ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

incensed

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *incensed*, -incensed-

incensed ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
incensed (adj.) ขุ่นเคือง See also: เจ็บร้อน, โกรธขึ้ง Syn. angry, displeased
incensed (adj.) โกรธเป็นไฟ See also: โมโหร้าย Syn. furious Ops. cool, calm

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า incensed
Back to top