ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

คำแนะนำ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *คำแนะนำ*, -คำแนะนำ-

คำแนะนำ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
คำแนะนำ (n.) suggestion See also: advice, direction, guidance, counsel Syn. ข้อเสนอแนะ, ข้อแนะนำ, คำเสนอแนะ
English-Thai: HOPE Dictionary
advice(แอดไวสฺ') n. คำแนะนำ, ข้อคิดเห็น, ความเห็น, ความประพฤติ,การบอกข่าว, ข่าว, รายงาน, Syn. counsel, notification)
authority(ออธอ'ริที) n. เจ้าหน้าที่,อำนาจ (ในหน้าที่ตำแหน่ง) ,ผู้มีอำนาจ,ผู้เป็นต้นตำรับ,ทางราชการ,แหล่งข้อมูลหรือคำแนะนำที่เชื่อถือได้,ความเชื่อถือได้,ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง,อำนาจทางนิตินัย,อำนาจการเป็นตัวแทน,ความเชี่ยวชาญ, พยาน,การให้การ (คำที่มีความหมายเหมือนก
aviso(อะเว'โซ) n. ข่าว, คำแนะนำ (dispatch) แคลนวิตามิน -avitaminotic, adj.
ce(ซีอี) ย่อมาจาก customer engineer หมายถึง วิศวกรที่บริษัทที่ขายเครื่องคอมพิวเตอร์มักจัดไว้ให้บริการ หรือคำแนะนำในการใช้เครื่อง แก่ลูกค้า
counsel(เคา'เซิล) {counselled,counselling,counsels} n. คำแนะนำ,คำปรึกษา,คำตักเตือน,วัตถุประสงค์,แผนการ,ข้อคิดเห็น,ทนายความ,ที่ปรึกษากฎหมาย -v. ให้คำแนะนำ,ให้คำปรึกษา,แนะนำ., See also: counselable,counsellable adj., Syn. suggesti
cue(คิว) {cued,cuing,cues} n. ผมเปีย,ไม้แทงบิลเลียด,แถวคน,คำแนะนำ,คำบอกบท,สิ่งกระตุ้น,บท,เจตนารมณ์ vt. ถักเป็นผมเปีย,ใช้ไม้แทงบิลเลียดตี,บอกบท,บอกเป็นนัย,สอดแทรก,นำทาง
customer engineerวิศวกรประจำเครื่องใช้ตัวย่อว่า CE หมายถึงวิศวกรที่บริษัทที่ขายเครื่องคอมพิวเตอร์มักจัดไว้ให้บริการ หรือคำแนะนำในการใช้เครื่อง แก่ลูกค้า
kibitz(คิบ'บิทซ) vi. ยุ่งเรื่องคนอื่น,เสือก, (คนดู) ชอบให้คำแนะนำที่ไม่พึงปรารถนาแก่ผู้เล่น
rede(รีด) vt. แนะนำ,ให้คำปรึกษา,เตือน,อธิบาย n. คำแนะนำ,คำปรึกษา,โครงการ,แผนงาน,นิยาย,เรื่องเล่า, Syn. counsel,advise
tip(ทิพ) n. ปลาย,ปลายแหลม,ปลายเรียว,ยอด,สุด,ส่วนที่อยู่ปลาย,ใบแทรกหนังสือ,งินตอบแทนเล็กน้อย,เงินรางวัล,คำแนะนำ,ข้อแนะนำ,การเคาะเบา ๆ ,การตีเบา ๆ ,การตีลูกกระโดด vt. ทำให้มีปลาย,จัดให้มีปลาย,ประดับปลาย,เอาปลายออก,ติดผนวกปลาย,ต่อปลาย,แทรก,เสริมปลาย,ทำให้เอียง
English-Thai: Nontri Dictionary
advice(n) คำแนะนำ,ข้อคิดเห็น,ข่าว
advisement(n) การปรึกษา,การให้คำแนะนำ,การตักเตือน
adviser(n) อาจารย์ที่ปรึกษา,ที่ปรึกษา,ผู้ให้คำแนะนำ
counsel(n) คำแนะนำ,คำปรึกษา,การปรึกษาหารือ,ที่ปรึกษากฎหมาย,ทนายความ
guidance(n) การแนะนำ,การบอกทาง,การนำ,คำแนะนำ
instruction(n) การสอน,คำแนะนำ,ความรู้
instructive(adj) เป็นการสอน,ให้คำแนะนำ,ให้ความรู้
tip(n) รางวัลคนใช้,ความลับ,ปลาย,การเคาะ,คำแนะนำ,ใบแทรก
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Complianceคอมไพลอันซ์,การเชื่อฟังและปฏิบัติตาม,การทำตามคำแนะนำของแพทย์,ความร่วมมือ,การได้รับยาอย่างสม่ำเสมอ [การแพทย์]
Investor contactผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนผู้ทำหน้าที่ติดต่อ ชักชวน ให้คำแนะนำ หรือวางแผนการลงทุน ให้กับผู้ลงทุน ซึ่งมีสองประเภท ได้แก่ ผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนประเภท ก และผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนประเภท ข [ตลาดทุน]
recommendationข้อเสนอแนะ คำแนะนำ [การทูต]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
weigh with (phrv.) (ความคิด, คำแนะนำ ฯลฯ) มีน้ำหนักหรือมีอิทธิพลต่อ
advice (n.) คำแนะนำ See also: ข้อเสนอแนะ, การเสนอแนะ, คำปรึกษา, ข้อคิดเห็น Syn. guidance, recommendation
guidance (n.) คำแนะนำ Syn. advice
rede (n.) คำแนะนำ
tip (n.) คำแนะนำ See also: ข้อแนะนำ, ข้อคิดเห็นที่มีประโยชน์ Syn. clue, inkling
pointer (n.) คำแนะนำ (คำไม่เป็นทงการ) Syn. clue, tip
careers advisor (n.) ผู้ที่ให้คำแนะนำเกี่ยวกับอาชีพ Syn. careers officer
careers officer (n.) ผู้ที่ให้คำแนะนำเกี่ยวกับอาชีพ Syn. careers advisor
cautionary (adj.) ที่ให้คำแนะนำหรือคำเตือน
Dutch uncle (idm.) ชายที่ให้คำแนะนำตรงๆ เหมือนเป็นพ่อแม่หรือญาติ
exhort (vi.) ให้คำแนะนำ Syn. advise, recommend
exhortation (n.) การให้คำแนะนำ (อย่างจริงจัง) (คำทางการ) Syn. advice, encouragement
fill out (phrv.) ผสมตามคำแนะนำของแพทย์
fling out (phrv.) ปฏิเสธ (คำแนะนำ, กฎหมาย) See also: ไม่ยอมรับ Syn. chuck out, hurl out, throw out, toss out
go above (phrv.) ขอคำแนะนำ See also: ขอคำตัดสินใจ (จากคนที่มีอำนาจหรือตำแหน่ง) Syn. go over
look to (phrv.) หวังพึ่ง (ความช่วยเหลือ, คำแนะนำ) See also: คาดหวัง Syn. rely on, expect, hope
toss out (phrv.) ปฏิเสธ (คำแนะนำ, กฎหมาย) See also: ไม่ยอมรับ Syn. chuck out, hurl out, throw out
viable (adj.) ซึ่งใช้การได้ (แผนการ, คำแนะนำ) See also: ซึ่งประสบผลสำเร็จได้, ซึ่งใช้ปฏิบัติได้ Syn. feasible, practicable, workable
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Please give me your adviceโปรดให้คำแนะนำฉันด้วย
I will give you some adviceฉันจะให้คำแนะนำบางอย่างกับคุณ
Maybe it would be best to get some advice from…บางทีอาจเป็นการดีที่สุดที่จะขอคำแนะนำจาก...
I need a bit of advice from youฉันต้องการคำแนะนำจากคุณสักหน่อย
What's your advice?คุณมีคำแนะนำอะไรบ้าง?
He paid no attention to my adviceเขาไม่สนใจคำแนะนำของฉัน
Thank you for your adviceขอบคุณสำหรับคำแนะนำของคุณ
Listen, I need you adviceฟังนะฉันต้องการคำแนะนำของคุณ
All foreign nationals are being advised to leave the countryชาวต่างชาติทุกคนได้รับคำแนะนำให้ออกนอกประเทศ
I never had any help or advice from himฉันไม่เคยได้รับความช่วยเหลือหรือคำแนะนำใดๆจากเขาเลย
I don't need your advice or your charityฉันไม่ต้องการคำแนะนำหรือความเอื้อเฟื้อจากคุณ
That's not a suggestion, it's an orderนี่ไม่ใช่คำแนะนำ แต่เป็นคำสั่ง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I was just requesting instructions, sir.ผมแค่ต้องการ คำแนะนำ ครับท่าน
My recommendation would carry weight... which brings us back to Carrie Mathison.คำแนะนำ ก็ให้น้ำหนักเรื่องนี้ไว้ ซึ่งมันนำเรากลับมาที่ เรื่องของ แคร์รี่ แมทธิสัน
Word of advice-next time take the trigger finger. Let's go! Bring it back!คำแนะนำ คราวหน้า ตัดนิ้วที่ใช้ลั่นไก เร็วเข้า!
Do you think I could confide something in you?คำแนะนำ คุนคิดว่าผมควรเอ่อ ปรับทุกกับคุนดีมั้ย
Word of advice, stay away from Abby Russell.คำแนะนำ อยู่ห่างจากแอ๊บบี้รัสเซล.
A recommendation for what?คำแนะนำ เรื่องอะไรคะ
Don't touch it.คำแนะนำก็คือการถามหลาย จะ dismissed จากสำนักงานการมีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งลาตัวเมีย
Some really fatherly advice, helped convince himคำแนะนำกับเอริค ช่วยเตือนให้เขา
The instructions written in the code of life tell the tree how to metabolize sugar.คำแนะนำการเขียนในรหัสของชีวิต บอกต้นไม้วิธีการเผาผลาญน้ำตาล
And a word of advice... that thing you're looking for?คำแนะนำของ ไอ้ที่นายหาอยู่น่ะ
My only thought is for you toคำแนะนำของข้าคือให้ท่าน
What's your advice?คำแนะนำของคุณคืออะไร
Your father's guidance and even hand is deeply missed.คำแนะนำของคุณพ่อ และแม้กระทั่งมือ พลาดอย่างล้ำลึก
Your advice is duly noted.คำแนะนำของคุณเหมาะสมมากนะ..
Your instructions are to locate.คำแนะนำของคุณในการค้นหา
I mean, my advice to you, would be to pretend that you like girls for the next few years, and then move into the city, you know?คำแนะนำของฉัน จะทำให้เธอ แกล้งที่จะชอบผู้หญิงหลังจากนั้น ก็จะย้ายเข้าไปในเมือง เธอรู้ใช่มั้ย
My advice: get a job!คำแนะนำของฉัน รับงานซะ
My instructions were to help you,คำแนะนำของฉัน ได้ช่วยคุณเอาไว้
My advice... grab something valuable and fake your own death.คำแนะนำของฉัน- ฉวยของที่มีค่า และแกล้งตาย
My advice to you is to...คำแนะนำของฉันก็คือ ...
My advice -- keep the lockdown going.คำแนะนำของฉันก็คือ ล็อคดาวน์เอาไว้ก่อน
My recommendation is that you gobble these up like Tic Tacs.คำแนะนำของฉันคือนายกรอกยานี่เข้าไปซะยังกะกินลูกกวาด
My advice would be to move on.คำแนะนำของฉันคือลืมและก้าวเดินต่อ
My recommendation to laguerta for your shield.คำแนะนำของฉันให้ ลากัวร์ต้า เพื่อตราเธอ
Your complaint is that, there is still a flaw.คำแนะนำของท่าน เราจะนำไปปรับปรุงครับ
My advice...คำแนะนำของผม เมื่อเธอมัด
My advice is to let him see you interact with a woman.คำแนะนำของผมก็คือปล่อยให้เขา เห็นคุณมีปฏิสัมพันธ์กับผู้หญิงไป
My suggestion is you take the last 10 minutesคำแนะนำของผมคือ พวกคุณควรใช้เวลา 10 นาทีที่เหลือ
My recommendation will be that you are suspended, immediately and indefinitely.คำแนะนำของผมมันอาจจะทำให้คุณ ถูกปลดตำแหน่งชั่วคราว ในทันทีและอย่างไม่มีกำหนด
God's advice is free.คำแนะนำของเพราะเป็นอะไรที่ฟรี
Our instructions run out after the show.คำแนะนำของเราวิ่งออกไปหลังจากรายการนั้น.
Mike's advice really hit home for Axl...คำแนะนำของไมค์ โดนใจแอ็กเซลจริง ๆ
Decade is not the world destroyer.คำแนะนำคือ Decade ไม่ใช้ผู้ทำลายโลก
Simple advice, but there's got to be more.คำแนะนำง่ายๆ แต่มีอะไรมากกว่านั้น
Take the advice from someone who knows about women.คำแนะนำจากคนที่รู้เรื่องเกี่ยวกับผู้หญิงดี
Advice from the self-preservation society?คำแนะนำจากคนที่เอาตัวรอดงั้นเหรอ
My advice -- keep your heads down and stay down.คำแนะนำจากฉัน - - ก้มหัวหลบให้มิด อย่าโผล่ขึ้นมา
Sage advice.คำแนะนำจากประสบการณ์
Advice from your mother and me that you should've followed from the beginning, by the way.คำแนะนำจากพ่อกับแม่ ที่ลูกควรจะทำตามตั้งแต่แรกแล้ว
Word to the wise, dear- and also to you- do not use me as a reference.คำแนะนำถึงคนฉลาด รวมถึงคุณด้วย อย่าใช้ชื่อฉันเป็นบุคคลอ้างอิง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า คำแนะนำ
Back to top