ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

บริโภค

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *บริโภค*, -บริโภค-

บริโภค ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
บริโภค (v.) eat Syn. กิน, ฉัน, แดก, เสวย, ฟาด, เขมือบ, ทาน, ยัด, เจี๊ยะ, สวาปาม
บริโภค (v.) eat See also: take, partake, consume Syn. กิน
บริโภค (v.) eat See also: consume, take, have Syn. ทาน, รับประทาน, รับประทาน, รับทาน
English-Thai: HOPE Dictionary
consumable(คันซูม'มะเบิล) adj.,n. ซึ่งบริโภคได้ กินได้,สินค้าประเภทบริโภคภัณฑ์
consume(คันซูม') {consumed,consuming,consumes} vt. บริโภค,ผลาญ,กิน,กลืนใช้อย่างฟุ่มเฟือย,ครอบงำ. vi. สูญสลาย,สิ้นเปลือง,สูญสิ้น
consumer(คันซู'เมอะ) n. ผู้บริโภค,สิ่งผลาญ,ผู้ใช้สินค้าหรือบริการ
consumer goodsn. สินค้าประเภทบริโภคเช่นเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม
consumerism(คันซูม'เมอริสซึม) n. การป้องกันผู้ใช้หรือบริโภคสินค้าไม่ให้ใช้สินค้าด้อยคุณภาพ อันตราย
consumption(คันซัมพฺ'เชิน) n. การบริโภค,การเผาผลาญ,การใช้สินค้าหรือการบริการที่มีค่าทางเศรษฐศาสตร์ที่แลกเปลี่ยนได้,วัณโรค,โรคที่ทำให้ร่างกายเสื่อมโทรม, Syn. consuming,utilization
consumptive(คันซัมพฺ'ทิฟว) adj. เกี่ยวกับการบริโภค,มีลักษณะทำลาย,มีลักษณะเผาผลาญ,เป็นหรือมีลักษณะของวัณโรค., See also: consumptiveness n. ดูconsumptive, Syn. consuming
cpi1. abbr. Consumer Price Index ดัชนีราคาบริโภคภัณฑ์ 2. (ซีพีไอ) ย่อมาจาก characters per inch เป็นหน่วยวัดความจุของแถบบันทึก (tape) ว่าจุได้กี่ตัวอักษรต่อความยาว 1 นิ้วมีความหมายคล้ายกับ BPI
food(ฟูด) n. อาหาร,โภชนาการ,สิ่งบริโภค,อาหารใจ., See also: foodless adj. foodlessness n., Syn. fare,nutriment,support
foodstuff(ฟูด'สทัฟ) n. โภชนาการ,สิ่งบริโภค,อาหาร, Syn. food
toss(ทอสฺ) vt.,vi.,n. (การ) โยน,ขว้าง,ปา,เหวี่ยง,ทอย,เขย่า,แกว่ง,สอด (คำพูด) ,แกว่ง,กวน,กระสับกระส่าย,เคลื่อนไปมา, -Phr. (toss off ทำสำเร็จอย่างรวดเร็ว,บริโภคอย่างรวดเร็ว), See also: tosser n.
touch(ทัชฺ) vt.,vi.,n. (การ) สัมผัส,แตะ,ต้อง,แตะต้อง,จับ,ถูก,ถู,ใช้,บริโภค,เกี่ยวข้อง,จัดการ,มีผล,บรรลุ,ถึง,ประทับใจ,ละเมิด,ล่วงเกิน,ทำให้เกิดเสียงเบา ๆ ,ขอ,ขอยืม, -Phr. (touch down (เครื่องบิน) ลงแตะพื้นดิน) -Phr. (touch off ทำให้ติดไฟ,ทำให้ระเบิด)
English-Thai: Nontri Dictionary
consume(vt) บริโภค,อุปโภค,กิน,ผลาญ,ใช้อย่างฟุ่มเฟือย
consumer(n) ผู้บริโภค
consumption(n) การบริโภค,วัณโรคปอด
consumptive(adj) เกี่ยวกับการบริโภค,เป็นวัณโรคปอด
customer(n) ผู้บริโภค,ลูกค้า,ผู้ซื้อ
food(n) อาหาร,โภชนาหาร,ของบริโภค,ของกิน
foodstuff(n) เครื่องบริโภค,ของบริโภค,อาหาร,โภชนาหาร,ของกิน
grocery(n) ร้านขายของชำ,ของชำ,ของอุปโภคบริโภค
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
consumer price indexดัชนีราคาผู้บริโภค [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
consumption๑. วัณโรค [มีความหมายเหมือนกับ phthisis ๑ และ tuberculosis]๒. การบริโภค [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Ingestบริโภค [การแพทย์]
Acceptable Daily Intakeปริมาณที่สามารถบริโภดได้ต่อวันปริมาณสารที่สามารถบริโภคได้ทุกวันตลอดอายุขัยโดยไม่ก่อให้เกิดอันตรายหรือไม่มีอัตราเสี่ยง คิดเป็นมิลลิกรัมของสารเคมีต่อน้ำหนักร่างกายเป็นกิโลกรัม ADI ถูกกำหนดขึ้นบนพื้นฐานข้อมูลทางพิษวิทยา โดยให้สารเคมีแก่สัตว์ทดลองในระยะยาว เพื่อประเมินศักยภาพของการก่อมะเร็ง (carcinogenic) การก่อกลายพันธุ์ (mutagenic) และการก่อลูกวิรูปหรือตัวอ่อนที่ผิดปกติ (teratogenic) ตลอดจนความเป็นพิษต่อระบบประสาท (neurotoxicity) และระบบสืบพันธุ์ (reprotoxicity)
Affluent consumersผู้บริโภคที่ร่ำรวย [TU Subject Heading]
carnivoreผู้บริโภคสัตว์, สิ่งมีชีวิตที่ดำรงชีพโดยการกินเนื้อ เช่น แมว เสือ สิงโต เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Consumerผู้บริโภค [เศรษฐศาสตร์]
Consumer goodsสินค้าผู้บริโภค [เศรษฐศาสตร์]
Consumptionการบริโภค [เศรษฐศาสตร์]
Garbage ขยะเปียก, ขยะครัว, เศษอาหาร ขยะพวกเศษอาหาร พืชผัก เศษเนื้อสัตว์ และเศษสิ่งของส่วนใหญ่ ที่ได้จากการประกอบอาหารจากตลาด หรือเศษที่เหลือจากการรับประทาน ขยะเปียกจะมีลักษณะส่วนมากประกอบด้วยอินทรีย์วัตถุ ซึ่งมักจะเป็นที่สลายได้ง่าย ดังนั้น ถ้าขยะเปียกถูกปล่อยทิ้งไว้นานเกินจะเกินการเน่าเสียและเกิดกลิ่นเหม็นรบกวน ได้ง่าย โดยกปติแล้วขยะเปียกจะมีปริมาณความชื้นประมาณร้อยละ 40-70 ของขยะทั้งหมด ขยะที่ส่วนใหญ่เป็นสารอินทรีย์ ประกอบด้วยเศษผัก ผลไม้และเนื้อสัตว์ที่เหลือทิ้งจากการจัดเตรียมอาหาร, การประกอบอาหารและเหลือจากการบริโภค [สิ่งแวดล้อม]
Giffen Goods สินค้ากิฟฟิน สินค้าด้วย (ดู Inferior Goods) ประเภทหนึ่ง ซึ่งลักษณะของความต้องการสินค้าชนิดนี้ตรงข้ามหลักการของอุปสงค์และอุปทาน กล่าวคือ เมื่อราคาสินค้ากิฟฟินเพิ่ม จะมีการบริโภคเพิ่ม หรือเมื่อราคาลดลงก็จะลดการบริโภค ส่วนที่แตกต่างจากสินค้าด้อยทั่วไป คือ เมื่อราคาสินค้าเพิ่มขึ้นหรือลดลง ผู้บริโภคจะเพิ่มหรือลดการบริโภคมากกว่ากรณีของสินค้าด้อยทั่วไป ได้เรียกชื่อสินค้าประเภทนี้ตามชื่อของ โรเบิร์ด กิฟฟิน (Robert Giffen) นักเศรษฐศาสตร์อังกฤษ สมัยพระนางเจ้าวิคตอเรีย [สิ่งแวดล้อม]
herbivoreผู้บริโภคพืช, สัตว์ที่ดำรงชีวิตโดยอาศัยพืชเป็นอาหารเท่านั้น เช่น วัว ควาย ช้าง ม้า กระต่าย เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
New Age consumersผู้บริโภครุ่นใหม่ [TU Subject Heading]
omnivoreผู้บริโภคทั้งพืชและสัตว์, สิ่งมีชีวิตดำรงชีพอยู่ได้โดยได้รับพลังงานจากการกินทั้งพืชและสัตว์ เช่น คน ไก่ เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Spendings taxภาษีบริโภค [TU Subject Heading]
Lake ทะเลสาบ ระบบนิเวศแหล่งน้ำจืดที่มีขนาดใหญ่ที่สุด มีพื้นที่และบริเวณน้ำมาก ประกอบด้วยสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตที่สัมพันธ์กัน และมีการถ่ายทอด พลังงานในรูปของสารอาหารจากผู้ผลิตสู่ผู้บริโภคตามลำดับ ทะเลสาบ เกิดขึ้นได้จากกระบวนการหลายอย่าง ได้แก่ เกิดจากการยกตัว ยุบตัว หรือการเคลื่อนที่ของเปลือกโลกเกิดจากการทำงานของภุเขาไฟ และเกิดจากการทำงานของธารน้ำแข็ง [สิ่งแวดล้อม]
Supportive Industry อุตสาหกรรมสนับสนุน อุตสาหกรรมผลิตสินค้าส่วนประกอบ ที่ใช้ในการผลิตสินค้าสำเร็จรูป ที่ใช้ในการอุปโภคบริโภค เช่น อุตสาหกรรมผลิตเหล็กกล้า ถือเป็นอุตสาหกรรมสนับสนุน ที่จำเป็นของอุตสาหกรรมผลินชิ้นส่วนรถยนต์ และอุตสาหกรรมประกอบรถยนต์ ความพร้อมของอุตสาหกรรม ที่ผลิตสินค้าสนับสนุนที่จำเป็นนี้ จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะดึงดูดการลงทุนจากต่างชาติได้ [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
consume (vt.) บริโภค Syn. devour, down, go through
consumer (n.) ผู้บริโภค See also: ผู้ซื้อ Syn. buyer
consumer goods (n.) เครื่องอุปโภคบริโภค See also: ของกินของใช้
consumerism (n.) การคุ้มครองผู้บริโภค
consumption (n.) การบริโภค Syn. ingestion, intake, uptake
consumption (n.) ปริมาณการบริโภค
demand-side (adj.) เกี่ยวกับนโยบายทางเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นไปที่ความต้องการสินค้าและการอุปโภคบริโภค
eat (vt.) ใช้หรือบริโภคไปจำนวนมาก (คำสแลง)
end user (n.) ผู้บริโภค See also: ผู้บริโภคสินค้า
ingestion (n.) การบริโภค Syn. intake, uptake
intake (n.) ปริมาณที่บริโภค See also: ปริมาณที่ดื่ม / กินเข้าไป, ปริมาณที่เข้าไป Syn. consumption, input
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
20% of the world's population consumes 80% of its resources The cost of our actions is high.20% ของประชากรโลก บริโภค 80% ของทรัพยากรทั้งหมด โลกใช้จ่ายไปกับ การพัฒนาอาวุธทางทหาร มากกว่าการช่วยเหลือ ประเทศกำลังพัฒนาถึง 12 เท่า
Then, passion consumed, the Professor seemed to realize his idol no longer inspired such religious fervourต่อมา, กิเลสที่บริโภค, professor seemed ที่จะเข้าใจ... ...จินตนาการของเขา .ไม่ใช่ inspired such ความอบอุ่นมากเคร่งศาสนาอีกต่อไป
There is enough fuel on board for a Iow consumption route that will enable Discovery to return in 28 months.มีเชื้อเพลิงเพียงพอบนกระดาน สำหรับ เส้นทางการบริโภคต่ำที่จะช่วย ให้ ดิสคัเฟอรีที่จะกลับมาใน 28 เดือน
The Discovery has enough fuel for a Iow consumption trajectory.ดิสคัเฟอรีน้ำมันเชื้อเพลิงมี เพียงพอ สำหรับวิถีการบริโภคต่ำ
The Leonov has enough fuel for a Iow consumption trajectory that will arrive 12 months earlier.ลีอนอฟ มีเชื้อเพลิงเพียงพอ สำหรับวิถีการบริโภคต่ำ ที่จะมาถึง 12 เดือนก่อนหน้านี้
Um... w-we would like a hotel room, please.ลองไปที่ฝ่ายผู้บริโภค ห้อง 111
There was no answer. - l'm at a payphone.เราก็--ก็, แบบ-- ผู้บริโภค
We know that people are consuming antibiotics through their food and we know that that's contributing to antibiotic resistant bacteria and diseases.เรารู้ว่าประชาชนได้รับยาปฏิชีวนะ ผ่านทางอาหารที่บริโภค และเรารู้ว่านั่นทำให้เกิด
And of course as a consumer my belief is why should I take any risk?แน่นอน ในฐานะผู้บริโภค ทำไมผมถึงต้องเสี่ยงด้วยล่ะ?
You can manipulate consumers into wanting and therefore buying your products.คุณสามารถปั้นแต่งให้ผู้บริโภคเกิดความต้องการ และซื้อสินค้าของคุณ
The more insight you have about the consumer the more creative you'll be in your communication strategies.ยิ่งคุณเข้าใจผู้บริโภคมากเท่าไร ยุทธวิธีในการสื่อสารของคุณก็ยิ่งสร้างสรรค์มากขึ้น
They are tomorrows adult consumersเด็ก ๆ คือผู้บริโภคที่จะเป็นผู้ใหญ่ในอนาคต
It provides us with a list of virtues a kind of social role which is the good consumer.มันกำหนดคุณธรรมชุดหนึ่งให้เรา เป็นบทบาททางสังคมประเภทหนึ่ง นั่นคือ การเป็นผู้บริโภคที่ดี
This force is known as consumer power.พลังอำนาจนี้เรียกกันว่า อำนาจของผู้บริโภค
They have to be turned into completely mindless consumers of goods that they do not want.ให้เป็นผู้บริโภคที่ไร้ความคิดโดยสิ้นเชิง คอยบริโภคสินค้าที่ไม่มีความจำเป็น
You have to focus them on the insignificant things of life like fashionable consumption.คุณต้องหันเหความสนใจของประชาชน ให้พุ่งไปที่สิ่งไร้สาระในชีวิต เช่น การบริโภคแฟชั่น
Consumers will get that piece of roach bait then they would take it.ผู้บริโภคจะรับเหยื่อแมลงสาบชิ้นนั้น แล้วเอาติดตัวกลับไป
This is not caused by wind damage or alcohol consumption.นี่ไม่ใช่ความเสียหายที่เกิดจากลมหรือการบริโภคสุรา
Their eating is symbolic of the way we consume others to feed our needs.การกินกันเองของพวกเขา เป็นสัญลักษณ์แสดงถึง การบริโภคอย่างฟุ่มเฟือย เพื่อสนองความต้องการของตัวเอง
I plan on exploiting the burgeoning conscience of the American consumer.ฉันยังวางแผนที่จะสร้างจิตสำนึก... ให้ผู้บริโภคชาวอเมริกันด้วย
It's now going to be Risa and Nobu's pig-out tour!ต่อไปจะเป็นทัวร์บริโภคของริสะกับโนบุ
The power consumption is off the charts.การบริโภคพลังงานสูงเกินขีดจำกัด
Consumed with concern for your business and potential disloyalty from fickle customers, you yourself expressed a wish to behead.ผู้บริโภคที่เกี่ยวข้องกับธุระกิจของคุณ และยอดที่ไม่แน่นอนของลูกค้า คุณนั่นล่ะที่ต้องการฆ่าคนเหล่านั้น
I don't really keep bottled water in the house 'cause I believe that it's a scam.แต่ผมไม่เคยเก็บน้ำเปล่าไว้ในบ้านเลยสักขวด เพราะผมว่ามันเอาเปรียบผู้บริโภค
You're gaining a valuable lesson--Buyer beware.คุณซื้อประสบการณ์ราคาแพงของผู้บริโภค
No spring escapes the demands of agriculture, which accounts for 70% of humanity's water consumption.ไม่มีน้ำสักหยดที่หลุดรอดการเกษตรไปได้ ซึ่งเป็นปริมาณ 70% ของการบริโภคน้ำของมนุษย์
Most consumer goods travel thousands of kilometers from the country of production to the country of consumption.สินค้าบริโภคส่วนใหญ่ ท่องเที่ยวไปหลายพันกิโลเมตร จากประเทศผู้ผลิต สู่ประเทศผู้บริโภค
Headed for the world's major hubs of consumption, such as Dubai.เมืองที่เป็นผู้นำแห่งการบริโภคระดับโลก ได้แก่ ดูไบ
Even though these hothouses are now irrigated drop by drop, water consumption continues to increase along with exports.แม้แต่บ้านที่ร้อนก็ใช้ ระบบน้ำหยดเพื่อทำให้เย็นลงได้ การบริโภคน้ำยังคงเพิ่มขึ้น ควบคู่ไปกับการส่งออก
This catastrophe was provoked by the decision to produce palm oil, one of the most productive and consumed oils in the world, on Borneo.ความหายนะนี้เกิดจาก การตัดสินใจผลิตน้ำมันปาล์ม หนึ่งในน้ำมันที่บริโภคมากที่สุดในโลก ผลิตที่บอร์เนียว
The glaciers of the Himalayas are the source of all the great Asian rivers, the Indus, Ganges, Mekong, Yangtze Kiang... 2 billion people depend on them for drinking water and to irrigate their crops, as in Bangladesh.น้ำแข็งที่ปกคลุมเทือกเขาหิมาลัยเป็นแหล่งกำเนิดแม่น้ำสายสำคัญ แม่น้ำสินธุ,แม่น้ำคงคา แม่น้ำโขง,แม่น้ำแยงซีเกียง กว่า2,000ล้านคนพึ่งพาแม่น้ำ สำหรับบริโภค
For consumers and producers, justice is an opportunity to be seized.สำหรับผู้บริโภคและผู้ผลิต ความยุติธรรมคือโอกาสที่ต้องคว้าไว้
Let's be responsible consumers.มาเป็นผู้บริโภคที่รับผิดชอบกันเถอะ
I know, that 80% of the energy we consume comes from fossil energy sources.ฉันรู้ว่า 80% ของพลังงานที่เราบริโภค มาจากพลังงานฟอสซิล ทุกสัปดาห์
In one hour, the sun gives the Earth the same amount of energy as that consumed by all humanity in one year.ใน 1 ชม, ดวงอาทิตย์ให้พลังงาน แก่โลกในปริมาณเท่าเดิม เพื่อให้มนุษยชาติบริโภคในหนึ่งปี
He's gonna stimulate the entire economy by going after that 7%.เอ้ารีบตะครุบเพราะเรา มีเศรษฐกิจแบบนักบริโภคนิยม เขาจะกระตุ้นเศรษฐกิจทั้งระบบ
Yeah, by taking our money and giving it to them. Hey, let me take yours, and give it to him...โดยการตามตะครุบ หลักเศรษฐกิจบริโภคนิยม...
They haven't delivered the patent yet, Claire. It's an open technology.ตอนนี้ มันยังไม่ถึงมือผู้บริโภค ทุกอย่างเปิดกว้าง
They had this problem once before in Minamata.มันจะเป็นการดีที่จะหลีกเลี่ยง การบริโภคเนื้อเหล่านี้...
But it's not a disease. It's not caught.ที่สำนักงานคุ้มครองผู้บริโภค กับกระทรวงสาธารณสุขกำลังดูแลอยู่

บริโภค ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
商品[しょうひん, shouhin] Thai: เครื่องอุปโภคบริโภค English: commodity

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า บริโภค
Back to top