ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตักเตือน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตักเตือน*, -ตักเตือน-

ตักเตือน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตักเตือน (v.) warn See also: caution, advise, counsel, remind, admonish, reprimand, reprove, rebuke, reproach Syn. เตือน, ว่า, ต่อว่า, ตำหนิ, ติเตียน, ตำหนิติเตียน
English-Thai: HOPE Dictionary
admonish(แอดมอน' นิช) vt. ตักเตือน, ให้สติ, ว่ากล่าว, ห้าม. -admonishment n.
admonition(แอดมอนนิช' เชิน) n. การตักเตือน, Syn. reproof ###A. admire)
admonitor(แอดมอน' นิเทอะ) n. ผู้ตักเตือน
admonitory(แอดมอน' นิโทรี) adj. ซึ่งตักเตือน, Syn. censuring, warning)
caution(คอ'เ'ชิน) {cautioned,cautioning,cautions} n. ความระมัดระวัง,การตักเตือน,การคาดโทษ -v. เตือน,แนะนำ, See also: cautioner n. cautionary adj.
charge(ชาร์ดจฺ) vt. บรรจุ,ประจุ,อัดไฟ,ทำให้เต็ม,วางเงื่อนไข,สั่ง,ตักเตือน,แนะนำ,กล่าวหา,ฟ้องร้อง,เรียกเก็บเงิน,โจมตี,เป็นภาระ บันทึกเป็นหนี้ -vi. พุ่งเข้าไป,พุ่งไปข้างหน้า,โจมตี,เรียกเก็บ,หมอบลง (ตามคำสั่ง) -n. การอัดประจุไฟฟ้า,กระแสไฟที่อัด,ปริมาณดินระเบิด,ภาระ
chasten(เช'เซิน) {chastened,chastening,chastens} vt. ตักเตือน,สั่งสอน,ลงโทษ,สกัด,ระงับ,ทำให้บริสุทธิ์,ทำให้เบาบาง, See also: chasteningly adv. chastener n. chastenment n.
counsel(เคา'เซิล) {counselled,counselling,counsels} n. คำแนะนำ,คำปรึกษา,คำตักเตือน,วัตถุประสงค์,แผนการ,ข้อคิดเห็น,ทนายความ,ที่ปรึกษากฎหมาย -v. ให้คำแนะนำ,ให้คำปรึกษา,แนะนำ., See also: counselable,counsellable adj., Syn. suggesti
exhort(เอคซอร์ทฺ') v. เคี่ยวเข็ญ,แนะนำ,ตักเตือน,สนับสนุน., See also: exhortation n. exhorter n.
expostulate(อิคซพอส'ชะเลท) vi. เตือน,ตักเตือน,ว่ากล่าว,ทัดทาน, See also: expostulation n. expostulator n. expostulatory,expostulative adj., Syn. warn
injunction(อินจังคฺ'เชิน) n. คำสั่ง,คำสังศาล,คำตักเตือน., See also: injunctive adj., Syn. order
lesson(เลส'เซิน) n. บทเรียน,ชั่วโมงเรียน,เครื่องเตือนสติ vt. สั่งสอน,ตักเตือน,ให้บทเรียนแก่
English-Thai: Nontri Dictionary
admonish(vt) ห้าม,ตักเตือน,ว่ากล่าว,ให้สติ
admonition(n) การว่ากล่าว,การห้าม,การตักเตือน
admonitory(adj) ซึ่งตักเตือน,ซึ่งว่ากล่าว,ซึ่งเตือนสติ
advise(vt) แนะนำ,ให้ความเห็น,ให้คำปรึกษา,ตักเตือน
advisement(n) การปรึกษา,การให้คำแนะนำ,การตักเตือน
caution(n) ความระมัดระวัง,ความรอบคอบ,การตักเตือน
chasten(vt) เฆี่ยนตี,ลงโทษ,สั่งสอน,ตักเตือน
expostulate(vt) ขัดแย้ง,ทัดทาน,ว่ากล่าว,ตักเตือน,เตือน
expostulation(n) การขัดแย้ง,การทัดทาน,การว่ากล่าว,การตักเตือน
homily(n) คำเทศน์, คำสั่งสอน, คำตักเตือน
injunction(n) คำตักเตือน,คำสั่งศาล
monition(n) คำตักเตือน,หมายเรียกตัว,ลางบอกเหตุ,เครื่องเตือน
monitor(n) หัวหน้านักเรียน,พี่เลี้ยง,ผู้ตักเตือน,เรือหุ้มเกราะ,สัตว์เลื้อคล
sermonize(vi) ให้โอวาท,เทศน์,สั่งสอน,แสดงธรรม,ตักเตือน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
admonitionการว่ากล่าวตักเตือน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
caution about (phrv.) ตักเตือน See also: เตือน
caution against (phrv.) ตักเตือน See also: เตือน
warn about (phrv.) ตักเตือนในเรื่อง See also: ตักเตือนเกี่ยวกับ
warn of (phrv.) ตักเตือนในเรื่อง See also: ตักเตือนเกี่ยวกับ
admonition (n.) การตักเตือน See also: การท้วงติง, การเตือนให้ระวังข้อผิดพลาด
caution (n.) การตักเตือน Syn. alarm, sign, warning
monition (n.) การตักเตือน
unadvised (adj.) ไม่ได้รับการตักเตือน See also: ไม่ได้รับการปรึกษา, ไม่ได้รับการแนะนำ
warner (n.) ผู้ตักเตือน See also: สิ่งเตือน Syn. indicator, detector
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
How about a warning? Sure.- ตักเตือนหน่อยเป็นไง
"My motive for cautioning you is as follows:""การที่ผมเขียนมานี่เพื่อตักเตือนคุณในฐานะเพื่อน"
"As many as I love, I rebuke and chasten". Revelation 3:19."และเท่ากับที่ะเรารักเราจะตักเตือนและลงโทษ" Revelation 3:
Disciplinary confinement 7 times! Lewdness in publicโดนตักเตือนทางวินัย 7 ครั้ง ทำอนาจารในที่สาธารณะ
They're gonna walk out of here without even a slap on the wrist.สองคนนั้นจะออกไปจากที่นี่ แค่ถูกตักเตือนเท่านั้น
Miss Piggy, you should get checked as well.คุณพิกกี้! คุณควรจะได้รับการตักเตือนหน่อยนะ
How the hell did he make Head of the Student Council?เขาทำหัวของนักเรียนให้เป็นอย่างนี้ได้ยังไง ตักเตือนเหรอ?
Just give him a warning.แค่ตักเตือนเขาก็พอค่ะ
It's your first offense, so they let you off with a warning.และพี่ก็ีพึ่งทำเป็นครั้งแรกด้วย ก็เลยแค่โดนตักเตือน
If that's true, then you should be taking the rap here, not your son.ถ้าเป็นงั้นจริง คุณควรจะเป็นผู้ที่ถูกตักเตือน ไม่ใช่ลูกของคุณ
And what happens to me if it's my fault?แล้วจะเกิดอะไรกับผมบ้าง ถ้าผมต้องถูก"ตักเตือน"
If they come pick you up, I'll let you go with a warning.ถ้าพวกเค้ามารับคุณ ผมจะแค่ตักเตือนและปล่อยคุณไป
Customs and immigration have a rap sheet on him for theft and assaultสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองมีประวัติว่า เขาถูกตักเตือนข้อหาขโมย และทำร้ายร่างกาย
You're looking for a man over there, okay?คุณแค่ให้ใบตักเตือนเราไม่ได้เหรอ
You ain't Welcome back, Kotter, so step off. No speeches.คุณไม่ได้ถูกรับเชิญต้อนรับกลับ คอตเตอร์ งั้นถอยออกไปซะ ไม่ต้องมาสอนตักเตือน
In an out of foster care since he was a toddler,and acquired quite the nice rap sheet.เข้า ๆ ออก ๆ บ้านเด็กกำพร้ามาตั้งแต่แบเบาะ ได้รับใบตักเตือนเป็นประจำ
To call me out when I cross those lines,กล้าตักเตือนเวลาฉันทำอะไรเกินเลย
I'm gonna cut them loose with a warning.ผมจะแก้ไขเรื่องนี้ ด้วยการตักเตือน
Children, pay Ms. Sylvester, and we'll let you off with a warning.เด็กๆ จ่ายให้คุณซิลเวสเตอร์ แล้วจะโดนแค่ตักเตือน อ้อ..
They sought to reeducate themเขาตัดสินใจสั่งสอนตักเตือนผู้ทำผิด...
It is not to be entered into unadvisedly or lightly, but reverently, discreetly, advisedly, and solemnly.มันไม่ได้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับ การไม่ตักเตือนหรือการไม่เอาใจใส่ แต่โดยแสดงความเคารพนับถือ อย่างสุขุมรอบคอบ อย่างพิจารณาแล้ว และ เอาจริงเอาจัง
You've just interrupted me again while I was admonishing you for interrupting me.เจ้าพึ่งทะลุกลางปล้องระหว่างข้าพูดอีกครั้ง ในขณะที่ข้ากำลังตักเตือนเจ้า เรื่องอย่าพูดแทรกผู้อื่นอยู่แท้ๆ
For example, it seems I need to remind Prince Zukoตัวอย่างเช่น ดูเหมือนว่าข้าจะต้องตักเตือนเจ้าชายซูโก
Wait, I've got a better idea. We need to fire a warning shot.เดี๋ยวก่อน ฉันมีความคิดที่ดีกว่านั้น เราต้องทำบางอย่างเพื่อตักเตือน
So, this counts as your official warning. Suspension is next.นี้เป็นการตักเตือนเป็นทางการ ครั้งต่อไปคือพักการเรียน
We'll, uh, just, file a report with The Ash and let you off with a warning.ถ้างั้นพวกเราจะไปรายงานเรื่องนี้ต่อดิแอช แล้วไม่เอาผิดคุณเพียงแค่ตักเตือน
How many times do we have to put you puckheads in your place before you realize that football rules this school?กี่ครั้งแล้วที่เราไปถล่มพวกแกถึงที่ เพื่อตักเตือนว่าฟุตบอลคุมร.ร นี้?
I'll take that under advisement later.ฉันจะตักเตือนเขาที่หลัง
I'll let you off with a warning.ผมจะแค่ตักเตือนแล้วปล่อยคุณไป
The school put the kibosh on my little artistic experiment.ทางโรงเรียนตักเตือนเกี่ยวกับ การทดลองทางศิลปะของผม
We're gonna let him off with a warning.เราจะปล่อยตัวเขาไป พร้อมคำตักเตือน
A warning? He almost killed a kid.แค่ตักเตือนเหรอ เขาเกือบจะฆ่าเด็กคนนึึงนะ
The irony is, he got a confession when we couldn't and saved this girl's life.การทำประชดนั่น เขาก็ทำเพื่อตักเตือน เมื่อเราไม่สามารถทำได้ และช่วยผู้หญิงไว้ได้
Your five-alarm warning, what a dangerous fucking figure Saul Berenson is?คำตักเตือนครั้งที่ห้าของคุณ ช่างน่าอันตรายเหลือร้ายอะไรของซูล เบเรนสัน
Well, a little warning would have been nice.เอ่อ,แค่การตักเตือนเล็กน้อยก็ดีแล้ว
A warning?นายรู้ใช่ไหมว่าตักเตือน 3 ครั้งแล้วจะเป็นอย่างไร
I will let you go with a warning this time.ฉันจะแค่ ตักเตือนเท่านั้น ครั้งนี้
Couple run-ins with the NYPD.เคยโดนตำรวจตักเตือน 2 -3 ครั้ง
The last thing she needs is a lecture from those two model citizens.สิ่งสุดท้ายที่เธอต้องการ คือคำตักเตือนจากสองบุคคลตัวอย่าง
My ears shall remain eternally open to your admonition.หูของผมจะคงอยู่ไปชั่วกัปชั่วกัลป์ เพื่อฟังการตักเตือนของคุณ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตักเตือน
Back to top