ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

buyer

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *buyer*, -buyer-

buyer ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
buyer (n.) ผู้ซื้อ See also: ผู้บริโภค, ลูกค้า, คนซื้อ Ops. seller
English-Thai: HOPE Dictionary
buyer(บาย'เออะ) n. ผู้ซื้อ,ตัวแทนซื้อ
buyers' marketn. ตลาดของผู้ซื้อซึ่งมีสินค้าและการบริการมากมายและมีราคาที่ต่ำ
English-Thai: Nontri Dictionary
buyer(n) ผู้ซื้อ,ผู้จ่าย
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
buyer's interestส่วนได้เสียของผู้ซื้อ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
There's an immediate relationship established between a buyer and a seller, a level of trust.มันมีรูปแบบความสัมพันธ์ที่ก่อขึ้นอย่างรวดเร็ว ระหว่างคนซื้อและคนขาย ระดับของความไว้วางใจ
Every buyer you've worked with. Every organization.ทุกคนที่แกขายให้ ทุกกลุ่ม
I understand Matsubara-san's feelings very well, since the stock's amount reveal the true value of the buyer who chose themฉันเข้าใจความรู้สึกของคุณมัตซูบาร่าดีคะ ปริมาณของในสต็อกจะแสดงให้เห็นคุณค่าของฝ่ายที่จัดหามันมา
Does the buyer usually have to look for the seller?ปกติคนซื้อต้องตามหาคนขายหรือไง?
Word on the street is that Shiro was looking for a buyer as we speak.เค้าลือกันว่า ชิโร่ กำลังมองหาคนซื้อ
When I find the right buyer I won't except any less.เมื่อผมเจอคนที่จะซื้อ ผมจะขายมันแน่ๆ
I got some last minute negotiations with the buyer to speak about.ผมต้องไปเจรจาต่อรองขั้นสุดท้าย กับผู้ซื้อ
The buyer is already on the way.ได้ยินแล้วนี่ ผู้ซื้อกำลังมา
When the buyer gets here, why don't you let me do the talking.เมื่อผู้ซื้อมาถึง ทำไมนายไม่ให้ฉันเป็นคนเจรจา
See if the buyer left him a message.ผู้ซื้อส่งข้อความมาหาเขา
You have any idea who the buyer is?เธอรู้มั๊ย ว่าผู้ซื้อเป็นใครกันน่ะ
See if the buyer left him a message.ดูซิ เผื่อว่ามีข้อความจากผู้ซื้อ

buyer ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
买方[mǎi fāng, ㄇㄞˇ ㄈㄤ, 买方 / 買方] buyer (in contracts)
二道贩子[èr dào fàn zi, ㄦˋ ㄉㄠˋ ㄈㄢˋ ㄗ˙, 二道贩子 / 二道販子] middleman; buyer and seller
买家[mǎi jiā, ㄇㄞˇ ㄐㄧㄚ, 买家 / 買家] buyer; client
买方市场[mǎi fāng shì chǎng, ㄇㄞˇ ㄈㄤ ㄕˋ ㄔㄤˇ, 买方市场 / 買方市場] buyer's market

buyer ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
購読者[こうどくしゃ, koudokusha] (n) subscriber; reader; buyer
購買者[こうばいしゃ, koubaisha] (n) buyer
バイヤー[, baiya-] (n) buyer; (P)
バイヤーズクレジット[, baiya-zukurejitto] (n) buyer's credit
不買同盟[ふばいどうめい, fubaidoumei] (n) boycott; buyer's strike
売主買主[うりぬしかいぬし, urinushikainushi] (n) seller and buyer; vendor and purchaser
桜(P);櫻(oK)[さくら, sakura] (n) (1) cherry tree; cherry blossom; (2) decoy; fake buyer; shill; (3) hired applauder; (4) (col) (See 桜肉) horse meat; (P)
納期回答[のうきかいとう, noukikaitou] (n) available to promise (i.e. a product is in stock and can be promised to a buyer); ATP
買い[かい, kai] (n) (1) buying; shopping; (2) buyer; (3) purchase; (P)
買い主;買主[かいぬし, kainushi] (n) buyer; purchaser
買い手(P);買手(P)[かいて, kaite] (n) buyer; (P)
買い手市場[かいてしじょう, kaiteshijou] (n) a buyer's market
買い方[かいかた, kaikata] (n) buyer; purchaser

buyer ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กระบวนการตัดสินใจของผู้ซื้อ[n. exp.] (krabūankān ) EN: buyer decision process FR:
ลักษณะของผู้ซื้อ[n. exp.] (laksana khø) EN: buyer characteristics FR:
ผู้ซื้อ[n.] (phūseū) EN: customer ; buyer ; purchaser ; vendee FR: client [m] ; cliente [f] ; acheteur [m] ; acheteuse [f] ; acquéreur [m]
ซาเล้ง[n.] (sālēng) EN: itinerant junk buyer FR:
การตอบสนองของผู้ซื้อ[n. exp.] (kān tøpsanø) EN: buyer's responses FR:
ความรู้สึกนึกคิดของผู้ซื้อ[n. exp.] (khwām rūseu) EN: buyer's black box FR:
ความเสี่ยงของผู้ซื้อ[n. exp.] (khwām sīeng) EN: buyer's risk FR:
ตลาดของผู้ซื้อ = ตลาดผู้ซื้อ[n. exp.] (talāt khøng) EN: buyer's market FR:
ตลาดผู้ซื้อ = ตลาดของผู้ซื้อ[n. exp.] (talāt phūse) EN: buyer's market FR:

buyer ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Käufermarkt {m}buyer market
Wahl {f} | nach Wahl des Käufers | nach Wahl des Verkäufersoption | at buyer's option | at seller's option
Gefahr {f} | Gefahr laufen zu | auf Gefahr des Empfängers | auf Gefahr des Käufersrisk | to run the risk of | at receiver's risk | at buyer's risk

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า buyer
Back to top