. ฝนที่ตกอย่างหนักมากและกะทันหันปานฟ้ารั่ว,พายุฝน
cobblestonen. หินกลม เล็ก ๆ ตามธรรมชาติ,กรวดขนาดปานกลาง
doberman pinscher(โด'บะมัน พิน'เชอะ) n. สุนัขพันธุ์เยอรมันที่มีหางสั้นมีรูปร่างขนาดปานกลาง
fair(แฟรฺ) adj. ยุติธรรม,ถูกต้อง,ซื่อสัตย์,ใหญ่พอสมควร,มาก,ปานกลาง,ดีพอใช้,สภาพ,สวยงาม,ไม่มีจุดด่างพร้อย,สะอาด,ชัดเจน,มีผิวพรรณดี,มีเสน่ห์., See also: fairness n. -adv. สุภาพ,ยุติธรรม. -Phr. (fair and square ซื่อสัตย์,ตรงไปตรงมา) . -Phr. (see fair ตัด
fairly(แฟร'ลี) adj. อย่างตรงไปตรงมา,อย่างยุติธรรม,อย่างปานกลาง,โดยความเป็นจริง,โดยสิ้นเชิง, Syn. justly
fleck(เฟลค) n. จุด,ด่าง,ปาน,แต้ม,เม็ดเล็ก,จำนวนเล็กน้อย,ทำให้เป็นจุด,แต้ม., See also: flecky adj., Syn. spot
intermediate(อินเทอมี'เดียท) adj. ระหว่างกลาง,ปานกลาง,n. สิ่งปานกลาง,ผลิตผลระหว่างทาง (ของกระบวนการทางเคมี) ,รถยนต์ขนาดปานกลาง,คนไกล่เกลี่ย,คนกลาง,ตัวสื่อ. vt. ทำหน้าที่เป็นคนกลาง,ทำหน้าที่เป็นคนไกล่เกลี่ย,สอดแทรก., See also: intermediation n. intermediator
meanly(มีน'ลี) adj. อย่างต่ำต้อย,อย่างน่าดูหมิ่น,อย่างขี้เหนียว,อย่างเห็นแก่ตัว,อย่างเลวทราม adv. อย่างปานกลาง,อย่างพอควร
mediocre(มีดิโอ'เคอะ) adj. เกี่ยวกับคุณภาพปานกลาง,ไม่ดีไม่เลว,สามัญ,เกือบไม่พอ
mediocrity(มีดีออค'ริที) n. คุณภาพที่ปานกลาง,ความสามัญ,ความไม่ดีไม่เลว,ความเกือบไม่พอ
mezzo forte(เมท'โซฟอร'เท) adj. เสียงดังปานกลาง
mezzo piano(เมท'โซพิอา'โน) adj. เสียงต่ำปานกลาง
mezzo-relievo(เมท'โซริลี'โว) n. การแกะสลักชนิดลึกหรือสูงปานกลาง
mid(มิด) adj.,prep ตรงกลาง,ปานกลาง,กลาง,พอประมาณ n. ตำแหน่งกลาง,ตรงกลาง
middle(มิด'เดิล) adj.,n. กึ่งกลาง,ตอนกลาง,กลาง,ปานกลาง,พอประมาณ., Syn. central
middleweight(มิด'เดิลเวท) n. บุคคลหนือคู่ต่อสู้ที่มีน้ำหนักปานกลาง (147-160ปอนด์) adj. เกี่ยวกับน้ำหนักดังกล่าว
middling(มิด'ลิง) adj.,adv. ปานกลาง,ดีพอใช้,ซึ่งมีสุขภาพดีพอใช้ n., See also: middlings n.,pl. ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพหรือขนาดปานกลาง. middlingly adv., Syn. mid,medium
moderate(มอด'เดอริท) adj. ปานกลาง,พอสมควร,พอประมาณ,ไม่รุนแรง,ไม่มากเกินไป,เพลา ๆ n. ผู้มีข้อคิดเห็นไม่รุนแรง v. บรรเทา,ทำให้น้อยลง,เป็นพิธีกร,เป็นประธานการดำเนินงาน., See also: moderately adv. moderateness n., Syn. sparing
nevus(นี'วัส) n. ไฝหรือปานบนผิวหนังแต่กำเนิด., See also: nevoid adj. pl. nevi
panama(แพน'นะมา) n. ประเทศปานามา, See also: Panamanian adj. n.
panama canaln. คลองปานามา
passably(พาส'ซะบลี) adv. พอควร,ปานกลาง
second-rate(เซค'เคินเรท) adj. ชั้นสอง,ชั้นรอง,ด้อยคุณภาพ,ปานกลาง, See also: second-rateness n. second-rater n., Syn. second-class
sort(ซอร์ท) n. ชนิด,ประเภท,จำพวก,ตัวอย่าง,ลักษณะ,ท่าทาง,อากัปกิริยา vt. แยกประเภท,แยกกลุ่ม แบ่งกลุ่ม. vi. คบค้าสมาคม,ผสมผสาน,ผูกมิตรกับ,เหมาะกับ,ตกลง. -Phr. (of sorts ชนิดเลวหรือปานกลาง) -Phr. (sort of ค่อนข้างทีเดียว), See also: sortable adj.
spaniel(สแพน'เยิล) n. สุนัขขนาดเล็กหรือปานกลางชนิดหนึ่งที่มีขนยาว และหูยาน,บุคคลที่ยอมตามผู้อื่น
temperate(เทม'เพอเรท) adj. ควบคุมอารมณ์,บังคับตัวเอง,พอควร,ปานกลาง,ไม่เลยเถิด,เหมาะกับกาลเทศะ, See also: temperateness n., Syn. calm,cool,mild
English-Thai: Nontri Dictionary
birthmark(n) ไฝ,ปาน
fleck(n) จุด,รอยด่าง,จุดด่าง,ปาน,รอยแต้ม
intermediate(adj) กลางทาง,อยู่ระหว่างกลาง,ปานกลาง
meanly(adv) อย่างเลว,อย่างตระหนี่,อย่างพอควร,อย่างปานกลาง
medial(adj) อยู่ตรงกลาง,มัธยะ,ปานกลาง,กึ่งกลาง,อยู่ระหว่างกลาง
median(adj) อยู่ตรงกลาง,มัธยะ,ปานกลาง,กึ่งกลาง,อยู่ระหว่างกลาง
mediocre(adj) ปานกลาง,สามัญ
mediocrity(n) ความสามัญ,คุณภาพปานกลาง
medium(adj) ปานกลาง,เป็นสายกลาง,ซึ่งอยู่ระหว่างกลาง,เป็นตัวกลาง
mid(adj) ระหว่างกลาง,ตรงกลาง,ปานกลาง,พอประมาณ
middle(adj) กลาง,ตอนกลาง,ปานกลาง,กึ่งกลาง,พอประมาณ
middling(adj) ปานกลาง,ดีพอใช้
moderate(adj) ปานกลาง,พอควร,ย่อมเยา,พอประมาณ
passable(adj) ผ่านไปได้,พอควร,ดีปานกลาง,ยอมรับได้
stigma(n) จุด,ปาน,มลทิน,แผลเป็น,ความอัปยศ
temperate(adj) ปานกลาง,ควบคุมอารมณ์,เหมาะกับกาลเทศะ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
moderateปานกลาง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
demi relief; mezzo-rilievo; middle reliefรูปนูนปานกลาง [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
GMT (Greenwich Mean Time)จีเอ็มที (เวลาปานกลางกรีนิช) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Greenwich Mean Time (GMT)เวลาปานกลางกรีนิช (จีเอ็มที) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
imbecileคนปัญญาอ่อนปานกลาง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
mezzo-rilievo; demi relief; middle reliefรูปนูนปานกลาง [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
MF (medium frequency)เอ็มเอฟ (ความถี่ปานกลาง) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
MSI (medium scale integration)เอ็มเอสไอ (วงจรรวมความจุปานกลาง) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
naevus; nevus๑. ไฝ [มีความหมายเหมือนกับ mole ๑]๒. ปาน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
nevus; naevus๑. ไฝ [มีความหมายเหมือนกับ mole ๑]๒. ปาน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Birthmarkปาน [การแพทย์]
Moderateปานกลาง [การแพทย์]
Nevusปาน [TU Subject Heading]
Anapanasmrtiอานาปานสติ [TU Subject Heading]
Erosion การกร่อน หมวดทรัพยากรที่ดินและการใช้ที่ดิน หมายถึง กระบวนการหนึ่งหรือหลายกระบวนการที่ทำให้ สารเปลือกโลกหลุดไป ละลายไป หรือกร่อนไปโดยตัวการธรรมชาติ ซึ่งได้แก่ ลมฟ้าอากาศ สารละลาย การครูดถู การนำพา ทั้งนี้ไม่รวมการพังทลายเป็นกลุ่มก้อน เช่น แผ่นดินถล่ม หรือภูเขาไฟระเบิด ความรุนแรงการกร่อน (erosion classes) แบ่งได้ดังนี้ - ไม่มีการกร่อน (none eroded) - กร่อนเล็กน้อย (slight serere eroded) - กร่อนปานกลาง (moderately serere eroded) - กร่อนรุนแรง (serere eroded) - กร่อนรุนแรงมาก (very serere eroded) หมวดสารพิษและกากของเสีย หมายถึง การสูญเสียของผิวหน้าดินเนื่องจากการไหลเซาะ ของน้ำหรือจากลมฟ้าอากาศ [สิ่งแวดล้อม]
Intermediateระหว่างปฎิกิริยา, ปานกลาง, ระยะกลาง, ระดับกลาง, อินเทอร์มิเดียต [การแพทย์]
Mildขั้นปานกลาง, อ่อน, น้อย, ไม่รุนแรง, อาการน้อย, อาการเพียงเล็กน้อย, เป็นน้อย, เล็กน้อย [การแพทย์]
Moderately Advancedระยะลุกลามมากพอควร, ขั้นปานกลาง [การแพทย์]
Panama Canal (Panama)คลองปานามา (ปานามา) [TU Subject Heading]
Technical analysisการวิเคราะห์ทางเทคนิควิธีการวิเคราะห์หลักทรัพย์โดยใช้ระดับราคาหลักทรัพย์ และปริมาณการซื้อขายเป็นข้อมูลแสดงเป็นแผนภูมิ(รูป กราฟ) ชนิดต่าง ๆ ให้ทราบถึงรูปแบบการเคลื่อนไหวของราคาหลักทรัพย์ในอดีต เพื่อจะใช้กำหนด หรือคาดหมายแนวโน้มของราคาในอนาคตของหลักทรัพย์นั้น โดยทั่วไปการวิเคราะห์ทางเทคนิคจะใช้วิเคราะห์ เพื่อคาดหมายแนวโน้มในระยะสั้น หรือระยะปานกลาง เพื่อใช้ตัดสินใจเลือกจังหวะเวลาในการเข้าซื้อ หรือขายหลักทรัพย์ แต่ก็อาจใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิคเพื่อดูการเคลื่อนไหวที่เป็นวัฏจักรระยะยาว (Long-Term Cycle) ได้ด้วย การวิเคราะห์ทางเทคนิคจะต่างจากการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน ตรงที่ไม่ได้ใช้ข้อมูลฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทผู้ออกหุ้นมาประกอบการวิเคราะห์ [ตลาดทุน]
Tertiary Recoveryการผลิตขั้นตติยภูมิเมื่อมีการผลิตขั้นปฐมภูมิและขั้นทุติยภูมิแล้ว เปอร์เซ็นต์ของน้ำมันดิบที่ผลิตได้ก็ยังไม่สูงมากนัก โดยเฉพาะอย่างยิ่งน้ำมันดิบชนิดหนักและชนิดปานกลาง ดังนั้นจึงมีน้ำมันดิบเหลือพอที่จะ กระตุ้นให้เกิดการใช้การผลิตขั้นตติยภูมิขึ้น การผลิตขั้นตติยภูมินี้อาจแบ่งเป็น 3 ชนิด คือชนิดที่ใช้กระบวนการความร้อน (thermal process) ชนิดที่ใช้กระบวนการผสมตัว (miscible process) และชนิดที่ใช้กระบวนการทางเคมี (chemical process) โดยชนิดแรกส่วนมากใช้กับแหล่งกักเก็บน้ำมันดิบชนิดหนัก และสองชนิดหลังใช้กับแหล่งกักเก็บน้ำมันดิบชนิดเบา และชนิดปานกลางแต่เนื่องจากค่าใช้จ่ายสูง และผลการทดลองใช้จริงไม่ได้ผลเป็นที่น่าพอใจ การใช้การผลิตขั้นตติยภูมิจึงไม่แพร่หลาย [ปิโตรเลี่ยม]
Topaz โทแพซ แหล่ง - พบทั่ว ๆ ไปในแหล่งดีบุกที่เกิดจากสายเปกมาไทต์ สีขาวใส เคยพบจากเหมืองดีบุกที่อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต พบบ่อย ๆ ในหินไรเซ่น ที่หาดส้มแป้น จังหวัดระนอง นอกจากนี้ยังได้พบที่ตำบลคลองจัง และร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ประโยชน์ - เป็นแร่รัตนชาติ พลอยโทแพซสีดอกจำปานั้นนิยมมาก เรียกว่า บุษราคัม [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
nevus (n.) ปาน
average (adj.) ปานกลาง Syn. medium, normal, ordinary
fair (adj.) ปานกลาง See also: ค่อนข้างดี Syn. average
middle (adj.) ปานกลาง See also: พอประมาณ, เป็นกลาง, กลางๆ Syn. average, central, halfway, in-between
middling (adj.) ปานกลาง Syn. mediocre, ordinary, average
moderate (adj.) ปานกลาง See also: พอสมควร, กลางๆ Syn. temperate, average, medium, fair Ops. immoderate, excessive, heavy
Panama (n.) ปานามา
birthmark (n.) ปานแดงหรือน้ำตาลตั้งแต่เกิด
Panama (n.) ประเทศปานามา
Panama Canal (n.) คลองปานามา (เชื่อมมหาสมุทรแอตแลนติกกับแปซิฟิก)
pink (n.) คนหัวเอียงซ้ายในทางการเมือง (ปานกลาง)
steerageway (n.) ความเร็วปานกลาง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Medium, a little larger than yours, proportion to the body natural.ปานกลาง น่าจะใหญ่กว่าของคุณนิดหน่อย สัดส่วนปกติตามธรรมชาติ
Fair to middling.ปานกลางถึงค่อนข้างดี
Panama, and the U.S., and his firewall is hard-core.ปานามา และอเมริกา และไฟร์วอลล์เขาหนาสุดๆ
Compound transmission of the pandemonium with percussion... and spasmodic frantic disintegration.ส่งคอม เปานด ของผีที่มีกระทบ และการสลายตัวคลั่งชักกระตุก เกร็ง
I don't suppose he'll lose his temper with you. You seem such a placid little thing.แต่ฉันไม่คิดว่าเขาจะกล้าโมโหใส่คุณหรอก คุณออกจะเรียบร้อยปานนี้
"How funny. How supremely, wonderfully funny."ตลกดีนะ ช่างน่าหัวเราะอะไรปานนี้"
"... like swarms of locusts they descended...♪ เหมือนฝูงตั๊กแตนถล่มไร่ไม่ปาน
Ham sand, Miracle Whip, Canadian on the side.แฮม, วิปครีมมิราเคิล มีเครื่องเคียงด้วยนะ สเต๊คสุกปานกลาง
Armand is the wind!อาร์แมนด์เร็วปานลมอยู่แล้ววว!
Who has that kind of money?ใครจะมีเงินปานนั้นนะ ?
What a silly job this is.งานอะไรจะน่าเบื่อปานนี้
And if my brother had not put Heathcliff so low,และหากพี่ชายฉันไม่ กดฮีธคลิฟฟ์ ให้เตี้ยต่ำปานนั้น
And centuries of isolation had convinced themราปานุย นับศตวรรษที่อยู่โดดเดี่ยวทำให้พวกเขา...
As a result, the grades are all mediocre.คะแนน อยู่ในระดับปานกลาง
Drop of a hat, these guys will rock-and-roll.ว่องไวปานกามนิตหนุ่มเลยไอ้พวกนี้
Cisco and Pancho didn't show.ซิสโก้กับปานโชไม่มานี่หว่า
Despite the harshness of our native clime and the granite of our soil...แม้ลมฟ้าอากาศจะไม่เอื้ออำนวย ผืนดินของเราจะแห้งแล้งปานใด
I'm picking up a moderate vibration.ฉันหยิบขึ้นมาสั่นสะ เทือนในระดับปานกลาง
How do you want the accounts handled?"ธนาคารเจนนิ่งส์ แอนด์ กัมปานี" คุณจะฝากแบบไหนครับ
Split the deposit equally between the Macao and the Panama accounts.แยกบัญชีฝากเท่ากัน ระหว่างที่มาเก๊าและปานามานะครับ
Dr. Hopkins was the one with the Rorschach birthmark on his forehead.ด๊อกเตอร์ ฮอปกินส์ คือคนที่มี แผนที่รูปปานบนหัวล้านตะหาก
This is totally decent, and it's 300. Wow! This shit is top of the line.อันนี้เกรดปานกลาง 300 เหรียญ ไอ้เชี่ยนี่เป็นรุ่นท้อปเลย
That's one hell of a speech, fellas.อะไรจะยกย่องกันปานนี้
A few years ago there was a wizard who went as bad as you can go. His name was V...มีพ่อมดตนหนึ่งที่ชั่วช้าหาใดปาน เขามีนามว่า โว...
I had you looking in the wrong section. How could I be so stupid?ฉันให้เธอหาผิดที่ผิดทาง ฉันนี่โง่อะไรปานนั้น
So this is what a spa looks like.ปานี่หน้าตาเป็นอย่างนี้เองเหรอ ว้าว
What a perfect match we are...อะไรจะเหมะสมกันปานนั้น...
A dirty, great snake. Someone would have seen it.งูยักษ์โสโครกปานนั้น ต้องมีคนเห็นบ้าง
Honduras for U.S. Fruit companies and China for standard oil.ในฮอนดูรัสเพื่อบริษัทยูเอสฟรุทคอมปานี และในจีนเพื่อสแตนดาร์ดออยล์
The meat buns are a little bonusซาลาเปานี้ให้ปลอบขวัญ
What is the simple bite on the buttocks among friends?อะไรจะกัดง่ายปานนั้น กัดก้นต่อหน้าเพื่อนฝูงเนี่ยนะ?
So, it's one medium pie, no mozzarella, extra olives and extra anchovies, which amounts to $11.95.ที่สั่ง, สุกปานกลาง ไม่ใส่ โมซซาเรล่า, เพิ่มน้ำมันมะกอกและเพิ่มแอนโชวี่ ทั้งหมดราคา 11.95 ดอลล่า
Seven billy goats gruff, medium rare.เสียงร้องแกะตัวผู้เจ็ดตัว สุกปานกลาง
It comes now, drawn with ravenous hunger to the man what bears the black spot.มันฝากนี่มาให้ ฝังไว้เพื่อเตือนความจำ สำหรับคนติดหนี้ .. มือต้องมี "ปานดำ"
Listen to your fellow Greek.ไม่ว่าท่านเคยเย้ยหยัน สมมติเทพอย่างต่ำช้าปานใด
I didn't fly for Pancho Villa either.ไม่ ฉันไม่ได้บินให้ ปานโช วิลญาเช่นกัน
The biopsy showed that that was a birthmark.จากการตรวจสอบเนื้อเยื่อ/Nพบว่ามันคือปาน
He bears a birthmark.เขาจะมีปานมาแต่กำเนิด
I figure once we bag it, we cross over into Mexico, take a whole bunch of bumpy second-class bus rides till we hit Panama.ฉันคิดว่าหลังจากเอามันใส่กระเป๋าแล้ว พวกเราจะข้ามไปแมกซิโก ขึ้นรถบัสเห่ยๆ ถูกๆ จนกว่าจะถึงปานามา
We ain't making it to Panama or Utah.เราคงไปไม่ถึง ปานามา หรือยูทาห์

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ป่าน
Back to top