ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ช่วยเหลือ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ช่วยเหลือ*, -ช่วยเหลือ-

ช่วยเหลือ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ช่วยเหลือ (v.) help See also: aid, assist Syn. สงเคราะห์, อนุเคราะห์
ช่วยเหลือเกื้อกูล (v.) help See also: assist, lend a hand, support, patronize, aid Syn. เกื้อหนุน, ช่วยเหลือ, เกื้อกูล
ช่วยเหลือเกื้อกูล (v.) help See also: assist, aid Syn. อุดหนุน
ช่วยเหลือเจือจาน (v.) help See also: assist, support
English-Thai: HOPE Dictionary
accommodation(อะคอมโมเด' เชิน) n. การปรับตัว, การต้อนรับ, การปรองดอง, สิงที่อำนวยความต้องการหรือความสะดวก. -accommodations n. ที่พัก,อาหารและที่พัก,ที่นั่งที่นอนบนรถไฟ, เงินยืม, ความพร้อมที่จะช่วยเหลือผู้อื่น, Syn. adaptation, convenie
accommodation billเช็ดหรือดราฟของคนหนึ่งเพื่อช่วยเหลืออีกคนหนึ่ง
aegis(อี' จิส) n. โล่, การป้องกัน, การช่วยเหลือ, การคุ้มครอง., Syn. egis
aid(เอด) vt.,n. ช่วยเหลือ, สงเคราะห์, อนุเคราะห์, ช่วยฉุกเฉิน, ผู้ช่วย, ผู้อุปถัมภ์, การอาศัย, แรงช่วย, สิ่งช่วย. -aider n. -aidful adj.
allowance(อะเลา' เอินซฺ) n. การยินยอม, การอนุญาตให้, สิ่งที่ได้รับส่วนแบ่ง, เงินส่วนแบ่ง, เงินช่วยเหลือ, เงินค่าใช้จ่าย, ส่วนเสริม, การอดทน, การยอมรับ, การพิจารณา,การให้อภัย. vt. เพื่อให้, จัดให้, จัดสรร, Syn. share, allotment)
anciently(เอน' เชินทฺลี) adv. ซึ่งช่วยเหลือ, ซึ่งประกอบ, ซึ่งเป็นอุปกรณ์, Syn. accessory)
ancilla(แอนซิล' ละ) n. อุปกรณ์, ตัวเสริม, ส่วนประกอบ, สิ่งช่วยเหลือ, คนใช้
ancillary(เอน' ซิลลารี) adv. ซึ่งช่วยเหลือ, ซึ่งประกอบ, ซึ่งเป็นอุปกรณ์, Syn. accessory
assist(อะซิสทฺ') vt.,vi. ช่วยเหลือ, สงเคราะห์, สนับสนุน,สงเคราะห์,เข้าร่วม. -assister, assistor n., Syn. aid,help, support,tend ###A. hinder, hamper)
assistance(อะซิส'เทินซฺ) n. การช่วยเหลือ, การสงเคราะห์, การอนุเคราะห์, Syn. aid,help)
assistant(อะซิส'เทินทฺ) n. ผู้ช่วยเหลือ,ผู้ป่วย.
backing(แบค'คิง) n. ความช่วยเหลือ,การสนับสนุน,ผู้สนับสนุน,สิ่งหนุน, Syn. support ###A. ill-will
barehandedadj.,adv. มือเปล่า,ไร้อาวุธ,ไม่มีสิ่งช่วยเหลือ,ไม่สวมถุงมือ
beneficial(เบนนะฟิช'เชียล) adj. เป็นประโยชน์,เป็นผลดี,ซึ่งช่วยเหลือ,มีสิทธิในการใช้สอย, See also: beneficialness n. ดูbeneficial, Syn. helpful -Conf. beneficent
beneficiary(เบนนะฟิช'เชียรี) n. ผู้รับผลประโยชน์,ผู้รับเงินประกัน,ผู้รับเงินช่วยเหลือ,ผู้มีสิทธิพิเศษ, Syn. donee,recipient
bestead(บิสเทด') {besteaded,besteading,besteads} vt. ช่วยเหลือ,เป็นประโยชน์ต่อ,เอื้ออำนวยแก่ adj. อยู่ในสภาพ,อยู่ในภาวะที่, Syn. assist,profit
buddy systemn. การว่ายน้ำเคียงคู่เพื่อมีโอกาสช่วยเหลือกันได้,การทำงานเป็นทีม, Syn. team work
coadjutantadj. ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน n. ผู้ช่วย,ผู้ร่วมมือ
collaborate(คะแลบ'บะเรท) {collaborated,collaborating,collaborates} vi. ทำงานร่วมกับผู้อื่น,ร่วมมือ,ช่วยเหลือ,สมรู้,ร่วมคิด, See also: collaborator n. ดูcollaborate
comfort(คัม'เฟิร์ท) {comforted,comforting,comforts} vt. ปลอบโยน,ให้กังวลใจ,ช่วยเหลือ -n. การปลอบโยน,คำปลอบโยน,สิ่งปลอบใจ,ผู้ปลอบใจ,การช่วยเหลือ., Syn. solace
commoner(คอม'มะเนอะ) n. สามัญชน,สมาชิกสภาล่าง,นักศึกษา (โดยเฉพาะในมหาวิทยาลัยอ๊อคฟอร์ด) ที่ไม่ได้รับทุนช่วยเหลือการศึกษา,ผู้มีกรรมสิทธิ์ร่วม
contribute(คันทริบ'บิวทฺ) {contributed,contributing,contributes} vt.,vi. ให้เงินช่วยเหลือ,ช่วยเหลือ,อุดหนุน,สนับสนุน,ส่งเรื่องเขียนตีพิมพ์, See also: contributive adj., Syn. give
contribution(คอนทระบิว'เชิน) n. การบริจาค,การช่วยเหลือ,การอุดหนุน,การสนับสนุน,เรื่องเขียนที่ส่งไปตีพิมพ์,สิ่งที่มอบ,สิ่งที่บริจาค,ภาษีพิเศษ, Syn. grant
contributor(คันทริบ'บิวเทอะ) n. ผู้บริจาค,ผู้ออกเงินช่วยเหลือ,ผู้ช่วยเหลือ,ผู้มีส่วน,ผู้ส่งเรื่องเขียนไปตีพิมพ์., See also: contributorial adj. ดูcontributor
contributory(คันทริบ'บิวโทรี) adj. เกี่ยวกับการออกเงินช่วยเหลือ,ซึ่งมีส่วน,ซึ่งต้องเสียภาษี n. ผู้ช่วยเหลือ,ผู้บริจาค,สิ่งที่มีส่วน,ผู้มีส่วน
deserving(ดิเซิร์ฟ'วิง) adj. ซึ่งสมควรได้รับ (รางวัล,การชมเชย,ความช่วยเหลือ), See also: deservingness n., Syn. worthy
freemasonry(ฟรี'เมเซินรี) n. การร่วมสงเคราะห์ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน,ความเห็นอกเห็นใจกัน,ความสามัคคี
friend(เฟรนดฺ) n. เพื่อน,สหาย,มิตร,พวกพ้อง,ผู้สนับสนุน,ผู้ช่วยเหลือ,คนคุ้นเคย,สมาชิกของกลุ่มหรือสมาคมเดียวกัน. -Phr. (make friends with คบเป็นเพื่อนกับ) . vt. ทำให้เป็นเพื่อน, See also: friendless adj. friendlessness n. -S...
friendly(เฟรนดฺ'ลี) adj.,adv. เป็นมิตร,กรุณา,ให้ความช่วยเหลือ,ให้ความสนับสนุน,เหมาะ -friendlily adv., See also: friendliness n., Syn. helpful,kind
gallant(แกล'เลินทฺ) adj. กล้าหาญ,ชอบช่วยเหลือคนอื่น,สง่างาม,สุภาพ,เอาอกเอาใจสตรี,เจ้าชู้,จีบผู้หญิงเก่ง,มีลักษณะของอัศวิน. n. บุรุษที่กล้าหาญชอบช่วยเหลือผู้อื่น,บุรุษที่สง่างาม,คนเจ้าชู้,คนรัก,ชู้รัก. vt. ขอความรักจาก,กระทำเป็นคนรักของ,เอาใจผู้หญิง. vi. จีบผู้หญ
gallantryn. ความกล้าหาญ,ความชอบช่วยเหลือคนอื่น,การชอบเอาอกเอาใจสตรี,การกระทำหรือการพูดที่กล้าหาญ, Syn. heroism,courage,courtesy,politeness
geek(กีค) n. นักเล่นปาหี่,บุคคล,เจ้าหมอนี่, บุคคลที่มีความรู้ทางคอมพิวเตอร์สูงมาก แต่ก็ไร้ประโยชน์ เพราะมักจะเป็นประเภทไม่ชอบให้ความช่วยเหลือใคร
gillie(กิล'ลี่) n. ผู้ช่วยเหลือรับใช้นักกีฬา
gilly(กิล'ลี่) n. ผู้ช่วยเหลือรับใช้นักกีฬา
good samaritanผู้ช่วยเหลือหรือเห็นอกเห็นใจผู้ที่กำลังได้รับความทุกข์ยาก
grant-in-aidn. สิ่งที่มอบให้เพื่อช่วยเหลือ
help(เฮลพฺ) v. ช่วยเหลือ n. การช่วยเหลือ, สิ่งช่วย interj. คำอุทานขอความช่วยเหลือ, Syn. aid,assist ###A. resist,destroy
helper(เฮล'เพอะ) n. ผู้ช่วยเหลือ,สิ่งช่วยเหลือ, Syn. aide
helpful(เฮลพ'ฺฟูล) adj. ให้ความช่วยเหลือ., See also: helpfulness n.
helping(เฮล'พิง) n.,adj. (การ) ช่วยเหลือ,สิ่งช่วยเหลือ,อาหารมื้อหนึ่ง ๆ
English-Thai: Nontri Dictionary
acolyte(n) ผู้ช่วยเหลือ,ผู้ติดตาม,สาวก
aid(n) ความช่วยเหลือ,การสงเคราะห์,การอุปถัมภ์
ameliorate(vt) สงเคราะห์,ช่วยเหลือ,เยียวยา,ผดุง
amelioration(n) การสงเคราะห์,การเยียวยา,การช่วยเหลือ
assist(vt) ช่วยเหลือ,สงเคราะห์,สนับสนุน
assistance(n) ความช่วยเหลือ,การอนุเคราะห์,การสงเคราะห์
backing(n) การสนับสนุน,ความช่วยเหลือ,การหนุน
collaborate(vi) ร่วมมือ,ช่วยเหลือ,สมรู้ร่วมคิด
comfort(n) คำปลอบโยน,การปลอบใจ,การให้กำลังใจ,การช่วยเหลือ
contribute(vt) ช่วยเหลือ,อุดหนุน,สนับสนุน,ให้เงินช่วย,มีส่วนช่วย
contribution(n) การช่วยเหลือ,การบริจาค,การสนับสนุน,การอุดหนุน,การลงทุน
contributor(n) ผู้ช่วยเหลือ,ผู้สนับสนุน,ผู้ออกเงิน,ผู้บริจาค
deliverer(n) ผู้ช่วยเหลือ,ผู้ช่วยชีวิต,ผู้ส่งให้,ผู้มอบอิสรภาพ
enlist(vt) เข้าร่วม,ขอความช่วยเหลือ,ร่วมมือ,เกณฑ์(ทหาร)
friend(n) เพื่อน,เกลอ,สหาย,มิตร,พรรคพวก,ผู้ช่วยเหลือ
gallant(adj) กล้าหาญ,สง่างาม,เอาใจหญิง,สุภาพ,เจ้าชู้,ชอบช่วยเหลือ
help(n) ความช่วยเหลือ,ความสงเคราะห์,การส่งเสริม
helper(n) ผู้ช่วยเหลือ,ผู้สงเคราะห์,เครื่องช่วย
helpful(adj) เป็นประโยชน์,ซึ่งช่วยเหลือแก่, ซึ่งเกื้อกูลแก่
helpmate(n) ผู้ช่วยเหลือ,สามีหรือภรรยา,เพื่อน
lift(n) ลิฟต์,การยกขึ้น,การขนส่ง,การแบกขึ้น,ความช่วยเหลือ,การยกระดับ
ministrant(n) ผู้รับใช้,ผู้ปรนนิบัติ,ผู้จัดการ,ผู้ช่วยเหลือ
ministration(n) การรับใช้,การปรนนิบัติ,การช่วยเหลือ,การให้
pension(n) เงินบำนาญ,เบี้ยหวัด,เงินสงเคราะห์,เงินช่วยเหลือ
recourse(n) การพึ่งพา,การขอความช่วยเหลือ
redeem(vt) ไถ่ถอน,ช่วยเหลือ,ชำระหนี้,ชดใช้,ไถ่บาป
redemption(n) การไถ่ถอน,การช่วยเหลือ,การไถ่บาป,การชดใช้,การชำระหนี้
redress(n) ความช่วยเหลือ,การแก้ไข,การชดใช้
relieve(vt) ช่วยเหลือ,บรรเทาลง,ทำให้โล่งใจ,สงเคราะห์,แบ่งเบา
rescue(n) การช่วยเหลือ,การช่วยชีวิต,การแย่งชิง
saver(n) ผู้ช่วยเหลือ,ผู้กอบกู้,คนมัธยัสถ์,คนประหยัด,เครื่องทุ่นแรง
saviour(n) ผู้กอบกู้,ผู้ช่วยชีวิต,ผู้ช่วยเหลือ,ผู้ไถ่บาป
serviceable(adj) ใช้สอยได้,ใช้เป็นประโยชน์,ให้ความช่วยเหลือ
subscriber(n) ผู้บริจาค,ผู้อุดหนุน,ผู้ช่วยเหลือ,ผู้สั่งจอง
subsidiary(adj) เสริม,สงเคราะห์,ช่วยเหลือ,เป็นรอง,เป็นลูกมือ
subvention(n) เงินสงเคราะห์,เงินอุดหนุน,เงินช่วยเหลือ
succor(n) การสงเคราะห์,การช่วยเหลือ,การบรรเทา
supporter(n) ผู้ค้ำจุน,ผู้สนับสนุน,ผู้ช่วยเหลือ
sustenance(n) อาหาร,ความช่วยเหลือ,การยังชีพ,การสนับสนุน,การค้ำจุน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
aid and comfort to the enemyการช่วยเหลือและอุปการะข้าศึก [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
allowanceเงินสงเคราะห์, เงินช่วยเหลือ, เบี้ยเลี้ยง [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
capitation grantเงินช่วยเหลือรายหัว [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
contribution๑. การให้เงินช่วยเหลือ๒. การอุดหนุน๓. การเข้ามีส่วนร่วม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
grant๑. เงินช่วยเหลือ, เงินอุดหนุน๒. การให้สิทธิ (โดยทำเป็นหนังสือ) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
helperผู้ช่วยเหลือ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
rescue๑. การช่วยให้๒. การช่วยเหลือผู้กระทำผิด๓. การเอาทรัพย์กลับคืน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
subventionเงินช่วยเหลือ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
technical assistanceการช่วยเหลือด้านเทคนิค [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Tow and Assist Clauseข้อกำหนดการลากจูงและช่วยเหลือ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Affirmative action programmeแผนงานช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทางสังคม [เศรษฐศาสตร์]
Aidการช่วยเหลือ [การแพทย์]
Altruistic behavior in animalsพฤติกรรมการช่วยเหลือในสัตว์ [TU Subject Heading]
Federal aid to community developmentความช่วยเหลือของรัฐบาลกลางด้านการพัฒนาชุมชน [TU Subject Heading]
Graduationระดับชั้น (ที่จะได้รับความช่วยเหลือ) [เศรษฐศาสตร์]
Guarantee Price ราคาประกัน ราคาสินค้าซึ่งมักจะเป็นสินค้าเกษตรที่รัฐบาล กำหนดเป็นราคาขั้นต่ำที่รัฐบาลรับรองว่าเกษตรกรจะสามารถขายได้ ด้วยการให้การอุดหนุนในรูปแบบต่างๆ ทั้งนี้เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรซึ่งมักมีฐานะทางเศรษฐกิจด้อยกว่าผู้ผลิตสาขา อุตสาหกรรมและสาขาบริการ [สิ่งแวดล้อม]
Helping behaviorพฤติกรรมการช่วยเหลือ [TU Subject Heading]
Helplessness (Psychology)ความรู้สึกหมดหนทางช่วยเหลือ (จิตวิทยา) [TU Subject Heading]
Humanitarian assistanceความช่วยเหลือทางมนุษยธรรม [TU Subject Heading]
Neighbouring Countries Economic Development Cooperation Fundกองทุนให้ความช่วยเหลือพัฒนาเศรษฐกิจแก่ประเทศเพื่อนบ้าน
Official Development Assistanceความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาอย่างเป็นทางการ
Peer assistเพื่อนช่วยเพื่อนPeer assist เป็นการหาผู้ช่วย (ทีมผู้ช่วย) มาให้ความรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ถึงโครงงานที่กำลังจะลงมือทำ เป็นกระบวนการหนึ่งที่ British Petroleum (BP) เรียกว่า การเรียนรู้ก่อนลงมือทำ (Leraning before doing) เพื่อเป็นการสะสมความรู้ ประสบการณ์ก่อนการทำงาน การพบปะของทีมที่ร้องขอ และทีมช่วยเหลืออาจใช้เวลาครึ่งวันถึง 2 วัน
Self-help groupsกลุ่มช่วยเหลือตนเอง [TU Subject Heading]
subsidyเงินอุดหนุนเงินที่รัฐบาลจ่ายให้กับหน่วยธุรกิจ กลุ่มบุคคล หรือบุคคล เพื่อเป็นการสนับสนุนหรือช่วยเหลือทางการเงินตามวัตถุประสงค์อย่างหนึ่งอย่างใดของรัฐ เช่น ให้เงินอุดหนุนแก่ผู้ผลิตเพื่อให้ผู้ผลิตสามารถขายสินค้าได้ในราคาที่ต่ำลง การให้เงินอุดหนุนแก่กิจการที่เป็นประโยชน์์ต่อสังคม เป็นต้น [เศรษฐศาสตร์]
World Bank ธนาคารโลก มีชื่ออย่างเป็นทางการว่า ธนาคารระหว่างประเทศเพื่อการบูรณะและการพัฒนา (International Bank for Reconstruction and Development หรือ IBRD) เกิดขึ้นในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่สอง จากข้อตกลงแห่งเมืองเบรตตันวูดส์ (ดู Bretton Wood) สหรัฐอเมริกา เริ่มดำเนินการเมื่อ พ.ศ. 2499 สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. สหรัฐอเมริการ โดยทำหน้าที่ระดมเงินทุนระหว่างประเทศ เพื่อใช้ในการบูรณะและพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศต่างๆ ส่งเสริมความร่วมมือทางการเงินระหว่างประเทศ เพื่อสร้างเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงิน และเสริมสร้างสันติสุขระหว่างประเทศสมาชิก จุดมุ่งหมายหลักในปัจจุบันของธนาคารโลก คือ การจัดหาเงินทุน และความช่วยเหลือทางวิชาการ แก่ประเทศผู้กู้ยืมที่เป็นประเทศกำลังพัฒนา ความช่วยเหลือของธนาคารโลกที่ผ่านมาร้อยละ 90 ของปริมาณเงินกู้ยืมทั้งหมดจะใช้ในโครงการสาธารณุปโภคขั้นพื้นฐาน ได้แก่ การศึกษา การสาธารณสุข การชลประทาน การสื่อสารโทรคมนาคม เป็นต้น มีสมาชิก 179 ประเทศ (ปี 2538) รวมทั้งประเทศไทย [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
aid (vt.) ช่วยเหลือ See also: สงเคราะห์, อนุเคราะห์ Syn. assist, help, assist
aid (vi.) ช่วยเหลือ See also: เกื้อหนุน, สงเคราะห์ Syn. assist, help, assist
hang onto (phrv.) ช่วยเหลือ See also: สนับสนุน
oblige (vt.) ช่วยเหลือ See also: ให้ความสะดวก, กรุณา Syn. help, favor Ops. check, hinder
see through (phrv.) ช่วยเหลือ See also: ส่งเสริม
succor (vt.) ช่วยเหลือ See also: บรรเทา, สงเคราะห์ Syn. aid, assist, help, relieve
take up (phrv.) ช่วยเหลือ See also: สนับสนุน, ให้กำลังใจ
aid and abet someone (idm.) ช่วยเหลือ (คนทำผิด)
rescue from (phrv.) ช่วยเหลือจาก See also: กู้สถานการณ์จาก Syn. save from
lend a hand with (idm.) ช่วยเหลือด้วย (วิธีหรือการกระทำ)
help oneself (phrv.) ช่วยเหลือตนเอง See also: บริการตนเอง Syn. help to
help to (phrv.) ช่วยเหลือตนเอง See also: บริการตนเอง Syn. help oneself
toward (prep.) ช่วยเหลือทางการเงินต่อ
spoon-feed (idm.) ช่วยเหลือมากเกินไปจนไม่ได้เรียนรู้ หรือทำสิ่งใดด้วยตัวเองเลย
go a long way towards (idm.) ช่วยเหลือในการทำบางสิ่งเป็นอันมาก Syn. go far
go far towards (idm.) ช่วยเหลือในการทำบางสิ่งเป็นอันมาก Syn. go far
promote (vt.) ช่วยเหลือให้ดีขึ้น See also: ส่งเสริม, โฆษณา Syn. push, boost, nourish, nurture Ops. discourage, weaken
get off (phrv.) ช่วยเหลือให้ออกมาจาก (เรือที่กำลังจม)
go far (phrv.) ช่วยเหลือได้อย่างมาก Syn. go towards
accommodating (adj.) ที่ช่วยเหลือ See also: ที่พยายามทำให้สะดวกสบาย, ที่พยายามทำให้พอใจ Syn. obliging, helpful, neighborly
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I need your help right awayฉันต้องการความช่วยเหลือของคุณเดี๋ยวนี้
I need a favorฉันต้องการความช่วยเหลือ มันเร่งด่วน
It's really nice of you to help usคุณช่างดีจริงๆ ที่ช่วยเหลือเรา
You need professional helpคุณต้องการความช่วยเหลืออย่างมืออาชีพ
Do you need some kind of help?คุณต้องการความช่วยเหลือไหม?
I am grateful for your helpฉันรู้สึกขอบคุณสำหรับความช่วยเหลือของคุณ
We gratefully acknowledge your helpพวกเราขอบคุณสำหรับความช่วยเหลือของคุณเป็นอย่างยิ่ง
You'd better hope somebody is there to help youคุณควรจะหวังว่ามีใครบางคนอยู่ที่นั่นเพื่อช่วยเหลือคุณ
Won't anyone help me?จะไม่มีใครช่วยเหลือฉันเลยหรือไง?
Now I really need your helpตอนนี้ฉันต้องการความช่วยเหลือของคุณจริงๆ
Call me if you need a rescueโทรหาฉันถ้าอยากให้ช่วยเหลือ
You need my help, whether you like it or notคุณต้องการความช่วยเหลือของฉัน ไม่ว่าคุณจะชอบหรือไม่ก็ตาม
I never had any help or advice from himฉันไม่เคยได้รับความช่วยเหลือหรือคำแนะนำใดๆจากเขาเลย
I knew we could help each other outฉันรู้ว่าพวกเราสามารถช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้
Oh, what makes you think I need help?โอ อะไรทำให้คุณคิดว่าฉันต้องการความช่วยเหลือไม่ทราบ?
He never asks a second favor when he's been refused the firstเขาไม่เคยขอความช่วยเหลือเป็นครั้งที่สอง เมื่อเขาถูกปฏิเสธในครั้งแรก
I have a favor to askฉันอยากขอความช่วยเหลือสักอย่างหน่อย
I came here to save you from your terrible fateฉันมาที่นี่เพื่อช่วยเหลือเธอจากเคราะห์ร้าย
I may not be able to help but I'm sure you would feel better by saying itฉันอาจจะไม่สามารถช่วยเหลือได้ แต่ฉันก็แน่ใจว่าเธอจะรู้สึกดีขึ้นถ้าได้พูดมันออกมา
Your job is to focus on your studies and help your parents!งานของเธอคือตั้งใจเรียนและช่วยเหลือพ่อแม่
I'm reluctant to help himฉันลังเลที่จะช่วยเหลือเขา
You owe me a favorนายเป็นหนี้ความช่วยเหลือของฉันนะ
Can I ask you for a personal favor?ขอฉันขอความช่วยเหลือจากเธอเป็นส่วนตัวสักเรื่องได้ไหม
I was asking you for a favor, thinking you were someone importantฉันขอความช่วยเหลือจากคุณ เพราะคิดว่าคุณเป็นคนที่มีความสำคัญ
I've dedicated my life for helping strangers I've never metฉันได้อุทิศชีวิตช่วยเหลือคนแปลกหน้าที่ฉันไม่เคยพบมาก่อน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Thirdly, it was ordained, for the mutual society, help and comfort... that the one ought to have the other.ข้อสาม บทบัญญัติของทั้งสองฝ่าย ช่วยเหลือ และปัดเป่า ไม่ให้ผู้ใดมาทำลายเราทั้งสอง
He helped my son.พระผู้ ช่วยเหลือ ลูกชายของลูก
The long... walk.และด้วยความ ช่วยเหลือ จากพระองค์
Yes, I cared, I helped, I cuddled, thinking I was bringing change, thinking I was making a difference, but when we asked for real change, all these bureaucrats said, "No, you can't do that.ใช่ ฉันดูแล ช่วยเหลือ สวมกอดพวกเขา นึกถึงตอนที่ฉันทำให้มันเปลี่ยนแปลง นึกถึงตอนที่ฉันจะทำให้มันต่างไปจากที่เป็น แต่พอเราขอให้เปลี่ยนอย่างจริงจัง
I'm gonna go see how we're doing on that Jack-Bass-saving-Chuck story.ฉันจะไปดูว่าพวกเราทำอย่างไร ในเรื่อง แจ็ค แบส ช่วยเหลือ ชัค
Andrew, if you would go through all of this rather than come to me for help, then I am the one who's failed.แอนดรูว์ ถ้าลูกอยาก ผ่านเรื่องนี้ทั้งหมด มากกว่าที่จะมาให้แม่ ช่วยเหลือ นั่นแหล่ะ แม่เองคือคนที่ตกต่ำ
Get your team to the house, see if you can recover the hostages.ให้พวกเขา เข้าไปได้ และ ช่วยเหลือ ตัวประกัน
Refuse, and I will have no recourse but to court martial you, and you will spend the duration of the war in a military prison.ปฏิเสธและฉันจะไม่ขอความ ช่วยเหลือ แต่ศาลทหารคุณ และคุณจะใช้จ่ายในช่วง ระยะเวลาของสงครามในคุกทหาร
Just trying to look chivalrous.แค่กำลังพยายาม ช่วยเหลือ คนอืน
Rescue/Recovery going? Well, whenช่วยเหลือ/กู้คืน เป็นไงมั่ง เอ่อ ตอนที่
He helps me, I help him. That's the way it's always been.ช่วยเหลือกันตลอด เป็นงี้มานานละ
This one's gonna straight us good.ช่วยเหลือก็เจ็บตัวบ้าง
To save people like us.ช่วยเหลือคนที่เป็นเหมือนกับเรา
You know, when somebody asks, "is there a doctor in the house? " that's our cue.ช่วยเหลือคนป่วยคืองานของเรา
Contribute to my work.ช่วยเหลืองานของฉันเหรอ
And I'm helping people put their wardrobes together.ช่วยเหลือชีวิตคนได้ดีขึ้น และฉันก็ชอบเหลือคน ทำตู้เสื้อผ้าให้ดีขึ้น
Help each other.ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
Hunt has an army of lawyers and they are ready to bury us.ช่วยเหลือด้านกฎหมาย เหมือนกัน ฮันท์ มีทนายเป็นกองทัพ และพวกเขาก็พร้อมจะฝังเรา
Keep telling you to help yourself out and give us something to charge Tiago Matos with.ช่วยเหลือตัวเอง บอกข้อมูล ที่ใช้จับ ทีเอโก้ มาทอส ดีกว่า
I can't help but burn myself.ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ และแผดเผาเราไปแสนนาน
If you were to help me, Maybe you'd allow me to extend the same Professional courtesy to you in the future?ช่วยเหลือทางอาชีพแบบไม่คิดเงินให้ในอนาคต?
To help you, to guide Neo.ช่วยเหลือนาย นำทางนาย นีโอ
Help people who can't help themselves.ช่วยเหลือประชาชน ผู้คนที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้
I mean, you took me in when no one else would.ช่วยเหลือผมตอนที่ผมไม่เหลือใคร
Just do me one favor, God.ช่วยเหลือผมสักอย่างเถอะพระเจ้า
Saving people, hunting things... the family business.ช่วยเหลือผู้คน ตามล่าสิ่งต่างๆ มันเป็นงานของครอบครัว
Saving people, hunting things, the family business?ช่วยเหลือผู้คน ออกล่าปิศาจ เป็นภารกิจครอบครัวใช่ไหม?
Saving people, hunting things -- the family business.ช่วยเหลือผู้คน ออกล่าปิศาจ เป็นภาระกิจครอบครัว
Saving people, hunting things. The family business.ช่วยเหลือผู้คน, ตามล่าปีศาจ เป็นภารกิจครอบครัว
Saving people, hunting things...ช่วยเหลือผู้คน, ตามล่าและกำจัดปีศาจร้าย
Saving people, hunting things...ช่วยเหลือผู้คน, ตามล่าและกำจัดปีศาจร้าย..
Saving people, hunting things.ช่วยเหลือผู้คืน ออกล่าปีศาจ
Aiding and abetting?ช่วยเหลือผู้ร้ายเนี่ยนะ
Save God the helpless and do no wrong. That is your oath.ช่วยเหลือผู้อ่อนแอกว่า และไม่ทำความชั่ว
Suojelkaa avuttomia. Se on teidän valanne.ช่วยเหลือผู้อ่อนแอกว่า.
Help the injured.ช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บ
Helped people who no one else could help.ช่วยเหลือพวกที่คนอื่นช่วยไม่ได้
Do us a favor.ช่วยเหลือพวกเราได้ไหม
Little help here, Rush?ช่วยเหลือหน่อยมั้ย,รัช?
Save the cheerleader, save the world!ช่วยเหลือเชียร์ลีดเดอร์ ช่วยโลก

ช่วยเหลือ ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
世話[せわ, sewa] Thai: ช่วยเหลือ English: aid
世話[せわ, sewa] Thai: การดูแลเอาใจใส่ การอุปถัมภ์ช่วยเหลือ English: looking after

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ช่วยเหลือ
Back to top