ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

จังหวะ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *จังหวะ*, -จังหวะ-

จังหวะ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
จังหวะ (n.) chance See also: opportunity Syn. โอกาสอันควร, โอกาส
จังหวะ (n.) rhythm See also: pattern of sounds or movements Syn. จังหวะจะโคน
จังหวะจะโคน (n.) rhythm See also: pattern of sounds or movements
จังหวะดนตรี (n.) tune See also: tone, harmony, melody Syn. ทำนอง, ทำนองเพลง, จังหวะเพลง
จังหวะดนตรี (n.) melody See also: tune Syn. ท่วงทำนอง, ทำนอง
จังหวะดี (n.) good chance
จังหวะลีลา (n.) rhythmics See also: rhythm Syn. จังหวะ
จังหวะเพลง (n.) tune See also: tone, harmony, melody Syn. ทำนอง, จังหวะดนตรี, ทำนองเพลง
จังหวะเพลง (n.) rhythm See also: cadence Syn. จังหวะ, เสียงเพลง, ลีลา, ท่วงทำนอง, ลำนำ
English-Thai: HOPE Dictionary
a gogo(อาโก' โก) มากเท่าที่คุณต้องการ, ไม่มีขอบเขต, เดินเพ่นพ่าน, จังหวะเต้นรำอะโกโก้, เวที่เต้นรำจังหวะอะโกโก้, Syn. a Go go, a go-go, au gogo
accentual(แอคเซน' ชวล) adj. เกี่ยวกับการเน้นเสียงหนัก, ซึ่งเป็นจังหวะ. -accentuality n.
allegretto(แอลลิเกรท' โท) adj., n. (pl. -tos) ซึ่งมีจังหวะเบาและค่อนข้างเร็ว (ดนตรี) , - n. จังหวะที่เบาและค่อนข้างเร็ว
allegro(อะเล' โกร) adj., n. (pl. -gros) สั้นและเร็ว (จังหวะดนตรี) -n. การเคลื่อนที่ที่สั้นและเร็ว (จังหวะ)
allemande(แอล' ลิมานดฺ) n., (pl. -mandes) การเต้นรำในศตวรรษที่ 17-18 ที่มีจังหวะคู่ที่ช้า, ดนตรีที่อาศัยหลักการเต้นรำดังกล่าว
andante(แอนแดน' ที) adj. ค่อนข้างช้าและแรียบ (เสมอ) . จังหวะช้า ๆ (walking)
andantino(แอนแดนที' โน) n., adj. adv. จังหวะที่ค่อนข้างเร็วกว่า andante, ค่อนข้างเร็วกว่า andante
apropos(แอพระโพ') adv.,adj. เหมาะสม,ถูกจุดประสงค์, ถูกจังหวะ, Syn. opportunely)
arrhythmia(อะริธ'เมีย) n. ภาวะหัวใจเต้นไม่เป็นจังหวะ, ภาวะไม่ได้จังหวะ., Syn. arrhythmia, arythmia, arythmia -arrhythmia (al)
arsis(อาร์'ซิส) n., (pl. -ses) จังหวะขึ้น, จังหวะเมา, พยางค์เสียงหนัก (ในโคลงกลอนภาษาอังกฤษ
bandmaster(แบนมาส'เทอะ) n. ผู้นำจังหวะวงดนตรี
batonn. ตะบอง,กระบอง,ไม้ของผู้นำจังหวะดนตรี,คทา,ไม้ต่อแรงของการวิ่งผลัด
beat(บีท) {beat,beaten,beating,beats} vt. ตี,เคาะ,หวด,ตบ,เฆี่ยน,กระทบ,รบชนะ,พิชิต,ฟัน,ดีกว่า,เก่งกว่า,โกง,ค้นหา n. จังหวะ,การเต้น,เสียงเดินติ๊ก ๆ ของนาฬิกา,ทางเดินปกติ,การเน้น adj. เหนื่อยอ่อน
beguine(บิกีน') n. ชื่อการเต้นรำชนิดหนึ่งในอาฟริกาใต้,จังหวะบิกิน
cadence(แคด'เดินซฺ) {cadenced,cadencing,cadences} n. ท่วงทำนองดนตรี,จังหวะในการพูด,จังหวะ,ท่วงทำนอง vt. ให้จังหวะ,ทำเป็นจังหวะ, See also: cadent,cadential adj., Syn. beat
cadency(แคด'เดินซี่) n. จังหวะ,ท่วงทำนอง,ความสัมพันธ์ของสมาชิกวงศ์ตระกูล
cadent(แคด'เดินทฺ) adj. เป็นจังหวะ,เป็นท่วงทำนอง,ซึ่งกำลังตก
calypso(คะลิพ'โซ) n. จังหวะคาลิพโซ,นางฟ้าในนวนิยาย
cha ###SW. cha (ชา'ชา) n. จังหวะเต้นรำ ชะ-ชะ-ชะ
clapper n.คนตบมือ,สิ่งที่กระทบและเกิดเสียงดัง,ไม้ตีจังหวะ,
click(คลิค) 1. {clicked,clicking,clicks} n. เสียงดังกริ๊ก,กลอนสปริง,ตัวดึง,เสียงกระเดาะลิ้น vi. เสียงดังกริ๊ก,เปล่งเสียงดังกริ๊ก,กระเดาะลิ้นดังกริ๊ก,กระทำสำเร็จ,ประสานกันได้ดี,สอดคล้อง,ได้รับการต้อนรับจากประชาชน vt. ทำให้เกิดเสียงดังกริ๊ก,กระทบดังกริ๊ก 2. กด (เมาส์) การกดนิ้วในจังหวะสั้น ๆ เร็ว ๆ 1 ที ลงบนปุ่มใดปุ่มหนึ่งของของเมาส์ (ส่วนใหญ่จะใช้ปุ่มซ้ายมือสุด) แล้วยกออกในทันที ใช้เมื่อต้องการสั่งการตามรายการในเมนู หรือเลือกรายการที่ต้อง การที่มีแสดงอยู่บนจอภาพ โดยเลื่อนเมาส์ให้ลูกศรชี้อยู่ที่คำสั่งที่ต้องการก่อน จึงค่อยกด (ในภาษาไทยอาจใช้สั้น ๆ ว่า "กดเมาส์ ") ในบางกรณี ต้องกดสองทีเร็ว ๆ เรียกว่า double click ดู double click ประกอบ
dimeter(ดิม'มิเทอะ) n. โคลง,กลอน,ฉันท์-กาพย์-ที่มี2จังหวะ
double-clickคลิกคลิกกดเมาส์สองครั้ง (เร็ว ๆ) หมายถึง การใช้นิ้วชี้กดบนปุ่มของเมาส์สองครั้งในจังหวะติด ๆ กัน อาจเป็นคำสั่งเรียกโปรแกรม หรือคำสั่งเปิดแฟ้มข้อมูล ก็ได้ ดู click ประกอบ
duple(ดิว'เพิล) adj. ซึ่งมี2 (ส่วน,เท่า,จังหวะ) ,คู่
eurhythmic(ยูริธ'มิค) adj. เป็นจังหวะดี,ซึ่งได้สัดส่วน., Syn. eurythmic,eurhythmical
foot(ฟุท) n. เท้า,ฝีเท้า,ตีน,บาท,หน่วยความยาวเป็นฟุต (0.48 เซนติเมตร) ,ทหารราบ,ส่วนที่คล้ายเท้า,จังหวะในโคลง,บาท,แท่นเหยียบของจักรเย็บผ้า,ส่วนที่อยู่ล่างสุด,ส่วนที่นอนก้น,ตะกอน,ส่วนที่อยู่ตรงข้ามกับส่วนบนหรือยอด
clock ticksสัญญาณนาฬิกาหมายถึง จังหวะช่วงเวลาที่นาฬิกาเดิน (ติ๊ก) ซึ่งจะเป็นช่วงที่แน่นอนสม่ำเสมอ ในแต่ละช่วงเดินของนาฬิกาที่เรียกว่า "ติ๊ก" นั้น คอมพิวเตอร์จะทำงานตามคำสั่ง และจะหยุดทำงานในช่วงว่างระหว่างติ๊ก ยิ่งช่วงติ๊กนี้ถี่เท่าใด ก็ยิ่งแปลว่าคอมพิวเตอร์ทำงานเร็วเท่านั้น สัญญาณนาฬิกานี้ จึงถือเป็นเครื่องบ่งชี้ถึงความเร็วของการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ ความ เร็วของการเดินของนาฬิกา หรือความถี่นี้วัดกันเป็นเมกะเฮิรตช์ (megahertz) 1 เมกะเฮิรตซ์ จะเท่ากับ 1 ล้านติ๊กของนาฬิกาต่อ 1 วินาที คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลหรือพีซีในยุคปัจจุบันนั้นมีหน่วยความจำที่ทำงานด้วยความเร็ว ถึงประมาณ 33-66 เมกะเฮิร์ตซ์
drum(ดรัม) {drummed,drumming,drums} n. กลอง,เสียงกลอง,เยื่อแก้วหู vt.,vi. ตีกลอง,เคาะจังหวะ. ดรัม หมายถึงสื่อเก็บข้อมูลชนิดหนึ่ง มีลักษณะเป็นวัสดุรูปทรงกระบอกที่หมุนรอบแกนด้วยความเร็ว ที่ผิวนอกฉาบด้วยสารแม่เหล็ก การบันทึกข้อความลงเก็บ จะต้องบันทึกลงบนผิวดรัม ผ่านหัวบันทึก (write head) และอ่านข้อความออกโดยหัวอ่าน (read head) จึงเป็นได้ทั้งหน่วยรับข้อมูล (input) และหน่วยแสดงผล (output) มีความเร็วในการเข้าถึงข้อมูล สูงกว่าเทปแม่เหล็ก (magnetic tape) แต่ยังช้ากว่าจานแม่เหล็ก (magnetic disk) โดยปกติจะต้องเรียกเต็ม ๆ ว่า magnetic drum
fanfold paperหมายถึง กระดาษที่พับไว้อย่างปราณีต เพื่อประโยชน์ใน การใช้ อย่างต่อเนื่อง ในบางครั้ง จะเรียกว่า กระดาษต่อเนื่อง (continuous paper) กระดาษชนิดนี้จะมีรูเจาะไว้ทั้งสองข้าง เพื่อให้ได้เกาะเกี่ยวกับฟันเฟือง ของเครื่องพิมพ์เป็นระยะ ๆ ทำให้การเคลื่อนตัวได้ฉาก และเป็นจังหวะอย่างดี (ไม่บิดเบี้ยว)
footworkn. ฟุตเวิร์ค,การใช้เท้า,จังหวะเท้า,การเดินทางด้วยการเดิน,การก้าวเท้า,งานที่ต้องเดิน,วิธีการจัดการ
galop(แกล'ลัพ) n. การเต้นรำ2จังหวะแบบหนึ่ง,ดนตรีประกอบการเต้นรำดังกล่าว
glissade(กลิซาด') n.,vt. (การ) เคลื่อนไถลบนหิมะหรือน้ำแข็งลงเขา,จังหวะเคลื่อนไถล.
halt(ฮอลทฺ) vi.,n.adj. (การ) หยุด,ชะงัก,เป็นง่อย,ขาเป๋,ลังเล,สองจิตสองใจ interj. หยุด, Syn. stand,check ชะงัก1. การที่เครื่องคอมพิวเตอร์หยุดปฏิบัติงานตามชุดคำสั่ง ซึ่งอาจเกิดจากการขัดจังหวะหรือมีที่ผิดมีความหมายเหมือน hang2. มีคำสั่งใดคำสั่งหนึ่งในชุดคำสั่งนั้นเองที่สั่งให้หยุดคำสั่งในชุดคำสั่งหรือในโปรแกรมเพียงชั่วขณะใดขณะหนึ่ง เพื่อทำการตรวจสอบโปรแกรมเปลี่ยนแถบบันทึกหรือจานบันทึก การหยุดแบบนี้ ถ้าผู้คุมเครื่อง (operator) กดปุ่ม START โปรแกรมจะทำงานต่อได้ทันทีมีความหมายเหมือน pause
heave(ฮีฟว) vt.,vi.,n. (การ) ยกขึ้น,ชัก,ดึง,สาว,ม้วน,ทำให้นูนขึ้น,ทำให้พองขึ้น,ครวญคราง,ถอนใจ,อาเจียน,ขึ้นลงเป็นจังหวะ,หายใจแรง, นูนขึ้น -Phr. (heave ho! คำอุทานของกลาสีเรือขณะยกสมอเรือขึ้น), See also: heaves n. โรคหอบที่เป็นกับม้า
hep(เฮพ) interj. คำอุทานที่ใช้นับจังหวะ
heptametern. บทกวีที่มี7 จังหวะ., See also: heptametrical adj.
ill-timedadj. ผิดจังหวะ,ผิดเวลา
inopportune(อินออพเพอทูน') adj. ไม่เหมาะสม,ไม่ถูกกาละ,ไม่ได้จังหวะ., See also: inopportunely adv. inopportuneness,inopportunity n., Syn. untimely
interrupt(อินทะรัพทฺ') vt. ขัดขวาง,ทำให้หยุด,ยับยั้ง,พูดสอด,ตัดบท,ขัดจังหวะ.
jig(จิก) {jigged,jigging,jigs} n. การ (ดนตรี) เต้นรำจังหวะเร็ว (มักเป็น3จังหวะ) ,เครื่องร่อนแร่,วิธีการร่อนหรือคัดแร่ออก,เครื่องหนีบแร่,เครื่องจับ,โครงประกอบ. vt. ร่อนแร่
English-Thai: Nontri Dictionary
bandmaster(n) ผู้นำจังหวะ,วาทยากร
beat(n) การตี,ความชนะ,จังหวะ,การเต้น
cadence(n) จังหวะ,ท่วงทำนอง,เสียงต่ำ
cockswain(n) สรั่ง,คนบอกจังหวะเรือ
eurhythmics(n) การดัดตนตามจังหวะดนตรี
felicitous(adj) เหมาะสม,ถูกจังหวะ,ถูกกาลเทศะ,เป็นมงคล
foot(n) เท้า,ตีน,บาทา,ทหารราบ,จังหวะในโคลง
footwork(n) การใช้เท้า,การก้าวเท้า,จังหวะเท้า
hexameter(adj) มีหกท่อนหรือหกจังหวะ
iambic(n) จังหวะในโคลงภาษาอังกฤษ
inopportune(adj) ไม่ถูกกาลเทศะ,ไม่ได้จังหวะ,ไม่เหมาะสม
interrupt(vt) ทำให้ชะงัก,ขัดขวาง,สอดเข้าไป,ขัดจังหวะ
interruption(n) การหยุดชะงัก,การขัดจังหวะ,การสอดเข้ามา,การขัดคอ
lilt(n) การร้องเพลง,ความร่าเริง,จังหวะเพลง
measure(n) ขนาด,เครื่องวัด,มาตราวัด,เครื่องมือ,จังหวะดนตรี,การกระทำ
metre(n) ความยาวเป็นเมตร,เครื่องวัดจังหวะดนตรี
metric(adj) เกี่ยวกับระบบเมตริก,เกี่ยวกับจังหวะในบทกวี
metrical(adj) เกี่ยวกับระบบเมตริก,เกี่ยวกับจังหวะในบทกวี
opportunity(n) ช่อง,โอกาส,กาลเทศะ,จังหวะ
pulsation(n) การเต้น,การสั่น,ชีพจร,จังหวะ,ความสะเทือน
pulse(n) ชีพจร,จังหวะ,การเต้น,ความสั่นสะเทือน,ถั่ว
resonant(adj) ดังกังวาน,ได้ระดับกัน,ได้จังหวะ,ก้อง,สะท้อน
rhythm(n) จังหวะชีวิต,จังหวะ,ลีลา,เสียงสัมผัส
rhythmic(adj) มีลีลา,เป็นจังหวะ,มีเสียงสัมผัส
rhythmical(adj) เป็นท่วงทำนอง,เป็นจังหวะ
seasonable(adj) เหมาะกับเวลา,เหมาะกับฤดู,ถูกกาลเทศะ,ได้จังหวะ
step(n) ฝีเท้า,ก้าว,ระยะ,ขั้นบันได,ธรณีประตู,จังหวะ,ตำแหน่ง
swing(n) ชิงช้า,การแกว่ง,การหัน,การแขวนคอ,การโล้,จังหวะ
synchronous(adj) พร้อมกัน,ตรงกัน,ได้จังหวะ
tempo(n) จังหวะ,ดนตรี,ทำนอง,รูปแบบของงาน,กระแสชีวิต,อัตราความเร็ว
time(n) เวลา,ครั้ง,อายุ,สมัย,จังหวะ,วาระ,โอกาส
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
biorhythmจังหวะชีวภาพ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
caesuraจังหวะหยุด [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
circadian rhythmจังหวะรอบวัน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
rhythmจังหวะ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
arrhythmiaภาวะหัวใจเสียจังหวะ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
interrupt๑. ขัดจังหวะ๒. สัญญาณขัดจังหวะ๓. การขัดจังหวะ [มีความหมายเหมือนกับ interruption] [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
interruptionการขัดจังหวะ [มีความหมายเหมือนกับ interrupt ๓] [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
pacemakerตัวคุมจังหวะ, ส่วนคุมจังหวะ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
PIC (programmable interrupt controller)พีไอซี (ตัวควบคุมการขัดจังหวะแบบโปรแกรมได้) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
pulsateรู้สึกเต้นเป็นจังหวะ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pulsation weldingการเชื่อมแบบพัลส์, การเชื่อมพักจังหวะ [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
rhythm methodวิธีรอจังหวะ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
rhythmical-เป็นจังหวะ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
stroke๑. ระยะชัก๒. จังหวะ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
surge drumหม้อลดจังหวะความดัน [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
throb; pulsation; throbbing๑. การเต้นเป็นจังหวะ๒. ความรู้สึกเต้นเป็นจังหวะ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Rhythmจังหวะเสียง [TU Subject Heading]
Aerophobiaการสะดุ้งเป็นจังหวะ [การแพทย์]
Arrhythmiaภาวะหัวใจเสียจังหวะ, หัวใจเต้นผิดจังหวะ, หัวใจเสียจังหวะ, การเต้นผิดจังหวะ, หัวใจเต้นผิดปกติ, ชีพจรไม่สม่ำเสมอ, การเต้นไม่เป็นจังหวะของหัวใจ, หัวใจเต้นไม่สม่ำเสมอ, หัวใจเต้นไม่เป็นจังหวะ, การเต้นผิดจังหวะของหัวใจ, หัวใจเต้นจังหวะไม่สม่ำเสมอ [การแพทย์]
Cycling Controlledการกำหนดจังหวะการหายใจ [การแพทย์]
Interrupt ขัดจังหวะ [คอมพิวเตอร์]
Interruptionการขัดจังหวะ [การแพทย์]
Metrics and rhythmicsการสัมผัสและจังหวะเสียง [TU Subject Heading]
Metronomesเครื่องจับเวลาและจังหวะการบริหารร่างกาย, เครื่องให้จังหวะ [การแพทย์]
parity bitบิตพาริตี, บิตข้อมูลที่ใช้ในการตรวจสอบความผิดพลาดของการรับสัญญาณที่ปลายทาง หรือสายที่ควบคุมการโต้ตอบ เพื่อควบคุมจังหวะของการรับ-ส่งข้อมูลแต่ละชุด [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
pulseชีพจร, การบีบตัวและคลายตัวของหัวใจ  ซึ่งปรากฏในหลอดเลือดเป็นจังหวะ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Technical analysisการวิเคราะห์ทางเทคนิควิธีการวิเคราะห์หลักทรัพย์โดยใช้ระดับราคาหลักทรัพย์ และปริมาณการซื้อขายเป็นข้อมูลแสดงเป็นแผนภูมิ(รูป กราฟ) ชนิดต่าง ๆ ให้ทราบถึงรูปแบบการเคลื่อนไหวของราคาหลักทรัพย์ในอดีต เพื่อจะใช้กำหนด หรือคาดหมายแนวโน้มของราคาในอนาคตของหลักทรัพย์นั้น โดยทั่วไปการวิเคราะห์ทางเทคนิคจะใช้วิเคราะห์ เพื่อคาดหมายแนวโน้มในระยะสั้น หรือระยะปานกลาง เพื่อใช้ตัดสินใจเลือกจังหวะเวลาในการเข้าซื้อ หรือขายหลักทรัพย์ แต่ก็อาจใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิคเพื่อดูการเคลื่อนไหวที่เป็นวัฏจักรระยะยาว (Long-Term Cycle) ได้ด้วย การวิเคราะห์ทางเทคนิคจะต่างจากการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน ตรงที่ไม่ได้ใช้ข้อมูลฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทผู้ออกหุ้นมาประกอบการวิเคราะห์ [ตลาดทุน]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
beat (n.) จังหวะ
cadence (n.) จังหวะ Syn. rhythm
rhythm (n.) จังหวะ See also: การเกิดขึ้นอย่างสม่ำเสมอ Syn. cycle, tempo
measure (n.) จังหวะ (ของคำประพันธ์) Syn. rhythm, meter
pirouette (n.) จังหวะการหมุนตัวบนเท้าเดียวหรือปลายเท้า Syn. turn
tempo (n.) จังหวะการเคลื่อนไหวของกิจกรรมหรือวิถีชีวิต
time (n.) จังหวะของดนตรี Syn. rhythm, tempo
. Improvement (n.) จังหวะขึ้น See also: พัฒนาการ, ความรุ่งเรือง Syn. prosperity
upbeat (n.) จังหวะขึ้น See also: พัฒนาการ, ความรุ่งเรือง Syn. prosperity, . Improvement
stroke (n.) จังหวะขึ้นลงของลูกสูบเครื่องยนต์
trochee (n.) จังหวะซึ่งประกอบด้วยสองพยางค์
rhythm (n.) จังหวะดนตรี Syn. cadence, lilt
rap (n.) จังหวะดนตรีชนิดหนึ่ง
backbeat (n.) จังหวะดนตรีที่หนักแน่น โดยเฉพาะจังหวะร็อก
ragtag (n.) จังหวะดนตรีแจ๊ซแบบหนึ่ง
waltz (n.) จังหวะวอลทซ์ (ดนตรี)
rhythm (n.) จังหวะสัมผัสในกวี Syn. accent
prosody (n.) จังหวะหรือทำนองเสียงในการพูด
samba (n.) จังหวะเต้นรำแซมบ้าของบราซิล
quickstep (n.) จังหวะในการเต้นบอลรูม See also: จังหวะแบบเร็วที่ใช้ในการเต้นรำ
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Move your feet to the beat of your heartเคลื่อนเท้าไปตามจังหวะเต้นของหัวใจคุณ
Oh sorry, am I interrupting something here?โอ ขอโทษนะ ฉันมาขัดจังหวะอะไรที่นี่หรือเปล่า?
Sorry about the interruptionขอโทษด้วยที่มาขัดจังหวะ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Ladies and gentlemen, your first dance is the waltz,ท่านผู้มีเกียรติครับ จังหวะ Waltz ครั้งแรกครับ
It's not really important to be able to keep with the tempo or tuning the sound.ไม่จำเป็นจะต้องไปพะวงถึง จังหวะ หรือท่วงทำนอง
I got here first. - Oh, what can I say? 90% luck, 10% timing.จะพูดไงดี โชค 90%, จังหวะ 10%
Moments before death, the human sacrifices were pulled from the fire to have their still-beating hearts ripped out of their chests.จังหวะก่อนที่จะตาย ผู้บูชายันต์ จะดับไฟออกจากร่างของนักโทษ
The heartbeat of the heart–problem patient is fine, right?จังหวะการเต้นของหัวใจคนไข้มีปัญหาใช่ไหม
How's your heart rate?จังหวะการเต้นของหัวใจเป็นยังไงบ้าง?
Regular rhythm, breath sounds bilaterally.จังหวะการเต้นหัวใจปกติ ปอดทำงานทั้งสองข้าง
Footwork. Always was your weakness.จังหวะการใ้ช้เท้ามันเป็นจุดอ่อนของเจ้า
Find your footing.จังหวะก้าวเท้าให้มั่นคง
Your pulse lulls the tympans of my ears.จังหวะของหัวใจเธอขับกล่อมฉันกระซิบที่ข้างหู
Yeah, the rhythm of the game just like the rhythm of life.จังหวะของเกมก็เหมือนจังหวะชีวิต
But no one can with me,จังหวะของเรามันเร่ามันร้อน ฟังแล้วให้เป็นสุข
Theta rhythms are normal.จังหวะคลื่น ธีต้า ปกติ
A little under tempo ok? Neyman.จังหวะค่อนข้างยากนะ นีย์แมน
Timing is everything. (Can thuds) And you should keep that in mind with Sebastian.จังหวะคือทุกอย่าง และเธอควรจำเรื่องนี้ไว้นะ
The tempo is wrong and they're messed up. Da-da-da... da.จังหวะจะผิดแล้วมันก็จะเกิดอาการสะเปะสะปะ ดา-ดา-ดา...
Then, let's do it again if you think that it's too slow. Alright.จังหวะดนตรีของเราช้าไปนิดหน่อย
That is a double-time swing.จังหวะดับเบิ้ลไทม์สวิง
Down beat on 18. Here we go.จังหวะตก ห้อง 18 เอาล่ะ
The rhythm that you talk about,จังหวะที่คุณพูดถึงนั่น
Oh, the moment I saw your wounded and fragile heart,จังหวะที่ฉันเห็น บาดแผลของคุณ หัวใจที่แสนเปราะบาง
Her timing was fatally flawed.จังหวะที่เธอเลือก มันพลาด มหันต์
The moment the wand was waved, sha la la la la, Cinderella suddenly became a princess.จังหวะที่แม่หมดเหวี่ยงไม้กายสิทธิ์ของเธอ ชา ล้าลาหล่าลา เธอก็กลายเป็นเจ้าหญิงทันที
This is just a really bad time.จังหวะนี้ยังไม่ใ่ช่เวลา ที่เหมาะเลย
Moments like these can change the nature of the battle and turn the tide for either side.จังหวะนี้สามารถเปลี่ยนสัณชาตญาณการต่อสู้ และโยกความได้เปรียบจากข้างหนึ่งไปอีกข้างหนึ่ง
Free kick here. In a very dangerous area.จังหวะนี้แฮร์ริสได้ฟรีคิกในระยะหวังผล
Tempo's too slow.จังหวะมันช้าไปแล้วนะ
You're a terrific dancer.จังหวะมันซับซ้อนมากเลย
It was bad timing, I was running around.จังหวะมันไม่ดีน่ะ กำลังวิ่งหนีอยู่
The timing is like a dream.จังหวะลงตัวเหมือนฝันเลย
"The things which I have... here before promised,จังหวะหยุดยาว ๆ ก็ดีนะ ทำให้เพิ่มความสงบนิ่งดี
[Man] Heartbeat in position.จังหวะหัวใจอยู่ในตำแหน่งแล้ว
The change in your breathing. And then your complexion.จังหวะหายใจของคุณเปลี่ยนไป สีหน้าคุณด้วย
The steps aren't enough.จังหวะอย่างเดียวไม่พอ
Presbyterian's on line 2.จังหวะเขาไม่สมํ่าเสมอ
One move can make you believe like you're something moreจังหวะเดียว จะรวมพวกเราเป็นหนึ่ง
This mini heart's tremor, hidden in its shell is so vulnerable in this huge ice land.จังหวะเต้นหัวใจน้อย ๆ ซ่อนไว้ใต้เปลือก ซึ่งอ่อนแอซะเหลือเกิน บนโลกน้ำแข็งใบใหญ่ ๆ
I mean, his footwork doesn't match his shoulder, and her weight falls too heavily on her heels.จังหวะเท้าของเขาไม่สัมพันธ์กับหัวไหล่ และเธอทิ้งน้ำหนักที่ส้นเท้ามากเกินไป
Your timing kind of sucks.จังหวะเวลาของคุณ มันห่วย
The timing of your call two weeks before my election, that's not a coincidence, is it?จังหวะเวลาที่คุณโทรมา 2 อาทิตย์ก่อนการเลือกตั้งของผม นั่นมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญ,ใช่ไหม?

จังหวะ ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
割込む[わりこむ, warikomu] Thai: แทรก ขัดจังหวะ ขัดคอ English: to interrupt

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า จังหวะ
Back to top