ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

uptake

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *uptake*, -uptake-

uptake ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
uptake (n.) ปล่องควัน Syn. chimney, pipe
uptake (n.) การดูดซึมและนำเข้าเนื้อเยื่อ (ทางชีววิทยา) Syn. absorption
English-Thai: HOPE Dictionary
uptake(อัพ'เทค) n. ความเข้าใจ,การหยิบขึ้น,การยกขึ้น,ที่ดูด,การดูด,ทางขึ้นของควัน,ช่องขึ้นของลม., Syn. understanding
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I'm afraid R3 is a little slow on the uptake.ข้าเกรงว่าอาร์ทรีจะเข้าใจอะไรๆ ได้ช้าไปซักหน่อยนะ
Actually, ethyl alcohol inhibits electrical conduction in the nerve cells and stimulates reuptake receptors of inhibitory neurotransmitters like gamma-aminobutyric acid.ที่จริงเอธิลแอลกอฮอล์ ยับยั้งการนำไฟฟ้าในเซลล์ประสาท แถมกระตุ้นตัวรับการดูดซึม สารยับยั้งการสื่อประสาท เช่นแรดแกมมา แอมิโนบิวทิริก
Sure, the stocks rose, but who wants to do all that work for a shitty little uptake?- หุ้นขึ้น - ขึ้นไปจี้ดเดียว แน่นอนว่า ส่วนแบ่งก็เพิ่มขึ้น แต่ใครจะอยากทำงานพวกนี้เพื่อ.
And that gave me a little bit more of an uptake, but it's just a parlor trick.ไมมีใครเข้าใจรูปแบบทั้งหมดหรอก

uptake ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ツーと言えばカーだ[ツーといえばカーだ, tsu-toieba ka-da] (exp) to be quick to take a hint; to be very responsive; to be quick on the uptake
差分取り込み;差分取込み[さぶんとりこみ, sabuntorikomi] (n) differential uptake (marketing); differential incorporation
蛍光灯(P);蛍光燈(oK);螢光灯(oK);螢光燈(oK)[けいこうとう, keikoutou] (n) (1) fluorescent lamp; fluorescent light; (2) person who is slow to react; someone slow on the uptake; (P)
選択的セロトニン再取り込み阻害薬[せんたくてきセロトニンさいとりこみそがいやく, sentakuteki serotonin saitorikomisogaiyaku] (n) selective serotonin reuptake inhibitor; SSRI

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า uptake
Back to top