ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตัดสิน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตัดสิน*, -ตัดสิน-

ตัดสิน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตัดสิน (v.) judge See also: pass judgement on, render a decision, determine, decide Syn. ลงความเห็น, ชี้ขาด, วินิจฉัย
ตัดสินคดี (v.) judge a case
ตัดสินลงโทษ (v.) judge See also: decide, sentence, condemn, adjudge, adjudicate, give verdict, doom, written judgment, court verdict Syn. พิพากษา
ตัดสินโทษ (v.) judge See also: decide, sentence, condemn, adjudge, adjudicate, give verdict, doom, written judgment, court verdict Syn. พิพากษา, ตัดสินลงโทษ
ตัดสินใจ (v.) determine See also: resolve, believe on firmly, make up one´s mind, have decided Syn. ตกลงใจ
English-Thai: HOPE Dictionary
acquit(อะควิท') vt. ทำให้พ้นไป, ชำระ, ตัดสินให้พ้นโทษ, ปฏิบัติ, ดำเนินการได้ผล. -acquiter n., Syn. forgive, pardon, clear, free
acquittal(อะควิท' เทิล) n. การตัดสินให้พ้นโทษ, การปฏิบัติ, การชำระหนี้, Syn. discharge
adjudge(อะจัดจฺ') vt. (ศาล) สั่ง, ตัดสินใจ, ชี้ขาด, ตัดสินใจ, Syn. decide, assign, decree)
adjudicate(อะจู' ดิเคท) vt.,vi. (ศาล) สั่งตัดสินใจให้,พิจารณาลงโทษ, ชี้ขาด, Syn. adjudge)
apple ii(แอปเปิลทู) เป็นชื่อเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลรุ่นแรกที่บริษัทแอปเปิลผลิตออกมาสู่ตลาด คอมพิวเตอร์ชุดนี้ได้ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงที่เป็นประโยชน์ ในเชิงการใช้สอยอย่างมหาศาล ในวงการคอมพิวเตอร์ หลังจากที่แอปเปิล ทูออกสู่ตลาดแล้ว บริษัทแอปเปิลก็ได้ผลิตแอปเปิลทูอี (Apple IIe) และ แอปเปิล ทรี (Apple III) ตามกันออกมาอยู่ชั่วระยะหนึ่ง แล้วบริษัทแอปเปิล คอมพิวเตอร์ก็ตัดสินใจหยุดผลิตชุดแอปเปิล ทรี หันมาผลิตชุดแมคอินทอช ซึ่งมีส่วนแบ่งการตลาดสูงมากในปัจจุบัน
arbiter(อาร์'บิเทอะ) n. ผู้ตัดสิน,ตุลาการ,คนชี้ขาด,ผู้กำชะตาชีวิต,อนุญาโตตุลาการ (judge)
arbitrage(อาร์'บิทราซฺ) n. การค้ากำไร,การตัดสินโดยอนุญาโตตุลาการ
arbitral(อาร์'บิเทริล) adj. เกี่ยวกับผู้ตัดสินหรือการตัดสิน (relating to an arbiter)
arbitrament(อาร์บิท'ระเมินทฺ) n. การตัดสิน,การตัดสินโดยอนุญาโตตุลาการ
arbitrary(อาร์'บิทระรี) adj. ตามอำเภอใจ,ไร้เหตุผล,เอาแต่อารมณ์,โดยพลการ,ตัดสินโดยผู้ตัดสิน (แทนที่จะโดยกฎหมายของรัฐ) . -arbitrariness n., Syn. capricious, frivolous)
arbitrate(อาร์'บิเทรท) vt.,vi. ตัดสิน (โดยอนุญาโตตุลาการ) , เสนอให้ตัดสินโดยมีผู้ชี้ขาด (อนุญาโตตุลาการ) . -arbitrable adj.,-arbitrator n. (judge,mediate, intercede)
arbitration(อาร์บิเทร'เชิน) n. การตัดสินโดยอนุญาโตตุลาการ,การชี้ขาด,การตัดสิน.
auto-da-fe(ออโทคะเฟ') n. การตัดสินคดีของศาสนาโรมันคาธอลิคในยุคกลางที่เผด็จการ มีการลงโทษใช้ไฟเผาพวกต่างศาสนา
award(อะวอร์ด') vt. ให้รางวัล,มอบให้,ตัดสิน
knowlelge-basedฐานความรู้เป็นส่วนที่สำคัญที่สุดในระบบผู้เชี่ยวชาญ (expert system) หมายถึง ข้อมูลที่เก็บรวบรวมไว้ใช้ในการแก้ปัญหา เพื่อใช้เป็นฐานในการตัดสินใจของเครื่องคอมพิวเตอร์ ในระบบผู้เชี่ยวชาญนี้ ฐานข้อมูลส่วนมากจะประกอบไปด้วยคำสั่งประเภท ถ้า...... (IF) มากทีเดียว ดู expert system และ artificial intelligence ประกอบ
bound(เบาดฺ) {bounded,bounding,bounds} adj. ถูกผูกมัด,เหนียวแน่น,แน่นอน,จักต้อง,ตัดสินใจ,เข้าเล่ม,ท้องผูก vi. กระโดด,เด้งกลับ,จดกับ,ประชิดกับ vt. จำกัด,กลายเป็นขอบเขต,พูดถึงขอบเขต -n. การกระโดด,การเด้งกลับ,ขอบเขต,ชายแดน adj. กำลังจะ,ไปทาง,พร้อมที่จะ
brace(เบรส) n. เสาค้ำ,เครื่องค้ำจุน,เครื่องเหนี่ยวรั้ง,เชือกโยงเสา,เฝือก,ที่รั้ง,ที่พาด,สายหนึ่ง,วงเล็บปีกกา vt. หนุนไว้,ค้ำไว้,รั้งไว้,มัดแน่น,กระตุ้น,หนุน,ตัดสินใจแน่วแน่, Syn. fortify
by-passn. ทางอ้อม,ทางแยกวน,ท่อรอง vt. อ้อม,ไปทางอ้อม,ไม่สนใจข้อคิดเห็นหรือคำตัดสิน
bypass {by-passedn. ทางอ้อม,ทางแยกวน,ท่อรอง vt. อ้อม,ไปทางอ้อม,ไม่สนใจข้อคิดเห็นหรือคำตัดสิน
bypassedn. ทางอ้อม,ทางแยกวน,ท่อรอง vt. อ้อม,ไปทางอ้อม,ไม่สนใจข้อคิดเห็นหรือคำตัดสิน
bypasses}n. ทางอ้อม,ทางแยกวน,ท่อรอง vt. อ้อม,ไปทางอ้อม,ไม่สนใจข้อคิดเห็นหรือคำตัดสิน
bypassingn. ทางอ้อม,ทางแยกวน,ท่อรอง vt. อ้อม,ไปทางอ้อม,ไม่สนใจข้อคิดเห็นหรือคำตัดสิน
casuist(แคซ'ซูอิสทฺ) n. เจ้าคารม,เจ้าโวหาร,ผู้ศึกษาและถือหลักธรรมจริยา,ผู้ตัดสินปัญหาในสถานการณ์เฉพาะอย่าง
casuistic(แคซซูอิส'ทิค,-คัล) adj. เจ้าคารม,เล่นสำนวนโวหาร -n.เกี่ยวกับการใช้หลักธรรมจริยา,ซึ่งตัดสินปัญหาในสถานการณ์เฉพาะ
casuistical(แคซซูอิส'ทิค,-คัล) adj. เจ้าคารม,เล่นสำนวนโวหาร -n.เกี่ยวกับการใช้หลักธรรมจริยา,ซึ่งตัดสินปัญหาในสถานการณ์เฉพาะ
casuistry(แคซ'ซูอิสทรี) n. การใช้หลักศีลธรรมจรรยาในการตัดสินปัญหา,การใช้หลักศีลธรรมจรรยาที่ผิด,การเล่นสำนวนโวหาร,การเล่นลิ้น
chief information officerประธานฝ่ายสารสนเทศใช้ตัวย่อว่า CIO (อ่านว่า ซีไอโอ) งานสารสนเทศเป็นงานที่สำคัญที่สุดงานหนึ่ง เพราะหน่วยงานนี้ก็คือหน่วยงานที่ใช้คอมพิวเตอร์เป็นหลักนั่นเอง เป็นที่เก็บรวบรวมข้อมูล ประมวลผล และวิเคราะห์ แล้วส่งผล (สารสนเทศ) ให้ผู้ที่มีอำนาจ ใช้ในการตัดสินใจ หรือเพื่อไม่ให้ผู้ที่มีอำนาจตัดสินใจผิดพลาดเพราะขาดข้อมูล (บางทีใช้ในความหมายเดียวกันกับหัวหน้าฝ่ายคอมพิวเตอร์)
cio(ซีไอโอ) ย่อมาจาก chief information officer หรือประธานฝ่ายสารสนเทศ งานสารสนเทศเป็นงานที่สำคัญที่สุดงานหนึ่ง เพราะหน่วยงานนี้ก็คือหน่วยงานที่ใช้คอมพิวเตอร์เป็นหลักนั่นเอง เป็นที่เก็บรวบรวมข้อมูล ประมวลผล และวิเคราะห์ แล้วส่งผล (สารสนเทศ) ให้ผู้ที่มีอำนาจ ใช้ในการตัดสินใจ หรือเพื่อไม่ให้ผู้ที่มีอำนาจตัดสินใจผิดพลาดเพราะขาดข้อมูล (บางทีใช้ในความหมายเดียวกันกับหัวหน้าฝ่ายคอมพิวเตอร์)
conclude(คันคลูด') {concluded,concluding,concludes} vt. ลงเอย,สิ้นสุดลง,สรุป,ลงมติ,ตัดสินใจ. vi. สิ้นสุดลง,ลงเอย,ลงความเห็น,ตัดสินใจ, Syn. finish,infer,deduce
conclusion(คันคลู'เชิน) n. การลงเอย,การสิ้นสุดลง,การสรุป,บทสรุป,ผล,การตกลงขั้นสุดท้าย,การตัดสินใจครั้งสุดท้าย, Syn. inference
condemn(คันเดมน์') {condemned,condemning,condemns} vt. ประณาม,ตำหนิ,ตัดสินว่ามีความผิด, See also: condemnable adj. ดูcondemn condemningly adv. ดูcondemn, Syn. blame,censure ###A. praise,approve
convict(คอน'วิคทฺ) {convicted,convicting,convicts} n. ผู้ที่ถูกตัดสินว่ากระทำผิด,นักโทษ vt. (คัน วิคทฺ') พิสูจน์แล้วว่ากระทำผิด,ตัดสินว่าได้กระทำผิด,ทำให้รู้ว่ามีความผิดหรือมีโทษ, See also: convictable adj. ดู convictible adj. convictive adj. ดูconv
conviction(คันวิค'เชิน) n. การลงโทษ,การตัดสินว่ากระทำผิด,ภาวะที่ถูกตัดสินว่ากระทำผิด,ความมั่นใจ,ความเชื่อมั่นใจ, Syn. faith ###A. unbelief
decide(ดิไซดฺ') vt. ตกลงใจ,ตัดสินใจ,ตัดสิน,ชี้ขาด vi. ตัดสิน,ชี้ขาด, Syn. determine ###A. waver
decided(ดิไซ'ดิด) adj. เด็ดขาด,แน่นอน,ตัดสินใจแล้ว, See also: ness n.
decision(ดิซิส'เชิน) n. การตัดสินใจ,สิ่งที่ได้ตัดสินใจ,ข้อตกลงใจ,ญัตติ,ความแน่วแน่, Syn. resolve
decisive(ดิไซ'ซิฟว) adj. ซึ่งมีลักษณะชี้ขาด,แน่วแน่,ซึ่งตัดสินใจแล้ว., See also: decisiveness n.
determinate(ดิเทอร์'มิเนท) adj. แน่นอน,ซึ่งได้กำหนดไว้,เด็ดขาด,ซึ่งได้ตัดสินใจแล้ว,ซึ่งมีค่าหรือจำนวนที่แน่นอน, Syn. specific
determinative(ดิเทอร์'มิเนทิฟว) adj. ซึ่งเป็นการกำหนด,เป็นการชี้ขาด,เป็นเครื่องตัดสิน n. ตัวชี้ขาด,ตัวกำหนด,ศัพท์ที่กำหนดไว้
determine(ดิเทอร์'มิน) vt. กำหนด,ตัดสินใจ,ตกลงใจ,ตั้งใจ,ยุติ,ทำให้สิ้นสุด vi. ตกลงใจ., See also: determinable adj. determinability n., Syn. decide
English-Thai: Nontri Dictionary
acquit(vt) ปล่อยตัว,ตัดสินให้พ้นโทษ,ปฏิบัติ,ชำระหนี้
adjudge(vt) พิพากษา,ตัดสิน,ชี้ขาด
arbitrament(n) อำนาจชี้ขาด,การตัดสิน,คำตัดสิน
arbiter(n) ผู้ตัดสิน,ตุลาการ,ผู้ชี้ขาด
arbitrate(vt) ตัดสิน,ชี้ขาด
arbitration(n) การชี้ขาด,การตัดสิน,อำนาจชี้ขาด
arbitrator(n) ผู้ชี้ขาด,ผู้ตัดสิน
CAPITAL capital punishment(n) การตัดสินประหารชีวิต
choose(vi,vt) เลือก,คัดเลือก,เลือกสรร,สมัครใจ,ตัดสิน,ตกลงใจ
conclude(vi,vt) จบ,ลงมติ,ตัดสินใจ,ลงเอย,สิ้นสุด,ปลงใจ,ทำเสร็จ
conclusion(n) การจบ,การตัดสินใจ,ข้อยุติ
condemn(vt) กล่าวโทษ,ประณาม,ตำหนิ,ตราหน้า,ด่าว่า,ลงโทษ,ตัดสินความ
condemnation(n) การกล่าวโทษ,การประณาม,การตำหนิ,การลงโทษ,การตัดสินความ
conviction(n) ความมั่นใจ,ความเชื่อมั่น,ความแน่ใจ,การลงโทษ,การตัดสินว่าผิด
decide(vi,vt) ตัดสินใจ,ชี้ขาด,ตกลงใจ
decision(n) การตกลงใจ,การตัดสินใจ,การปลงใจ,คำตัดสิน
determinate(adj) ซึ่งตัดสินใจแล้ว,แน่นอน,เด็ดขาด,ตามที่กำหนดไว้
determine(vi,vt) ตกลงใจ,ตัดสินใจ,ตั้งใจ,กำหนด,แสดงผล
determined(adj) มั่นคง,แน่นอน,ซึ่งตัดสินใจแล้ว,ซึ่งตกลงแล้ว
discretion(n) ความสุขุม,ความรอบคอบ,การตัดสินใจ,ดุลพินิจ,การไตร่ตรอง
discretionary(adj) ด้วยความสุขุม,ด้วยความรอบคอบ,เกี่ยวกับการตัดสินใจ
doom(n) คำพิพากษา,คำตัดสิน,เคราะห์กรรม,ความหายนะ,ความตาย,ชะตาขาด
fiat(n) คำสั่ง,คำพิพากษา,คำตัดสิน,พระบรมราชโองการ
find(vi,vt) พบ,หา,ค้น,สืบหา,ประสบ,สืบสวน,ตัดสิน,ชี้ขาด,รู้,ทราบ,สำนึก
indeterminate(adj) ไม่แน่นอน,ไม่ได้กำหนด,ไม่จำกัด,คลุมเครือ,ยังไม่ตัดสิน
judge(n) ผู้พิพากษา,ผู้พิจารณา,ผู้ตัดสิน,ตุลาการ
judgment(n) การตัดสิน,การพิจารณา,คำตัดสิน,คำพิพากษา
misjudge(vt) พิจารณาผิด,ตัดสินใจผิด,วินิจฉัยผิด
predetermine(vt) ตัดสินใจล่วงหน้า,กำหนดล่วงหน้า
prejudge(vt) ตัดสินใจล่วงหน้า,วินิจฉัยล่วงหน้า
pronounce(vt) ประกาศ,แถลง,อ่าน,กล่าว,วินิจฉัย,ตัดสินคดี
referee(n) ผู้ชี้ขาด,ผู้ตัดสิน,กรรมการตัดสิน
resolve(n) การลงมติ,การตกลงใจ,การตัดสินใจ,ความแน่วแน่
SELF-self-determination(n) การตัดสินใจเอง
sentence(n) คำตัดสิน,ประโยค,การพิพากษา,การลงโทษ,คติพจน์
umpire(n) ผู้ชี้ขาด,ผู้ตัดสิน,คนกลาง,กรรมการ
verdict(n) คำตัดสิน,คำชี้ขาด,คำพิพากษา
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
acquittalการตัดสินปล่อยตัวจำเลย (ให้พ้นจากข้อกล่าวหา) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
adjudgeชี้ขาดตัดสิน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
domeคำตัดสิน (ก. เก่าอังกฤษ) [ดู doom] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
doomคำตัดสิน (ก. เก่าอังกฤษ) [ดู dome] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
DSS (decision support system)ดีเอสเอส (ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
embraceryการครอบงำผู้ตัดสิน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
finality of verdictคำตัดสินถึงที่สุด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
judgment๑. คำพิพากษา, คำตัดสิน, คำวินิจฉัย๒. พินิศจัย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
presentmentคำตัดสิน (ของลูกขุน) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
referee๑. ทนายความที่ศาลตั้ง๒. กรรมการผู้ตัดสิน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
third convictionการตัดสินลงโทษผู้กระทำความผิดติดนิสัย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
umpirageคำตัดสินชี้ขาด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
verdictคำตัดสินของคณะลูกขุน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Annotationบรรณนิทัศน์บรรณนิทัศน์ เป็นการย่อเนื้อหาของทรัพยากรสารสนเทศของเอกสาร ผู้จัดทำบรรณนิทัศน์ อาจได้แก่ ผู้ผลิตหนังสือ เพื่อการเป็นการประชาสัมพันธ์หรือโฆษณาหนังสือ ส่วนห้องสมุดจัดทำบรรณนิทัศน์ เพื่อแจ้งแก่ผู้ใช้ห้องสมุดเป็นการเรียกความสนใจ และเพื่อแจ้งแก่บุคลากรห้องสมุด เพื่อเป็นการช่วยตัดสินใจในการพิจารณาเลือกซื้อหรือจัดหา ตัวอย่าง เช่น บรรณนิทัศน์งานเขียนของ ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช หรือมีการจัดทำบรรณนิทัศน์เฉพาะเรื่องเผยแพร่บนเว็บไซต์ เช่้น บรรณนิทัศน์หนังสือเกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9
awardคำตัดสินอนุญาโตตุลาการ (ใช้ในแง่การระงับกรณีพิพาท) [การทูต]
Company Man พนักงานของบริษัทผู้ดำเนินการ, พนักงานของบริษัทผู้ดำเนินการ ทำหน้าที่เป็นตัวแทนของบริษัทสำหรับดูแลการปฏิบัติงานทุกอย่างที่แท่นเจาะตั้งแต่การวางแผนการเจาะ สั่งอุปกรณ์การเจาะ และทำหน้าที่ตัดสินใจในระหว่างปฏิบัติการเจาะหลุม [ปิโตรเลี่ยม]
decisionข้อตัดสินใจ [การทูต]
Determinationการตัดสินใจ,การตรวจหา,การตรวจวิเคราะห์ [การแพทย์]
Disposalคำขอรับสิทธิบัตรนั้นถูกตัดสินแล้ว, คำขอรับสิทธิบัตรนั้นถูกตัดสินแล้ว อาจเป็นการถอนคืน ปฎิเสธ หรืออนุมัติให้สิทธิ แต่ส่วนใหญ่ให้ความหมายเป็นนัยว่าการปฏิเสธรับใช้ในบางประเทศ เช่นสหรัฐอเมริกา เป็นการกล่าวถึงว่า คำขอรับสิทธิบัตรนั้นถูกตัดสินแล้ว อาจเป็นการถอนคืน ปฎิเสธ หรืออนุมัติให้สิทธิ แต่ส่วนใหญ่ให้ความหมายเป็นนัยว่าการปฏิเสธรับ [ทรัพย์สินทางปัญญา]
Examinerพนักงานผู้ทำการตรวจสอบ ตัดสิน ให้สิทธิคุ้มครองสิทธิบัตรที่ยื่นขอของสำนักงานสิทธิบัตรประเทศหนึ่ง ๆ [ทรัพย์สินทางปัญญา]
Fundamental analysisการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานเป็นวิธีการวิเคราะห์หลักทรัพย์แบบหนึ่ง การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานมุ่งจะประเมินมูลค่าของหลักทรัพย์ในปัจจุบัน โดยพิจารณาถึงผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับและราคาหลักทรัพย์ที่คาดว่าจะขายได้ในอนาคต ผลจากการวิเคราะห์นี้จะใช้เป็นเกณฑ์ตัดสินใจคือ จะซื้อหลักทรัพย์นั้นหากพบว่าราคาตลาดของหลักทรัพย์ดังกล่าวต่ำกว่ามูลค่าตามพื้นฐานที่คำนวณได้ และจะขายหลักทรัพย์นั้นหากพบว่าราคาตลาดของหลักทรัพย์ดังกล่าวสูงกว่ามูลค่าตามพื้นฐาน ในการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานจะวิเคราะห์ถึงภาวะเศรษฐกิจ ภาวะการเมือง ภาวะอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง และผลการดำเนินงาน รวมทั้งฐานะทางเงินของบริษัทผู้ออกหุ้น วิธีวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานจะแตกต่างจากการวิเคราะห์ทางเทคนิค (technical analysis) ซึ่งมุ่งวิเคราะห์ลักษณะการเคลื่อนไหวของราคาหลักทรัพย์ และปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์เป็นสำคัญ เพื่อคาดหมายแนวโน้มของราคาหลักทรัพย์ [ตลาดทุน]
Indecisivenessการไม่กล้าตัดสินใจ [การแพทย์]
Judgement, Defectiveการตัดสินใจไม่ดี [การแพทย์]
Judgmentการตัดสินใจ, ตัดสิน, การตัดสิน [การแพทย์]
Pendingช่วงระยะเวลาที่สำนักงานสิทธิบัตรกำลังพิจารณา ยังไม่ตัดสินว่าจะให้สิทธิหรือปฏิเสธแก่การประดิษฐ์ [ทรัพย์สินทางปัญญา]
repetition structureโครงสร้างแบบวนซ้ำ, โครงสร้างการทำงานที่มีการทำงานในบางคำสั่งหรือบางชุดของคำสั่งซ้ำกันมากกว่าหนึ่งรอบขึ้นไป โดยการวนซ้ำนี้จะต้องมีการตัดสินใจร่วมอยู่ด้วยเสมอ เพื่อเป็นเงื่อนไขที่จะตัดสินใจว่าเมื่อใดจะวนซ้ำ หรือเมื่อใดจะถึงเวลาหยุดการวนซ้ำ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Intelligence Quotientเชาวน์ปัญญาความฉลาด ความสามารถในการคิด คิดฉับไวหรือมีไหวพริบ คิดอย่างมีเหตุผล คิดแบบนามธรรม ความสามารถในการตัดสินใจ การแก้ปัญหา และการปรับตัวของบุคคลต่อสถานการณ์ หรือสิงแวดล้อมใหม่ ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงความสามารถในการเรียนรู้จากประสบการณ์ การแก้ปัญหา และใช้ [สุขภาพจิต]
Opportunity Cost ต้นทุนค่าเสียโอกาส ผลประโยชน์ที่เสียไปเนื่องจากการไม่ใช้ ทรัพยากรทางเศรษฐกิจที่มีอยู่อย่างจำกัด อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ตัวอย่างเช่น ต้นทุนค่าเสียโอกาสของการทำงานในกิจการ ของตนเองของบุคคลหนึ่ง ก็คือค่าจ้างสูงสุดที่เขาจะได้รับ จากการทำงานในที่อื่น ๆ นักเศรษฐศาสตร์ใช้แนวคิดของต้นทุนค่าเสียโอกาสในการตัดสินว่ามีการใช้ ทรัพยากรนั้นอย่างมีคุณค่าหรือไม่ จากตัวอย่างข้างต้นการทำงานในกิจการของตนเองของบุคลหนึ่งจะถือว่ามี ประสิทธิภาพสูงสุดก็ต่อเมื่อรายได้ที่เขาได้รับจากการทำงานที่อื่นๆ มีสำนวนที่พูดกันเสมอๆ ว่า"ไม่มีอาหารกลางวันที่ได้มาดดยไม่ต้องซื้อ (There is no such thing as afree lunch)" ซึ่งสะท้อนให้เห็นความจริงในโลกที่ว่าสินค้าปละบริการต่างๆ ทุกชนิดต่างก็มีต้นทุนค่าเสียโอกาศทั้งสิ้น [สิ่งแวดล้อม]
Prospectusหนังสือชี้ชวน เอกสารที่บริษัทผู้เสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนทั่วไปต้องจัดทำขึ้น เพื่อเปิดเผยข้อมูลแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับบริษัท และรายละเอียดของการเสนอขายหลักทรัพย์ครั้งนั้น หนังสือชี้ชวนจะต้องแสดงข้อมูลลักษณะธุรกิจของบริษัท โครงการในอนาคต โครงสร้างการบริหารงานผู้บริหารบริษัท ข้อมูลทางการเงิน ผลประกอบการในอดีตและที่คาดการณ์ว่าจะเป็นไปในอนาคตประเภทของหุ้นที่เสนอขาย จำนวนหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ราคาเสนอขาย และวันเวลาที่ให้จองซื้อหุ้น ข้อมูลในหนังสือชี้ชวนมีความสำคัญต่อผู้ลงทุนที่จะใช้ประกอบการวิเคราะห์และตัดสินใจลงทุนในหุ้นนั้น ร่างหนังสือชี้ชวนของบริษัทจะต้องผ่านการพิจารณาจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ก่อนจัดทำเผยแพร่ให้ประชาชนจองซื้อหุ้น หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน เอกสารที่ บลจ. จัดทำขึ้นเพื่อชี้ชวนให้ผู้ลงทุนศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนรวม โดยหนังสือชี้ชวนจะมี 2 ส่วนคือ ส่วนสรุปข้อมูลสำคัญที่ผู้ลงทุนควรทราบ และส่วนข้อมูลโครงการ และต้องมีรายละเอียดตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด [ตลาดทุน]
Company Representativeพนักงานของบริษัทผู้ดำเนินการ, พนักงานของบริษัทผู้ดำเนินการ ทำหน้าที่เป็นตัวแทนของบริษัทสำหรับดูแลการปฏิบัติงานทุกอย่างที่แท่นเจาะ ตั้งแต่การวางแผนการเจาะ สั่งอุปกรณ์การเจาะ และทำหน้าที่ตัดสินใจในระหว่างปฏิบัติการเจาะหลุม [ปิโตรเลี่ยม]
Technical analysisการวิเคราะห์ทางเทคนิควิธีการวิเคราะห์หลักทรัพย์โดยใช้ระดับราคาหลักทรัพย์ และปริมาณการซื้อขายเป็นข้อมูลแสดงเป็นแผนภูมิ(รูป กราฟ) ชนิดต่าง ๆ ให้ทราบถึงรูปแบบการเคลื่อนไหวของราคาหลักทรัพย์ในอดีต เพื่อจะใช้กำหนด หรือคาดหมายแนวโน้มของราคาในอนาคตของหลักทรัพย์นั้น โดยทั่วไปการวิเคราะห์ทางเทคนิคจะใช้วิเคราะห์ เพื่อคาดหมายแนวโน้มในระยะสั้น หรือระยะปานกลาง เพื่อใช้ตัดสินใจเลือกจังหวะเวลาในการเข้าซื้อ หรือขายหลักทรัพย์ แต่ก็อาจใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิคเพื่อดูการเคลื่อนไหวที่เป็นวัฏจักรระยะยาว (Long-Term Cycle) ได้ด้วย การวิเคราะห์ทางเทคนิคจะต่างจากการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน ตรงที่ไม่ได้ใช้ข้อมูลฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทผู้ออกหุ้นมาประกอบการวิเคราะห์ [ตลาดทุน]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
adjudge (vt.) ตัดสิน See also: ตัดสินโทษ Syn. judge, adjudicate
adjudicate in (phrv.) ตัดสิน See also: พิพากษา Syn. arbitrate in
adjudicate on (phrv.) ตัดสิน See also: พิพากษา Syn. arbitrate on
agree (vt.) ตัดสิน
agree (vi.) ตัดสิน
arbitrate (vt.) ตัดสิน See also: ชี้ขาด, ยุติการโต้แย้ง
bring in a verdict (idm.) ตัดสิน See also: พิพากษา
judge (vt.) ตัดสิน See also: พิจารณา, ลงความเห็น Syn. consider, reckon
look (vt.) ตัดสิน
look at (phrv.) ตัดสิน See also: พิจารณา Syn. look on
pass (vt.) ตัดสิน See also: พิพากษา
pronounce against (phrv.) ตัดสิน See also: พิพากษา Syn. pronounce for
rule (vt.) ตัดสิน See also: พิพากษา, ชี้ขาด Syn. judge, decide
settle (vi.) ตัดสิน See also: แก้ปัญหา Syn. decide, resolve
get of (phrv.) ตัดสิน (บุคลิกและความสามารถของ)
find (vi.) ตัดสิน (ในศาล) See also: ตัดสินชี้ขาด, ลงความเห็น
prejudge (vt.) ตัดสินก่อน See also: วินิจฉัยก่อนล่วงหน้า Syn. presuppose, forejudge, presume
judge (vt.) ตัดสินความ See also: พิจารณาคดี Syn. arbitrate, decide
place a construction on (idm.) ตัดสินความหมายของ Syn. put on
go on (phrv.) ตัดสินจาก Syn. go upon, go by
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
It's really hard to make a decisionมันยากที่จะตัดสินใจจริงๆ
I haven't decided yetฉันยังไม่ตัดสินใจเลย แล้วคุณล่ะ
I try to make really quick decisionsฉันพยายามจริงๆ ที่จะตัดสินใจไห้เร็วขึ้น
I've got some decisions to makeฉันต้องตัดสินใจบางอย่าง
I've made the wrong decision, haven't I?ฉันตัดสินใจผิดใช่ไหมนี่?
I'm finding it's difficult to make up my mindฉันพบว่ามันยากที่จะตัดสินใจ
I've decided to cancel lunchฉันได้ตัดสินใจยกเลิกอาหารเที่ยง
I decided not to tell anyoneฉันตัดสินใจที่จะไม่บอกใคร
I haven't decided whether to take the job or notฉันยังไม่ตัดสินใจเลยว่าจะรับงานนั้นหรือไม่
Thinking ten times before you decide anythingคิดให้หลายตลบก่อนที่เธอจะตัดสินใจสิ่งใด
He has decided what he going to doเขาได้ตัดสินใจว่าจะทำอะไร
I must let the mediator decideฉันต้องให้คนกลางตัดสินใจแล้ว
I decided I would find an answerฉันตัดสินใจที่จะหาคำตอบ
I decided not to say another word all eveningฉันตัดสินใจที่จะไม่เอ่ยสิ่งใดตลอดเย็นนี้
It seems we have a decision to makeดูเหมือนมีเรื่องให้เราต้องตัดสินใจ
Because from now on I will make my own decisions!เพราะว่าต่อแต่นี้เป็นต้นไปฉันจะตัดสินใจด้วยตัวของฉันเอง
Don't make me regret my decisionอย่าทำให้ฉันเสียใจต่อการตัดสินใจนี้
Let's not rush to judgmentอย่าด่วนตัดสินสิ
Make up your mind before it's too lateรีบตัดสินใจเถอะก่อนที่มันจะสายเกินไป
Don't just decide on your own!อย่าตัดสินตามความคิดของตนแต่เพียงถ่ายเดียว
Finally, you have decided to tie the knot after 7 long yearsในที่สุดคุณก็ตัดสินใจที่จะแต่งงานซะที หลังจากที่คบกันมายาวนาน 7 ปี
Don't judge people by what you can see on the outsideอย่าตัดสินผู้คนจากสิ่งที่เห็นแต่ภายนอก
Before you go around judging others, look at yourself firstก่อนที่คุณจะตัดสินคนอื่นๆ เขานะ ให้มองดูตัวเองก่อนเถอะ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The judge ruled that the DNA was inadmissable.\ ตัดสิน NThe ปกครอง ที่ DNA ได้ inadmissable.
The test is just a tool to allow an objective judgment.การ ทดสอบ เป็น เพียง เครื่องมือ ไป ยัง \ N ให้ ตัดสิน วัตถุประสงค์
Justice is not possible.ตัดสิน... ...เป็นไปไม่ได้
So it's just decided.ตัดสินกันง่ายขนาดนั้นเลย
Judge me, my lords, but never forget your verdicts will be judged by God in the greatest court of all.ตัดสินข้าเลย แต่อย่าลืมว่า สิ่งที่ท่านชี้ชะตาข้า ก็จะถูกตัดสินด้วยพระเจ้าอีกที
Judgment. Judging a man by his car?ตัดสินคนจากรถเนี่ยนะ
So quick to judge anyone who has an affairตัดสินคนที่นอกใจคู่รักได้รวดเร็วเหลือเกิน
Judging other girls on their appearance?ตัดสินคนอื่นจากรูปร่างหน้าตาของเขา?
A talent judge... on camera.ตัดสินความสามารถพิเศษ ในกล้อง
Judging by the mass, this has to be almost all her flesh.ตัดสินจากความเละ นี่ต้องเป็นชิ้นเนื้อเกือบทั้งหมดของเธอ
Judging from the way things are going at home,ตัดสินจากทางกลับบ้านละกัน
Well, judging by the fractures on her wrists,ตัดสินจากรอยแตกบนข้อมือของเธอ
Judging by the way he was acting with his family, they have no idea.ตัดสินจากวิธีที่เขาแสดงต่อครอบครัว พวกเขาไม่รู้เรื่องนี้
Judging by the consistency, he's eaten recently.ตัดสินจากองค์ประกอบแล้ว มันเพิ่งจะกินไปไม่นานนี่เอง
Judging by the temperature, he dumped that a couple of hours ago... which means he's pretty far away now.ตัดสินจากอุณหภูมิแล้ว มันได้หายหัวไปประมาณ 2 ชั่วโมงแล้ว หมายความว่าตอนนี้มันอยู่ห่างจากเรามาก
Judging from your files, you're more likely to have committed this murder than I am.ตัดสินจากไฟล์ของคุณนะ "คุณ" น่าจะเป็นคนฆ่า มากกว่าผมเสียอีก
Judging by the lack of staining, the victim's head was severed postmortem.ตัดสินจากไม่มีร่องรอยที่แน่ชัด ศีรษะของเหยื่อถูกกระทำรุนแรงหลังการตาย
Sentencing people for life... or even death!ตัดสินชีวิตคนได้ .. หรือจะสั่งประหารก็ได้!
Judging by the explosions we hear coming from your estate you're engaged in great struggles.ตัดสินด้วยการบันดาลโทสะ พวกเราอยู่ที่นี่เพื่อรับฟัง ว่าคุณได้ผ่านการต่อสู้ดิ้นรนอย่างใหญ่หลวงมาแล้ว
Judge for yourself, Phillippe.ตัดสินด้วยตัวคุณเอง, ฟิลลิป
Judging by the books...ตัดสินด้วยหนังสือและตัวนำโชค
Judging by the microscopic spalls, the nick on the right side of the mandible would be the exit wound.ตัดสินตามเศษที่มีขนาดเล็กมาก รอยบากบนด้านขวา ของขากรรไกรน่าจะเป็น รอยจบของแผล
Me? You murdered your entire family.ตัดสินผมหรอ คุณฆ่าคนทั้งครอบครัวตัวเองนะ
Justice, thief.ตัดสินลงโทษ ไอ้ขี้ขโมย
Deciding a man's guilt or innocence in the eyes of the gods by having two other men hack each other to pieces.ตัดสินว่าถูกหรือผิด tád sínv'ađukhrwofíd ในสายตาของทวยเทพ nä sayta qog ţvy ţeᵽ โดยการให้ชายอีกสองคน dôykar hä ·cayoik sog xn ห่ำหั่นกันจนสิ้นชีวา h'ṃ há'n kánjn sí·nciva
Judged the book by its filthy, loathsome... wickedly erotic cover.ตัดสินหนังสือโดยความลามก, น่าเกลียดชัง ... อีโรติกบนปก
It's unjudgmenly.ตัดสินอย่างนั้นไม่ได้
You don't want to rush to judgment on that one, 'cause they're not all like me.ตัดสินแบบนั้นไม่ได้ ใช่ว่าทุกคนจะเหมือนชั้นซะเมื่อไหร่
Consider the fate of your women.ตัดสินโดยสิ่งที่ข้าเห็น
Basically went ahead and told him to, uh, shove it.ตัดสินใจจะก้าวไปข้างหน้า และ.. ปฏิเสธเขาไป
Decided to adopt a baby because everything in your life had worked out except for your broken ovaries.ตัดสินใจจะรับอุปถัมภ์เด็ก เพราะทุกอย่างในชีวิตคุณไปได้สวย เว้นแต่รังไข่ที่ใช้การไม่ได้
Judging by your own standards, his personnality or his interestsตัดสินใจจากมาตรฐานของเรา บุคคลิก และทัศนคติของเขา
The life and death decisions.ตัดสินใจชีวิต ความตาย
So choose if I should add your name at the end or not.ตัดสินใจซะ ว่าอยากให้มีชื่อคุณอยู่ด้านล่างสุดของรายชื่อนั้นไหม
Make up your mind. Come on. Let's go.ตัดสินใจซะ ได้โปรด ไปกันเถอะ
Consider yourself acting chief.ตัดสินใจด้วยตัวเอง ว่าที่นายอำเภอ
Decide if you are going to pay in monthly installments or pay in a lump sum.ตัดสินใจด้วยว่าจะจ่ายคืนเป็นงวดๆ หรือจะเลือกจ่ายเป็นก้อนทีเดียว
Make your choice ´cause you got to grow up to be successfulตัดสินใจดี ๆโตจะได้เป็นเจ้าคนนายคน
You know, just determined, ruthless, competitive.ตัดสินใจดี แข็งแกร่ง มีความสามารถ
You might think about this. It comes in black and beige.ตัดสินใจดูได้นะคะ ชุดที่มาจะเป็นสีดำกับสีเบจค่ะ

ตัดสิน ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
決意[けつい, ketsui] Thai: การตัดสินใจแน่วแน่

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตัดสิน
Back to top