ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

lilt

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *lilt*, -lilt-

lilt ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
lilt (vi.) ร้องเพลงเป็นจังหวะ
lilt (vt.) ร้องเพลงเป็นจังหวะ
English-Thai: HOPE Dictionary
lilt(ลิลทฺ) n. จังหวะเพลงที่ได้จังหวะ,การร้องเพลงเป็นจังหวะ. vt.,vi. ร้องเพลงเป็นจังหวะ,ร้องอย่างร่าเริง,กระโดดโลดเต้นอย่างรวดเร็ว
English-Thai: Nontri Dictionary
lilt(n) การร้องเพลง,ความร่าเริง,จังหวะเพลง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You know, the casual eavesdropper, hearing the feminine lilt of your voices, would just assume you're a couple of regular gals yappin' away in the crapper.ก็นะ เผลอแอบฟังแบบไม่ได้ตั้งใจ ได้ยินเสียงน่ารักกุ๊กกิ๊กของสาวๆ คุณยอมรับได้ไหม คู่ของเพื่อนปกติ
Three deliberate misspellings and an obvious military lilt, which suggests that the writer is not a veteran but wants us to believe that he or she is-- so a notch or two less clever than he or she thinksสามคำ ที่สะกดผิดโดยเจตนา และมีจังหวะทำนองแบบทหาร แสดงว่าคนเขียนไม่ใช่อดีตทหาร
For a Muslim woman, marriage is a lilting dance of duality... strength and submission.สำหรับผู้หญิงมุสลิม การแต่งงานคือการร่ายรำแห่งชีวิตคู่ ความแข็งแกร่งและการยินยอม

lilt ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
สลิลธร[n. prop.] (Salinthøn) EN: Saliltorn FR: Saliltorn

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า lilt
Back to top