ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

temperate

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *temperate*, -temperate-

temperate ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
temperate (adj.) ที่ควบคุมอารมณ์ได้ดี Syn. regulated, restrained, reasonable
temperate (adj.) พอควร See also: ปานกลาง Syn. medium
Temperate Zone (n.) อาณาเขตระหว่างซีกโลกร้อนกับขั้วโลก See also: บริเวณระหว่างแถบร้อนกับแถบขั้วโลก
English-Thai: HOPE Dictionary
temperate(เทม'เพอเรท) adj. ควบคุมอารมณ์,บังคับตัวเอง,พอควร,ปานกลาง,ไม่เลยเถิด,เหมาะกับกาลเทศะ, See also: temperateness n., Syn. calm,cool,mild
temperate zonen. บริเวณแถบอบอุ่นของโลกระหว่างเส้นรุ้งtropic of Cancer กับ Artic Circleในซีกโลกบนและระหว่างtropic of Capricorn กับAntartic Circleในซีกโลก
English-Thai: Nontri Dictionary
temperate(adj) ปานกลาง,ควบคุมอารมณ์,เหมาะกับกาลเทศะ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
temperateเขตอบอุ่น [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
But of those robbed of life by intemperate command.แต่หากนึกว่านั่นเป็นการถูกปล้นไปจากชีวิตด้วยคำสั่งที่ไม่รู้จักยับยั้งชั่งใจ
Oh, yeah. We were very temperate.ใช่ เราห้ามใจกันมากๆ

temperate ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
蕴藉[yùn jiè, ㄩㄣˋ ㄐㄧㄝˋ, 蕴藉 / 蘊藉] temperate and refined; implicit; restrained
温带[wēn dài, ㄨㄣ ㄉㄞˋ, 温带 / 溫帶] temperate zone
荒唐[huāng táng, ㄏㄨㄤ ㄊㄤˊ, 荒唐] beyond belief; preposterous; absurd; intemperate; dissipated
过度[guò dù, ㄍㄨㄛˋ ㄉㄨˋ, 过度 / 過度] excessive; over-; excess; going too far; extravagant; intemperate
[jié, ㄐㄧㄝˊ, 节 / 節] festival; section; segment; point; part; to economize; to save; temperate; classifier for segments, e.g. lessons, train wagons, biblical verses
有节制[yǒu jié zhì, ㄧㄡˇ ㄐㄧㄝˊ ㄓˋ, 有节制 / 有節制] temperate

temperate ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アカムツ[, akamutsu] (n) (1) Doederleinia berycoides (species of temperate ocean bass); (2) male dark chub (Zacco temmincki) in mating season
下戸[げこ, geko] (n) someone who can't drink; non-drinker; temperate man; (P)
控える(P);扣える[ひかえる, hikaeru] (v1) (1) to be temperate in; to restrain oneself from excessive ...; (2) to make notes; (3) to hold back; (4) to be in preparation for; to be in waiting for; (5) to be soon; to be in the offing; (6) to be in a close relationship (e.g. as a backer, etc.); (P)
黒縁目白[くろへりめじろ;クロヘリメジロ, kuroherimejiro ; kuroherimejiro] (n) (uk) (See クロヘリメジロザメ) copper shark (Carcharhinus brachyurus, only member of Carcharhinus found mostly at temperate latitudes); bronze whaler; narrowtooth shark
黒縁目白鮫[くろへりめじろざめ;クロヘリメジロザメ, kuroherimejirozame ; kuroherimejirozame] (n) (uk) (See くろへりめじろ) copper shark (Carcharhinus brachyurus, only member of Carcharhinus found mostly at temperate latitudes); bronze whaler; narrowtooth shark
控えめ;控え目;控目[ひかえめ, hikaeme] (adj-na,n,adj-no) moderate; reserved; conservative; humble; mild-mannered; self-effacing; unassuming; well-behaved; low-key; temperate; in small quantities

temperate ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ไบโอมป่าผลัดใบในเขตอบอุ่น[n. exp.] (bai-ōm pāph) EN: temperate deciduous forest biome FR:
ไบโอมทุ่งหญ้าเขตอบอุ่น[n. exp.] (bai-ōm thun) EN: temperate grassland biome FR:
เขตอบอุ่น[n. exp.] (khēt op-un) EN: temperate zone FR: zone tempérée [f]
ป่าเขตหนาว[n. exp.] (pā khēt nāo) EN: temperate forest FR:
ปากหนัก[adj.] (pāknak) EN: reserved ; temperate FR: réservé ; tempéré
ป่าผลัดใบในเขตอบอุ่น[n. exp.] (pāphlatbai ) EN: temperate deciduous forest FR:
ทุ่งหญ้าเขตอบอุ่น[n. exp.] (thung yā kh) EN: temperate grassland FR:

temperate ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
gemäßigt {adj} | gemäßigte Klimazonetemperate | temperate climate zone
Gemäßheit {f}temperateness

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า temperate
Back to top