ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

arbitrate

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *arbitrate*, -arbitrate-

arbitrate ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
arbitrate (vt.) ขอให้ตัดสินโดยมีผู้ชี้ขาด See also: เสนอให้ตัดสินโดยมีผู้ชี้ขาด
arbitrate (vt.) ตัดสิน See also: ชี้ขาด, ยุติการโต้แย้ง
arbitrate (vi.) เป็นผู้ตัดสิน See also: ชี้ขาด, ยุติการโต้แย้ง Syn. settle peacefully, smooth out
arbitrate between (phrv.) ตัดสินชี้ขาดระหว่าง (ทางกฎหมาย) See also: ตัดสิน, เป็นผู้ตัดสินระหว่าง
arbitrate for (phrv.) ตัดสินชี้ขาดเรื่อง (ทางกฎหมาย) See also: ตัดสิน, เป็นผู้ตัดสินเรื่อง Syn. sue for
arbitrate in (phrv.) ตัดสินชี้ขาดเรื่อง (ทางกฎหมาย) See also: ตัดสิน, เป็นผู้ตัดสินเรื่อง Syn. adjudicate in
arbitrate on (phrv.) ตัดสินชี้ขาดเรื่อง (ทางกฎหมาย) See also: ตัดสิน, เป็นผู้ตัดสินเรื่อง Syn. adjudicate on
arbitrate to (phrv.) พิจารณาว่าเขียนโดย See also: น่าจะมาจาก, คิดว่าเขียนโดย, คิดว่าเป็นของ
English-Thai: HOPE Dictionary
arbitrate(อาร์'บิเทรท) vt.,vi. ตัดสิน (โดยอนุญาโตตุลาการ) , เสนอให้ตัดสินโดยมีผู้ชี้ขาด (อนุญาโตตุลาการ) . -arbitrable adj.,-arbitrator n. (judge,mediate, intercede)
English-Thai: Nontri Dictionary
arbitrate(vt) ตัดสิน,ชี้ขาด
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Oh, girls, please! I can't arbitrate on one cup of coffee.พอทีสาวๆ แม่ไม่อยากห้ามทัพ
We find out that virtually every relationship we have is a commercially arbitrated relationship with our fellow human being?ถ้าเราพบว่าความสัมพันธ์ทุกอย่างที่เรามี ความสัมพันธ์กับเพื่อนมนุษย์ ถูกกำหนดด้วยการค้าทั้งหมด?

arbitrate ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
調停離婚[ちょうていりこん, chouteirikon] (n) arbitrated divorce; divorce by arbitration

arbitrate ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชี้ขาด[v.] (chīkhāt) EN: judge ; arbitrate ; make a final decision ; decide ; rule FR: arbitrer ; juger
ไกล่เกลี่ย[v.] (klaiklīa) EN: smooth ; reconcile ; conciliate ; compound ; make peace ; arbitrate ; mediate ; patch up ; intervene FR: s'entremettre ; concilier ; arbitrer

arbitrate ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schiedsgerichtsvereinbarung {f}agreement to arbitrate

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า arbitrate
Back to top