ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ทรุดโทรม

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ทรุดโทรม*, -ทรุดโทรม-

ทรุดโทรม ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ทรุดโทรม (v.) be declined See also: be dilapidated, run down, be worn out, be neglected, be ruined, go downhill Syn. เสื่อม, ชำรุด, เก่า, โทรม, หมดสภาพ Ops. เจริญขึ้น, ดีขึ้น
English-Thai: HOPE Dictionary
broken-downadj. แย่มาก,มีสุขภาพทรุดโทรม,เกือบจะล้มอยู่แล้ว
crack-up(แครค'อัพ) n. การปะทะ,ภาวะสุขภาพ (โดยเฉพาะสุขภาพจิต) ทรุดโทรม,การพังทลาย,การล้มลง,การแตกสลาย, Syn. crash
creaky(ครีค'คี) adj. ซึ่งดังเอี๊ยด,เก่าแก่,ชำรุดทรุดโทรม., See also: creakily adv. ดูcreaky creakiness n. ดูcreaky, Syn. screechy,squeaky
debilitate(ดิบิล'ลิเทท) vt. ทำให้อ่อนเพลีย,ทำให้อ่อนกำลัง,ทำให้ทรุดโทรม., See also: debilitation n. ดูdebilitate debilitative adj. ดูdebilitate, Syn. enfeeble
decadent(เดค'คะเดินทฺ) adj. เสื่อมโทรม,ทรุดโทรม,เน่าเปื่อย n. ผู้เสื่อมโทรม,นักประพันธ์หรือนักศิลปของยุคเสื่อมโทรม, Syn. decayed ###A. robust
detriment(ดี'ทริเมินทฺ) n. การสูญเสีย,ความเสียหาย,ความทรุดโทรม,การได้รับบาดเจ็บ,สาเหตุของความสูญเสียหรือความเสียหาย, Syn. harm
dilapidated(ดิแลพ'พิเดทิด) adj. ปรักหักพัง,ชำรุดทรุดโทรม,เน่าเปื่อย, Syn. falling
dished(ดิชทฺ) adj. เว้าเข้า,เป็นรูปจาน,ชำรุด,ทรุดโทรม,ซึ่งห่างจากส่วนยอดมากกว่าส่วนกลาง
disrepair(ดิสรีแพร์') n. ความชำรุดทรุดโทรม,สภาพที่ขาดการซ่อมแซม, Syn. decay
droop(ดรูพ) vi.,vt.,n. (การ) ก้มต่ำ,หลบต่ำ,มองต่ำ,ห้อย,ยาน,ตกต่ำ,ทรุดโทรม (สุขภาพ) ,อ่อนแอลง,ท้อใจ,ความกดต่ำ,ความทรุดโทรม,การไร้ที่ยึด, Syn. sack,bend,weary,decline
dwindle(ควิน'เดิล) {dwindled,dwindling,dwindles} vi. เล็กลง,หด,ลดน้อยลง,ทรุดโทรม,เสื่อมโทรม,สูญเสีย. vt. ทำให้เล็กลง,ทำให้หกลง, Syn. decrease,diminish,fade
run-down(รัน'เดานฺ) adj. หมดแรง,เหน็ดเหนื่อย,มีสุขภาพทรุดโทรม,สิ้นหวัง, (นาฬิกา) ลานหมด, Syn. tired,exhausted,fatigued
English-Thai: Nontri Dictionary
decadent(adj) เสื่อมโทรม,เสื่อม,ทรุดโทรม,ผุพัง,ปรักหักพัง,หมดสภาพ
decline(n) ความทรุดโทรม,ความเสื่อม,การปฏิเสธ,ตอนจบ
dilapidated(adj) ปรักหักพัง,แตกสลาย,ทรุดโทรม,ชำรุด
decay(n) ความเน่าเปื่อย,การเสื่อมสลาย,ความผุพัง,ความทรุดโทรม
declination(n) การเบนลง,การเอียงลง,ความทรุดโทรม,การปฏิเสธ
dilapidation(n) ความชำรุด,ความทรุดโทรม,ความเน่าเปื่อย
droop(vi) เหี่ยวแห้ง,ท้อแท้,ตกต่ำ,(สุขภาพ)อ่อนแอ,ทรุดโทรม,ห้อย
dwindle(vi) ถดถอย,เล็กลง,หด,ทรุดโทรม,เสื่อมโทรม
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Debilitationคนที่มีร่างกายทรุดโทรม [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
mean (adj.) ทรุดโทรม See also: สกปรก, ซอมซ่อ, ขะมุกขมอม Syn. shabby
seedy (adj.) ทรุดโทรม See also: เสื่อมสภาพ, โกโรโกโส, โทรม, กะรุ่งกะริ่ง, มอมแมม Syn. shabby, poorly
worn to shadow (idm.) ทรุดโทรมจากการทำงานหนัก
deteriorate (vt.) ทำให้ทรุดโทรม See also: ทำให้เสื่อมโทรม, ทำให้เลวลง Syn. spoil, decompose
deteriorated (adj.) ซึ่งชำรุดทรุดโทรม See also: ซึ่งเน่าเปื่อย, ผุพัง Syn. disintegrated
dilapidated (adj.) ซึ่งชำรุดทรุดโทรม See also: ซึ่งเน่าเปื่อย, ผุพัง Syn. deteriorated, disintegrated
disintegrated (adj.) ซึ่งชำรุดทรุดโทรม See also: ซึ่งเน่าเปื่อย, ผุพัง Syn. deteriorated
disrepair (n.) ความชำรุดทรุดโทรม See also: การขาดการซ่อมแซม, สภาพชำรุดทรุดโทรม Syn. collapse, ruination
junk heap (sl.) รถ บ้านหรือสิ่งอื่นที่เก่า / ทรุดโทรม
run-down (adj.) ซึ่งมีสุขภาพทรุดโทรม See also: หมดแรง, เหนื่อย Syn. exhausted, tired, weak
tumble-down (adj.) ซึ่งชำรุดทรุดโทรม
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
But people are so unreliable, they sicken decay and die.แต่สำหรับคนเรามันไม่มีความมั่นคง เดี๋ยวก็ป่วย ทรุดโทรม และตายในที่สุด
The world's effete, worn out, afraid.ของโลก หมดแรง กลัว ทรุดโทรม
To her, the broken men with shattered bodies, who filled the ward were all Noah.สำหรับเธอ ชายหนุ่มพิการผู้มีร่างกายที่ทรุดโทรม คนที่เข้ามาในวอร์ด/ ทุกคนคือโนอาห์
It's not much now, but it used to be lovely.ตอุนนี้ทรุดโทรม แต่เมือก่อนมันสวยมาก
When the hot springs stopped doing well, the town was already dying with nothing but bones and no meat,เมื่อฮอทสปริง โทรมแล้ว เมืองเริ่มทรุดโทรม ไม่มีอะไรนอกจากเนื้อและกระดูก
This place is falling apart, things appear to move, the piano plays music on its own!สถานที่นี้กำลังทรุดโทรม, สิ่งต่างๆเคลื่อนย้ายได้, เปียโนเล่นด้วยตัวของมันเอง
Although he's living in a dilapidated corner of a boat right now, he has broader visions and ambitions than Onassis.ถึงแม้ว่า เขาจะอาศัยอยู่ในมุมหนึ่ง ของเรือที่ทรุดโทรม ในตอนนี้, เขาก็มีวิสัยทัคน์ที่กว้างไกล และ มีความทะเยอทะยานมากกว่าโอนาซิส
1 human being in 6 now lives in a precarious, unhealthy, overpopulated environment without access to daily necessities, such as water, sanitation, electricity.1 ใน 6 อยู่อย่างแร้งแค้น สุขภาพทรุดโทรม, สิ่งแวดล้อมที่อัตคัต ปราศจากการเข้าถึงของ สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน, เช่นน้ำประปา, อนามัย, ไฟฟ้า
WILL ON RECORDING A small number continue to experience debilitating sleep disorders, and this seems to be the trend throughout Nome, and a cause remains unknownบันทึกเสียงจริง ผู้คนจำนวนหนึ่งเกิดภาวะทรุดโทรมเพราะนอนไม่หลับอย่างต่อเนื่อง ดูจะเป็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นทั่วโนม
Either way,the trauma was debilitating.ในทางเดียวกัน บาดแผลนั้นทำให้เขาทรุดโทรม
In a poorly kept older home.ในบ้านเก่า ๆ ที่ทรุดโทรม
It doesn't look like a lot of poorly maintainedมันดูไม่เหมือน ทรุดโทรมเลยนะ
Mm, nothing like a grunge-era love triangle.อืม ไม่มีอะไรที่เหมือนรักสามเศร้าที่ทรุดโทรมเก่าแก่
It's a bit old and creaky, but it's ever so much fun.มันค่อนข้างแก่และทรุดโทรม แต่มันก็ทำให้สนุกมาก
He was in the beginning stages of heart disease.เขามีอาการติดเชื้อที่หัวใจ ทำให้ร่างการทรุดโทรม
It's gone to wrack and ruin ever since Miss lbbetson's parents died.มันเริ่มทรุดโทรมแล้ว ตั้งแต่พ่อแม่ของมิสอิบเบ็ทสันตาย
I wanted to mention that in certain critical cases my advice is to proceed directly to restoration.ผมอยากบอกว่าถ้าของชิ้นไหนทรุดโทรมมาก ผมขอแนะให้ส่งไปบูรณะโดยตรง
Muff Potter was found about two miles outside of town in a dilapidated one room shack.มัฟสพอตเตอร์ก็พบว่าประมาณสอง ไมล์ ในกระท่อมทรุดโทรมหนึ่งห้อง
In the early 20th century, geologists explained how life crossed the oceans by imagining that land bridges had once existed between them.นักธรณีวิทยาอธิบายว่าชีวิตข้ามมหาสมุทร โดยจินตนาการสะพานที่ดินที่ ได้เคยอยู่ระหว่างพวกเขา คิดว่ามันเป็นสะพานที่ดิน เหล่านี้ชำรุดทรุดโทรมค่อยๆ
There's a tactile benefit... the way they feel in your hands, the wear and tear.มันมีประโยชน์ในด้านสัมผัส ความรู้สึกเวลาอยู่ในมือ ความทรุดโทรม รอยฉีกขาด

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ทรุดโทรม
Back to top