ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

boost

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *boost*, -boost-

boost ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
boost (vt.) ส่งเสริม See also: ยุยง, ยกยอ Syn. encourage, promote
boost up (phrv.) ช่วยผลักหรือดันขึ้นไป
boost up (phrv.) ทำให้แข็งแรง See also: สนับสนุน, ส่งเสริม
booster (n.) การส่งเสริม See also: เครื่องเพิ่มกำลัง, ผู้สนับสนุน, สิ่งกระตุ้น Syn. auxiliary, helper
English-Thai: HOPE Dictionary
boost(บูสทฺ) {boosted,boosting,boosts} vt.,n. (การ) ยกขึ้น,เลื่อนขึ้น,ส่งเสริม,พูดจาสนับสนุน,เผยแพร่,เลื่อนตำแหน่ง,เพิ่มขึ้น, Syn. lift,raise
booster(บูส'เทอะ) n. ผู้สนับสนุน,ผู้ยก,ผู้เลื่อน,สิ่งที่สนับสนุน,สิ่งกระตุ้น,ท่อนแรกของจรวดหลายท่อน,เครื่องเพิ่ม กำลัง -Phr. (booster dose,booster shot ขนาดยาหรือสารสร้างภูมิคุ้มกัน,ยาหรือสารเสริมฤทธิ์ยาตัวอื่น,เครื่องเสริมการขับดัน)
English-Thai: Nontri Dictionary
boost(vt) ยก,ส่งเสริม,ดัน,เลื่อนตำแหน่ง
booster(n) ผู้ยก,ผู้สนับสนุน,ผู้ดัน,สิ่งกระตุ้น
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
boost pressure; manifold pressureความดันเสริมในท่อร่วมไอดี [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
booster fan; turbo fanพัดลมเสริมกำลัง [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Booster Dosesการฉีดกระตุ้น,ฉีดกระตุ้นในปีต่อไป,การฉีดกระตุ้น,การฉีดวัคซีนกระตุ้น,ขนาดของวัคซีนที่ให้ในระยะเวลาต่างๆ,การฉีดกระตุ้น,ฉีดกระตุ้น [การแพทย์]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I've got an idea that's guaranteed to boost ratings.ผมมีไอเดียที่รับประกันเลยว่า เรตติ้งต้องกระฉูดแน่ๆ .
This wedding business is a big status boost for me.การแต่งงาน มันเป็นเรื่องสำคัญสำหรับข้านะ
Okay. Maybe you can use my special antenna to boost your reception.โอเค บางทีคุณน่าจะใช้เสาอากาศของเรา เพื่อช่วยในการรับสัญญาณ
I can boost the signal and we can try again.ผมก็จะเร่งสัญญาณได้ แล้วเราก็จะลองอีกที
We have to boost the signal.Hey, how do you turn this thing on?
I know something that might help your nausea and boost your appetite.แม่รู้อะไรบางอย่างที่อาจจะช่วยเรื่องคลื่นไส้ แล้วก็ทำให้ลูกอยากอาหารได้นะ
You won't boost our strength this way!ทำแบบนี้เสียแรงเปล่า
R2, see if you can boost the reception.อาร์ทู ดูซิว่าสามารถเพิ่มสัญญาณได้มั้ย
Patience. We're trying to boost the power. Hang on.ใจเย็นๆ เรากำลังพยายามเพิ่มกำลัง รอหน่อย
Come on. I'll boost you up, okay?เราจะลอบออกไปทาง ปล่องระบายอากาศ เร็วเข้า
They can't boost the resolution on this?ขอรายละเอียดมากกว่านี้ได้มั๊ย?
You could imagine what a boost to the ego that was.คุณนึกออกมั้ยว่ามันทำฉันเสียความมั่นใจแค่ไหน

boost ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
鼓舞[gǔ wǔ, ㄍㄨˇ ˇ, 鼓舞] heartening (news); boost (morale)

boost ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ブースタ;ブースター[, bu-suta ; bu-suta-] (n) booster
ブースター局[ブースターきょく, bu-suta-kyoku] (n) booster station
倍力[ばいりょく, bairyoku] (n,adj-f) servo; booster
後押し[あとおし, atooshi] (n,vs) pushing; backing; boosting; supporting; (P)
押し上げる;押上げる;押しあげる[おしあげる, oshiageru] (v1,vt) to boost; to force up; to push up
提灯持ち[ちょうちんもち, chouchinmochi] (n) (1) lantern bearer; (2) flatterer; booster; brown-noser
昇圧機[しょうあつき, shouatsuki] (n) booster (e.g. of current)
補助椅子;補助いす[ほじょいす, hojoisu] (n) auxiliary seat; booster seat; baby seat
高める[たかめる, takameru] (v1,vt) to raise; to lift; to boost; to enhance; (P)

boost ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บำรุงขวัญ[v.] (bamrungkhwa) EN: console ; give moral support ; boost morale ; give encouragement ; hearten FR:
เชียร์[v.] (chīa) EN: cheer ; cheer on ; support ; encourage ; barrack for ; boost ; promote FR: encourager ; supporter ; soutenir
ชู[v.] (chū) EN: elevate ; raise ; lift ; boost ; hold up FR: lever ; relever ; tenir haut
ช่วยเพิ่ม[v. exp.] (chūay phoēm) EN: boost FR: améliorer
เพิ่ม[v.] (phoēm) EN: add ; increase ; augmernt ; enhance ; enlarge ; expand ; boost ; raise ; have more FR: ajouter ; augmenter ; additionner ; agrandir ; accroître ; majorer ; étendre ; remettre ; enrichir ; booster (anglic.)
เสริม[v.] (soēm) EN: reinforce ; strengthen ; enhance ; enrich ; fortify ; confirm ; boost ; improve ; lift ; increase ; promote ; support ; back ; encourage FR: renforcer ; soutenir ; promouvoir ; améliorer
อุดหนุน[v.] (utnun) EN: support ; help ; boost ; subsidize ; aid ; assist (financially) FR: aider financièrement ; subventionner ; subsidier (Belg.) ; soutenir ; supporter ; apporter une aide financière ; aider
บูสเตอร์[n.] (būstoē) EN: booster FR: booster [m]
เครื่องดื่มให้พลังงาน[n. exp.] (khreūangdeū) EN: energy drink ; energy-boosting drink ; stimulative drink FR: boisson énergisante [f]
ผู้สนับสนุน[n. exp.] (phū sanapsa) EN: backer ; supporter ; promoter ; sponsor ; booster ; advocate FR: soutien [m] ; promoteur [m] ; supporter [m] (anglic.) ; supporteur [m] ; sponsor [m] (anglic.) ; bienfaiteur [m] ; avocat [m] (fig.)

boost ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ladedruck {m}boost pressure; charging pressure

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า boost
Back to top