ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

คือ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *คือ*, -คือ-

คือ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
คือ (v.) be See also: is, am, are, mean Syn. เป็น, หมายถึง
คือ (adv.) namely See also: i.e., that is, for example Syn. ได้แก่, กล่าวคือ
คือว่า (adv.) as See also: for instance, like, similar to, finally, lastly Syn. คือ, รวมความว่า, ลงความว่า, ถือเอาว่า
English-Thai: HOPE Dictionary
abirritant(แอบเบอ' ริทันทฺ) n. สิ่งที่บรรเทาอาการระคายเคือง (soothing, relieving)
abirritate(แอบเบอ' ริเทท) vt. บรรเทาอาการระคายเคือ
access methodวิธีเข้าถึงโปรแกรมสำหรับเข้าถึงหมายถึง ระเบียบวิธีการเขียนโปรแกรมหรือชุดคำสั่งสำหรับการเก็บและเรียกใช้ข้อมูลมี 2 วิธี คือ วิธีการเข้าถึงโดยตรง (direct) หรือโดยสุ่ม (random) และวิธีการเข้าถึงโดยอ้อม (indirect) หรือโดยลำดับ (sequential) ดู direct และ indirect access ประกอบ
acethylcholineเป็น acetic ester ของ choline มีสูตรคือ (CH3) 3 N (OH) CH2 CH2OCOCH3
acromegaly(แอคโรเมก' กาลี) n. การที่ส่วนปลายของโครงกระดูกคือ จมูก ขากรรไกร นิ้วมือนิ้วเท้าโตเกินปกติ, เนื่องจากต่อม pituitary gland หลังฮอร์โมนมากเกินไป
activism(แอค' ทิฟวิซึม) n. ทฤษฎีที่ว่าความจริงคือการดำเนินการที่บริสุทธิ์โดยเฉพาะทางจิต, ทฤษฎีที่ว่าความสัมพันธ์ระหว่างจิตและวัตถุ การดำเนินการหรือขบวนการของจิต, ลัทธิดำเนินการเพื่อวัตถุประสงค์ทางการเมือง (essence of reality)
enhanced graphic adaptorenhanced graphics adapterตัวปรับภาพเพิ่มความคมใช้ตัวย่อว่า EGA (อ่านว่า อีจีเอ) เป็นมาตรฐานของจอภาพได้รับการพัฒนามาขั้นหนึ่งแล้ว ปัจจุบัน จอภาพยังคงได้รับการพัฒนาให้คมชัด และมีสีสวยขึ้นเรื่อย ๆ จอที่ดีกว่า คือจอ VGA หรือ Super VGA หรือที่เรียกว่า SVGA ดู VGA และ SVGA ประกอบ
adrenal glandต่อมหมวกไต มีส่วนประกอบ 2 ส่วน 1. ส่วนเปลือก (adrenal cortex) ทำหน้าที่สร้างฮอร์โมน 1.1 กลูโคคอร์ติคอยด์ แยกย่อยได้แก่ cortisone ,hydrocortisone ซึ่งทำหน้าที่ในการเผาผลาญคาร์โบไฮเดรต ไขมัน และโปรตีน ทำให้จำนวนกลูโคสในเลือดเพิ่มขึ้น และไกลโคเจนจะถูกสะสมในตับมากขึ้น ดังนั้นจะเห็นว่าฮอร์โมนนี้จะทำหน้าที่ตรงข้ามกับ insulin ในขณะที่ร่างกายเครียดจะหลั่ง ACTH และ cortisoneออกมาโดยผ่านทาง higher center ของระบบประสาทส่วนกลาง เราจึงมักพบ cortisone ในสภาวะที่ร่างกายได้รับความเจ็บปวด ถูกของร้อน มีคม ไข้สูง ฯลฯ 1.2 ไมเนอราลคอร์ติคอยด์ แยกย่อยได่แก่ aldosterone deoxycorticosterone ซึ่งมีจำนวนน้อย ทั้งสองฮอร์โมนทำหน้าที่ควบคุมน้ำและเกลือแร่ 1.3 sex hormone แยกย่อยได้เป็น Estrogen Progesterone Androgen 2. ส่วนแกน (adrenal medulla) ทำหน้าที่ผลิตฮอร์โมนสำคัญคือ 2.1 adrenaline หรือ epinephrine ทำให้หัวใจเต้นแรง ความดันเลือดเพิ่มขึ้น เส้นเลือดที่ผิวหนังและอวัยวะภายในบีบตัว อัตราการหายใจเพิ่มขึ้น เร่งการสลาย glycogen ในตับเพื่อเปลี่ยนเป็น glucose ทำให้นเตาลในเลือดสูงขึ้น 2.2 noradrenaline ไม่มีผลต่อการเผาผลายอาหารในร่างกาย แต่มีผลทำให้เลือดหดตัว หัวใจเต้นช้าลง ความดันเลือดสุงขึ้น ขยายหลอดลม แต่ไม่มีผลต่อระดับ้ำตาลในเลือด
aggravate(แอก' ระเวท) vt. ทำให้เลวขึ้นหรือรุนแรงขึ้น, รบกวน, ทำให้ระคายเคือง,ทำให้โมโห. -aggravatingly adv. -aggravative adj. -aggravator n. -aggravation n.
all saints' dayวันทางศาสนาที่ระลึกถึงนักบุญทั้งหมด คือวันที่ พฤศจิกายน. Allhallows
ammoniac(อะโม' นิแอค, แอม' โมไนอะคัม) n. ยาง (gum resin) จากต้น Dorema ammoniacum ใช้เป็นยาขับเสมหะและต้านการระคายเคือง (gum ammoniac)
annual ringการเกิดชั้นวงกลมในเนื้อไม้พืชแต่ละปีมีอยู่ 2 ชั้นคือชั้นฤดูใบไม้ผลิและชั้นฤดูร้อน
archived file(อา-ไคว์ไฟล์) แฟ้มเก็บถาวร หมายถึง แฟ้มข้อมูลที่เก็บไว้อย่างเป็นระเบียบ เป็นลักษณะของแฟ้มข้อมูลชนิดแฟ้มข้อมูลแบ่งออกเป็น 4 ประเภท คือ read only, system archive และ hidden (บางทีใช้ archive เฉย ๆ ก็ได้)
babbage, charles(ชาร์ลส์ แบบเบจ) เป็นชื่อนักวิทยาศาสตร์คนหนึ่ง มีชีวิตอยู่ตั้งแต่ ค.ศ 1791-1871 เป็นคนแรกที่ประดิษฐ์เครื่องคำนวณที่มีชื่อว่า Analytic Engine ซึ่งมีลักษณะความคิดที่เป็นต้นเค้าของเครื่องคอมพิวเตอร์ ดิจิตอล ในปัจจุบัน กล่าวคือเป็นเครื่องจักรที่ทำงานไปตามโปรแกรมซึ่งเขียนเก็บไว้ในหน่วยความจำ
analog(แอน' นะลอก) n. = analogue อะนาล็อก เชิงอุปมานหมายถึง วิธีการเก็บข้อมูลที่ได้จากการวัดในลักษณะต่อเนื่อง เช่น วัดความเร็วของรถยนต์จากการหมุนของวงล้อ ตรงข้ามกับ ดิจิตอล (digital) ซึ่งหมายถึง การเก็บข้อมูลที่เป็นตัวเลข นาฬิกามีใช้ทั้งสองแบบ ซึ่งจะบอกความแตกต่างระหว่างอะนาล็อกและดิจิตอลได้ชัดเจน กล่าวคือ แบบหนึ่งจะแสดงเวลาเป็นตัวเลข ส่วนอีกแบบหนึ่งใช้เข็มสั้นและเข็มยาวเป็นตัวบอกเวลา เรียกว่าแบบอะนาล็อก คอมพิวเตอร์นั้นมีสองชนิด คือชนิดอะนาล็อกและชนิดดิจิตอล แต่คอมพิวเตอร์ที่เรารู้จักกันนั้นจะเก็บเฉพาะข้อมูลที่เป็นดิจิตอล "เสียง" เป็นข้อมูลที่มีลักษณะเป็นอะนาล็อก เมื่อจะนำเข้าไปเก็บในคอมพิวเตอร์ จะต้องถูกนำไปเปลี่ยนเป็นดิจิตอลก่อน โดยให้ผ่านอุปกรณ์ชนิดหนึ่งเรียกว่า "โมเด็ม" ดู digital เปรียบเทียบ
apple menuเมนูลูกแอปเปิลหมายถึง โปรแกรมต่าง ๆ ในคอมพิวเตอร์แมคอินทอช ที่สามารถสั่งให้ทำงานในระหว่างที่เครื่องกำลังทำโปรแกรมอื่นอยู่ได้ โปรแกรมเหล่านี้จะรวมอยู่ในเมนูที่มีสัญลักษณ์เป็นรูปลูกแอปเปิลแหว่ง (แทนที่จะมีชื่อเมนูตามปรกติ) และจะอยู่เป็นรายการแรกซ้ายมือสุดบนแถบเมนู เมนูนี้จะประกอบด้วยรายการย่อยอีกหลายรายการด้วยกัน เช่น นาฬิกา, เครื่องคำนวณ, แผงควบคุม ฯ รวมทั้งที่สำคัญที่สุด คือ แฟ้มภาพ ที่เรียกว่า scrapbook เป็นต้น
ascii fileแฟ้มข้อมูลแอสกี หมายถึงแฟ้มข้อมูลที่ไม่ใช่โปรแกรม มีตัวอักขระที่ใช้เป็นรหัสแอสกีทั้งหมด บางที เรียกว่า " text file " แฟ้มแอสกี (ASCII file) มีลักษณะเฉพาะคือเป็นแฟ้มที่ไม่มีรูปแบบในการจัดหน้า ข้อความจะยาวไปเรื่อย ๆ โดยไม่มีการขึ้นบรรทัดใหม่ นอกจาก จะเริ่มระเบียนใหม่ โปรแกรมเวิร์ด สตาร์ (WordStar) เป็นผู้นำคำนี้มาใช้ก่อน (ตรงข้ามกับ document file ซึ่งหมายถึง แฟ้มข้อมูลที่มีการจัดรูปหน้าไว้แล้ว) ส่วนมากจะใช้ศัพท์นี้เมื่อต้องการเปลี่ยน (convert) แฟ้มข้อมูลของโปรแกรมหนึ่งเป็นอีกโปรแกรมหนึ่ง เช่นจาก Word Perfect เป็น Microsoft Word ในกรณีเช่นนี้ อาจจะมีเมนูให้เลือกได้ว่าจะเปลี่ยนเป็น text file หรือ ASCII file หรือไม่ ซึ่งก็หมายความว่าเปลี่ยนเป็นแฟ้มข้อมูลที่ใช้รหัสแอสกีทั้งหมด ทำให้สามารถใช้ร่วมกันได้ ภายใต้ระบบปฏิบัติการเดียวกัน นิยมใช้กันมากในระบบสื่อสารและถ่ายโอนแฟ้มข้อมูล
basophilsเป็นเม็ดเลือดขาวที่มีแกรนูล มีจำนวนน้อยมากประมาณ 0-1.6 % มีหน้าที่ในการซ่อมแซมเนื้อเยื่อ เกี่ยวกับการอักเสบ มีความสำคัญต่อปฏิกริยา antigen antibody คือจะทำให้ basophils แตกออกแล้วปล่อย histamine ออกมา
bcd(บีซีดี) ย่อมาจาก binary coded decimal ถ้าแปลตรง ๆ ก็คือ เลขฐานสิบเข้ารหัสฐานสอง เป็นเทคนิคที่ใช้ใน การเขียนโปรแกรมเพื่อประกันความแม่นตรงของการคำนวณ โปรแกรมประเภท ตารางจัดการ (spreadsheet) มักใช้เทคนิคนี้
be(บี) (am/are/is/,was/were,been) vi. เป็น,อยู่,คือ,ใช่, Syn. live abbr. both eye,below elbow
bimag coreวงแหวนแม่เหล็กทวิเสถียร ย่อมาจาก bistable magnetic core วงจรแม่เหล็ก ซึ่งเปลี่ยนสถานะได้ไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง คือ ถ้าไม่เป็นบวกก็ต้องเป็นลบ
binary(ไบ'นะรี) adj. เกี่ยวกับหรือมีคู่,เกี่ยวกับ 2,ซ้ำสอง n. 2 คู่,เลขคู่, ระบบฐานสอง หมายถึง ระบบเลขฐานสอง ที่มีสัญลักษณ์เพียงสองตัวคือ 0 กับ 1 บางครั้งอาจหมายถึงการที่มีโอกาสจะเลือกได้เพียง 2 ทาง เช่น เปิดกับปิด, ใช่กับไม่ใช่
assembly languageภาษาแอสเซมบลีหมายถึง ภาษาที่ใช้ในการเขียนโปรแกรมภาษาหนึ่งซึ่งจะตรงเข้าไปจัดการกับตัวไมโครโพรเซสเซอร์ หรือ "ตัวประมวลผล" ของเครื่องคอมพิวเตอร์ และจะทำการประมวลผลโดยตรงได้เลย โดยปกติ ภาษานี้จะเรียนยากและต้องเขียนยาวกว่าภาษา C หรือภาษา BASIC แต่จะทำให้ได้ผลลัพธ์ (result) เร็วกว่า และใช้เนื้อที่เก็บน้อยกว่าโปรแกรมภาษาอื่นมาก นิยมใช้ภาษานี้เมื่อต้องการประหยัดเวลาทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ และเพิ่มประสิทธิภาพของโปรแกรม โดยไม่ต้องพะวงถึงความชัดเจนมากนัก และที่สำคัญก็คือ โปรแกรมภาษานี้จะเขียนขึ้นมาเพื่อใช้เฉพาะกับเครื่องใดเครื่องหนึ่ง หากจะนำไปใช้กับเครื่องคนละรุ่น ก็จะต้องมีการปรับแก้ก่อน (ขึ้นกับหน่วยประมวลผลหรือ CPU)
attribute(อะทริบ'บิวทฺ) vt. ให้เหตุผลว่า,ถือเอา,อ้างเหตุผล. -n. คุณลักษณะ. -attributer, attributor n. -attribution n., Syn. assign, consider , quality) ลักษณะประจำหมายถึง คุณสมบัติของสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่มีลักษณะพิเศษ มีการเน้นความแตกต่างจากของอื่นในประเภทเดียวกัน เช่น ถ้าเป็นแฟ้มข้อมูลในระบบดอส จะมีลักษณะประจำต่างกันเป็น 4 อย่าง คือ แฟ้มข้อมูลที่มีการจัดเก็บเป็นระเบียบ (archive) แฟ้มที่อ่านได้อย่างเดียว แก้ไขไม่ได้ (read only) แฟ้มที่ไม่แสดงตัว (hidden) และแฟ้มระบบ (system) หรือถ้าต้องการหาคำใดคำหนึ่ง (เช่น ในโปรแกรมประมวลผลคำ) นอกจากจะบอกคอมพิวเตอร์ว่าสะกดอย่างไรแล้ว อาจบอกเพิ่มเติมว่า ...เป็นคำที่ใช้แบบอักษร Times New Roman ขนาด 14 จุด ข้อความที่บ่งบอกคุณสมบัติเพิ่มเติมไปนี้ก็เรียกว่า " attribute " ทั้งสิ้น
basic(เบ'ซิค) 1. adj. เกี่ยวกับฐาน,เกี่ยวกับด่าง 2. เป็นภาษาระดับสูง (high level language) ภาษาหนึ่งใช้ในการเขียนโปรแกรม ภาษาเบสิกนี้เขียนง่าย ๆ เหมาะกับผู้เริ่มต้นเรียน คำว่า BASIC นั้นย่อมาจาก Beginner's All-purpose Symbolic Instruction Code แปลได้ว่า รหัสคำสั่งที่เป็นสัญลักษณ์เอนกประสงค์สำหรับผู้เริ่มต้นใช้คอมพิวเตอร์ เมื่อเริ่มนำออกใช้ใหม่ ๆ ภาษานี้มีข้อจำกัดมาก ในปัจจุบันแม้จะมีการพัฒนาภาษานี้ไปไกลแล้ว แต่นักทำโปรแกรมทั่วไปมักจะดูถูกว่า เป็นภาษาสำหรับผู้เริ่มต้น และไม่นิยมนำมาใช้ในการเขียนโปรแกรมใหญ่ ๆ ข้อดีของภาษานี้ก็คือ จะทราบที่ผิดและแก้ไขได้ทันที
binary digitเลขโดดฐานสองเรียกย่อ ๆ ว่า bit หมายถึง ตำแหน่งหนึ่งในเลขฐานสอง ซึ่งเป็นได้ 2 ค่า คือ 0 กับ 1 ใช้แทนค่าต่าง ๆ บิตเป็นหน่วยเล็กที่สุดของการเก็บข้อมูลในคอมพิวเตอร์ ในการเก็บค่า เรานำบิตมาจัดเป็นกลุ่ม ๆ ละ 6-7-8 บิต เพื่อใช้เป็นรหัสแทนตัวอักขระต่าง ๆ ดู bit ประกอบ
binary number systemระบบเลขฐานสอง ระบบเลขฐานสอง หมายถึง ตัวเลขบอกจำนวนที่มีฐานเป็น"สอง" (ไม่ใช่ "สิบ" อย่างที่นิยมใช้ในปัจจุบัน) คือมีเลขเพียงสองตัว คือ 0 และ 1 คอมพิวเตอร์ได้นำระบบเลขฐานสองนี้มาใช้เป็นรหัส เพื่อสะดวกในการแสดงสภาวะ 2 ประการคือ (สวิตซ์) เปิด และ ปิด
binary searchการค้นหาแบบทวิภาคหมายถึง วิธีการค้นหาโดยใช้ระบบแบ่งครึ่งข้อมูลทั้งหมดออกเป็นสองส่วน การค้นหาตัวที่ต้องการจะต้องเลือกหาจากข้อมูลทีละส่วน โดยใช้วิธีเดิมคือแบ่งเป็นสองส่วนย่อย หากพบในส่วนที่หนึ่ง ก็ไม่ต้องเสียเวลาหาในอีกส่วนหนึ่งอีกต่อไป
bistable magnetic coreวงจรแม่เหล็ก ซึ่งเปลี่ยนสถานะได้ไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง คือ ถ้าไม่เป็นบวก ก็ต้องเป็นลบ
beachball pointerลูกบอลล์ชายหาด หมายถึง สัญลักษณ์ที่ปรากฏบนจอภาพของเครื่องแมคอินทอช ที่จะทำให้ผู้ใช้รู้ว่า เครื่องคอมพิวเตอร์กำลังทำงานอยู่ทั้ง ๆ ที่เรามองไม่เห็นการทำงานใด ๆ เลย ที่เรียกว่า ลูกบอลล์ชายหาด ก็คงเพราะว่า รูปร่างหน้าตาของสัญลักษณ์นี้มีรูปลักษณะอย่างนั้นจริง ๆ กล่าวคือเป็นรูปลูกบอลล์
bitmapped fontแบบอักษรบิตแมปหมายถึง แบบอักษรที่มีลักษณะของบิตแมป กล่าวคือประกอบด้วยจุดเล็ก ๆ รวมตัวกันที่เรียกว่าจุดภาพ (pixel) เมื่อขยายขนาดให้ใหญ่ จะเห็นรอยหยัก ๆ ไม่เรียบสวย กับทั้งยังเปลืองที่เก็บมาก ดู bitmapped image ประกอบ
bitmapped graphic(กราฟิกบิตแมป) หมายถึง ภาพที่มีลักษณะของบิตแมป กล่าวคือประกอบด้วยจุดเล็ก ๆ ของแสงที่เรียกว่าจุดภาพ (pixel) จุดนี้จะมีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมเล็ก ๆ การขยายขนาดของภาพจะทำให้จุดนี้โตขึ้น และเห็นเป็นรอยหยัก ๆ ถ้าเป็นเส้นโค้ง ก็จะยิ่งเห็นได้ชัด โปรแกรมวาดภาพบางโปรแกรม เช่น MacPaint หรือ Paint จะสร้างและและเก็บภาพ ในลักษณะนี้ ในระบบวินโดว์ แฟ้มข้อมูลที่เก็บภาพประเภทนี้ จะใช้นามสกุล (file type) ว่า .BMPมีความหมายเหมือน bitmapped image
bitmapped imageภาพบิตแมป หมายถึง ภาพที่มีลักษณะของบิตแมป กล่าวคือประกอบด้วยจุดเล็ก ๆ ของแสงที่เรียกว่าจุดภาพ (pixel) จุดนี้จะมีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมเล็ก การขยายขนาดของภาพจะทำให้จุดนี้โตขึ้น และเห็นเป็นรอยหยัก ๆ ถ้าเป็นเส้นโค้ง ก็จะยิ่งเห็นได้ชัด โปรแกรมวาดภาพบางโปรแกรม เช่น MacPaint หรือ Paint จะสร้างและและเก็บภาพ ในลักษณะนี้ ในระบบวินโดว์ แฟ้มข้อมูลที่เก็บภาพประเภทนี้ จะใช้นามสกุล (file type) ว่า .BMPมีความหมายเหมือน bitmapped graphic
bland(แบลนดฺ) adj. นิ่มนวล,อ่อนโยน,บรรเทา,ไม่ระคายเคือง,ไม่กระตุ้น,ไร้อารมณ์,อุเบกขา,ขาดรสชาติ,ธรรมดา ๆ, See also: blandness n., Syn. mild
blue nose(บลู'โนส) n. ผุ้เคร่งครัดในหลักคือธรรม
bookmarkn. ที่คั่นหนังสือ,ริบบิ้นหรือกระดาษคั่นหนังสือ ที่คั่นหนังสือคั่นหน้า1. การใช้ที่คั่นหนังสือนั้นเพื่อประโยชน์ในการกลับมาหาที่เก่าได้ง่าย ไม่ต้องเสียเวลาค้นหา ในทางคอมพิวเตอร์ หมายถึง เครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ที่ทำไว้ให้ง่ายในการกลับมาค้นหา 2. เป็นคำสั่งในโปรแกรมบางโปรแกรมที่ช่วยให้กลับมาค้นหาง่าย กล่าวคือนำข้อความหรือคำสั่งมารวมไว้ หากต้องการสั่งก็จะหาพบได้ง่าย เช่น ในโปรแกรมเน็ตสเคป (ใช้อินเตอร์เน็ต) การเลือกคำสั่ง bookmark หมายถึงการนำชื่อโฮมเพจที่จะใช้บ่อย ๆ ไปเก็บรวมไว้ เมื่อต้องการกลับไปใช้อีก จะได้สั่งได้สะดวก
boolean logicตรรกะแบบบูลหมายถึง ค่า"จริง" (True) หรือ "ไม่จริง " (False) ใช้มากในการเขียนโปรแกรม เป็นหลัก พิชคณิต ที่ตั้งตามชื่อของผู้คิด คือ ยอร์ช บูล (George Boole) หลักทั่วไปคล้ายพิชคณิต ธรรมดา แต่ใช้ระบบเลขฐานสอง
brain damagedใช้การไม่ได้ไร้สมองหมายถึง อะไรก็ตามที่ภายนอกดูดี แต่ข้างในจริง ๆ นั้นแย่มาก ๆ เข้าทำนอง "ข้างนอกสุกใส ข้างในต๊ะติ่งโหน่ง" สำนวนภาษาไทย อีกสำนวนหนึ่งที่มีความหมายคล้ายกันก็คือ "สวยแต่รูป จูบไม่หอม" ถ้าใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ ก็หมายถึงเครื่องที่ทำงานไม่มีประสิทธิภาพเหมือนกับที่โฆษณาเอาไว้
c(ซี) n. พยัญชนะอังกฤษตัวที่3,ตัวเลข100ของโรมัน,สัญลักษณ์ทางเคมีของธาตุคาร์บอน ภาษาซีเป็นภาษาระดับสูง (high level language) ภาษาหนึ่ง ที่ใช้ในการเขียนโปรแกรม ภาษานี้เริ่มต้นมาจากห้องปฏิบัติการของบริษัท Bell ในช่วงทศวรรษ 1970 ภาษาซีนี้ เป็นภาษาที่ใช้ทั่วไปเทียบเคียงได้กับภาษาเบสิก (BASIC) หรือภาษาปาสกาล (Pascal) ความที่ภาษาซีเป็นภาษาที่ใช้ง่ายและสะดวก โปรแกรมสำเร็จรูปที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันอย่างดี เช่น Lotus 1-2-3 และ Microsoft FoxPro ก็เขียนด้วยภาษาซี ภาษาซีได้เปรียบภาษาอื่น ๆ อย่างน้อย 3 ประการด้วยกัน คือ 1. ภาษาซีง่ายในการเขียน และเรียนรู้ได้ง่ายเกือบจะเท่ากับภาษาเบสิก2. โปรแกรมภาษาซีใช้เวลาของเครื่อง (คอมพิวเตอร์) น้อยมาก พอ ๆ กับภาษาแอสเซมบลี (Assembly) แต่เขียนได้ง่ายกว่ากันมาก3. ภาษาซีใช้ได้กับคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องทุกยี่ห้อ ไม่ว่าจะเป็นแมคอินทอชหรือไอบีเอ็ม (แทบจะไม่ต้องแก้ไขดัดแปลงอะไรเลย ผิดกับภาษาเบสิกและภาษาปาสกาล ซึ่งหากนำไปใช้กับเครื่องต่างตระกูลกันแล้ว จะต้องแก้ไขมากจนเรียกได้ว่าไม่คุ้ม
cai(ซีเอไอ) ย่อมาจาก computer-aided instruction หรือ computer assissted instruction (การสอนใช้คอมพิวเตอร์ช่วย) หมายถึง การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน คือ การสร้างโปรแกรมบทเรียน หรือหน่วยการเรียน ซึ่งอาจจะต้องมีภาคแบบฝึกหัด บททบทวน และคำถามคำตอบไว้พร้อม ผู้เรียนสามารถเรียนได้ด้วยตนเอง หรือเรียนได้เป็นรายบุคคล การสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยนี้ ถือว่า เครื่องคอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์การสอน แต่ไม่ใช่เป็นครูผู้สอน
English-Thai: Nontri Dictionary
tantrum(n) อารมณ์ฉุนเฉียว,ความโมโหโทโส,ความโกรธเคือ
be(vi,vt) เป็น,อยู่,คือ
bland(adj) สุภาพ,นิ่มนวล,อ่อนโยน,ไม่ระคายเคือ
consequently(adv) เพราะฉะนั้น,ดังนั้น,ผลที่สุดก็คือ
continuation(n) ความสืบเนื่อง,ความต่อเนื่อง,ความฝืดเคือ
embitter(vt) ทำให้ขมขื่น,ทำให้ทุกข์ระทม,ทำให้เคืองแค้น
exasperate(vt) ทำให้โกรธ,ทำให้เคือง,ทำให้โมโห,ทำให้ฉุนเฉียว
exasperation(n) ความโกรธเคือง,ความโมโหฉุนเฉียว
indignant(adj) ไม่พอใจ,ขุ่นเคือง,เดือดดาล
indignation(n) ความไม่พอใจ,ความขุ่นเคือง,ความเดือดดาล
infuriate(vt) ทำให้โกรธ,ทำให้เดือดดาล,ทำให้ขุ่นเคือ
invidious(adj) ขัดเคือง,น่าริษยา,ไม่ยุติธรรม,ไม่เสมอหน้า,แสลงหู
irritable(adj) โกรธง่าย,ฉุนเฉียวง่าย,หงุดหงิด,ระคายเคือ
irritant(adj) ซึ่งทำให้โกรธ,ซึ่งระคายเคือ
irritate(vt) ทำให้โกรธ,ทำให้แสบคัน,ทำให้เคือง,ทำให้ฉุนเฉียว,กวน
irritation(n) ความโกรธ,ความฉุนเฉียว,ความระคายเคือ
is(vi,vt) เป็น, อยู่, คือ
lean(adj) ผอม,น้อย,ซูบซีด,พร่อง,ขาดแคลน,ฝืดเคือง,ไม่บริบูรณ์
namely(adv) กล่าวคือ
offend(vt) ทำให้ขุ่นเคือง,ทำให้ไม่พอใจ,รุกราน,ละเมิด,ทำผิด
pettish(adj) บูดบึ้ง,ขุ่นเคือง,โกรธ,ขี้งอน,เจ้าโทสะ
resent(vt) ไม่พอใจ,โกรธ,ขุ่นเคือง,แค้นใจ
resentful(adj) ไม่พอใจ,โกรธ,ขุ่นเคือง,แค้นใจ
resentment(n) ความขุ่นเคือง,ความโกรธ,ความแค้นใจ
sour(adj) ไม่มีรสชาติ,เปรี้ยว,ไม่พอใจ,บูดบึ้ง,ขุ่นเคือ
spite(n) ความุ่งร้าย,ความโกรธเคือง,ความอาฆาตแค้น
spleen(n) ม้าม,ความโกรธ,โทสะ,ความขุ่นเคือ
splenetic(adj) เกี่ยวกับม้าม,ซึ่งมุ่งร้าย,ขุ่นเคือ
sulk(vi) โกรธเคือง,อารมณ์ไม่ดี,ขุ่นหมอง
sulky(adj) โกรธเคือง,บูดบึ้ง,อารมณ์บูด,บึ้งตึง
umbrage(n) ความโกรธเคือง,ความก้าวร้าว,ร่มเงา
vex(vt) รบกวน,ทำให้ระคายเคือง,ก่อกวน
unvexed(adj) ไม่ถูกรบกวน,ไม่ระคายเคือง,ไม่เป็นทุกข์
wrath(n) ความโกรธเคือง,ความโมโห,ความกริ้ว,ความแค้น
wrathful(adj) โกรธเคือง,กริ้ว,โมโห,แค้น
wroth(adj) แค้นเคือง,โกรธเคือ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
irritateระคายเคือง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
videlicet (viz.) (L.)กล่าวคือ, เช่นว่า, เป็นต้นว่า [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
curieคือ หน่วยเดิมที่วัดอัตราการสลายตัวของนิวไคลด์กัมมันตรังสี 1 คูรีหมายถึงการสลายตัวของนิวไคลด์กัมมันตรังสี3.7x1010 ครั้งต่อวินาที หน่วยคูรีนี้มาจากการสลายตัวโดยประมาณของธาตุเรเดียมหนัก 1 กรัม ปัจจุบันใช้หน่วยเป็นเบ็กเคอเรล โดย 1 คูรี = 3.7x1010เบเคอเรล หน่วยคูรีนี้ตั้งขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่มารีคูรี ซึ่งเป็นผู้ค้นพบธาตุเรเดียมในปี พ.ศ. 2441 [พลังงาน]
Jus Soliคือหลักความเชื่อถือซึ่งหลายประเทศยึดถืออยู่
Legationคือสถานที่ทำงานทางการทูตชั้นสอง
Secretariat of the United Nationsคือสำนักเลขาธิการสหประชาชาติ
acetic acidกรดแอซีติก, กรดอินทรีย์ชนิดหนึ่ง สูตรเคมีคือ CH3COOH มีชื่อสามัญว่า กรดน้ำส้ม ใช้เป็นสารปรุงอาหาร  เป็นตัวทำละลายและใช้ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่น พลาสติก สี การถ่ายรูป เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Acid rainฝนกรด น้ำฝนที่มีค่า pH ต่ำกว่า 5.6 สาเหตุของฝนกรดคือ ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) และ ออกไซด์ของไนโตรเจน (NOx) ซึ่งเกิดจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงในเครื่องยนต์และโรงงานต่างๆ แล้วถูกปล่อยสู่บรรยากาศ และเกิดการทำปฏิกิริยากับน้ำ ออกซิเจน และสารเคมีอื่นๆ ก่อให้เกิดสารประกอบที่เป็นกรดซัลฟิวริกและกรดไนตริก ซึ่งมีแสงอาทิตย์เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาเหล่านี้ให้มากขึ้น [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Actinium sequenceอนุกรมแอกทิเนียม, กลุ่มนิวไคลด์ที่เกิดขึ้นตามลำดับจากการสลายของยูเรเนียม-235 นิวไคลด์สุดท้ายของอนุกรมนี้คือ ตะกั่ว-207 นิวไคลด์หลายชนิดที่มนุษย์ผลิตขึ้นก็มีการสลายตามอนุกรมนี้ [นิวเคลียร์]
Activityกัมมันตภาพ, การสลายของนิวไคลด์กัมมันตรังสีต่อหน่วยเวลา ปัจจุบันหน่วยที่ใช้ คือ เบ็กเคอเรล คำนี้ตามรายงานฉบับที่ 33 ของคณะกรรมาธิการระหว่างประเทศด้านหน่วยและการวัดรังสี (International Commission on Radiation Units and Measurement: ICRU No. 33) ให้ความหมายว่า เป็นจำนวนของนิวไคลด์กัมมันตรังสีในขณะใดขณะหนึ่งที่สลายเปลี่ยนแปลงไปต่อวินาที (ดู Becquerel, Bq และ Curie, Ci ประกอบ) [นิวเคลียร์]
Addressเลขที่อยู่เลขที่อยู่ประจำส่วนต่างๆ ตามแต่จะกำหนด เช่น เลขที่อยู่หน่วยความจำหมายถึงเลขที่อยู่ของที่เก็บข้อมูลในหน่วยความจำซึ่งโดยปกติก็คือ เลขที่อยู่ประจำแต่ละไบต์ ทั้งนี้เพราะไบต์เป็นหน่วยความจำที่เล็กที่สุดที่สามารถอ้างถึงหรือระบุได้ [คอมพิวเตอร์]
alkaneแอลเคน, สารอินทรีย์ประเภทอิ่มตัวพันธะระหว่างอะตอมของคาร์บอนเป็นพันธะเดี่ยวทั้งสิ้น สูตรเคมีทั่วไปคือ  CnH2n+2 [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
alkeneแอลคีน, สารอินทรีย์ประเภทไม่อิ่มตัวที่มีพันธะคู่อยู่ในโมเลกุลอย่างน้อย 1 ตำแหน่ง สูตรเคมีทั่วไป คือ CnH2n [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
alkyneแอลไคน์, สารอินทรีย์ประเภทไม่อิ่มตัวที่มีพันธะสามอยู่ในโมเลกุลอย่างน้อย  1 ตำแหน่งสูตรเคมีทั่วไปคือ  CnH2n-2 [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
antinodeปฏิบัพ, ตำแหน่งของคลื่นในคลื่นนิ่ง ซึ่งมีการกระจัดมากที่สุด หรือซึ่งตัวกลางมีการสั่นมากที่สุด จากรูป ตำแหน่ง A คือ ปฏิบัติ   [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Arithmetic logic unitหน่วยคำนวณและตรรกะเป็นวงจรหลักของคอมพิวเตอร์ที่ทำหน้าที่ในการคำนวณทางเลขคณิต เปรียบเทียบค่าต่างๆ ว่าเท่ากันหรือไม่ นอกจากนั้นยังดำเนินการทางตรรกะด้วย วงจรนี้ที่จริงคือวงจรหลักของไมโครโพรเซสเซอร์ หรือชิปต่างๆ นั่นเอง [คอมพิวเตอร์]
Aluminium อะลูมิเนียม อะลูมิเนียมเป็นสารเคมีชนิดหนึ่ง ซึ่งเกี่ยวพันกับการก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้ศึกษาถึงความเป็นไปได้ของอะลูมิเนียมที่จะก่อให้ เกิดโรค Alzheimer?s disease ซึ่งเป็นโรคที่ทำให้แก่ก่อนวัย กล่าวคือจะสูญเสียความจำและเกิดความสับสนอันเนื่องจากเซลสมองที่เกี่ยวข้อง กับความจำและการเรียนรู้ถูกทำลาย [สิ่งแวดล้อม]
Audiobookหนังสือเสียง หนังสือเสียง คือ สื่อที่บันทึกจากหนังสือแบบเรียนหรือสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆที่นำมาอ่านและบันทึกเสียงในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้ผู้พิการทางสายตาหรือผู้ที่บกพร่องด้านการอ่านและผู้ต้องการรับรู้เนื้อหาของหนังสือผ่านทางการฟัง ได้มีโอกาสรับรู้ข่าวสารข้อมูลจากสื่อสิ่งพิมพ์เพิ่มขึ้น หนังสือเสียงที่คนทั่วไปรู้จัก มักผลิตออกมาในรูปแบบเทปคาสเซ็ทหรือแผ่นซีดี หรือในรูปแบบ MP3 แต่ในปัจจุบัน ได้มีการทดลองผลิตหนังสือเสียงรูปแบบใหม่สำหรับคนตาบอด เรียกว่า หนังสือเสียงระบบเดซี (DAISY-Digital Accessible Information System) ซึ่งมีคุณลักษณะเหมือนหนังสือ แต่อยู่ในรูปแบบของแผ่นซีดี ผู้ฟังสามารถเปิดฟังหน้าใดส่วนใดก็ได้ตามที่ต้องการเหมือนอ่านหนังสือ หรือสิ่งพิมพ์ปกติ หนังสือเสียงในระบบนี้จะสามารถใส่ดรรชนีไว้ในเนื้อหาส่วนต่างๆ ได้ตามความเหมาะสมและความจำเป็นในการใช้งาน ซึ่งจะทำให้ผู้ฟังสามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือเครื่องเล่นชนิดพิเศษค้นหาเนื้อหาส่วนต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว และแม่นยำ ไม่ว่าจะเป็นเนื้อหาในแต่ละบท หัวข้อใหญ่ หัวข้อย่อย ย่อหน้า บรรทัด หรือแม้แต่ถ้อยคำ
Balladลำนำนิทาน, ลำนำนิทาน, บัลลาดบัลลาดหรือศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถานสาขาวิชาวรรณกรรมคือ ลำนำนิทาน เป็นรูปแบบหนึ่งของคำประพันธ์บทร้อยกรองแบบดั้งเดิมที่บอกเล่าเรื่องเป็นเพลง แต่เดิมเป็นเพลงเล่าเรื่องถ่ายทอดด้วยปากเปล่าสำหรับการแสดงในที่สาธารณะ มักร้องโดยใช้ท่วงทำนองแบบดั้งเดิมและใช้ดนตรีประกอบการเต้นรำ บัลลาดส่วนใหญ่จะบอกเล่าเรื่องราวที่เป็นโศกนาฏกรรมของความรักหรือภัยพิบัติของบุคคล เป็นบทกวีสั้น ๆ โดยทั่วไปจะอยู่ในรูปแบบของบทสนทนาประกอบการแสดง บัลลาดเป็นรูปแบบของบทกวีที่กวีและนักประพันธ์เพลงของอังกฤษมักนิยมใช้เพื่อเขียนลำนำเป็นโคลงบทสั้น ๆ ตั้งแต่ช่วงยุคกลางต่อมาจนถึงศตวรรษที่ 18 และใช้อย่างกว้างขวางทั่วไปในยุโรป อเมริกา ออสเตรเลียและแอฟริกาเหนือ ต่อมาในศตวรรษที่ 19 จนถึงปัจจุบัน บัลลาดถูกนำมาใช้ในความหมายของเพลงป็อปเป็นเพลงช้า ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งจะใช้กับเพลงรัก
binary fissionการแบ่งแยกเป็น 2 ส่วนเท่า ๆ กัน, การสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศของโพรทิสต์ โดยการแบ่งเซลล์ 1 เซลล์เป็น  2 เซลล์ คือ นิวเคลียส จะแบ่งตัวก่อนแล้วไซโทพลาซึมจะแบ่งตามกลายเป็น 2 เซลล์ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
binomial coefficientสัมประสิทธิ์ทวินาม, สัมประสิทธิ์ที่ปรากฏในแต่ละพจน์ของการกระจาย (a+b)n   เช่น (a+b)2  = a2 + 2ab + b2   สัมประสิทธิ์ทวินาม คือ 1 , 2, 1 ซึ่งเป็นค่าคงตัวที่คูณอยู่กับ a2 , ab และ b2 ตามลำดับ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Celibacy การครองโสดถาวร บุคคลที่ยังไม่เคยสมรสคำที่มีความหมายเหมือน กัน คือสถานภาพโสด (single) (11) หมวดประชากร เศรษฐกิจ และสังคม [สิ่งแวดล้อม]
Bandwidthความกว้างแถบความถี่, แบนด์วิชท์แบนด์วิชท์ (Bandwidth) หมายถึง ความกว้างของแถบคลื่นความถี่ แบนด์วิชท์เป็นคำที่ใช้วัดความเร็วในการส่งข้อมูลของอินเทอร์เน็ต ซึ่งโดยมากเรามักวัดความเร็วของการส่งข้อมูลเป็น bps (bit per second), Mbp (bps*1000000) เช่น แบนด์วิชท์ของการใช้สายโทรศัพท์ในประเทศไทยเท่ากับ 14.4 Kbps แบนด์วิชท์ของการส่งข้อมูลของ KSC ที่ใช้ในการเชื่อมต่อกับอเมริกาเท่ากับ 2 Mbps เป็นต้น เนื่องจากแบนด์วิชท์ คือ ความกว้างของแถบคลื่นความถี่ ดังนั้นยิ่งแบนด์วิชท์สูง การรับส่งข้อมูล เข้า-ออก ก็ยิ่งมีประสิทธิภาพสูงด้วย เช่น การเลือกใช้บริการพื้นที่เว็บไซต์สำเร็จรูปหรือเว็บโฮสติ้ง (Web hosting) หากเป็นไปได้ควรพิจารณาเลือกแบนด์วิชท์แบบไม่จำกัดปริมาณการรับส่งข้อมูล (Unlimited bandwidth) จะเป็นผลดีมากกว่าโดยเฉพาะเว็บไซต์ที่มีจำนวนคนเข้าชมเว็บไซต์เป็นจำนวนมากต่อวัน
Bar สันดอน หมวดทรัพยากรที่ดินและการใช้ที่ดิน หมายถึง เนินที่เกิดจากกระแสน้ำพัดพาตะกอนมาตกจมทับถม จนเกิดเป็นสันหรือพืดสัน ในบริเวณ ลำแม่น้ำ ปากแม่น้ำ หรือนอกจากชายฝั่งทะเล ซึ่งอาจเป็น สิ่งกีดขวางต่อการเดินเรือได้ หมวดทรัพยากรสิ่งมีชีวิตในน้ำ หมายถึง พืดสันทรายหรือตะกอนอื่นๆ ที่กระแสน้ำพัดพามาตกทับถมสะสมไว้มาก จนเกิดเป็นสันหรือพืดยื่นขวางหรือปิดปากน้ำทางเข้าท่าเรือและปากอ่าว ซึ่งอาจจะเป็นสิ่งกีดขวางต่อการเดินเรือได้ แบ่งออกได้เป็นประเภทต่างๆ คือ สันดอนก้นอ่าว (Bay-Head Bar), สันดอนปากอ่าว (Bay-Mouth Bar), สันดอนจะงอยปากอ่าว (Bay-Mouth Split) และสันดอนเชื่อมเกาะ(Tombolo) [สิ่งแวดล้อม]
Beta (ฺB - Ray) รังสีเบตา มีกำลังแรงกว่ารังสี alpha สามารถไชเข้าไปในผิวหนังได้ลึกถึง 2 ซม. เป็นอันตรายเมื่อฝังอยู่ ณ ที่ใด ก็จะทำลายเนื้อเยื่อบริเวณนั้น เช่น 1101 I อาจสะสมที่ต่อมไทรอยด์ได้เช่นเดียวกับ iodine ที่ไม่เป็นกัมมันตรังสี สามารถชักนำให้เกิดมะเร็งได้ สิ่งที่จะกั้นรังสีbata ได้คือ แผ่นพลาสติก กระจก อะลูมิเนียม แต่พลาสติกและกระจกจะค่อยๆ เปราะ เมื่อถูกรังสีที่เข้มข้นมาก [สิ่งแวดล้อม]
Bond พันธบัตร ตราสารทางการเงินที่ออกโดยองค์กรระหว่างประเทศ รัฐบาล รัฐวิสาหกิจธนาคาร หรือบริษัทต่างๆ โดยสัญญาว่าจะจ่ายเงินกลับคืนเมื่อถึงเวลาที่กำหนด ประชาชนที่ซื้อพันธบัตรจะได้ดอกเบี้ยในอัตราที่กำหนดเป็นระยะๆ จนหมดอายุพันธบัตร โดยปกติจะมีการจ่ายดอกเบี้ยทุกๆ ครึ่งปี แต่ในยุโรปมักจ่ายปีละครั้งพันธบัตรที่มีอายุน้อยกว่า 5 ปี จะเรียกว่าพันธบัตรระยะสั้น หากมีอายุระหว่าง 10-20 ปี เรียกว่าพันธบัตรระยะกลาง มีอายุมากกว่า 20 ปี เรียกว่า พันธบัตรระยะยาว พันธบัตรอาจจะไม่มีอายุ หรือพันธบัตรบางชนิดก็สามารถแปลงสภาพได้จะให้ผลตอบแทนแก่ผู้มีในรูปดอกผล จำนวนหนึ่ง ในอัตราคงที่รวมกับโอกาศที่จะได้กำไร เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงพันธบัตรเป็นหุ้นสามัญแล้วทำให้ราคาตลาดเพิ่มขึ้น ผู้ที่ออกพันธบัตรมากที่สุดในช่วงเวลาที่ผ่านมาคือรัฐบาลกลางของประเทศต่างๆ [สิ่งแวดล้อม]
chemical formulaสูตรเคมี, หมู่สัญลักษณ์ของธาตุที่เขียนรวมกันเพื่อแทนสารใด ๆ และแสดงให้เห็นว่า สารนั้นประกอบด้วยอะตอมของธาตุใดบ้าง อย่างละกี่อะตอม  เช่น สูตรเคมีของมีเทน คือ CH4 ประกอบด้วยคาร์บอน 1 อะตอมและไฮโดรเจน 4 อะตอม [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Botanical Garden สวนพฤกษศาสตร์ เป็นพื้นที่คุ้มครองประเภทหนึ่ง ซึ่งเป็นสถานที่ที่สร้างขึ้นเพื่อรวบรวมพันธุ์ไม้ทุกชนิด ทั้งในและนอกประเทศที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจ ความสวยงามหรือที่หายากมาปลูกไว้เป็นลำดับตามหมวดหมู่ และตระกูล เพื่อการศึกษาวิจัยและการเผยแพร่ขยายพันธุ์ ให้เป็นประโยชน์แก่ประชาชน และแก่ประเทศชาติต่อไป ในประเทศไทยมีอยู่ 5 แห่ง คือ สวนพฤกษศาสตร์พุแค จังหวัดสระบุรี สวนพฤกษศาสตร์เขาช่อง จังหวัดตรัง [สิ่งแวดล้อม]
Brackish or Estuaries Ecosystem ระบบนิเวศน้ำกร่อย ระบบนิเวศในบริเวณที่น้ำมีความเค็มตั้งแต่ 2-30 ส่วนในพันส่วน เป็น ระบบนิเวศบริเวณปากแม่น้ำบริเวณที่มีการผสมผสานกันระหว่างน้ำจืด และน้ำทะเล มีการเปลี่ยนแปลงความเค็มตามฤดูกาล แต่ละบริเวณจะมี ลักษณะทางสัณฐานวิทยาและขนาดแตกต่างกันไป บริเวณน้ำกร่อยนี้ โดยทั่วไปเป็นบริเวณที่มีความอุดมสมบูรณ์ของแร่ธาตุ อาหาร และผลผลิตทางชีวภาพสูง เนื่องจากได้รับสารอาหารมาจากแม่น้ำ เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำวัยอ่อนที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจ องค์ประกอบที่สำคัญของบริเวณน้ำกร่อยในเขตร้อน คือ ป่าชายเลน (Mangrove Forest) [สิ่งแวดล้อม]
Caldecott medalรางวัลเหรียญคัลดีคอตรางวัลเหรียญคัลดีคอต (Caldecott medal) เป็นรางวัลวรรณกรรมที่มอบให้แก่ผู้วาดภาพประกอบหนังสือภาพสำหรับเด็ก สำหรับหนังสือภาพสำหรับเด็กที่ดีเด่นที่สุดที่ตีพิมพ์ในสหรัฐอเมริกาในปีที่ผ่านมา โดยมอบรางวัลนี้ให้เป็นประจำทุกปี เริ่มตั้งแต่ปี ค.ศ.1938 เป็นต้นมา จากสมาคมเพื่อบริการห้องสมุดแก่เด็ก (Association for Library Service to Children) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสมาคมห้องสมุดอเมริกัน (American Library Association) รางวัลนี้ตั้งชื่อเพื่อเป็นเกียรติแก่ศิลปินและนักวาดภาพประกอบหนังสือสำหรับเด็กชาวอังกฤษในศตวรรษที่ 19 คือ แรนดอล์ฟ คัลดีคอต (Randolph Caldecott) [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Calenderเครื่องอัดรีดคือเครื่องที่ประกอบด้วยชุดของลูกกลิ้งจำนวน 2 ถึง 4 ลูก เรียงตัวกันในแบบต่างๆ โดยทั่วไป ลูกกลิ้งแต่ละลูกจะทำจากเหล็กหล่ออย่างดี ผิวหน้าขัดเรียบ ด้านในลูกกลิ้งจะมีการเจาะรูให้เป็นโพรงเพื่อติดตั้งระบบทำความร้อนและทำ ความเย็น เช่นเดียวกับลูกกลิ้งที่ใช้ในการผสมยางและระยะห่างระหว่าลูกกลิ้งสามารถปรับ ให้กว้างหรือแคบได้ตามความต้องการ โดยทั่วไปเครื่องอัดรีดนิยมใช้ในการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ที่เป็นแผ่นเรียบ มีความหนาและความกว้างสม่ำเสมอ หรือเพื่อการฉาบยางบางๆ ลงบนผ้าหรือแผ่นใยลวด (coating) ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ ได้แก่ สายพานลำเลียง ยางแผ่นเรียบใช้ในงานปูพื้นต่างๆ เช่น ยางแผ่นปูอ่างน้ำ ยางบุถัง เป็นต้น [เทคโนโลยียาง]
Continuing Applicationsการยื่นคำขอแบบต่อเนื่อง, การยื่นคำขอแบบต่อเนื่อง มี 3 ประเภท คือ Division, Continuation และ Continuation-in-part [ทรัพย์สินทางปัญญา]
cork cambiumคอร์กแคมเบียม, กลุ่มเซลล์ในลำต้นพืชที่ มีการแบ่งเซลล์อยู่ตลอดเวลาเรียงตัวอยู่ 2 บริเวณ คือ อยู่ในชั้นของเปลือกไม้  ทำให้เปลือกไม้หนาขึ้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Cross-referenceรายการโยง Cross-reference หมายถึง รายการโยง เป็นส่วนที่แนะนำให้ไปอ่านเรื่องที่ต้องการจาก เรื่อง ชื่อเรื่องหรือรายการอื่นในหนังสือเล่มนั้น การโยงในหนังสืออ้างอิงมี 2 แบบ คือ
Catch lettersอักษรนำทางอักษรนำทาง (Catch letters) คือ ตัวอักษรซึ่งปรากฏอยู่ส่วนบนสุดของหน้ากระดาษในหนังสือพจนานุกรม อักขรานุกรมภูมิศาสตร์ เพื่อแจ้งให้ทราบว่าหนังสือหน้านั้นมีใจความเริ่มต้นด้วยคำที่ขึ้นต้นด้วยอักษรใดและสิ้นสุดด้วยคำที่ขึ้นต้นด้วยอักษรใด อักษรนำทางนี้นิยมพิมพ์เป็นกลุ่มละ 3 ตัวอักษร ในหนังสือบางเล่ม จัดทำอักษรนำทางเป็น 2 กลุ่ม คั่นด้วยเครื่องหมายยัติภังค์ หรือ hyphen ( - ) ซึ่งจะแสดงคำแรกและคำสุดท้ายในหน้านั้น การใช้อักษรนำทางเป็นการช่วยอำนวยความสะดวกในการใช้หนังสือเล่มนั้น เพราะผู้ใช้สามารถทราบได้ทันทีว่าคำที่ต้องการค้น อยู่ที่หน้าใดของหนังสือ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Catchwordคำนำทางคำนำทาง (Catchword) คือ คำหรือบางส่วนของคำที่พิมพ์เป็นตัวหนาหรือตัวพิมพ์ใหญ่ไว้ที่ด้านบนของคอลัมน์หรือของหน้าในพจนานุกรมหรือสารานุกรม โดยเป็นคำซ้ำกับคำที่ปรากฎเป็นคำแรกและ/หรือเป็นคำสุดท้ายในคอลัมน์หรือบนหน้ากระดาษ ซึ่งจะมีลักษณะคล้ายคลึงกับอักษรนำทาง (Catch letters) แต่แทนที่จะเป็นตัวอักษร ก็ระบุคำนั้นทั้งคำในต้นฉบับตัวเขียนในยุคกลางและในยุคต้น ๆ ของการพิมพ์หนังสือ จะระบุคำหรือบางส่วนของคำที่ปรากฎที่ส่วนล่างของหน้าสุดท้ายของกระดาษที่พับเรียงกัน 1 ยก (ประกอบด้วยกระดาษ 24 แผ่น) และพิมพ์คำแรกที่ปรากฎในหน้าแรกของกระดาษในยกต่อไป ช่วยให้ผู้เย็บเล่มจัดเรียงลำดับหน้าหนังสือได้ถูกต้อง และเพื่อให้ทราบว่าหนังสือหน้านั้นเริ่มต้นด้วยคำใดสิ้นสุดด้วยคำใด บางทีในหนังสือสารานุกรมจะระบุคำนำทางไว้ในหน้าหนึ่ง เพื่อให้ทราบว่าหน้านั้นเป็นเรื่องใด [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Centuryศตวรรษ“ศตวรรษ” ประกอบด้วยคำว่า “ศต” (อ่านว่า สะ-ตะ) หมายถึง “ร้อย” กับคำว่า “วรรษ” (อ่านว่า วัด) หมายถึง “ฝน” หรือ “ปี” คำว่า “ศตวรรษ” (อ่านว่า สะ-ตะ-วัด) ตรงกับภาษาอังกฤษว่า “century” (อ่านว่า เซน-ชะ-รี หรือ เซ็น-จุ-รี ตามสำเนียงไทย) ซึ่งหมายถึงรอบ ๑๐๐ ปี โดยการนับเริ่มนับที่จุดใดนั้น มีความเห็นต่างกันเป็น ๒ อย่าง คือ กลุ่มหนึ่งถือว่าเริ่มจากปีที่ลงท้ายด้วย ๐๐ (อ่านว่า
Cephalopods ปลาหมึก เป็นสัตว์น้ำไม่มีกระดูกสันหลัง อยู่ในจำพวกหอยที่มีวิวัฒนาการสูง มีตาสามารถมองเห็นภาพได้และมีระบบขับเคลื่อนตัวได้อย่างรวดเร็ว เหมือนปลา สามารถไล่ล่าเหยื่อได้ จึงจัดเป็นเนคตอนชนิดหนึ่ง ลำตัว มีลักษณะคล้ายถุง ห่อหุ้มอวัยวะภายในและเหงือกไว้ มีระยางค์รอบปาก 8-10 อัน ประกอบด้วยปุ่มดูด (sucker) ซึ่งช่วยในการจับและเกาะยึด ปลาหมึกมี 4 พวก คือ พวกรูปร่างยาว (squid), พวกรูปร่างแบนกว้าง (cuttlefish), พวกลำตัวกลม (octopus) และพวกที่มีเปลือกอยู่ด้านนอกตัว (nautilus) [สิ่งแวดล้อม]
Cerebral Palsyสมองพิการ, กลุ่มอาการที่เกิดจากความผิดปกติหรือมีพยาธิสภาพเกิดขึ้นกับสมองส่วนที่ควบคุมการเคลื่อนไหว ทำให้ผู้พิการไม่สามารถควบคุมการเคลื่อนไหวของร่างกายได้ สภาพพิการที่เกิดขึ้นจะเป็นแบบคงตัว และเกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาที่ยังมีการเจริญเติบโตของสมองอยู่ คือ ตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดาจนไปถึงระยะที่สมองมีการเจริญเติบโตเต็มที่ โดยทั่วไปถือเกณฑ์ไม่เกิน ๘ ขวบ [Assistive Technology]
Chromosomeโครโมโซมดีเอ็นเอของคนซึ่งประกอบด้วยยีนจำนวนมากซึ่งกำหนดลักษณะที่แสดงออก มีความยาวมากถ้าเอามาทำเป็นเส้นตรงจะมีความยาวมากกว่าเซลล์ ดังนั้นจะต้องมีวิธีบรรจุดีเอ็นเอทั้งหมดเข้าไปในเซลล์ วิธีที่ใช้คือให้เดีเอ็นเอซึ่งมีประจุลบเนื่องจากมีหมู่ฟอสเฟตยื่นออกมาโดยรอบทบกันไปมา แต่เนื่องจากประจุลบนั้นผลักกันเอง ทำให้เซลล์ต้องใช้โปรตีนที่มีประจุบวกเรียกว่า histone มาเป็นแกนกลางในการพันทบกัน ซึ่งดีเอ็นเอจะพันทบกันไปมาหลายชั้นอย่างแน่นมากจนได้เป็นแท่งของดีเอ็นเอที่มีขนาดพอที่จะบรรจุในเซลล์เรียกว่า โครโมโซม
Collateralหลักประกันเงินกู้สิ่งที่ผู้กู้ใช้ในการค้ำประกันเงินกู้ ตามปกติผู้ให้กู้มีสิทธิยึดหลักประกันเงินกู้หรือดำเนินการอื่นใดตามที่ระบุไว้ในสัญญากู้ยืม เมื่อผู้กู้ไม่สามารถชำระคืนเงินกู้ หลักประกันเงินกู้อาจแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 1. อสังหาริมทรัพย์ คือทรัพย์สินที่เคลื่อนย้ายไม่ได้ เช่น ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เป็นต้น หลักประกันเงินกู้ประเภทนี้เป็นที่นิยมกันทั่วไปทั้งในการกู้ยืมจากสถาบันการเงินในระบบและนอกระบบ 2.สังหาริมทรัพย์ เป็นทรัพย์สินมีค่าต่าง ๆ ที่เคลื่อนย้ายได้ อาทิ เครื่องจักร สินค้า รถยนต์ ทองคำ เงินเดือน บัญชีเงินฝาก และหลักทรัพย์ทางการเงินอื่น ๆ
Commissionค่าธรรมเนียมการซื้อขายหลักทรัพย์ ค่าธรรมเนียมในการซื้อขายหลักทรัพย์ที่ผู้ลงทุนจะต้องชำระให้แก่บริษัทที่เป็นนายหน้า ในอัตราที่ตกลงกันระหว่างลูกค้าและบริษัท แต่ต้องไม่ต่ำกว่าอัตราที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดไว้โดยแบ่งออกเป็น 3 ช่วงคือ ช่วงที่ 1 (ช่วง 3 ปีแรก) ระหว่างวันที่ 14 มกราคม 2550 – 13 มกราคม 2553 ให้คิดค่าธรรมเนียมขั้นต่ำที่ 0.25% และการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านอินเทอร์เน็ตให้คิดขั้นต่ำที่ 0.15% ของมูลค่าการซื้อขาย ช่วงที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2553- 31 ธันวาคม 2554 ให้คิดค่าธรรมเนียมแบบขั้นบันได (Sliding Scale) คือ มีอัตราค่าธรรมเนียมแปรผันลดลงตามปริมาณธุรกรรมที่เพิ่มขึ้น สำหรับค่าธรรมเนียมซื้อขายผ่านอินเตอร์เน็ตจะไม่เกิน 60% ของอัตราปกติ และช่วงที่ 3 คือตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2555 เป็นต้นไป ค่าธรรมเนียมนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านอินเทอร์เน็ตจะเป็นแบบต่อรองกันอย่างเสรี [ตลาดทุน]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
first base (sl.) ขั้นแรกของความสัมพันธ์ทางเพศ คือ การจูบและจับเหนือสะโพก
is (aux.) เป็น / อยู่ / คือ (กริยาช่วยที่ใช้กับประธานเอกพจน์)
All Saints Day (n.) วันทางศาสนาเพื่อระลึกถึงนักบุญทั้งหมดคือวันที่ 1 พฤศจิกายน
angrily (adv.) อย่างโกรธเคือSee also: อย่างโกรธแค้น Syn. irately, savagely, heatedly Ops. calmly, softly, quietly
as follow (adv.) กล่าวคือ
be offended at (vt.) โกรธเคือSee also: โกรธ, ไม่พอใจ, ขุ่นเคือง Syn. dislike Ops. like, welcome
be revengeful (idm.) ขุ่นเคือง (แต่เก็บไว้ในใจ) ต่อ See also: ไม่พอใจ Syn. have against, have it in for, resent
bear a grudge against (idm.) ขุ่นเคือง (แต่เก็บไว้ในใจ) ต่อ See also: ไม่พอใจ Syn. have against, have it in for, be revengeful, resent
beta (n.) อักษรตัวที่ 2 ของภาษากรีก (ตัวย่อคือ b)
bridle at (phrv.) ขุ่นเคือSee also: ไม่พอใจ
bridle up (phrv.) ขุ่นเคือSee also: ไม่พอใจ Syn. bristle up
brigadier (n.) พนักงานตำแหน่งสูงของกองทัพอังกฤษ (คำย่อคือ Brig.)
by quarters (adv.) ทุก 3 เดือนคือ 4 ครั้งใน 1 ปี See also: โดยแบ่งออกเป็น 4 ตอน Syn. once a quarter, periodically
Candlemas (n.) พิธีฉลองของชาวคริสต์ตรงกับวันที่ 2 กุมภาพันธ์ (จัดเพื่อระลึกพระแม่มารีและพระบุตรคือพระเยซู)
dandruff (n.) ขี้รังแค (เขียนอีกคือ dandriff) See also: รังแค
defendant (n.) จำเลย (คำย่อคือ def., dft) See also: ผู้กระทำผิด, ผู้ถูกกล่าวหา Syn. respondent, correspondent
delinquent (adj.) ซึ่งขุ่นเคือSyn. opprobrious
delta (n.) อักษรกรีกตัวที่ 4 (ตัวอักษรย่อคือ d)
depot (n.) สถานีรถไฟหรือรถเมล์ (คำย่อคือ dept.)
displeased (adj.) ขุ่นเคือSee also: เจ็บร้อน, โกรธขึ้ง Syn. angry, incensed
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
The only thing that troubles me is that..สิ่งเดียวที่รบกวนฉันก็คือ...
Here's what I wanted to ask youนี่แหล่ะคือสิ่งที่ฉันต้องการถามคุณ
That's exactly what a doctor told meนั่นแหล่ะคือสิ่งที่หมอบอกกับฉันอย่างแน่นอน
My orders are to leave you hereคำสั่งของฉันคือปล่อยคุณไว้ที่นี่
I have no idea what that isฉันไม่ทราบว่านั่นคืออะไร
Wait for meคอยผมก่อน นี่คือคำสั่ง
That's actually what he saidนั่นแหล่ะคือสิ่งที่เขาพูดจริงๆ
Who is the lady in white?ผู้หญิงในชุดขาวนั่นคือใครหรือ
What day is it today?วันนี้คือวันอะไร
It's Monday todayวันนี้คือวันจันทร์
What's the date today?วันนี้คือวันที่เท่าไหร่
It's January the 15th, 2010วันนี้คือวันที่ 15 มกราคม 2010
My native language is Thaiภาษาถิ่นของฉันคือ ภาษาไทย
The important thing is to use itสิ่งสำคัญก็คือการใช้มัน
What I want to say is that…สิ่งที่ฉันต้องการจะพูดคือ...
But the important thing is not to panicแต่สิ่งสำคัญคืออย่าตื่นตระหนก
What's your point?ประเด็นของคุณคืออะไร
This is my chanceนี่คือโอกาสของฉัน
You're a lifesaverคุณคือผู้ช่วยชีวิต
All we can do now is prayทั้งหมดที่พวกเราทำได้ตอนนี้ก็คือภาวนา
That's the future in your handsนั่นคืออนาคตที่อยู่ในมือคุณ
Never heard of that, what is it?ไม่เคยได้ยินเรื่องนั่นมาก่อน มันคืออะไรหรือ
That's what I'm talking aboutนั่นคือสิ่งที่ฉันกำลังพูดถึงอยู่
That's why we cameนั่นคือเหตุผลที่พวกเรามาที่นี่
You must find out what that isคุณต้องค้นหาให้เจอว่านั่นคืออะไร
This is the most stupid thing I have ever doneนี่คือสิ่งงี่เง่าที่สุดที่ฉันเคยทำ
It's the secret to you successมันคือเคล็ดลับสู่ความสำเร็จของคุณ
Here's the proofนี่คือข้อพิสูจน์
The junk food I tend to eat is potato chipsอาหารขยะที่ฉันชอบทานก็คือ พวกแผ่นมันฝรั่งทอด
One country I would like to visit is Franceประเทศหนึ่งที่ฉันอยากจะไปเที่ยวคือ ฝรั่งเศส
That's where I'd like to goนั่นคือที่ที่ฉันอยากจะไป
Their main job is…งานหลักของพวกเขาคือ
This is a danger you must not faceนี่คืออันตรายที่คุณต้องไม่เผชิญหน้ากับมัน
I'm sorry, but rules are rulesฉันเสียใจด้วย แต่กฎก็คือกฎ
The thing that bothered him most was the fact that…สิ่งที่รบกวนเขามากที่สุดก็คือความจริงที่ว่า...
I'm sorry, but that's my final wordฉันเสียใจด้วย แต่นั่นคือคำขาด
That is all I can tell youนั่นคือทั้งหมดที่ฉันสามารถบอกคุณได้
This is a problem with no solutionนี่คือปัญหาที่ไม่มีทางแก้ไข
Men fear most what they cannot seeที่คนเรากลัวมากที่สุดคือสิ่งที่พวกเขาไม่สามารถมองเห็นได้
This is where you belongนี่คือที่ของคุณ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Now passing, Tomainia's light artillery.ที่กำลังจะได้ชม คือ ปืนใหญ่กระสุนเพลิง
How come you're playing with D.J?(ไฮไลท์ของสไปซี่นูดเดิ้ล คือ ผงพริก)
That is what "to the pain" means.นั่นแหละ คือ "ความหมายของความเจ็บปวด"
This tablet is one of those markers.แผ่นจารึกนี่ คือ 1ใน 2 สัญลักษณ์นั่น
What you taught me was that I was less important to you than people who'd been dead for 500 years in another country.สิ่งที่ พ่อสอนผม คือ ว่าผม สำคัญน้อยกว่า สำหรับพ่อ น้อยกว่า คนที่ตายไปแล้ว
But what Jimmy really loved to do... what he really loved to do was steal.แต่อะไรที่จิมมี่ชอบทำจริงๆน่ะเหรอ ที่เขาชอบสุดๆ คือ ขโมย
Remember, the password is pizzazz!จำไว้ รหัสลับของเรา คือ พิซซ่าซ์
There is but one kind, Andy. Expensive.มันมีอยู่แบบเดียวแหละ แอนดี้ คือ แพง
Showbiz is my life.แวดวงมายา คือ ชีวิตของฉัน
The difference between jazz and the blues is a state of mind.ความแตกต่างระหว่าง ดนตรีแจ๊ส กับ เพลงบลูส์ คือ อารมณ์.
So Ali turns out to be merely Aladdin. Just a con, need I go on?ที่จริงคือ อาลี คือ อะลาดิน ขอต่อแล้วกัน
It's my wife. Well, my ex-wife.ภรรยาผม คือ อดีตภรรยาผมน่ะ
But this "Detective X," is that Roy Washburn?แต่ "นักสืบ X" อันนี้ คือ รอย วอชเบิร์น ใช่ไหม?
Derice's father, Ben Bannock, was a gold medalist in the 200 meters... at the Summer Olympic Games over 20 years ago.พ่อของดีรีซ คือ เบน แบนนอค เจ้าของเหรียญทองวิ่ง 200 เมตร ในโอลิมปิกฤดูร้อนเมื่อ 20 ปีที่แล้ว
Why was the alibi for Gerry Conlon... who was charged with the murder of five innocent people... kept from the defense?ทำไมต้องเป็นข้อแก้ตัวสำหรับ Gerry Conlon คือ ... ที่ถูกตั้งข้อหาฆาตกรรม ห้าคนไม่รู้ ... เก็บไว้จากการป้องกันประเทศหรือไม่
Bartolo, Pierre must remain, for his comrades and ourselves, what he is: a hero.O.A.S. คือ กองกำลังติดอาวุธลับเพื่อต่อต้านการแยกประเทศแอลจีเรีย บาร์โตโล่ ปิแอร์ สำหรับมิตรสหายและพวกเราเขาคือ:
FLN barricades were set up to maintain peace in Muslim areas.FLN{แนวร่วมปลดปล่อยชาติแอลจีเรีย} สร้างเครื่องกีดขวางซึ่งติดตั้ง FLN คือ แนวร่วมปลดปล่อยชาติแอลจีเรีย เพื่อรักษาความสงบในเขตมุสลิม
Goddamn cats crawling up trees, 5x5 is 25.แมว Goddamn คลานขึ้นต้นไม้ 5x5 คือ 25
No. I think I'll stay.ไม่ล่ะ คือ ผมอยู่ที่นี่ดีกว่า
That would be a judgment call.นั่น คือ นั่นคงต้องตัดสินใจเอง
The door code is ... 2501?เอาไปใช้ได้เลย. รหัสประตู คือ 25 2501?
Molly's first present is Mrs. Potato Head.ของขวัญกล่องแรกของ มอลลี่ คือ คุณนาย โปเตโต้ เฮด
That more than any other question is one I personally would like answered.ว่ากว่าคำถามใด ๆ อื่น ๆ คือ หนึ่งฉันเองจะชอบตอบ
And the second condition is that- that you see a therapist.เงื่อนไขที่ 2 คือ เธอต้องไปหาจิตแพทย์
I guess, you know, I was born and then everyone started lying their asses off.พอจะเดาออกค่ะ คือ พอหนูเกิดมา แล้วทุกคนก็เริ่มโกหกกันหูดับตับไหม้
Yeah, well, I know you grew out of... that shaved head bullshit a long time ago, thank God.อ่า คือ / ฉันเข้าใจว่านายโตขึ้น... ไอเรื่องโกนหัวงี่เง่านั่นมันนานมาแล้ว / ขอบคุณพระเจ้า
The Hebrew A, Aleph, is 1 . B, Bet, is 2."เอ", อเลฟ คือ หนึ่ง "บี", เบท คือ สอง
The only difference is, we're not looking at the stock market.สิ่งเดียวที่ต่างไป คือ เราไม่ได้สนใจตลาดหุ้น เอานี่พันมือคุณเอาไว้
How about 255 times 183?คำตอบของ... 255 คูณ 183 คือ ?
You were standing where you are now, asking how good security is.คำถามงี่เง่าอะไรกัน งี่เง่าเพราะคำตอบ คือ ใช่ หรือ ไม่ใช่
To me, the most romantic, beautiful love stories...สำหรับผมแล้ว เรื่องที่โรแมนติกมาก ๆ ความรักที่สวยงาม คือ ...
AII that therapy was a waste of time and money.ผลของการบำบัด คือ เสียเวลา และเสียเงิน
India is British. That's what being colonized is about.อินเดีย คือ อังกฤษ เพราะอินเดียเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษ
No, thanks. See, that's the worst we got is Jemima's Witnesses.ไม่เอาอ่ะ \ เห็นไหม นั่นน่ะส่วนที่แย่ที่สุด คือ Jamima
I feel kind of bad, guys. I promised my wife I wouldn't drink.ฉันรู้สึกแย่นิดหน่อยน่ะ คือ ฉันสัญญากับเมียไว้ ว่าจะไม่ดื่มน่ะ
And now back to Action News 5. Our top story tonight, "When Toys Attack. "กลับมาชมข่าวกันต่อที่ แอ็คชั่น นิวส์ 5 เรื่องเด่นคืนนี้ คือ 'เมื่อของเล่นโจมตีกลับ'
Sung-hyun's letters were little pieces of happiness.จดหมายของ ซังยัน คือ ความสุขเล็กๆน้อยๆของฉัน
Rob, I'm a businesswoman.กฎของการทำธุรกิจ คือ คุณต้องอยู่กับกลุ่มคนที่มีพรสวรรค์
I did not write them.-สีที่หนูชอบ คือ สีรุ้งค่ะ -ฉันก็ชอบสีม่วง
But one thing's certain. Something about you stumped him that night.แต่ที่แน่ ๆ คือ เธอเป็นอะไรที่เขาสะดุด

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า คือ
Back to top