ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตรงกัน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตรงกัน*, -ตรงกัน-

ตรงกัน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตรงกัน (v.) be straight Syn. แนวเดียวกัน, ระดับเดียวกัน, แถวเดียวกัน,
ตรงกัน (v.) be identical See also: be same Syn. เหมือนกัน, พ้องกัน, สอดคล้องกัน Ops. ต่างกัน
ตรงกันข้าม (v.) be opposite See also: be contrary, be adverse, be counter Syn. ต่างกัน, ไม่เหมือนกัน Ops. ตรงกัน, เหมือนกัน
English-Thai: HOPE Dictionary
adversative(แอดเวอ' ซะทิฟว) adj.,n.ซึ่งมีความ หมายตรงกันข้าม,คำที่มีความหมายตรงกันข้าม
adverse(แอดเวอส', แอด' เวอส) adj. ตรงกันข้าม, เป็นปฏิปักษ์, เป็นผลร้าย, เสียเปรียบ, หันไปทางแกน, ในทิศทางตรงข้าม. -adverseness n., Syn. opposing, damaging)
against(อะเกนสฺทฺ') prep. ต่อต้าน, ต้าน, สู้, ทวนน้ำ, ย้อน, ผิดกฎหมาย, แนบเนื้อ,ประชิดกับ, อยู่ข้างหน้า, เทียบกับ, ป้องกัน, ไม่เห็นด้วย, ตรงกันข้าม, Syn. counter or contrary to)
agreement(อะกรี' เมินทฺ) n. การตกลง, การยินยอม, การเห็นด้วย, ข้อตกลง, สัญญา, ความเห็น ตรงกัน, Syn. pact, consent, alliance)
ambivalence(แอมบิฟ' วะลันซฺ) n. ความไม่แน่ใจ (โดยเฉพาะในการเลือกสิ่งที่ตรงกันข้าม) ความรู้สึกรวมที่มีทั้งที่เป็นเชิงบวกและเชิงลบต่อบุคคลอื่นหรือสิ่งของ. -ambivalent adj.
antihesis(แอนทีธี' ซิส) n., (pl -ses) การต่อต้าน, ความตรงกันข้าม, การใช้ถ้อยคำที่มีความหมายกลับกัน. -antithe- tic (al) adj., Syn. opposition, negation)
antimatter(แอนทีแมท' เทอะ) n. lสารที่ประกอบด้วยอนุภาคที่เหมือนกันแต่มีประจุไฟฟ้าตรงกันข้าม (anti-+mater)
antimonsoon(แอนทีอมนซูน') n. ลมที่อยู่เหนือลมมรสุม และเคลื่อนไปทางทิศตรงกันข้ามกับของลมมรสุม (anti-+Monsoon)
antineutron(แอนทีนิว' ทรอน) n. อนุภาคไร้ประจุที่มีมวลเท่ากับของนิวตรอน แต่มีโมเมนท์แม่เหล็กตรงกันข้าม (anti-neutron)
antipodal(แอนทิพ' โพดัล) adj. บนด้านตรงข้ามของทรงกลม, เกี่ยวกับ antipode, ตรงกันข้ามพอดี, ตรงกันข้ามกับเท้า
antipode(แอน' ทิโพด) n. สิ่งหรือส่วนที่ตรงกันข้ามพอดี, ขั้วตรงข้าม (old-fashioned)
antonym(แอน' โทนิม) adj. คำที่มีความหมายตรงกันข้าม
au contraire(โอคอนแทร') fr. ตรงกันข้าม
averse(อะเวิร์ส') adj. คัดค้าน,ไม่ชอบ,รังเกียจ,ไม่ยินยอม,ไม่สมัครใจ,หันไปด้านตรงกันข้ามกับต้น, Syn. opposed, hostile
back(แบค) {backed,backing,backs} n.,adj.,vi.,vt.,adv. หลัง,ข้างหลัง,ส่วนหลัง,ด้านหลัง,กองหลัง,ที่เปลี่ยว,กลับคืน,ตรงกันข้าม,ค้างจ่าย,กลับ,ถอย,สนับสนุน,ถือหาง,วางเดิมพันใน, Syn. rear -Conf. re-
batch processingการประมวลผลเชิงกลุ่มหมายถึงการประมวลผลที่ทำต่อเนื่องกันไปตามลำดับโดยมีระบบปฏิบัติการ (operating system) เป็นตัวควบคุม ในการประมวลผลแบบนี้ เราจะต้องจัดรวบรวมข้อมูลและแบ่งแยกเป็นกลุ่มไว้ให้เรียบร้อยก่อน จึงส่งเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อประมวลผลทีเดียว เมื่อเสร็จแล้วจึงจัดรวบรวมเป็นรายงาน หรือสรุปผลอีกทีหนึ่ง วิธีการประมวลผลแบบนี้ทำง่าย ประหยัด และตรงไปตรงมา แต่อาจจะช้าไปบ้าง เพราะต้องรอให้ข้อมูลเรียบร้อยก่อน ตรงกันข้ามกับการประมวลผลแบบเชื่อมตรง (on line proessing) ซึ่งหมายถึงการที่เครื่องจะประมวลผลทันทีที่ได้รับข้อมูลดู on line processing ประกอบ
bathos(เบ'ธอส) n. วิธีการลดหรือเปลี่ยนอย่างฮวบฮาบ,ความไม่จริงใจ,ความแสร้ง,ความตรงกันข้าม,ความธรรมดาหรือจืดชืด, See also: bathetic adj.
check(เชค) {checked,checking,checks} vt. หยุด,รั้ง,ดึง,ตรึง,สกัด,ทำลาย,ตรวจสอบ,สำรวจ,ทำเครื่องหมายตรวจสอบ,ฝากเก็บ,รุกฆาต (หมากรุก) ,ทำให้เกิดรอยแตก,ปลูกพืชเป็นแนวยาว. -vi. ตรงกัน (ถูกต้อง) ,ตรวจสอบ,แตกเป็นช่อง,ร้าวเป็นช่อง,หยุด -Phr. check in (ลงชื่อ (เข้าพักในโรงแ
coincide(โคอินไซดฺ') {coincided,coinciding,coincides} vi. เกิดขึ้นพร้อมกัน,เข้ากันสนิท,ลงรอยกัน,สอดคล้องต้องกัน,ตรงกัน, Syn. agree
contra(คอน'ทระ) prep. ต้าน,ต่อต้าน,คัดค้าน,ตรงกันข้าม -adv. ในทางตรงกันข้าม
contradictory(คอนทระดิค'ทะรี) adj. ซึ่งขัดแย้ง,ซึ่งไม่ลงรอยกัน,ซึ่งตรงกันข้าม n. ข้อเสนอที่ขัดแย้งกับข้อเสนออื่น.
check sumผลรวมตรวจสอบหมายถึง ผลการคำนวณเพื่อยืนยันในความแม่นตรงของการถ่ายโอนข้อมูลผ่านทางโมเด็ม ส่วนมากจะเป็น XModem โดยปกติ ในการส่งข้อมูล คอมพิวเตอร์จะต้องจัดการแยกข้อมูลทั้งหมดออกเป็นส่วนเล็ก ๆ ก่อน ฉะนั้นเมื่อส่งเรียบร้อยแล้ว จึงต้องมีการตรวจสอบผลรวม ถ้าตรงกัน ก็แปลว่า ข้อมูลที่ส่งออกไปถูกต้องครบถ้วน
contraposevt. วางตรงกันข้าม, See also: contraposition n. ดูcontrapose
contrariant(คันแทร'เรียนท) adj. ซึ่งขัดแย้งกัน,ซึ่งตรงกันข้ามกัน, See also: contrariety n.
contrary(คอน'ทระรี) adj.,n. (สิ่งที่) ตรงกันข้าม,ต่อต้าน,ขัดกัน,ดื้อรั้น,เป็นมุมฉาก -adv. ซึ่งตรงกันข้าม., See also: contrarily adv. ดูcontrary contrariness n. ดูcontrary
contrast(n. คอน'แทรสทฺ,คันแทรสทฺ') {contrasted,contrasting,contrasts} n. ความผิดแผกกัน,ความตรงกันข้าม,สิ่งหรือบุคคลที่ผิดแผกกันอย่างชัดเจน,ความแตกต่างระหว่างบริเวณดำและขาวในภาพถ่าย. -v. เปรียบเทียบความคิดแผกกัน., See also: contrastable adj. ดูcontrast
converse(คันเวิร์ส') {conversed,conversing,converses} vi. สนทนา,คุยกัน. n. (คอน'เวิร์ส) การสนทนา,การคุยกัน,ความตรงกันข้าม,การกลับกัน,คนที่มีนิสัยตรงกันข้าม,ข้อเสนอที่กลับกันกับอีกข้อเสนอหนึ่ง adj. (คันเวิร์ส') ซึ่งตรงกันข้ามซึ่งกลับกัน
correspond(คอรีสฺพอนดฺ') {corresponded,corresponding,corresponds} vi. ตรงกัน,ลงรอยกัน,เหมือนกับ,มีลักษณะเช่นเดียวกัน,ติดต่อกันทางจดหมาย, Syn. agree ###A. differ
correspondence(คอริสพอน'เดินซฺ) n. การติดต่อกันทางจดหมาย,ความตรงกัน,ความลงรอยกัน,ความสอดคล้องกัน,ความเหมือนกัน, Syn. agreement,conformity
correspondent(คอริสพอน'เดินทฺ) n. ผู้ติดต่อกันทางจดหมาย,ผู้ส่งจดหมาย,นักข่าว,สิ่งที่เป็นคู่กัน,สิ่งตรงกัน,บุคคลหรือบริษัทที่ติดต่อกัน,ลูกค้า adj. ซึ่งตรงกัน,ซึ่งลงรอยกัน,ซึ่งเหมือนกัน, Syn. corresponding
corresponding(คอริสพอน'ดิง) adj. ตรงกัน,เหมือนกัน,สอดคล้องกัน,ลงรอยกัน,เกี่ยวกับการติดต่อทางไปรษณีย์,เกี่ยวกับการส่งจดหมาย
counter(เคา'เทอะ) {countered,countering,counters} n. โต๊ะกั้น (แสดงสินค้า/ ติดต่อกับธุรกิจกับผู้ที่มาหา) ,เคาน์เตอร์,เครื่องนับจำนวน,ผู้นับ adv. ในทางที่ผิด,ในทางกลับ,ตรงกันข้าม adj. ตรงกันข้าม,ต่อต้าน. n. สิ่งที่อยู่ตรงกันข้าม,สิ่งต่อต้าน,ผู้ต่อต้าน,การชกสวน,หมั
crc(ซีอาร์ซี) ย่อมาจากคำ cyclic redundancy check หมายถึง เทคนิคการตรวจสอบหาข้อผิดพลาดในการบันทึกหรือถ่ายทอดข้อมูล มักจะใช้วิธีการวนทำซ้ำ เพื่อทบทวนดูความแม่นตรง ถ้ามีที่ผิด การทำสองครั้งย่อมจะให้ผลไม่ตรงกัน
crosswise(ครอส'ไวซ) adj. ข้าม,ตัดข้าม,ขวาง,ทแยง,ในรูปกากบาท,ซึ่งตรงกันข้าม., Syn. crossways,across,transversely
cyclic redundancy checkการตรวจสอบด้วยส่วนซ้ำซ้อนแบบวนใช้ตัวย่อว่า CRC หมายถึง เทคนิคการตรวจสอบหาข้อผิดพลาดในการบันทึกหรือถ่ายทอดข้อมูล มักจะใช้วิธีการวนทำซ้ำ เพื่อทบทวนดูความแม่นตรง ถ้ามีที่ผิด การทำสองครั้งย่อมจะให้ผลไม่ตรงกัน
discrepancy(ดิสเครพ'เพินซี) n. ความไม่ลงรอยกัน,ความไม่ตรงกัน,ความขัดแย้ง., See also: discrepance n., Syn. variance,difference,gap ###A. similarity,unity
discrepant(ดิสเครพ'เพินทฺ) adj. ไม่ลงรอยกัน,ไม่ตรงกัน,แย้งกัน,ไม่ประสานกัน, Syn. differing,discordant
dissentient(ดิเซน'เชินทฺ) adj.,n. (ผู้) ซึ่งมีความเห็นไม่ตรงกัน,ซึ่งคัดค้าน,แตกแยก, See also: dissentience n. ดูdissentient dissentiency n. ดูdissentient
facing(เฟ'ซิง) n. ชั้นพื้นผิว,ชั้นฉาบปูน,ชั้นปกคลุม,การปะหน้า,การฉากปูน,การเย็บขอบ,เครื่องหมายทหารบนบ่าเสื้อแขนเสื้อ คอเสื้อหรือที่อื่น ๆ adj. ซึ่งอยู่ตรงกันข้าม
foul(เฟาล์) adj. เหม็น,เน่า,สกปรก,เปรอะเปื้อน,เสีย,ชั่ว,ชั่วร้าย,ร้ายกาจ,เลวร้าย,น่าเกลียด,น่าชัง,เลวทราม,ทารุณ,ลามก,ไม่เหมาะ สำหรับการเดินเรือ,ผิดกติกา,ผิดกฎ,ยุ่ง,พันกันยุ่ง,ตรงกันข้าม adv. หยาบคาย,เลว,เลวทราม,ผิดกติกา -Phr. (fall foul of ชนกับ,ประทะกับ,โจมต
English-Thai: Nontri Dictionary
adversative(adj) ตรงกันข้าม,สวนกัน,แย้งกัน
against(pre) ต่อ,เพื่อ,กับ,ติดกับ,ทวน,ย้อน,เทียบกับ,ตรงกันข้าม
antithesis(n) การต่อต้าน,ความตรงกันข้าม,สิ่งที่ตรงกันข้าม
coincide(vi) ร่วมกัน,พ้องกัน,เกิดขึ้นพร้อมกัน,ลงรอยกัน,เข้ากัน,สอดคล้องกัน,กันตรงกัน
conform(vi,vt) สมกัน,คล้อยตาม,ไปตามกัน,ทำตาม,ลงรอย,ตรงกัน,สอดคล้องกัน
conformable(adj) คล้อยตาม,เป็นไปตาม,ตรงกัน,ลงรอยกัน
contra(adv) ในทางตรงกันข้าม
contradiction(n) การโต้แย้ง,การเถียง,การแย้ง,ความตรงกันข้าม
contradictory(adj) ซึ่งตรงกันข้าม,ซึ่งขัดแย้ง,ซึ่งไม่ลงรอยกัน
contradistinction(n) การแย้งกัน,ความตรงกันข้าม
contrariety(n) สิ่งที่ขัดกัน,ความตรงกันข้าม
contrary(adj) ตรงกันข้าม,หัวรั้น,ดื้อรั้น,ต่อต้าน
converse(adj) กลับกัน,ตรงกันข้าม,แปลง,เปลี่ยน
correspond(vi) โต้ตอบทางจดหมาย,ตรงกัน,ลงรอยกัน,มีลักษณะเช่นเดียวกัน
counter(adv) ในทางตรงกันข้าม,ในทางกลับกัน
discrepancy(n) ความคลาดเคลื่อน,ความแย้งกัน,ความไม่ตรงกัน
inverse(adj) ผกผัน,กลับกัน,กลับเพศ,คว่ำ,ตรงกันข้าม
inversion(n) การกลับกัน,สิ่งตรงกันข้าม,การพลิกกลับ,การรักร่วมเพศ
reversal(n) การถอยหลัง,การกลับตรงกันข้าม,เคราะห์ร้าย
reverse(adj) กลับด้าน,กลับตรงกันข้าม,กลับตาลปัตร
synchronous(adj) พร้อมกัน,ตรงกัน,ได้จังหวะ
synonymous(adj) ตรงกัน,มีความหมายเหมือนกัน,พ้องกัน
versus(pre) ต่อสู้กัน,ตรงกันข้ามกับ,กับ,ต่อ
whereas(con) ด้วยเหตุที่,แต่ทว่า,ในกรณีที่,ในทางตรงกันข้าม
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
antonymคำตรงกันข้าม [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Antagonist Musclesกล้ามเนื้อด้านตรงกันข้าม [การแพทย์]
Explosive Limit % by Vol. In Air อัตราส่วนโดยปริมาตรในอากาศที่ระเบิดได้ เป็นค่าตัวเลขที่แสดงให้เห็นว่าเมื่อไอของสาร ชนิดหนึ่ง ๆ ปนอยู่กับ อากาศในปริมาตรร้อยละเท่าไรแล้วจะเกิดระเบิดขึ้นมาได้ เหตุที่ค่านี้มีช่วงต่ำ (lower) และช่วงสูง (upper) ก็เนื่องจากว่า ถ้าหาก มีสารอยู่น้อย มีอากาศอยู่มาก ก็จะได้เชื้อเพลิงในปริมาณน้อย ไม่เพียงพอที่จะเกิดการระเบิดขึ้นมาได้ และในทางตรงกันข้าม ถ้ามีสารอยู่มากมีอากาศน้อย ปริมาณออกซิเจนก็จะไม่เพียงพอที่จะทำให้เกิดการเผาไหม้อย่างรุนแรงจนเกิดการ ระเบิดขึ้นมาได้ [สิ่งแวดล้อม]
Frottageการชอบถูไถอวัยวะเพศของตนกับเพศตรงกันข้าม [การแพทย์]
laserเลเซอร์, แสงที่เกิดจากการกระตุ้นอะตอมหรือโมเลกุลของสารประกอบหรือสารละลายบางชนิด เช่น ทับทิม แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และแก๊สผสมฮีเลียม-นีออน เป็นต้น เลเซอร์ซึ่งเกิดจากต้นกำเนิดชนิดหนึ่ง ๆ จะประกอบด้วยแสงซึ่งมีความถี่เดียวกันและเฟสตรงกัน ดังนั้นจึงเป็นการง่ายที่จะรวมลำแ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Neutralization การสะเทิน การทำให้เกิดปฏิกิริยาทางเคมีของกรดหรือด่าง กับสารละลายที่มีสมบัติตรงกันข้าม จนกระทั่งความเข้มข้นของไฮโดรเจนไอออนและไฮดรอกไซด์ไอออนในสารละลายเกิดความ สมดุลหรือมีปริมาณเกือบเท่ากัน [สิ่งแวดล้อม]
Pour Pointจุดไหลเท อุณหภูมิ ณ จุดที่น้ำมันดิบแข็งตัวและไม่สามารถไหลได้สะดวก หมายถึงว่า ถ้าอุณหภูมิของน้ำมันดิบต่ำกว่าจุดไหลเท น้ำมันดิบก็จะเป็นไขแข็ง ไหลไม่ได้ และในทางตรงกันข้าม หากอุณหภูมิสูงกว่าจุดไหลเท ไข หรือ Wax ที่ผสมอยู่ในน้ำมันดิบก็จะหลอมตัวเข้ากับน้ำมันดิบ ทำให้ น้ำมันดิบไหลได้ [ปิโตรเลี่ยม]
The American National Standard Institute (ANSI)สถาบันมาตรฐานแห่งชาติอเมริกา, องค์กรที่กำหนดรายละเอียดของสัญลักษณ์และความหมายของสัญลักษณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในผังงานอธิบายขั้นตอนวิธีการแก้ปัญหา เพื่อให้สามารถสื่อความหมายที่ตรงกัน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
wavelengthความยาวคลื่น, ระยะระหว่าง จุด 2 จุดที่อยู่ถัดกันและมีเฟสตรงกันบนคลื่น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
jibe (vi.) ตรงกัน See also: ต้องกัน Syn. tally, accord, fit
tally (vi.) ตรงกัน See also: เข้ากัน, ลงรอยกัน Syn. correspond, jibe, agree
adverse (adj.) ตรงกันข้าม See also: ตรงข้าม Syn. opposed
centrary (adj.) ตรงกันข้าม See also: กลับกัน, พลิกกลับ Syn. opposite
contrary (adj.) ตรงกันข้าม Syn. opposite
inverse (adj.) ตรงกันข้าม See also: กลับกัน Syn. opposite, contrary, reverse Ops. direct
perverse (adj.) ตรงกันข้าม See also: ซึ่งคัดค้าน, ซึ่งไม่เห็นด้วย, ซึ่งโต้แย้ง Syn. contrary Ops. agreeable
reverse (adj.) ตรงกันข้าม See also: กลับกัน, พลิกกลับ Syn. centrary, opposite
to the contrary (idm.) ตรงกันข้าม
antipathetic (adj.) ที่ตรงกันข้าม See also: ที่แย้งกัน Syn. antipathetical, contrary, adverse Ops. agreeable
antipathetical (adj.) ที่ตรงกันข้าม See also: ที่แย้งกัน Syn. antipathetic, contrary, adverse Ops. agreeable
antipode (n.) สิ่งที่ตรงกันข้ามกัน Syn. exact opposite
antithesis (n.) สิ่งที่ตรงกันข้ามอย่างสิ้นเชิง See also: ผู้ที่อยู่ตรงกันข้ามอย่างสิ้นเชิง Syn. direct opposite, converse
antonym (n.) คำที่มีความหมายตรงกันข้าม
backfire (vi.) ส่งผลตรงกันข้ามกับที่ตั้งใจเอาไว้ Syn. boomerang
conflicting (adj.) ซึ่งตรงกันข้ามกัน See also: ซึ่งขัดแย้งกัน, ซึ่งไม่ไปในทางเดียวกัน Syn. opposite
contradictory (adj.) ซึ่งตรงกันข้ามกัน See also: ซึ่งขัดแย้งกัน, ซึ่งไม่ไปในทางเดียวกัน Syn. opposite, conflicting
contrarily (adv.) อย่างตรงกันข้าม See also: ในทางตรงกันข้าม Syn. contrariwise
contrariwise (adv.) อย่างตรงกันข้าม See also: ในทางตรงกันข้าม
contrary (n.) การตรงกันข้าม
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The IP addresses match, but there are big discrepancies in the TTL values, and the headers are failing to authenticate.ที่อยู่ IP ตรงกัน แต่มีความต่างที่ใหญ่มาก ในค่าของการสื่อสารข้อมูล และการส่งก็ไม่ได้ผ่าน การตรวจสอบว่ามีการรับส่งข้อมูล
And the VIN number matches what he pulled from the tollbooth photos.ตรงกัน 5 จุด จากรูปที่ได้มาจากด่านเก็บค่าธรรมเนียม
I don't think that kid's gonna be around much longer to scare you.ตรงกัน พ่อคิดว่า เด็กคงนั้นคงไม่ออกมาเพ่นพ่านให้ลูกกลัวอีกแล้ว
Matches the strainhat killed lauren beck and put her boyfriend in the icu.ตรงกันกับสิ่งที่ฆ่าลอเรน เบค และทำให้แฟนหนุ่มของเธออยู่ในไอซียู
On the contrary.ตรงกันข้าม การตายของพวกเขา...
Au contraire, Mr. Fox.ตรงกันข้าม คุณฟ็อกซ์
On the contrary. I find it invigorating.ตรงกันข้าม ฉันพบว่ามันทำให้มีชีวิตชีวาดีทีเดียว
On the contrary. I'm grateful you turned him down.ตรงกันข้าม ฉันยินดีด้วยซ้ำไป ที่เธอเอาเขาอยู่
On the contrary, once I decided to rebrand the empire, there was only one name on my list.ตรงกันข้าม ตอนที่ฉันตัดสินใจจะปรับปรุงเอ็มไพร์ มันมีแค่รายชื่อเดียวเท่านั่นล่ะ
On the contrary, it's practically photographic.ตรงกันข้าม ผมจำได้ทุกรายละเอียดเลยล่ะ
Well, quite the contrary, Commander McGarrett.ตรงกันข้าม ผู้กองแมคแกเร็ตต์
On the contrary, they're gonna have maddy do it for them.ตรงกันข้าม พวกเขาจะใช้แมดดี้ลงมือแทน
Just the opposite.ตรงกันข้าม มันรู้สึก...
On the contrary, it would be my pleasure. Transcripted by chamallow35ตรงกันข้าม ยินดีอย่างยิ่งเลย
On the contrary, I think you'll find my timing quite canny.ตรงกันข้าม, ผมคิดว่าคุณจะ พบว่า เวลาของผมช่างเหมาะเจาะ
On the contrary. You can inform him I plan on increasing my work force.ตรงกันข้าม, ฝากไปบอกพ่อหน่อยแล้วกัน ว่าฉันขอเพิ่มงบในส่วนงานของฉันอีก
Quite the contrary,ตรงกันข้ามกันเลยนะจ๊ะ
Quite the opposite.ตรงกันข้ามกันเสียอีก
Contrary to ms. Maddox' claims,your honor,we are not blindly casting a net.ตรงกันข้ามกับคุณแมดด็อกคะ ศาลที่เคารพ เราไม่ได้มองข้ามไป
The opposite of you and Emily Thorne.ตรงกันข้ามกับคุณและเอมิลี่ ธอร์น
As opposed to me, who's just some endless font of do-overs.ตรงกันข้ามกับฉันที่อุส่าห์ใสชุดนี้มาเพื่อนาย
As opposed to being the man who was never here.ตรงกันข้ามกับผู้ชายที่ไม่เคยอยู่ที่นี่
Despite of what all those liberal wing nuts say about him.ตรงกันข้ามกับพวกค้างคาวนั่นพูดถึงเลย
Contrary to what you think,ตรงกันข้ามกับสิ่งที่ลูกคิดเลย
Cam, on the other hand, has gone all...ตรงกันข้ามกับแคม ที่เริ่มจะกลายเป็น...
I am the opposite of married. Before you, there was like, there was like nothing.ตรงกันข้ามกับแต่งงานเลย
Nero's very presence has altered the flow of history... beginning with the attack on the USS Kelvin, culminating with the events of today, thereby creating an entire new chain of incidents... that cannot be anticipated by either party.ตรงกันข้ามการที่นีโรมาที่นี่ทำให้ประวัติศาสตร์เปลี่ยนแปลง และทั้งการที่เขาโจมตียานยูเอสเอสเคลวิ่น ไปจนถึงการก่อเหตุในวันนี้ ก่อให้เกิดผลต่างๆ ตามมาที่ใครก็ไม่อาจจะคาดเดาได้อีก
Just the opposite. I attempted to playตรงกันข้ามน่ะ ฉันพยายามจะเล่น
But because of that, Mio and I got more fans.ตรงกันข้ามมิโอะกับฉันจะมีแฟนๆมากขึ้น!
On the contrary, Liz. I've already taken your deputies.ตรงกันข้ามลิซ ผมจะมารับหน้าที่ของคุณแล้ว
On the contrary, Doctor.ตรงกันข้ามเลย คุณหมอ
You've exhibited clear-cut signs of manic depression, for which electroshock therapy is the prescribed treatment.ตรงกันข้ามเลย คุณแสดงสัญญาณ
Contrariwise, you said she might be.ตรงกันข้ามเลย นายพูดว่าเธออาจใช่
Besides, it's depressing.ตรงกันข้ามเลย มันน่าเบื่อด้วยซ้ำ
On the contrary, Lau Xing,ตรงกันข้ามเลย เล่าซิง
On the contrary. It was childishly simple.ตรงกันข้ามเลย แค่ความคิดง่ายๆ เด็กๆ
Quite the contrary, but you see, my birthday is tomorrow.ตรงกันข้ามเลย แต่ว่าวันเกิดผมน่ะพรุ่งนี้
Yeah. I guess they're my mess.ตรงกันข้ามเลย และนั่นน่ากลัวกว่า
On the contrary,I am revealing evidence.ตรงกันข้ามเลยล่ะ ฉันทำให้หลักฐานปรากฎต่างหาก
Quite the contrary, in fact.ตรงกันข้ามเลยล่ะ อันที่จริง

ตรงกัน ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
正反対[せいはんたい, seihantai] Thai: ตรงกันข้าม English: bipolar

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตรงกัน
Back to top