ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตะบัน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตะบัน*, -ตะบัน-

ตะบัน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตะบัน (v.) punch See also: box, hit, bop, sock, pummel, pound Syn. ชก, ต่อย
ตะบัน (n.) metal tube or mortar used in combination with a pestle in shredding betel leaves and areca nuts for chewing Syn. ตะบันหมาก
ตะบัน (v.) be persistent See also: be obstinate, be stubborn, be pig-headed, be obdurate Syn. ดื้อดึง, ดึงดัน
ตะบัน (n.) orange mangrove See also: Xylocarpus gangeticus Parkins.
ตะบัน (v.) pound See also: hit, pierce, thump Syn. กระทุ้ง, แทง, ทิ่ม
ตะบัน (adv.) persistently See also: without stopping, constantly, continuously, repeatedly Syn. ต่อเนื่อง, ไม่หยุด, ตะบี้ตะบัน
ตะบันหน้า (v.) box See also: fight, break Syn. ชก, แลกหมัด
ตะบันหมาก (n.) metal tube or mortar used in combination with a pestle in shredding betel leaves and areca nuts for chewing
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And you had rambled on for 18 pages.และเธอก็ตะบี้ตะบันเขียนมาตั้ง 18 หน้า
As long as I have fists I will bash you!ตราบใดที่ข้ามีกำปั้น ข้าจะตะบันเจ้า
I'm ready to slap him aroundผมพร้อมที่จะตะบันหน้าเขา
Dots her is with tiny,ก็ตะบันไปที่ตาของเธอ
If you say Allison, I'm gonna punch you in the head.ถ้านายบอกอัลลิสัน ฉันจะตะบันหัวนาย
I would fight him, but I tore a quad within the midst of the dance...ฉันจะตะบันหน้ามันซะ แต่ฉันเพิ่งเหนื่อยจากการเต้นมา..
So with that big carrot you hit all your basic food groups.กับแครอทชิ้นใหญ่ที่คุณตะบัน ทั้งหมดคืออาหารพื้นฐานของคุณ
Say that again, I pummel you.พูดอีกครั้ง ฉันจะตะบันหน้านาย
You're gonna get your ass kicked.ระวังจะโดนตะบันหน้าเอาล่ะ
I'll just cram and ace it.ค่อยไปตะบี้ตะบันอ่านตอนนั้น
We could bop on Air Force One.เราสามารถตะบันในหนึ่ง กองทัพอากาศ
It'd be just a quick bop, then we just bop in and bop back.มันจะเป็นเพียงแค่ป็อบอย่างรวดเร็ว จากนั้นเราก็ตะบันในและตะบันกลับ
Now, Neil, you can't just grind and grind and grind until you get everything you want, changing the bid every time.คุณจะเอาแต่ตะบี้ตะบันเข้าไปไม่ได้ จนกว่าจะได้สิ่งที่ต้องการ และเปลี่ยนราคาตลอดเวลา
I will beat your ass like a Cherokee drumฉันจะรัวหมัดตะบันหน้าแก ยิ่งกว่ารัวกลองยาวซะอีก

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตะบัน
Back to top