ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ความขัดสน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ความขัดสน*, -ความขัดสน-

ความขัดสน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความขัดสน (n.) distress See also: impecuniousness, poverty, indigence, inadequacy Syn. ความลำบาก, ความอดอยาก, ความยากจนข้นแค้น Ops. ความอุดม, ความสมบูรณ์, ความอุดมสมบูรณ์
ความขัดสน (n.) lack See also: shortage, deficiency Syn. ความอัตคัด Ops. ความอุดมสมบูรณ์
English-Thai: HOPE Dictionary
difficulty(ดิฟ'ฟะคัลที) n. ความยากลำบาก,ความยุ่งยาก,อุปสรรค,ความดื้อรั้น,ความขัดสน -make difficulties ทำให้ยุ่งยาก,คัดค้าน, Syn. quarrel
necessity(นะเซส'ซิที) n. ความจำเป็น,สิ่งจำเป็น,ความขัดสน,ความยากจน. -Phr. (of necessity อย่างไม่มีทางหลีกเลี่ยงเป็นแน่แท้), Syn. want,need
need(นีด) {needed,needing,needs} n. ความจำเป็น,ความต้องการ,สิ่งที่ต้องการ,สิ่งที่ขาดแคลน,ความคับขัน,ความขัดสน if need be ในกรณีจำเป็น vt.,vi. มีความจำเป็น,จำเป็น,ต้องการ,ประสงค์., See also: needer n.
paucity(พอ'ซิที่) n. จำนวนเล็กน้อย,ความขัดสน
pinch(พินชฺ) vt. หยิก,หนีบ,บีบ,บิด,บีบ,คลึง,ทำให้แสบ,ลดลง,ฉกฉวย,ทำให้กลุ้ม,กระเบียดกระเสียน,เด็ดทิ้ง,ตัดแต่ง,ขโมย,ทำให้หดเหี่ยว,ปล้น,กักขัง,จับกุม. vi. (รองเท้า) รัด,ทำให้กลัดกลุ้ม,กระเบียดกระเสียน,ประหยัด,เหน็บแนม. -Id. (pinch pennies ประหยัด) n. การหยิก,การหนีบ,จำนวนนิดเดียว,ความขัดสน,สถานการณืที่ลำบาก,ความกดดัน
poverty(พอฟ'เวอที) n. ความยากจน,ความขาดแคลน,ความขัดสน,ความไม่พอเพียง, Syn. indigence,lack
English-Thai: Nontri Dictionary
adversity(n) ความขัดสน,ความทุกข์ยาก,ภัยพิบัติ,ความเคราะห์ร้าย
indigence(n) ความยากจน,ความขัดสน
misery(n) ความทุกข์ทรมาน,ความยากไร้,ความขัดสน,ความน่าสังเวช
need(n) ความต้องการ,ความจำเป็น,ของจำเป็น,ความขัดสน
penury(n) ความขัดสน,ความอัตคัด,ความขาดแคลน,ความแห้งแล้ง
poverty(n) ความยากจน,ความขัดสน,ความอัตคัด
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
derth (n.) ความขัดสน See also: ความขาดแคลน Syn. lack, smallness
inadequacy (n.) ความขัดสน See also: ความไม่เพียงพอ Syn. defect, lack, shortcoming Ops. adequacy
paucity (n.) ความขัดสน Syn. lack, scantness, meagerness
scantiness (n.) ความขัดสน See also: ความขาดแคลน Syn. derth, lack, smallness
scantness (n.) ความขัดสน
scarceness (n.) ความขัดสน
smallness (n.) ความขัดสน See also: ความขาดแคลน Syn. derth, lack
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Tell me, what takes you from pleading poverty a few months ago to making a play for real estate?บอกผมหน่อย ว่าอะไรที่ทำให้ ความขัดสนของคุณ 2-3 เดือนก่อนที่เข้าไปลงทุนในกลุ่มอสังหาใช่ไหม?

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ความขัดสน
Back to top