ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตัวแทน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตัวแทน*, -ตัวแทน-

ตัวแทน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตัวแทน (n.) agent See also: proxy, representative, deputy, substitute Syn. ผู้แทน
ตัวแทน (n.) agent See also: proxy, representative, deputy, substitute Syn. ผู้แทน
ตัวแทนการค้า (n.) trade agent
ตัวแทนขาย (n.) middleman See also: intermediary, go-between Syn. คนกลาง
ตัวแทนขาย (n.) agent
ตัวแทนค้าต่าง (n.) agent See also: broker, stand-in, representative, attorney, dealer, distributor Syn. นายหน้า, ตัวแทนจำหน่าย, ผู้แทนการค้า
ตัวแทนค้าต่าง (n.) agent See also: broker, stand-in, representative, attorney, dealer, distributor Syn. นายหน้า, ตัวแทนจำหน่าย, ผู้แทนการค้า
ตัวแทนจำหน่าย (n.) agent Syn. ตัวแทนขาย
ตัวแทนช่วง (n.) sub-agent See also: substitute Syn. ผู้แทนตัวรอง
ตัวแทนช่วง (n.) sub-agent See also: substitute Syn. ผู้แทนตัวรอง
ตัวแทนเชิด (n.) puppet See also: front man agent, straw-man, dummy, private agent personal agent
ตัวแทนเชิด (n.) puppet See also: front man agent, straw-man, dummy, private agent personal agent
ตัวแทนโฆษณา (n.) advertising agency
English-Thai: HOPE Dictionary
attorney-in-factตัวแทน, ผู้รับมอบอำนาจ
agency(เอ'เจนซี) n. หน่วยงานบริการ, สำ-นักงานของตัวแทน, บริษัทตัวแทน,หน่วยงานราชการ, หน้าที่หรือการปฏิบัติงานของตัวแทน, กำลัง, พลัง, Syn. organization, office, means)
agent(เอ' เจินทฺ) n. ตัวแทน, ผู้แทนจำหน่าย, แรงหรือสิ่งตามธรรมชาติที่ใช้เพื่อผลเฉพาะอย่าง, ยา, น้ำยา, พนักงานเจ้าหน้าที่, สายลับ, สารที่ทำให้เกิดปฏิกิริยาทางเคมี, Syn. performer)
agential(เอเจน' เชียล) adj. เกี่ยวกับตัวแทน
all-star(ออล' สทาร์) adj. ประกอบด้วยดาราแสดงทั้งหมด. -n. คนเล่นที่เลือกให้เป็นตัวแทนของดาราทั้งหมด (entirely of star performers)
alternate(ออล' เทอเนท) vt.,vi.,n.,adj. สลับกัน, ผลัดกัน, หมุนเวียนกัน, หนึ่งเว้นหนึ่ง, คนละครั้ง, ตัวแทน, แผนเปรียบเทียบ. -alternateness n., Syn. interchange,)
attorney(อะเทอ'นี) n., (pl. -neys) ทนายความ, นักกฎหมาย,ตัวแทน,ผู้รับมอบอำนาจ
authority(ออธอ'ริที) n. เจ้าหน้าที่,อำนาจ (ในหน้าที่ตำแหน่ง) ,ผู้มีอำนาจ,ผู้เป็นต้นตำรับ,ทางราชการ,แหล่งข้อมูลหรือคำแนะนำที่เชื่อถือได้,ความเชื่อถือได้,ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง,อำนาจทางนิตินัย,อำนาจการเป็นตัวแทน,ความเชี่ยวชาญ, พยาน,การให้การ (คำที่มีความหมายเหมือนก
backup(แบค'อัพ) n. ผู้สนับสนุน,สิ่งค้ำจุน,การท่วมหรือสะสมเพราะอุดตัน,ตัวสำรอง,ตัวแทน
behalf(บิฮาล์ฟ') n. ประโยชน์,ตัวแทน,ในนามของ, Syn. profit
binary coded decimalเลขฐานสิบเข้ารหัสฐานของ ใช้ตัวย่อว่า BCD หมายถึงรหัสที่ใช้แทนเลขฐาน ซึ่งกำหนดให้เลขฐานสิบแต่ละตัวแทนด้วยเลขฐานสอง 4 บิต ตัวอย่าง เช่น เลข 17 ในฐานสิบ เขียนเป็นเลขฐานสองว่า 0001 0111 โดยที่เลขหลักของบิตจากซ้ายไปขวา เป็นลำดับเพิ่มตามสูตร 8-4-2-1 เลข 17 ที่เป็นฐานสิบ เมื่อแสดงในรูปเลขฐานสองธรรมดาจะเป็น 10001
body(บอด'ดี) n. ร่างกาย,ร่าง,ตัว,ทั้งตัว,ลำตัว,ลำต้น,ศพ,ซากศพ,ส่วนใหญ่,เนื้อแท้,กลุ่มคน,ข้อสรุป,มวล,วัตถุ,สาร vt.เป็นตัวแทนในรูปของกาย,ทำให้เป็นรูปร่าง, Syn. physique
broker(โบร'เคอะ) n. นายหน้าซื้อขาย,ตัวแทนซื้อขาย, See also: brokership n., Syn. middleman
buyer(บาย'เออะ) n. ผู้ซื้อ,ตัวแทนซื้อ
caucus(คอ'คัส) n. การประชุมพรรคการเมืองเพื่อเลือกตั้งตัวแทนเข้าแข่งขัน vi. ประชุมพรรคการเมืองดังกล่าว -pl. caucuses
computer codeรหัสคอมพิวเตอร์รหัสเครื่องหมายถึง รูปแบบพื้นฐานของบิตที่เครื่องคอมพิวเตอร์ได้รับการออกแบบให้รู้จักว่า เป็นคำสั่งและข้อมูล เช่น รหัสเอ็บซีดิก (EBCDIC) หมายถึง ตัวแทนอักขระ ตัวเลข หรือคำสั่งที่ใช้ในเครื่องมีความหมายเหมือน machine code
dealership(ดี'ละชิพ) n. อำนาจในการขาย,ตัวแทนจำหน่ายที่มีอำนาจดังกล่าว
delegacy(เดล'ละกะซี) n. ตำแหน่งของตัวแทน,กลุ่มตัวแทน,การแต่งตั้งหรือส่งตัวแทน
delegate(เดล'ละเกท) n. ตัวแทน,ผู้แทน vt. มอบหน้าที่ให้ทำการแทน,แต่งตั้งตัวแทน, See also: delegable adj. ดูdelegate, Syn. legate
delegation(เดลละเก'เชิน) n. การแต่งตั้งหรือส่งตัวแทน,ภาวะที่เป็นตัวแทน,กลุ่มตัวแทน,คณะผู้แทน
deputation(เดพยะเท'เชิน) n. การแต่งตั้งผู้รักษาการแทน,การแต่งตั้งตัวแทน,การมอบหมายหน้าที่ให้กับผู้รักษาการแทน, Syn. delegation
deputize(เดพ'พะไทซ) vt. แต่งตั้งตัวแทน vi. เป็นตัวแทน,แทน,รักษาการแทน
deputy(เดพ'พิวที) n.,adj. (ซึ่งเป็น) ผู้รักษาการแทน,ตัวแทน,ผู้แทน,สมาชิกสภาผู้แทน,รอง. -S.agent
envoy(เอน'วอย) n. พูด,ตัวแทน,ผู้แทน,อุปทูต, Syn. agent
exponent(อิคซฺโพ'เนินทฺ) n. ผู้อธิบาย,ผู้ชี้แจง,สิ่งที่อธิบาย,ตัวแทน,แบบฉบับ,สัญลักษณ์,ผู้สนับสนุน,เลขกำลังที่อยู่เหนือสัญลักษณ์, Syn. spokeswoman
falsify(ฟอล'ซิไฟ) {falsified,falsifying,falsifies} vt. ทำให้ไม่ถูกต้อง,ปลอมแปลง,พิสูจน์ให้เห็นว่าผิดหรือปลอม,เป็นตัวแทนเก๊. vi. กล่าวคำเท็จ, See also: falsifiable adv. falsification n. falsifier n., Syn. misrepresent
mirror(มี'เรอะ) n. กระจก,สิ่งที่เป็นตัวแทนที่แท้จริง,แบบแผนของการเลียนแบบ. vt. สะท้อนแสง,เป็นตัวแทนที่แท้จริง,ส่อ,ส่องเป็นเงา, Syn. glass
procurance(โพรเคียว'เรินซฺ) n. การจัดหา,การหามาได้,การเป็นตัวแทน,ค่านายหน้า,การเป็นสื่อโลกีย์
procuration(โพรเคียวเร'เชิน) n. การจัดหา,การหาผู้หญิงมาเป็นโสเภณี,ตำแหน่งหรืออำนาจหน้าที่ของตัวแทน,สำนักงานตัวแทน,สำนักงานทนายความหรืออัยการ,การจัดการให้คนอื่น
procurator(พรอค'คิวระเทอะ) n. ตัวแทน,ทนาย,อัยการ,, See also: procurate n. procuratorship n. procuratorial adj. procuratory adj.
proxy(พรอค'ซี) n. ตัวแทน,ผู้แทน,การมอบฉันทะ pl. proxies, Syn. agency,deputy
representation(เรพพริเซนเท'เชิน) n. การแทน,การเป็นผู้แทน,เครื่องหมายแสดงออก,ตัวอย่าง,ตัวแทน,ผู้แทน,ข้อคิดเห็น,ทัศนคติ,การแสดงออก,รูป,ภาพ,รูปปั้น,การแสดงละคร,ข้อเท็จจริง,เครื่องแสดง,การบรรยาย, See also: representational adj., Syn. indic
representative(เรพริเซน'ทะทิฟว) n.,adj. (เป็น) ผู้แทน,ตัวแทน,ผู้แทนราษฎร,ตัวอย่าง, See also: representativeness n., Syn. typical ###A. atypical
shipping agentn. พ่อค้าตัวแทนในการขนส่งทางเรือ
stead(สเทด) n. ตัวแทน,แทน,สถานที่แทน,สถานที่ vt. มีประโยชน์,รับใช้,เอื้ออำนวย
sub(ซับ) n. เรือใต้น้ำ,ตัวแทน,สิ่งแทน,ตัวรอง,substratum (ดู) . vi. เป็นตัวแทน,เคลือบฟิล์มด้วย substratum, Syn. substitute
subagent(ซับเอ'เจินทฺ) n. ผู้รับช่วง,ตัวแทนช่วง,ผู้จำหน่ายช่วง., See also: subagency n. สำนักงานตัวแทนช่วง,การเป็นตัวแทนช่วง adj. กึ่งน้ำกึ่งบก,สะเทินน้ำสะเทินบก
substitute(ซับ'สทิทิวทฺ) n.,adj. ตัวแทน,คำแทน. vt. แทน,สับเปลี่ยน., See also: substitutable adj. substituter n. substitution n. substituteal adj. substituteary adj., Syn. replace,supplant,displace
travel agentn. ตัวแทนสำนักงานท่องเที่ยว
traveler(แทรฟ'เวิลเลอะ) n. ผู้เดินทาง,นักท่องเที่ยว,นักทัศนาจร,ตัวแทนบริษัทที่เดินทางไปขายของตามเมืองต่าง ๆ ,โครงปั้นจั่นที่เคลื่อนไปมาได้
English-Thai: Nontri Dictionary
agency(n) ตัวแทน,ผู้แทน,องค์การ,หน่วยงานราชการ,การกระทำ
agent(n) ตัวแทน,ผู้แทนจำหน่าย,นายหน้า,ตัวกระทำ
behalf(n) ตัวแทน,ประโยชน์,ธุระ
broker(n) นายหน้า,ตัวแทน
delegate(n) ผู้แทน,ตัวแทน
delegation(n) คณะผู้แทน,กลุ่มตัวแทน,การมอบหมายหน้าที่
deputation(n) คณะผู้แทน,การมอบหน้าที่,การตั้งตัวแทน
depute(vt) ตั้งตัวแทน,แต่งตั้งผู้แทน
deputy(n) ตัวแทน,ผู้รักษาการแทน,รอง,สมาชิกสภาผู้แทน
exponent(n) ผู้ชี้แจง,ผู้อธิบาย,ตัวแทน,แบบอย่าง,แบบฉบับ,สัญลักษณ์
representative(adj) เป็นตัวอย่าง,เป็นตัวแทน,เหมือนกับ,คล้ายกับ
proxy(n) ตัวแทน,ผู้แทน,การมอบฉันทะ
stead(n) ตัวแทน,สถานที่
substitute(n) ผู้แทน,ตัวแทน,คำแทน
surrogate(n) ผู้รักษาการแทน,ตัวแทน
vicar(n) พระคริสต์,ตัวแทน
vicarious(adj) ทำการแทน,เป็นตัวแทน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
commercial agentตัวแทนการค้า [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
consular agentตัวแทนฝ่ายกงสุล [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
credit agentตัวแทนเครดิต [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
diplomatic agentตัวแทนทางทูต [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
factorตัวแทนค้าต่าง [ดู commission agent] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
mercantile agentตัวแทนการค้า [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
proxyตัวแทน, ผู้แทน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
straw manตัวแทนเชิด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
subagentตัวแทนช่วง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
undercover agentตัวแทนที่ไม่เปิดเผย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
voucher specimenตัวแทนตัวอย่าง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
agency๑. การเป็นตัวแทน๒. ธุรกิจตัวแทน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
agentตัวกระทำ, ผู้กระทำ, ตัวแทน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
alter egoตัวตายตัวแทน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
debitเขตรับผิดชอบของตัวแทน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
ostensible agencyความเป็นตัวแทนโดยปริยาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
wildcard characterอักขระตัวแทน [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Agency (Law)ตัวแทน (กฎหมาย) [TU Subject Heading]
Agentตัวแทน [การบัญชี]
Commercial agentsตัวแทนการค้า [TU Subject Heading]
Customhouse brokersตัวแทนออกของ [TU Subject Heading]
Dealerตัวแทนจำหน่ายตัวแทนจำหน่ายหรือผู้จัดจำหน่าย (Dealer) มีความหมายคล้ายกับคำว่า Agent ในความหมายทั่วไป ตัวแทนจำหน่ายหรือผู้จัดจำหน่าย หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลที่ทำหน้าที่เป็นตัวกลางระหว่างห้องสมุดและสำนักพิมพ์ มีความรับผิดชอบในกระบวนการจัดหาให้แก่ห้องสมุด ได้แก่ การสมัครเป็นสมาชิก การรับ-ส่ง การต่ออายุสมาชิก การทวง การจ่ายเงิน และการแจ้งข้อมูลต่าง ๆ
diplomatic agentตัวแทนทางทูต
Life insurance agentsตัวแทนประกันชีวิต [TU Subject Heading]
Representation (Psychoanalysis)ตัวแทน (จิตวิเคราะห์) [TU Subject Heading]
Affiliate programs (World Wile Web)ธุรกิจตัวแทนโฆษณาออนไลน์ [TU Subject Heading]
Analogแอนะล็อกปัจจุบันคำนี้หมายถึงอุปกรณ์ซึ่งส่วนมากเป็นอุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถใช้เป็นตัวแทนของค่าทางกายภาพอื่นๆ ที่มีความต่อเนื้่อง [คอมพิวเตอร์]
Broker นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์หรือบริษัทนายหน้า การประกอบธุรกิจเป็นนายหน้าหรือตัวแทนเพื่อการซื้อ ขาย หรือแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์ให้แก่บุคคลอื่นเป็นทางค้าปกติ โดยได้รับค่านายหน้า ค่าธรรมเนียม หรือค่าตอบแทนอื่นเป็นการตอบแทน ดังนั้น หากบุคคลใดแสดงตนต่อประชาชนเป็นการทั่วไปว่า ตนประกอบธุรกิจโดยพร้อมที่จะให้บริการเป็นตัวแทนหรือนายหน้าเพื่อดำเนินการซื้อ ขาย หรือแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์เพื่อบุคคลอื่นหรือลูกค้า จึงถือเป็นการประกอบธุรกิจประเภทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ [ตลาดทุน]
Company Man พนักงานของบริษัทผู้ดำเนินการ, พนักงานของบริษัทผู้ดำเนินการ ทำหน้าที่เป็นตัวแทนของบริษัทสำหรับดูแลการปฏิบัติงานทุกอย่างที่แท่นเจาะตั้งแต่การวางแผนการเจาะ สั่งอุปกรณ์การเจาะ และทำหน้าที่ตัดสินใจในระหว่างปฏิบัติการเจาะหลุม [ปิโตรเลี่ยม]
Correspondent bankธนาคารตัวแทน [เศรษฐศาสตร์]
inferential statisticsสถิติเชิงอนุมาน, การวิเคราะห์ข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้จากตัวอย่างเพื่ออ้างอิงไปถึงข้อมูลทั้งหมด เป็นศาสตร์ที่ให้วิธีการเลือกตัวแทนที่ดีของประชากร [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Company Representativeพนักงานของบริษัทผู้ดำเนินการ, พนักงานของบริษัทผู้ดำเนินการ ทำหน้าที่เป็นตัวแทนของบริษัทสำหรับดูแลการปฏิบัติงานทุกอย่างที่แท่นเจาะ ตั้งแต่การวางแผนการเจาะ สั่งอุปกรณ์การเจาะ และทำหน้าที่ตัดสินใจในระหว่างปฏิบัติการเจาะหลุม [ปิโตรเลี่ยม]
Investment bankerธนาคารการลงทุนสถาบันการเงินที่ทำหน้าที่เป็น underwriter (ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์) หรือ agent (ตัวแทนจัดจำหน่ายหลักทรัพย์) โดยเป็นคนกลางระหว่างบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์กับประชาชนผู้ต้องการลงทุน หน้าที่ของ investment bank เริ่มตั้งแต่ให้คำปรึกษาก่อนการออกหุ้นจำหน่ายแก่ประชาชน จัดเตรียมเอกสารเพื่อให้ ก.ล.ต. พิจารณาการจะเสนอขายหลักทรัพย์ แนะนำราคาขายที่เหมาะสม จัดตั้งผู้ร่วมจัดจำหน่ายและจัดการการจัดจำหน่ายนอกจากหุ้นออกใหม่ investment bank ให้บริการจัดจำหน่ายหุ้นที่ออกจำหน่ายไปแล้วด้วย โดยการนำจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ต้องการขายมาจัดจำหน่ายทั่วไปหรือเจรจาต่อรองหาผู้ซื้อ ธนาคารการลงทุนยังอาจให้บริการรับซื้อคืน (maintain markets) หุ้นที่ตนจัดจำหน่ายออกไปแล้วด้วย รวมถึงให้บริการจัดหาผู้ซื้อในกรณีลูกค้าต้องการขายหุ้นแบบ private placement ด้วย investment bank ส่วนใหญ่จะทำหน้าที่เป็น broker (นายหน้า) และ dealer (ผู้ค้าหลักทรัพย์) ในการซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดรองด้วย รวมทั้งอาจให้บริการธุรกรรมการเงินอื่น ๆ ที่มีเพิ่มมากขึ้นทุกวัน [ตลาดทุน]
Tracingแนวสืบค้นหมายถึง คำ หรือกลุ่มคำ ฯลฯ ที่จัดทำขึ้นเพื่อให้ทราบว่า ทรัพยากรสารสนเทศนั้นๆ สามารถเข้าถึงได้ด้วยรายการใดบ้าง นอกเหนือจากรายการทางบรรณานุกรมที่เป็นตัวแทนหรือข้อมูลทางกายภาพของสารสนเทศนั้นๆ แนวสืบค้น จะเป็นข้อมูลที่บ่งบอกได้ว่ารายการนั้นมีบัตรครบชุดหรือรายการเพิ่มใดบ้าง แนวสืบค้น มักจะประกอบด้วยข้อมูล ดังนี้
Trusteeผู้ดูแลผลประโยชน์ คือ ตัวแทนของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ทำหน้าที่รักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน เช่น ดูแลให้ บลจ. จัดการลงทุนให้เป็นไปตามโครงการจัดการลงทุนที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงาน การสอบทานความถูกต้องของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม การเก็บรักษาทรัพย์สิน รวมทั้งการรับมอบ ส่งมอบ ตรวจสอบความถูกต้อง ตรวจนับทรัพย์สิน ทำทะเบียนทรัพย์สิน ติดตามสิทธิประโยชน์จากการลงทุน และดำเนินคดีฟ้องร้องแทนผู้ถือหน่วยลงทุนหาก บลจ. ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ โดยต้องเป็นสถาบันการเงินที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ซึ่งต้องมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ fit & proper ทั้งนี้ ผู้ดูแลผลประโยชน์ต้องไม่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งทางตรงและทางอ้อมกับบลจ. และไม่มีความเกี่ยวข้องในการจัดการกองทุนรวมในลักษณะที่อาจทำให้ขาดความเป็นอิสระในการทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ [ตลาดทุน]
wildcardอักขระแทนอักขระพิเศษที่ใช้แทนอักขระือื่นๆ โปรแกรมส่วนมากจะอนุญาติให้มีอักขระแทนได้สองแบบ แบบหนึ่งคือ ใช้อักขระแทนหนึ่งตัวแทนอักขระอื่นๆ หนึ่งตัว เช่น ใช้เครื่องหมายคำถาม? แทนอักขระอื่น ยกตัวอย่างในการใช้คำสั่ง DIR ค้นหาแฟ้ม ถ้าหากกำหนดชื่อให้ค้นหาเป็น ?ift โปรแกรม DOS จะหาชื่อแฟ้ม เช่น gift หรือ lift หรือชื่อใดๆ ที่มีอักขระตัวเดียวนำหน้า ift ให้เรา แต่จะไม่แสดงค้นชื่อแฟ้มที่มีอักขระนำหน้า ift มากกว่าหนึ่งตัว เช่น จะไม่สามารถค้นชื่อ facelift ได้ สำหรับอักขระแทนแบบที่สองก็คือ การใช้แทนอักษรอื่นๆ มากกว่าหนึ่งตัว เช่น ใช้เครื่องหมาย * แทนอักขระอื่นๆ เช่น การใช้คำสั่ง DIR ค้นหาชื่อแฟ้ม com** จะได้ชื่อแฟ้มทุกแฟ้มที่มีอักษรนำหน้า com และมีสกุลแฟ้มหรือส่วนขยายเป็นอะไรก็ได้ [คอมพิวเตอร์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
agent (n.) ตัวแทน See also: ผู้แทน, เอเย่นต์ Syn. representative, deputy
agent ambassador (n.) ตัวแทน See also: ผู้แทน Syn. representative
ambassador (n.) ตัวแทน See also: ผู้แทน Syn. representative, agent
delegate (n.) ตัวแทน See also: ผู้แทน Syn. representative, agent ambassador
proctor (n.) ตัวแทน Syn. appointee, representative
procurator (n.) ตัวแทน See also: ผู้แทน Syn. agent
proxy (n.) ตัวแทน Syn. agent, substitute, representative
representative (n.) ตัวแทน See also: ผู้แทน Syn. agent, delegate, proxy
stand-in (idm.) ตัวแทน See also: ผู้แทน
stand-in (n.) ตัวแทน
stead (n.) ตัวแทน
surrogate (n.) ตัวแทน See also: ผู้แทน, ผู้ทำหน้าที่แทน Syn. substitute, representative, stand-in, deputy, proxy
rep (sl.) ตัวแทนขาย
sound board (n.) ตัวแทนความคิดของผู้อื่น
soundboard (n.) ตัวแทนความคิดของผู้อื่น Syn. sounding board
sounding board (n.) ตัวแทนความคิดของผู้อื่น Syn. sound board
newsagent (n.) ตัวแทนจำหน่ายหนังสือพิมพ์หรือนิตยสารต่างๆ See also: ผู้จำหน่ายหนังสือพิมพ์หรือนิตยสาร Syn. newsdealer, paper shop
newsdealer (n.) ตัวแทนจำหน่ายหนังสือพิมพ์หรือนิตยสารต่างๆ See also: ผู้จำหน่ายหนังสือพิมพ์หรือนิตยสาร Syn. newsagent
paper shop (n.) ตัวแทนจำหน่ายหนังสือพิมพ์หรือนิตยสารต่างๆ See also: ผู้จำหน่ายหนังสือพิมพ์หรือนิตยสาร Syn. newsdealer
travel agent (n.) ตัวแทนสำนักท่องเที่ยว
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We represent the workers in all magical industries - both evil and benign.เรามาในนาม ตัวแทน สวัสดิการ พนักงาน ในอุตสาหกรรม เวทมนต์ -ทั้ง ธรรมะ และ อธรรม
I can't sleep at night. I've been to NSF, agencies, foundations.ผมนอนไม่หลับเลย ตระเวนขอความช่วยเหลือ ทั้งจาก NSF ตัวแทน มูลนิธิ
BE THE DARTMOUTH USHER? WELL, I'VE GIVEN THIS A LOT OF THOUGHT,อะไรทำให้ผมควรเลือกคุณเป็นคนดูแล ตัวแทน ม.ดาร์กเม้า / มันก๊มีหลายเหตุผลนะครับ
THEY'RE FOR MY SISTER... FROM THE BROWN REP.ทั้งหมดก้อเพื่อพี่สาวผม เพื่อ ตัวแทน บราวน์
They got 20 agents working other angles, man.พวกเขาได้ 20 ตัวแทน ทำงานมุมอื่น ๆ , มนุษย์
The complete list contains at least 15 agents which, in a series of combinations, could be used as a bio-weapon.รายการส่วนผสมทั้งหมด มีอย่างน้อยมาจาก 15 ตัวแทน ที่มีรายการส่วนผสม ที่สามารถใช้ทำอาวุธชีวะภาพ
This person is the investor expert for FRIENDS Group representative, Seo Yun Ho.นี่คือ FRIENDS กลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุน ตัวแทน ซูยุนโฮ
Mortal rights advocate Congressman David Finch squares off against American Vampire League spokesmanผู้สนับสนุนฝ่ายมนุษย์ สมาชิกสภา เดวิด ฟินช์ กับอีกฝ่าย ตัวแทน สมาคมแวมไพร์อเมริกัน คือ
And let's discharge this agent Kruger permanently.และให้ปล่อยน ตัวแทน Kruger อย่างถาวร.
However, with you stepping down voluntarily, my guess is that your best friend Agent Denham will be standing around with his dick in his hand.แต่ด้วยการที่คุณก้าวลงสมัครใจ ฉันเดาว่าเพื่อนที่ดีที่สุดของคุณ ตัวแทน เดแนม จะยืนรอบกับกระเจี๊ยวของเขาใน มือของเขา
I am commanding a fleet of ships that will represent a united Greece.เราได้บัญชา faryg เรือเดินสมุทร ตัวแทน enada กรีซ
The representative from Central City says construction on the Star Labs particle accelerator should be completed by Christmas.ตัวแทน \ จาก เซ็นทรัล ซิตี้ พูดเกี่ยวกับการสร้างเครื่องเร่งอนุภาคของ Star Labs จะเสร็จภายในคริสมาสต์นี้
Choi, hasn't Woo-young earned you a lot of money?ตัวแทน Cui ช่วงเวลานี้คุณควรขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เพื่อที่จะได้สร้างชื่อเสียงให้มากขึ้นนะ
MNU agents, open the door please.ตัวแทน MNU โปรดเปิดประตู
Agent Sitwell, how was lunch?ตัวแทน Sitwell ว่าเป็นอาหารกลางวัน?
Agent Denham. This is Agent Hughes.ตัวแทน เดแนม นี่คือตัวแทนฮิวจ์
It represents aggression and manhood.ตัวแทน แทนความก้าวร้าวและความเป็นชาย
Deputy... who'd she shoot?ตัวแทน ใครควรจะยิงหล่อน?
I am Dr. King Schultz, a legal representative of the criminal justice system of the United States of America.ตัวแทนกฏหมาย ของระบบยุติธรรมของประเทศสหรัฐอเมริกา
Vogelsong legal disputes.ตัวแทนกฏหมายตระกูลโวลเก้ลซอง
Temporary domestic autonomy, Kenneth.ตัวแทนกิจการภายใน เคนเนท
The Guinness rep will be here in two days.ตัวแทนกินเนสส์จะมาที่นี่ในอีก 2 วันแล้ว
Well, that's it. I just heard from the Guinness rep.ตัวแทนกินเนสส์แจ้งฉันมาว่า
Representing the ABQ. What up, biatch?ตัวแทนของ ABQ มีอะไรงั้นเหรอไอ้สารเลว
Your Agent's taking care of it.ตัวแทนของคุณจะจัดการเอง
One of your deputies gave him a BS ticket.ตัวแทนของคุณซื้อตั๋วบีเอสให้เขา
So my agent says that the salary is between four and seven figures.ตัวแทนของฉันบอกว่าค่าจ้างเป็นเลข 4 ถึง 7 หลัก
Sorkin's agent called right after you left.ตัวแทนของซอร์คินโทรมาหลังจากเธอออกไป
He's a courier for a Ukraine diamond manufacturer.ตัวแทนของผู้ผลิตเพชร ในยูเครน
Your replacement just showed up.ตัวแทนของหล่อนมาแล้วย่ะ
Barneys and bendel's are coming tomorrow.ตัวแทนของห้างบาร์นี่ย์กับเบนเดลล์จะมาพรุ่งนี้
His agent and I were just waiting.ตัวแทนของเค้าและฉันก็แค่รออยู่
Her interests are being represented by her counsel.ตัวแทนของเธอจึงมาที่นี่แทน
Dan's agent and Harvey are close to a deal.ตัวแทนของแดนและ ฮารวีย์ ตกลงกันได้แล้ว
It's a medical rep that came in the hospital, today.ตัวแทนขายยาที่เข้ามาในโรงพยาบาลวันนี้
Japan's representative in the math Olympiads.ตัวแทนคณิตศาสตร์โอลิมปิกของญี่ปุ่นน่ะ
What was the representative's name...ตัวแทนคนนั้นชื่ออะไรนะ..
Your choices for Prom King are...ตัวแทนคนแรกสำหรับราชางานพรอมได้แก่...
Representative, I wasn't able to tell you before, but today at 2, there's someone coming for an interview for the rookie intern position-ตัวแทนครับ ผมไม่มีจังหวะได้บอกน่ะครับ วันนี้ บ่าย2โมง จะมีคนมาสัมภาษณ์ตำแหน่งเด็กฝึกงาน
Death Dealers, three of them.ตัวแทนความตาย ทั้ง 3 ของพวกเขา

ตัวแทน ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
代表[だいひょう, daihyou] Thai: ตัวแทน English: representative

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตัวแทน
Back to top