ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ความทุกข์

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ความทุกข์*, -ความทุกข์-

ความทุกข์ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความทุกข์ (n.) sorrow See also: suffering, sadness, misery, distress, grief Syn. ความทุกข์ใจ, ความทุกข์ทรมาน Ops. ความสุข
ความทุกข์ทรมาน (n.) suffering See also: pain, distress Syn. ความทุกข์ระทม, ความเจ็บปวด, ความทุกข์ Ops. ความสุข
ความทุกข์ยาก (n.) hardship See also: distress, trouble, difficulty, rigor Syn. ความลำบาก, ความลำเค็ญ Ops. ความสบาย, ความสุข
ความทุกข์ร้อน (n.) distress See also: worry, anxiety, upset, trouble, grief, agony Syn. ความทุกข์, ความเดือดร้อน Ops. ความสุข, ความยินดี
ความทุกข์ระทม (n.) suffering See also: pain, distress Syn. ความเจ็บปวด, ความทุกข์ Ops. ความสุข
ความทุกข์ระทม (n.) suffering See also: sorrow, grief, misery, disconsolation Syn. ความทุกข์ Ops. ความสุข
ความทุกข์ใจ (n.) sorrow See also: suffering, sadness, misery, distress, grief Syn. ความทุกข์ทรมาน Ops. ความสุข
ความทุกข์ใจ (n.) melancholy See also: sorrowfulness, sadness Syn. ความหดหู่, ความเศร้าโศก, ความสลดใจ Ops. ความสุข, ความสดชื่น, ความเบิกบาน
English-Thai: HOPE Dictionary
anodyne(แอน' นะไดนฺ) n. ยาบรรเทาอาการปวด สิ่งที่บรรเทาความทุกข์ (analgesic)
ay 2(เอ) interj. คำอุทานแสดงความเจ็บปวด ความทุกข์, ความแค้น
bale(เบล) n. ห่อใหญ่,มัดใหญ่,ม้วนใหญ่,ความชั่ว,ความหายนะ,ความเคราะห์ร้าย,ความทุกข์ทรมาน,ความเสียใจ vt. บรรจุหีบห่อ, See also: baler,n.
distress(ดิสเทรส') n. ความเศร้าโศก,ความเสียใจ,ความลำบาก,ความทุกข์ยาก,ภัยพิบัติ,ความเคราะห์ร้าย,การอายัดทรัพย์เพื่อบีบบังคับ vt. ทำให้เศร้าโศก,ทำให้ทุกข์ยาก., See also: distressful adj. ดูdistress distressfully adv. ดูdistress distressingly adv. ดูdi
good samaritanผู้ช่วยเหลือหรือเห็นอกเห็นใจผู้ที่กำลังได้รับความทุกข์ยาก
hard knocksความลำบาก,ความทุกข์ยาก
inflict(อินฟลิคทฺ') vt. ลงโทษ,ทำโทษ,ทำให้ได้รับความทุกข์., See also: inflicter,inflictor n. inflictive adj., Syn. exact,impose
infliction(อินฟลิค'เชิน) n. การลงโทษ,การทำโทษ,การทำให้ได้รับความทุกข์
martyr(มาร์'เทอะ) n. ผู้ยอมรับการทรมานจากความตายแต่ไม่ยอมละทิ้งซึ่งศาสนา ความเชื่อหรืออุดมการณ์ของตัว,ผู้ได้รับการทรมานอย่างรุนแรงหรือเนืองนิจ,ผู้เรียกร้องความเห็นอกเห็นใจหรือความสนใจโดยแสร้งได้รับความทุกข์ทรมานหรืออื่น ๆ, See also: martyrly adv. adj.
martyrdom(มาร์'เทอะดัม) n. ความทุกข์ทรมานความตาย หรือสภาวะของmartyr (ดู) ,ความทุกข์ทรมานอย่างแสนสาหัส
misease(มิสซีซ') n. ความไม่สบายกาย,ความทุกข์ใจ,ความทนทุกข์,ความยากจน
misery(มิซ'เซอะรี) n. ความทุกข์ยาก,ความยากเข็ญ,ความไม่มีความสุขอย่างมาก,ความเจ็บปวด, Syn. suffering
misfortune(มิสฟอร์'เชิน) n. โชคไม่ดี,โชคร้าย,ความทุกข์ยาก,ความยากเข็ญ, Syn. adversity
pain(เพน) n. ความเจ็บปวด,ความทุกข์ทรมาน, See also: pained adj. painful adj.
shadow(แชด'โด) n. เงา,เงาร่ม,ร่ม,ระยะเวลาแห่งความน่าสงสัย,ความทุกข์,ความไม่ไว้วางใจ,ความอำพราง,การปิดบัง,การคุกคาม,ผู้ติดตามเฝ้าดู,คนผิวดำ vt. ทอดเงาลงบน,ทำให้สลัว,อำพราง,บังร่ม,บังแดด,ให้ที่หลบภัย,ป้องกัน,ระบายเงา,แลเงา,บอกเป็นนัย, See also: shadower n
suffering(ซัฟ'เฟอริง) n. ความอดทน,ความอดกลั้น,สิ่งที่อดทน,ความเจ็บปวด,ความหายนะ,โรค adj. ประสบความทุกข์,เป็นโรค., Syn. agony
swelter(สเวล'เทอะ) vi.,vt. ร้อนอบอ้าว,ร้อนระอุ,ได้รับความทุกข์จากความร้อน,ไหลออก,ซึมออก. n. ความร้อนอบอ้าว,ความร้อนระอุ,เหงื่อโชก,อารมณ์เครียด
teen(ทีน) adj. เกี่ยวกับวัยรุ่น (อายุระหว่าง13-19ปี) n. คนรุ่นหนุ่มรุ่นสาว,ความทุกข์,ความเศร้าระทม, Syn. teen-age
torment(ทอร์'เมินทฺ) n. ความระทมทุกข์,ความเจ็บปวด,สิ่งที่ทำให้ความทุกข์ทรมาน,เครื่องทรมาน,การทรมาน., See also: tormentedly adv. tormentingly adv., Syn. trouble,afflict,pain,affliction
travail(ทระเวล') n.,vi. (ทำ,ได้รับ) งานยากลำบาก,งานตรากตรำ,ความทุกข์ทรมานจากความยากลำบาก,การคลอดลูก,ความเจ็บปวดแห่งการคลอดลูก., Syn. agony,pain,toil,labour,toil
woe(โว) n. ความเศร้าโศก,ความทุกข์,ความลำบาก,ความเสียใจ -interj. การอุทานแสดงความเศร้าโศก,ความทุกข์หรือความเสียใจ
worriment(เวอ'ริเมินทฺ) n. ความทุกข์,ความยุ่งยาก,ความกังวลใจ,ความเป็นห่วง
English-Thai: Nontri Dictionary
adversity(n) ความขัดสน,ความทุกข์ยาก,ภัยพิบัติ,ความเคราะห์ร้าย
affliction(n) ความเดือดร้อน,ความลำบาก,ความเสียใจ,ความทุกข์,โรคภัย
agony(n) ความเจ็บปวด,ความทรมาน,ความทุกข์ทรมาน
anguish(n) ความเจ็บปวด,ความปวดร้าว,ความทุกข์ทรมาน,ความกลัดกลุ้ม
distress(n) ความเดือดร้อน,ความทุกข์ทรมาน,ความทุกข์ยาก,ภัยพิบัติ,ความลำบาก
dump(n) ความเศร้า,ความทุกข์ใจ,ความหดหู่ใจ,ความกลัดกลุ้ม
grief(n) ความเศร้าโศก,ความทุกข์ใจ,ความเสียใจ,ความโทมนัส
hardship(n) ความยากลำบาก,ความทุกข์ทรมาน
inflict(vt) นำมาใส่ให้,ก่อความทุกข์,ลงโทษ
infliction(n) การนำมาใส่ให้,การทำโทษ,การก่อความทุกข์
martyrdom(n) การฆ่าหรือทรมานด้วยเรื่องศาสนา,ความทุกข์ทรมาน
misery(n) ความทุกข์ทรมาน,ความยากไร้,ความขัดสน,ความน่าสังเวช
sorrow(n) ความเศร้าโศก,ความเสียใจ,ความทุกข์ใจ
suffering(n) ความทุกข์,ความลำบาก,ความเจ็บปวด,ความอดทน
torment(n) ความทรมาน,เครื่องทรมาน,ความทุกข์ทรมาน
tribulation(n) ความทุกข์ทรมาน,ความลำบาก,ความยากแค้น,ภัยพิบัติ
woe(n) ความทุกข์ร้อน,ความฉิบหาย,ความเคราะห์ร้าย,ความเศร้า
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Sufferingความทุกข์ [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
pain (n.) ความทุกข์ See also: ความเศร้า, ความเสียใจมาก Syn. suffering, sorrow Ops. pleasure, joy
teen (n.) ความทุกข์ See also: ความเศร้าระทม
worriment (n.) ความทุกข์ (คำโบราณ) See also: ความยุ่งยาก, ความกังวลใจ, ความวิตกกังวล Syn. anxiety
martyrdom (n.) ความทุกข์ทรมาน Syn. torment, pain
hardship (n.) ความทุกข์ยาก See also: ความยากลำบาก, ความลำบาก, ความขาดแคลน, ความยากจน Syn. adversity, difficulty
miserableness (n.) ความทุกข์ยาก
misery (n.) ความทุกข์ยาก See also: ความยากแค้น, ความเดือดร้อน, ความลำเค็ญ, ความทุกข์ทรมาน, การไม่มีความสุขอย่างมาก Syn. suffering, agony Ops. pleasure, joy, happiness
trouble (n.) ความทุกข์ยาก See also: ความเดือดร้อน, ความยากลำบาก
strait (n.) ความทุกข์ยากลำบาก See also: สภาพที่ลำบาก Syn. difficulty, distress, hardship
unhappiness (n.) ความทุกข์ใจ See also: ความโชคร้าย, ความทุกข์, ทุกขารมณ์ Syn. miserableness Ops. happiness
aching (adj.) ซึ่งได้รับความทุกข์ทรมาน See also: ซึ่งได้รับความเจ็บปวด Syn. in difficulties, pained
heart-rending (adj.) ซึ่งทำให้เสียใจมาก (ในความทุกข์ของคนอื่น) See also: ซึ่งทำให้โศกเศร้ามาก (ในความทุกข์ของคนอื่น) Syn. pathetic, piteous
in difficulties (adj.) ซึ่งได้รับความทุกข์ทรมาน See also: ซึ่งได้รับความเจ็บปวด Syn. aching, pained
sufferer (n.) ผู้ที่ได้รับความทุกข์ See also: ผู้ประสบความทุกข์
suffering (n.) การได้รับความทุกข์ทรมาน See also: การได้รับความเจ็บปวด
suffering (adj.) ซึ่งได้รับความทุกข์ทรมาน See also: ซึ่งได้รับความเจ็บปวด Syn. aching, in difficulties, pained
weep for (phrv.) ร้องไห้แสดงความรู้สึก (เช่น ความสุข, ความทุกข์)
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
By the mysteries of the incarnation the suffering, the death and resurrection and ascension of our Lord, Jesus Christ I command you.ด้วยสิ่งลึกลับทั้งหลายทั้งปวง ความทุกข์ ความความตาย และการฟื้นคืนชีพ \ การสเด็จสู่สรวงสวรรค์ของพระเจ้าพระเยซูคริสต์
The power...พลัง .. ความทุกข์ ..
Misery, sadness, loss of faith, no reason to live.ความทุกข์ ความเศร้า สิ้นหวัง ภาวะการไร้ซึ่งเหตุผลที่จะมีชีวิตอยู่ต่อไป
His unhappiness reminds you of your father's unhappiness.ความทุกข์ของเขาทำให้คุณนึกถึง ความทุกข์ของพ่อคุณ
For every second of his miseryความทุกข์ของเขาให้ทุกวินาที
All the pain and suffering in the world just...ความทุกข์ความเจ็บปวด ในโลกทั้งหมด...
Misery loves company.ความทุกข์จากรักชอบมีเพื่อน
I spent all my misery years ago.ความทุกข์ฉันหมดไปแล้ว
Their cruelty served its purpose...ความทุกข์ทรมาณ ได้รับใช้ประสงค์แห่งมัน..
Your sufferings are beyond imagining, my lady.ความทุกข์ทรมานของท่าน เกินกว่าที่ข้าจะจินตนาการได้ ท่านหญิง
Your sufferings till now... were all caused by me.ความทุกข์ทรมานของพี่ จนถึงบัดนี้... เป็นเพราะผมคนเดียว.
Humanity's suffering.ความทุกข์ทรมานของมนุษยชาติ
He's going to come up out of the torment of the noblest of games and hear the sharp click of leather on willow.ความทุกข์ทรมานของสูงส่ง ของเกมและ ได้ยินเสียงคลิกที่คมชัดของ หนังในวิลโลว์
His suffering was terrible.ความทุกข์ทรมานของเขาเป็นที่น่ากลัว
You gotta think clearly, Victoria.ความทุกข์ทรมารตลอดชีวิตของเธอ! คุณโมโหจนเห็นได้ชัด วิกตอเรีย
I am going to defeat the injury.ความทุกข์ที่ผมต้องเผชิญ
All distress calls unanswered.ความทุกข์ทุกสายยังไม่ได้ตอบ
Sadness always waits after happy timesความทุกข์มักรอเราอยู่หลังความสุขเสมอ
Sad things will happen to you as wellความทุกข์มันรอเธออยู่เช่นกัน
Well, misery has a way of clarifying one's convictions.ความทุกข์มีวิธีอธิบายความผิดของตนเอง
Adversity creates unexpected alliances...ความทุกข์ยาก สร้างพันธมิตรที่ไม่คาดคิด...
The misery upon us is but the passing of greed, the bitterness of men who fear the way of human progress.ความทุกข์ยาก เกิดจากความโลภ ความเจ็บปวดของผู้คนที่หวาดกลัว มนุษย์ทุกคนต่างเคยผ่านมา
That miserable little diary of yours.ความทุกข์ยากของไดอารี่เล็กๆของแก
The Kraken comes now!ความทุกข์ยากจบสิ้น ก็ต่อเมื่ออสูรได้อิ่มหนำ จะให้มันกินเรา
This whole thing, all the trouble in this world, it's a blessing, Tara.ความทุกข์ยากทั้งหมดทั้งมวลในโลกนี้ มันคือพร ทาร่า
What pain? All right. Whose pain?ความทุกข์อะไร ความทุกข์ของใคร
A little adversity can actually be good for you.ความทุกข์เล็กๆน้อยๆ /N เป็นสิ่งที่ดีสำหรับเธอจริงๆ
Sorrows and joys are temporary things in life.ความทุกข์และความสุขเป็นสิ่งที่ไม่ยั่งยืนในชีวิต
The old man was suffering... ... although he did not admit to suffering at all.ชายชรากำลังทุกข์ทรมานแม้ว่า เขาไม่ได้ยอมรับกับความทุกข์ ทรมานที่ทุกคน
He took all his pain and what was left of his strength and his long-gone pride... ... and he put it against the fish's agony.เขาเอาความเจ็บปวดของเขา และสิ่งที่เหลืออยู่ ของความแข็งแรงและความ ภาคภูมิใจยาวหายไปของเขา และเขาใส่มันกับความทุกข์ ทรมานของปลา
Sometimes we risk being shot at to put our wounded mounts out of their misery.บางครั้งเรามีความเสี่ยงที่จะถูก ยิง ที่จะนำม้าได้รับบาดเจ็บที่ไม่ดี ของเรา ออกจากความทุกข์ยากของพวก เขา
If you'd come in friendship, the scum that ruined your daughter would be suffering this very day.หากคุณต้องการมาในมิตรภาพ ฝาที่ทำลายลูกสาวของคุณจะได้รับความทุกข์ทรมานวันนี้มาก
There is no beauty in the finest cloth if it makes hunger and unhappiness.ไม่มีความงามอยู่ในผ้าที่สวยที่สุด ถ้ามันทำให้เกิด ความหิวและความทุกข์
A true disciple Knows another's woesคนดีแท้จริง จะคิดถึงความทุกข์คนอื่น
It will not necessarily be progress for India if she simply imports the unhappiness of the West.อินเดียอาจจะไม่พัฒนา ถ้ามีการนำเข้าความทุกข์จากตะวันตก
Only communications of an emergency distress nature are allowed between the Leonov and Discovery.การสื่อสารเฉพาะฉุกเฉิน ธรรมชาติความทุกข์ที่ได้รับ อนุญาต ระหว่าง ลีอนอฟ และ ดิสคัเฟอ รี
That is the sound of ultimate suffering.เสียงนั่น ความทุกข์ทรมานแสนสาหัส
Now, our misery can end.ตอนนี้ ความทุกข์ยากของเราจะจบลงแล้ว
Ease his pain.บรรเทาความทุกข์ให้เขา
Ease his pain. What ... What the hell does that mean, ease his pain?มันหมายความว่าอะไร "บรรเทาความทุกข์ให้เขา"

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ความทุกข์
Back to top