ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

คร่าว

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *คร่าว*, -คร่าว-

คราว ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
คราว (n.) old tom-cat Syn. แมวคราว
คราว (n.) age See also: generation Syn. รุ่น, ปูน, วัย
คราว (n.) occasion See also: opportunity, chance Syn. โอกาส, ตา
คราว (n.) time Syn. ครั้ง, หน, ที
คราว (prep.) same as See also: like, similar to Syn. เท่ากับ, ราวกับ, ราว
คราวก่อน (n.) last time See also: previous occasion Syn. ครั้งก่อน Ops. คราวนี้, ครั้งนี้
คราวก่อน (adv.) previously See also: on the previous occasion Syn. ครั้งก่อน
คราวซวย (n.) misfortune See also: bad luck, adversity, hard luck, ill luck, infelicity Syn. คราวร้าย Ops. คราวดี
คราวซวย (n.) misfortune See also: bad luck, adversity, hard luck, ill luck, infelicity Syn. คราวเคราะห์ Ops. คราวดี
คราวดี (n.) auspicious planet or lucky star which means an auspicious day or moment See also: lucky planet, auspicious sign, auspicious time, lucky day Syn. คราวมงคล, โอกาสดี
คราวต่อไป (n.) next time See also: next occasion Syn. หนต่อไป, คราวหน้า
คราวต่อไป (n.) next time Syn. หนต่อไป, โอกาสหน้า Ops. คราวก่อน
คราวนั้น (adv.) at that time Syn. ตอนนั้น Ops. ครั้งนี้
คราวนี้ (n.) this occasion See also: this time, now, at present, at this time Syn. ครั้งนี้, โอกาสนี้, ตอนนี้ Ops. คราวนั้น, ตอนนั้น
คราวมงคล (n.) auspicious planet or lucky star which means an auspicious day or moment See also: lucky planet, auspicious sign, auspicious time, lucky day Syn. คราวดี, โอกาสดี
คราวร้าย (n.) misfortune See also: bad luck, adversity, hard luck, ill luck, infelicity Syn. คราวเคราะห์, คราวซวย Ops. คราวดี
คราวสุดท้าย (adv.) finally See also: ultimately Syn. หนสุดท้าย Ops. ครั้งแรก
คราวสุดท้าย (adj.) last See also: ultimate, final Syn. หนสุดท้าย Ops. ครั้งแรก
คราวหน้า (n.) next time Syn. คราวหลัง, ครั้งหน้า, ครั้งต่อไป Ops. คราวก่อน, ครั้งก่อน, ครั้งที่แล้ว
คราวหน้าคราวหลัง (n.) next time Syn. หนต่อไป, โอกาสหน้า, คราวต่อไป Ops. คราวก่อน
คราวหลัง (adv.) next time See also: from now on, from now then, from this time on Syn. คราวหน้าคราวหลัง
คราวเคราะห์ (n.) misfortune See also: bad luck, adversity, hard luck, ill luck, infelicity Syn. คราวซวย, คราวร้าย Ops. คราวดี
คราวไหน (ques.) when Syn. ตอนไหน, เมื่อไหร่
English-Thai: HOPE Dictionary
abeyance(อะเบ' เอินซฺ) n. การหยุด,การยั้ง, การระงับชั่วคราว,ความไม่แน่นอน, Syn. inaction
abeyant(อะเบ' เอินทฺ) adj. ซึ่งระงับชั่วคราว
accidental(แอคซิเดน' เทิล) adj.,n. บังเอิญ, ส่วนประกอบ, ลักษณะสังกัด, ส่วนที่ไม่เรียบ, เครื่องหมาย (ดนตรี) ชั่วคราว. -accidentally adv., Syn. unexpected)
another(อะนา' เธอะ) adj.,pron. อีก, อีกหนึ่ง, อื่น, อย่างอื่น, คล้ายกัน. -one another ซึ่งกันและกัน. -another time คราวหน้า, Syn. substitute, alternative)
apnea(แอพเนีย', แอพ'เนีย) n. ภาวะหยุดหายใจชั่วคราว, ภาวะหอบ., Syn. apnoea. -apneal, apneic apnoeal, apnoeic adj.
armistice(อาร์'มิทิส) n. การสงบศึกชั่วคราว,การพักรบ,การหยุดรบ, Syn. cease-fire,truce)
breastworkn. เนินดินที่จุดขึ้นเป็นกำแพงชั่วคราวที่สูงระดับอก
brief(บรีฟ) {briefed,briefing,briefs} adj. สั้น,ชั่วคราว,รวบรัด,กะทัดรัด,สรุป. n. ข้อสรุป,ข้อความที่สั้น,สาระสำคัญ,การเป็นทนาย,สำนวนแก้ฟ้องต่อศาล. vt. สรุป,ย่อความ,กล่าวสรุป, Syn. little
cache(แค?) {cached,caching,caches} n. ที่ซ่อน,ที่เก็บ,สิ่งที่ซ่อนไว้ vt. ซ่อน,เก็บ หน่วยความจำแคชหมายถึง ส่วนหนึ่งของหน่วยความจำ (memory) ที่ถูกกันไว้เก็บข้อมูลที่จะต้องการใช้เป็นการชั่วคราว การเข้าถึงหน่วยความจำส่วนนี้จะทำได้เร็วกว่าธรรมดามาก ในการโฆษณาขายเครื่อง ไมโครคอมพิวเตอร์ มักจะมีบ่งบอกไว้ด้วยเสมอว่า หน่วยความจำแคชนี้มีขนาดความจุเท่าใด เช่น 256 K cache เป็นต้น เพราะเป็นการแสดงถึงประสิทธิภาพของเครื่องอย่างหนึ่ง บางทีเรียก cache memory
caducious(คะดู'เชียส) adj. ซึงพลัดไปชั่งคราว,ซึ่งร่วงหล่น
call(คอล) {called,calling,calls} vt.,vi.,n. (การ) เรียก,ร้องเรียก,ร้องขอ,เรียกให้ตื่น,อ่านออกเสียง,เข้าใจว่า,ถือว่า,ให้ชื่อ,มีชื่อ,มีนามว่า,เรียกไพ่,โทรศัพท์,สั่ง,ออกคำสั่ง,ไปเยี่ยม,แวะรับ,ตำหนิ,เลียนแบบ, Syn. exclaim เรียกเป็นคำสั่งที่ใช้ในโปรแกรม หมายถึง การสั่งให้โอนย้ายการทำงานชั่วคราวจากโปรแกรมหลัก (main program) ที่ทำอยู่ ไปทำงานที่โปรแกรมย่อย (subprogram) เป็นการชั่วคราว เมื่อทำงาน ในโปรแกรมย่อยเสร็จแล้ว ก็จะส่งผลที่ได้กลับไปทำในโปรแกรมหลักต่อ โดยจะกลับไปเริ่มที่คำสั่งถัดจากคำสั่ง "call" นั้น
cessation(ซิเซ'เชิน) n.การหยุด (ชั่วคราวหรือสมบูรณ์) ,การชะงัก, Syn. rest
clipboardคลิปบอร์ดกระดาษทดหมายถึง เนื้อที่ในหน่วยความจำที่กันไว้ใช้เก็บข้อมูลชั่วคราว มีใช้ทั้งในคอมพิวเตอร์แมคอินทอช และระบบวินโดว์ของพีซี เนื้อที่ที่กันเอาไว้ส่วนนี้ทำหน้าที่เหมือนกระดาษทด ที่หากใช้คำสั่ง cut หรือ copy (ใต้เมนู Edit) แล้ว คอมพิวเตอร์ก็จะนำข้อความหรือภาพที่ถูก cut หรือ copy นั้นไปเก็บไว้ที่นั่น ข้อความหรือภาพที่อยู่ในนั้น จะอยู่ในกระดาษทดหรือคลิปบอร์ดนี้จนกว่าจะมีข้อความหรือภาพใหม่ไปทับ เราสามารถนำข้อความหรือภาพที่อยู่บนกระดาษทดนี้ไปวางหรือ paste ลงในแฟ้มข้อมูลของโปรแกรมใดก็ได้ ดู copy, cut, paste ประกอบ
coffee breakn. การหยุดพักทำงานชั่วคราว เพื่อดื่มกาแฟหรือเครื่องดื่มอย่างอื่น
comma(คอม'มะ) n. เครื่องหมาย (,) ที่ใช้ขั้นประโยค,การหยุดพักชั่วคราว -Conf. coma
conniption(คะนิพ'เชิน) n. คราวอารมณ์โกรธ ฮีสทีเรียหรืออารมณ์อื่น ๆ
databaseหมายถึง การจัดรวบรวมข้อนิเทศ หรือข้อมูลของเรื่องต่าง ๆ ไว้ในรูปแบบที่จะ เรียกมาใช้ได้ทันทีเมื่อต้องการ ในการเรียกนั้น อาจเรียกเพียงส่วนใดส่วนหนึ่งมาใช้ประโยชน์เป็นครั้งเป็นคราวก็ได้ ฐานข้อมูลที่ดีควรจะได้รับการปรับให้ทันสมัยอยู่เสมอ บางทีเขียนแยกกัน เป็น data base ก็มี
data baseฐานข้อมูลหมายถึง การจัดรวบรวมข้อนิเทศ หรือข้อมูลของเรื่องต่าง ๆ ไว้ในรูปแบบที่จะ เรียกมาใช้ได้ทันทีเมื่อต้องการ ในการเรียกนั้น อาจเรียกเพียงส่วนใดส่วนหนึ่งมาใช้ประโยชน์เป็นครั้งเป็นคราวก็ได้ ฐานข้อมูลที่ดีควรจะได้รับการปรับให้ทันสมัยอยู่เสมอ บางทีเขียนเป็นคำเดียวกันว่า database
deciduous(ดิซิด'ดิวอัส) adj. ซึ่งเปลี่ยนใบ,ซึ่งสลัดหรือเปลี่ยนคราบฟัน เขา ใบ,ไม่ถาวร,ชั่วคราว, See also: deciduousness n. ดูdeciduous
deferment(ดิเฟอร์'เมินทฺ) n. การเลื่อน,การยึดเวลาออกไป,การยกเว้น,การถูกเกณฑ์ทหารชั่วคราว
deferred(ดิเฟอร์ดฺ') adj. ซึ่งเลื่อนไป,ซึ่งยึดเวลาออกไป,ซึ่งได้รับยกเว้นไม่ต้องถูกเกณฑ์ทหารชั่วคราว
defragนำ (แฟ้มข้อมูล) มาต่อกันในฮาร์ดดิสก์นั้น เมื่อมีการสั่งบันทึกข้อมูลลงไปแล้วมาสั่งลบภายหลัง จะทำให้มีที่ว่างเกิดขึ้นเป็นหย่อม ๆ ฉะนั้น เมื่อมีการนำแฟ้มข้อมูลใหม่บันทึกลงไป คอมพิวเตอร์ก็จะจัดการแบ่งข้อมูลใหม่นี้ให้ได้สัดส่วนพอดีกับช่องที่ว่างอยู่ก่อน ทำให้แฟ้มข้อมูลเดียวถูกเก็บเป็นหย่อม ๆ การเก็บแฟ้มข้อมูลในลักษณะนี้ เรียกว่า เป็นการกระจาย (fragmentation) โปรแกรมระบบดอสรุ่น 6.0 จึงมีคำสั่ง "defrag" ซึ่งจะช่วยจัดการนำแฟ้มข้อมูลเดียวกันมาเรียงให้ติดต่อกัน เพื่อให้การค้นคืนแฟ้มทำได้รวดเร็วขึ้น ในระบบวินโดว์ ก็จะต้องสั่งให้มีการนำแฟ้มมาต่อกันนี้เป็นครั้งคราวเสมอ
dock-wallopern. กรรมกรท่าเรือเป็นครั้งคราว,กรรมกรที่ร่อนเร่ทำงานตามท่าเรือ, See also: dock- walloping,n.
easy(อี'ซี) adj.,adv. ง่าย,ง่ายดาย,ไม่ลำบาก,สะดวกสบาย,ไม่เข้มงวด,ผ่อนผัน,ไม่เป็นภาระ,สบายอกสบายใจ,ไม่แน่น,ไม่รัด,ไม่เร่งรีบ n. การหยุดพักชั่วคราว. -Phr. (take it easy,go easy ตามสบาย,ไม่ต้องทำงานหนัก), Syn. light ###A. difficult
ephemeral(อิเฟม'เมอเริล) adj. ชั่วคราว,ไม่ถาวร,มีอายุสั้น. -n. สิ่งมีชีวิตที่มีอายุสั้น (เช่นแมลง), See also: ephemerality,ephemeralness n.
epidemic(เอพพิเดม'มิเคิล) adj. เกี่ยวกับการระบาดเป็นครั้งคราวของโรค
epidemical(เอพพิเดม'มิเคิล) adj. เกี่ยวกับการระบาดเป็นครั้งคราวของโรค
episode(เอพ'พิโซด) n. ตอน,ฉาก,บท,กรณี,คราว,ครั้ง,ฉาก,กรณี., See also: episodic adj. ดูepisode episodical adj. ดูepisode
every(เอฟว'รี) adj. ทุก ๆ ,แต่ละ,ทั้งหมด. -Phr. (every now and then บางครั้งบางคราว) -Phr. (every other day วันเว้นวัน), Syn. each,all possible
ex(เอคซฺ) n. อดีตสามี,อดีตภรรยา prep. โดยไม่รวม -Phr. (ex dividend ไม่เอาเงินปันผลคราวหน้า,ไม่คิดค่าขนส่งเพียงแค่) -Phr. (ex ship หรือ ex steamer ไม่คิดค่าขนส่งเพียงแค่ออกจากเรือไป -Phr. (ex godown (warehouse,store) ไม่คิดค่าขนส่งเพียงแค่โกดังของผู้ขาย)) -Ph
fad(แฟด) n. สิ่งที่นิยมชมชอบชั่วครั้งชั่วคราว (โดยเฉพาะอย่างรุนแรง) ,แฟชั่น., See also: faddish faddy adj. faddishness n. faddism n. faddist n., Syn. rage,craze
fitful(ฟิท'ฟูล) adj. เป็นครั้งคราว,เดิน ๆ หยุด ๆ ,เป็นพัก ๆ, See also: fitfully adv. fitfulness n.
fleeting(ฟลีท'ทิง) adj. ซึ่งหายวับไป,ซึ่งผ่านไปอย่างรวดเร็ว,ชั่วคราว,ประเดี๋ยวเดียว., See also: fleetingness n., Syn. transient
fugacious(ฟูเก'เชิส) adj. ร่วงลงก่อน,หายไปก่อน,ชั่วคราว,ชั่วประเดี๋ยว
fugitive(ฟิว'จิทิฟว) n. ผู้ลี้ภัย,ผู้หลบหนี. adj. หลบหนี,ลี้ภัย,ชั่วคราว,เปลี่ยนแปลง,ร่อนเร่,ไม่ถาวร., See also: fugitively adv. fugitiveness n., Syn. fleetiing,runaway
full screenเต็มจอ1. หมายถึง ความสามารถในการพิมพ์อักขระ ณ จุดใดหรือ ที่ใดก็ได้บนจอภาพ2. ถ้าใช้กับเครื่องปลายทาง (terminal) หมายถึงเครื่อง ปลายทางที่สามารถแสดง ข้อมูลได้เต็มจอภาพในคราวเดียว
golgi complexเป็นส่วนที่ต่อเนื่องสัมพันธ์กับ endoplasmic reticulum (ER) มีลักษณะเป็นถุงแบน ๆ ทำหน้าที่เป็นแหล่งสะสมชั่วคราวของโปรตีนที่สร้างมากจาก ER และยังทำให้สารโปรตีนเข้มข้นขึ้น
halt instructionคำสั่งให้หยุดเป็นคำสั่งในโปรแกรมที่ทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์หยุดปฏิบัติการชั่วคราว และให้รอจนกว่าจะมีคำสั่งให้ไปทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น สั่งให้ไปหยิบม้วนเทปมาใส่ หรือเปลี่ยนจานบันทึกแผ่นที่ต้องการ มีความหมายเหมือน pause instruction
impermanent(อิมเพอ' มะเนินทฺ) adj. ไม่ถาวร, ชั่วคราว., See also: impermanance, impermanency n. impermanently adv., Syn. transitory
interim(อิน'เทอริม) n. ช่วงเวลาหยุดพัก,ระหว่างเวลา. adj. ระหว่างเวลา,ชั่วคราว,กลางคัน
English-Thai: Nontri Dictionary
abeyance(n) การพัก,การหยุด,การระงับชั่วคราว
coming(adj) ที่กำลังมา,ต่อไป,จะมาถึง,คราวหน้า,มีหวัง
ephemeral(adj) ไม่จีรัง,ไม่ยั่งยืน,ชั่วคราว,ไม่ถาวร
episode(n) พฤติการณ์,ตอน,บท,ฉาก,องก์,คราว,ครั้ง,กรณี
fitful(adj) ไม่สม่ำเสมอ,เป็นพักๆ,เป็นครั้งเป็นคราว
fugitive(adj) หลบหนี,ลี้ภัย,หนี,ร่อนเร่,ไม่ถาวร,ชั่วคราว
here(adv) คราวนี้,ที่นี่,จุดนี้,ณ ที่นี้,ขณะนี้
hour(n) ชั่วโมง,ยาม,คราว,เวลา
inning(n) โอกาส,ช่วงที่มีวาสนา,คราว,สมัยที่มีอำนาจ
SHORT-short-lived(adj) มีอายุสั้น,ไม่ยืนนาน,ชั่วคราว
lodging(n) ที่พักชั่วคราว,การพัก,การพำนัก
makeshift(n) แผนการชั่วคราว,แผนเฉพาะหน้า
morgue(n) ที่เก็บศพชั่วคราว,โรงเก็บศพ
move(n) รอบ,คราว,อุบาย,แต้ม,การเดินหมากรุก,การเคลื่อนไหว
occasion(n) โอกาส,สมัย,เวลา,คราว,ฤกษ์
occasional(adj) แล้วแต่โอกาส,เป็นครั้งคราว
occasionally(adv) บางโอกาส,เป็นครั้งคราว
OFF AND off and on(adv) บางครั้งบางคราว,เป็นครั้งคราว
periodic(adj) เป็นบางครั้งบางคราว,เป็นระยะ,เป็นบางคราว,เป็นช่วงๆ,ตามเวลา
periodical(adj) เป็นบางครั้งบางคราว,เป็นระยะ,เป็นบางคราว,เป็นช่วงๆ,ตามเวลา
periodically(adv) เป็นบางคราว,เป็นบางครั้งบางคราว,เป็นระยะ,เป็นช่วงๆ
provisional(adj) เฉพาะกาล,ชั่วคราว
season(n) ฤดู,คราว,ช่วงเวลา,ระยะเวลา,เทศกาล
sometime(adv) บางเวลา,บางที,บางครั้ง,บางโอกาส,บางคราว
sometimes(adv) บางเวลา,บางที,บางครั้ง,บางโอกาส,บางคราว
suspend(vt) เลื่อนไป,แขวน,หยุดชั่วคราว,งด
suspension(n) ความสงสัย,การพักชั่วคราว,ความใจจดใจจ่อ,การลอยตัว
temporarily(adv) เพียงชั่วคราว,อย่างไม่ถาวร
temporary(adj) ชั่วคราว,ชั่วขณะ,ไม่ถาวร,เฉพาะกาล
temporize(vt) ผัดไป,รีรอ,ดำเนินนโยบายชั่วคราว
tentative(adj) เป็นการทดลอง,ลังเล,ชั่วคราว
thrice(adv) สามหน,สามครั้ง,สามเท่า,สามคราว
transient(adj) ชั่วคราว,ชั่วประเดี๋ยว,ไม่ยืนยง
transitory(adj) ชั่วครู่,ชั่วคราว,ชั่วแล่น,ไม่ถาวร
truce(n) การสงบศึก,การพักรบชั่วคราว,การพักผ่อน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
bout; episodeคราว (การสำแดง) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
binder๑. หนังสือคุ้มครองชั่วคราว๒. หนังสือมอบอำนาจผู้รับประกันภัย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
casualโดยบังเอิญ, เป็นครั้งคราว [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
instant certificatesใบรับรองชั่วคราว [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
interimระหว่างกาล, ชั่วคราว [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
menolipsisการขาดระดูชั่วคราว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
modus vivendi (L.)ความตกลงชั่วคราว [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
periodicallyเป็นคราว ๆ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
provisionalชั่วคราว [มีความหมายเหมือนกับ temporal ๓] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
relegationการขับออกจากประเทศชั่วคราว (ก. เก่าอังกฤษ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
scratchpad memoryหน่วยความจำใช้งานชั่วคราว [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
shut downปิดโรงงาน, หยุดผลิตชั่วคราว [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
soft copy: softcopyสำเนาชั่วคราว, ฉบับไม่พิมพ์, สำเนาอิเล็กทรอนิกส์ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
swoon; syncopeหมดสติชั่วคราว [มีความหมายเหมือนกับ faint; fainting ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
temporal๑. -ขมับ๒. เวลา, ตามเวลา๓. ชั่วคราว [มีความหมายเหมือนกับ provisional] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
temporaryชั่วคราว [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
temporary storageหน่วยเก็บชั่วคราว [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
transitoryเฉพาะกาล, ชั่วคราว [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
bulkhead gatebulkhead gate, บานกั้นน้ำชั่วคราว [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Circuit breakerมาตรการหยุดการซื้อขายหลักทรัพย์ชั่วคราวเป็นมาตรการที่ตลาดหลักทรัพย์นำมาใช้หยุดการซื้อขายหลักทรัพย์ชั่วคราวในยามที่การซื้อขายโดยรวมในตลาดหลักทรัพย์เกิดตกต่ำลงอย่างมากมายผิดปกติ ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ลงทุนโดยทั่วไปได้มีเวลาตรวจสอบข้อมูลและข่าวสารต่าง ๆ ระยะหนึ่งก่อนที่จะเปิดให้ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ได้ต่อไป ในปัจจุบันนี้ระบบ circuit breaker ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดว่า หากระดับ SET Index ลดต่ำลงเท่ากับหรือเกินกว่า 10% จากจุดปิดของวันก่อน ตลาดหลักทรัพย์จะหยุดพักการซื้อขาย 30 นาที เมื่อเปิดซื้อขายใหม่แล้วหาก SET Index ลดต่ำลงอีก จนมีระดับที่ลดลงเท่ากับหรือเกินกว่า 20% จากจุดปิดของวันก่อน ตลาดหลักทรัพย์จะหยุดพักการซื้อขายอีก 1 ชั่วโมง แล้วเปิดให้ซื้อขายต่อจนสิ้นวัน ในการหยุดพักการซื้อขายกรณีใดกรณีหนึ่งข้างต้น ถ้าระยะเวลาในรอบการซื้อขายนั้นเหลือไม่ถึง 30 นาทีหรือ 1 ชั่วโมงแล้วแต่กรณี จะพักการซื้อขายเพียงระยะเวลาที่เหลือในรอบดังกล่าวเท่านั้น แล้วเปิดซื้อขายรอบใหม่ตามปกติต่อไป [ตลาดทุน]
coffer damcoffer dam, ทำนบชั่วคราว [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Degassing Tankถังพักน้ำมันดิบชั่วคราว, ถังพักน้ำมันดิบชั่วคราวเพื่อแยกน้ำออกจากน้ำมันโดยการเติมสารเคมี (Demulsifier) ลงไป สารเคมีจะช่วยให้น้ำแยกออกจากน้ำมันและจมลงสู่ก้นถัง และถูกถ่ายเทไปยังถังเก็บน้ำโดยเฉพาะ ส่วนน้ำมันที่ลอยอยู่ส่วนบนจะไหลไปยังถังเก็บน้ำมัน (storage tank) สำหรับก๊าซที่ปนขึ้นมากับน้ำมันด้วยในตอนแรกจะถูกปล่อยสู่บรรยากาศทางท่อเล็กๆ ด้านบนของ tank [ปิโตรเลี่ยม]
Dehydrationถังพักน้ำมันดิบชั่วคราว, ถังพักน้ำมันดิบชั่วคราวเพื่อแยกน้ำออกจากน้ำมันโดยการเติมสารเคมี (Demulsifier) ลงไป สารเคมีจะช่วยให้น้ำแยกออกจากน้ำมันและจมลงสู่ก้นถัง และถูกถ่ายเทไปยังถังเก็บน้ำโดยเฉพาะ ส่วนน้ำมันที่ลอยอยู่ส่วนบนจะไหลไปยังถังเก็บน้ำมัน (storage tank) สำหรับก๊าซที่ปนขึ้นมากับน้ำมันด้วยในตอนแรกจะถูกปล่อยสู่บรรยากาศทางท่อเล็กๆ ด้านบนของ tank [ปิโตรเลี่ยม]
Interim storageการเก็บรักษาเฉพาะกาล, การเก็บรักษาเชื้อเพลิงใช้แล้วหรือกากกัมมันตรังสีในสถานที่เก็บชั่วคราวก่อนที่จะนำไปดำเนินการหรือเก็บรักษาในสถานที่เก็บถาวรต่อไป
Lived, Shortอายุขัยชั่วคราว [การแพทย์]
moratoriumประกาศพัก/ระงับชั่วคราว [การทูต]
Rebound resilienceการกระเด้งกระดอน หมายถึง ความสามารถในการกลับคืนสู่รูปร่างตั้งต้นได้อย่างรวดเร็วภายหลังจากที่ยาง เกิดการเปลี่ยนแปลงรูปร่างอย่างชั่วคราว [เทคโนโลยียาง]
Shut Downหยุดปฏิบัติงานการหยุดปฏิบัติงานในหลุมเจาะชั่วคราว [ปิโตรเลี่ยม]
Top Slicing อุโมงค์เพดานเลื่อน เป็นการทำเหมืองใต้ดินที่มีชั้นแร่อยู่ในแนว ราบ ค่อนข้างแบน มีขนาดกว้าง ชั้นดินหินพังลงมาได้ง่าย โดยการใช้เครื่องขุดตักต่อเนื่อง แล้วใช้เครื่องค้ำยันไฮดรอลิคค้ำยันชั่วคราว แล้วขยับตามการเดินหน้าเหมือง ปล่อยให้ดินทรายแร่พังลงมาตามหลัง [สิ่งแวดล้อม]
Callus, Provisionalแคลลัสชั่วคราว [การแพทย์]
Windrow Composting การหมักปุ๋ยกองแถว การนำขยะมากองเป็นแถวเพื่อหมักให้เป็นปุ๋ยมี การกลับเป็นครั้งคราว เพื่อให้ได้อากาศ หรือใช้วิธีพ่นอากาศเข้าไปตามแถว [สิ่งแวดล้อม]
Market ตลาด สถานที่ซึ่งปกติจัดไว้ให้ผู้ค้าใช้เป็นที่ ชุมนุมเพื่อจำหน่ายสินค้าประเภทสัตว์ เนื้อสัตว์ ผัก ผลไม้ หรืออาหารอันมีสภาพเป็นของสด ประกอบหรือปรุงแล้วหรือของเสียง่าย ทั้งนี้ ไม่ว่า จะมีการจำหน่ายสินค้าประเภทอื่นด้วยหรือไม่ก็ตาม และหมายความรวมถึงบริเวณซึ่งจัดไว้สำหรับให้ผู้ค้าใช้เป็นชุมนุมเพื่อ จำหน่ายสินค้าประเภทดังกล่าวเป็นประจำหรือเป็นครั้งคราวหรือตามวันที่กำหนด [สิ่งแวดล้อม]
Outsourcingการจัดจ้างคนภายนอกการจัดจ้างคนภายนอก (Outsourcing) เป็นการว่าจ้างให้บริษัทหรือหน่วยงานภายนอกห้องสมุดเข้ามารับผิดชอบหรือดำเนินงานเพื่อช่วยงานในบางส่วนชั่วคราวหรืองานพื้นฐานระยะยาว เพื่อแก้ปัญหาด้านงบประมาณและเพื่อประสิทธิภาพในการทำงาน ความจำเป็นในการจัดจ้างคนภายนอกมีเหตุผลและความจำเป็นหลายประการ คือ
registerเรจิสเตอร์หน่วยความจำชั่วคราวที่อยู่ในฮาร์ดแวร์ของตัวประมวล และสามารถถ่ายโอน หรือส่งผ่านข้อมูลได้อย่างรวดเร็วมาก เรจิสเตอร์มีหลายประเภทสุดแล้วแต่เครื่อง แต่ส่วนมากมีอยู่สองประเภทใหญ่ๆ คือ เรจิสเตอร์สำหรับใช้ในการคำนวณ ซึ่งทำหน้าที่เหมือนกับเครื่องคิดเลขภายในของตัวประมวลผล และเรจิสเตอร์สำหรับใช้เก็บคำสั่งและเลขที่อยู่ของคำสั่ง [คอมพิวเตอร์]
Suspensionเครื่องหมายที่ตลาดหลักทรัพย์ติดบนหลักทรัพย์เพื่อแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบว่าหลักทรัพย์ดังกล่าวอยู่ในระหว่างถูกห้ามซื้อขายชั่วคราวย่อมาจาก suspension เป็นเครื่องหมายที่ตลาดหลักทรัพย์ติดบนหลักทรัพย์เพื่อแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบว่าหลักทรัพย์ดังกล่าวอยู่ในระหว่างถูกห้ามซื้อขายชั่วคราว ตลาดหลักทรัพย์จะสั่งห้ามการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทใดเป็นการชั่วคราวเมื่อ 1. บริษัทนั้นฝ่าฝืนหรือละเลยไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ 2. ปรากฏข่าวสารหรือข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินหรือผลการดำเนินงานของบริษัท ซึ่งมีผลกระทบ หรืออาจมีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ของบริษัทอย่างรุนแรง โดยที่ข่าวสารนั้นยังไม่ได้เปิดเผยต่อ สาธารณชนผ่านตลาดหลักทรัพย์ หรืออยู่ระหว่างที่ตลาดหลักทรัพย์กำลังรอการเปิดเผยข้อมูลหรือข้อเท็จจริงที่สอบถามไป หรือกำ ลังรอการเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมเพราะรายงานที่ได้รับยังไม่ครบถ้วนชัดเจนเพียงพอ 3. บริษัทขอให้ตลาดหลักทรัพย์สั่งพักการซื้อขายหุ้นของบริษัทเนื่องจากมีข่าวหรือข้อมูลสำคัญที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ซึ่งอาจมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์ที่อยู่บน special board (กระดานพิเศษ) ซึ่งเป็นส่วนของระบบ ARMS ที่ใช้วิธีซื้อขายแบบ Put Through เพื่อรองรับการซื้อขายตราสารหนี้ เช่น พันธบัตรหุ้นกู้ หุ้นกู้แปลงสภาพ เป็นต้น ทั้งนี้แต่ละรายการซื้อขายจะต้องต่ำกว่า 1 ล้านหุ้น หรือมีมูลค่าต่ำกว่า 3 ล้านบาท(การซื้อขายตราสาร หนี้จำนวนมากดังกล่าวหรือมากกว่า จะต้องกระทำบน Big-Lot Board) การซื้อขายบนกระดานนี้ไม่นำเรื่อง Floor Price และ Ceiling Price มาใช้บังคับ [ตลาดทุน]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
turn (n.) คราว See also: เวร, รอบ, ตา, ที
losing streak (sl.) คราวโชคร้าย (ในการเล่นพนัน)
abeyance (n.) การระงับไว้ชั่วคราว See also: การหยุดพักชั่วคราว Syn. pause
abeyant (adj.) หยุดชั่วคราว See also: เลื่อนไปก่อน Syn. deferred
abeyant (adj.) หยุดชั่วคราว See also: ระงับชั่วคราว, เลื่อนไปก่อน Syn. postponed
adjunct (adj.) ซึ่งได้รับมอบหมายชั่วคราว See also: ที่เข้ามาเสริมชั่วคราว
apnea (n.) ภาวะหยุดหายใจชั่วคราว Syn. apnoea
apnoea (n.) ภาวะหยุดหายใจชั่วคราว Syn. apnea
at one fell swoop (idm.) ในคราวเดียว See also: ในเหตุการณ์เดียว
billet (n.) ที่พักชั่วคราว (โดยเฉพาะสำหรับทหาร)
billet (n.) คำสั่งทางทหารเกี่ยวกับสถานที่พักชั่วคราว
billet (vt.) จัดค่ายพักชั่วคราว See also: จัดที่พักชั่วคราว Syn. camp, berth
billet (vt.) สั่งให้ไปพักยังที่พักชั่วคราว
bivouac (n.) ค่ายพรรคชั่วคราว
blip (n.) ปัญหาที่เกิดขึ้นชั่วคราวก่อนจะดีขึ้น
camp (vi.) พักอยู่ชั่วคราว Syn. encamp
cantonment (n.) ค่ายทหารชั่วคราว
capacitor (n.) อุปกรณ์ชนิดหนึ่งใช้ในการเก็บสะสมไฟชั่วคราว
caretaker (adj.) ที่เข้ามาดูแลชั่วคราว
caretaker government (n.) รัฐบาลชั่วคราวที่ตั้งขึ้นเพื่อรอการเลือกตั้งครั้งใหม่
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
This time you're being warned!คราวนี้คุณถูกเตือนนะ
Well, what's your excuse this time?ว่าไง คราวนี้มีข้อแก้ตัวอะไรอีกล่ะ
I go every now and thenฉันไปเป็นบางครั้งบางคราว
I'm really sorry about last timeฉันเสียใจจริงๆ กับคราวที่แล้ว
Well, it’s been nice talking to youดีจังที่ได้พูดคุยกับคุณ แล้วเจอกันคราวหลังนะ
You're welcome to stay with us next timeยินดีต้อนรับคุณมาพักกับพวกเราอีกคราวหน้า
Maybe we could come here again for lunch laterบางทีคราวหน้าเราอาจจะมาทานอาหารเที่ยงที่นี่กันอีก
Try to be more careful in future, okay?พยายามระมัดระวังให้มากขึ้นในคราวหน้า ตกลงไหม?
I'm known to locate certain things from time to timeฉันเป็นที่รู้จักในด้านการหาของบางอย่างเป็นบางครั้งบางคราว
Some other time, thenถ้างั้นคราวหน้าก็แล้วกัน
The problem has been solved for the time beingปัญหานั้นได้รับการแก้ไขไปชั่วคราวแล้ว
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We're interested in shorting some of the AA tranche of CDOs.เรากำลังสนใจในการลัดวงจร บางส่วนของ เอเอ คราว ซีดีโอs มาสิ, คนสิ่งที่มุม?
Agyness Deyn and Sara Sophie Flicker came to the last one, and Mario Carbone and Rich Torrisi did the menu, and then we screened "My Man Godfrey."คราวก่อน Agness Deyn กับ Sara Sophie Flicker ก็มาด้วยนะ Mario Carbone กับ Rich Torrisi มาเป็นพ่อครัวจัดอาหารให้งานเราด้วย แล้วเราก็จัดหนังเรื่อง My Man Godfrey ให้ชมกัน
I saw you with Mo Ne in the car the other time.คราวก่อน ฉันเห็นคุณอยู่บนรถกับโมเน
They couldn't form solid shapes before.คราวก่อน พวกมันทำยังงี้ไม่ได้
You didn't pay me back 500 last time.คราวก่อน เธอยังไม่ได้ทอนฉัน 500 วอน
You fought with the butcher Paul Momund in the market.คราวก่อน เธอสู้กับคนขายเนื้อ พอล โมมุนด์ ที่ตลาด
Last class, we talked about dictatorships, so today we'll start with Hegel.คราวก่อน เราพูดเกี่ยวกับระบอบเผด็จการ งั้นวันนี้เราจะเริ่มเกี่ยวกับเฮเกล
Last time you zapped me someplace,คราวก่อน\ ที่นายพาฉันหายตัวไป
He already jumped off of a hotel balcony.คราวก่อนก็กระโดดจากระเบียงโรงแรมไปทีแล้ว
Last time you played us a beautiful song, for people far from home.คราวก่อนคุณยังร้องเพลงดีๆให้เราฟัง สำหรับคนที่อยู่ไกลบ้าน
Last time you were in the sensory deprivation tank,คราวก่อนคุณอยู่ในแท็งค์ถอดความรู้สึก
You barely survived last time. I'm not leaving you.คราวก่อนคุณเกือบไม่รอด ผมไม่ทิ้งคุณไว้หรอก
But, I got a little bells palsy the last time I ate that.คราวก่อนฉันกินเข้าไปหน้าตาเห่อเลย
I really made my bones with that last collar, babe.คราวก่อนฉันได้งานเพราะคอเสื้อนำโชคนี่ล่ะ ที่รัก
Our previous estimates of six to eight weeks weren 't even close.คราวก่อนทำนายไว้ที่ 6-8 สัปดาห์ ไกลความจริงลิบ
I took you to last time you were here?คราวก่อนที่คุณมาที่นี่ใช่ไหม
Last time I looked this good,คราวก่อนที่ฉันดูดีขนาดนี้
The last time Bourne came back, he exposed the Black Briar program.คราวก่อนที่บอร์นกลับมา เขาเปิดโปงโครงการแบล็คไบรอาร์
The last time I was patriotic, I got three strikes.คราวก่อนที่รับใช้ชาติ โดนไปสามคดี
The last time he was this secretive, he showed up with a baby.คราวก่อนที่เขามีความลับกับเรา คือเรื่องเขามีลูกชาย
Last time I saw you, you got your panties all in a wad 'cause I said Die Hard was a suckfest of a movie.คราวก่อนที่เจอกัน นายโกรธเป็นฟืนเป็นไฟ เพราะฉันบอกว่า Die Hard เป็นหนังบรมห่วย
Last time this happened, it took them two hours to get here.คราวก่อนที่เป็นแบบนี้ ต้องรอช่างอยู่แบบนี้ตั้ง 2 ชั่วโมงนะ
Last time we performed in front of an audience,คราวก่อนที่เรา แสดงต่อหน้าผู้ชม
The other time when we had a meeting...คราวก่อนที่เราคุยกัน..
He was damn near on his deathbed the last time we saw him.คราวก่อนที่เราเจอ เขาเกือบจะม่องเท่งอยู่แล้ว
What was it you told me the last time?คราวก่อนนายบอกฉันว่าไงนะ?
Holy Helen, this place is huge.คราวก่อนผมจำได้ว่ามันดูไม่น่ากลัวขนาดนี้
But this one time Lafayette went to Marthaville for the night.คราวก่อนลาฟาเย็ตต์ไปเที่ยวมาร์ธาวิลล์
How did, um, Audrey talk Marion down the first time?คราวก่อนออเดรย์คุยกับมาเรียนยังไงนะ
Last time he came right at us.คราวก่อนเขาออกมาหาเราเลยนี่นา
The last time, you talked about Yi Soo as well.คราวก่อนเธอก็พูดถึงยีซูด้วยเหมือนกัน
You said that last time, too.คราวก่อนเธอก็พูดยังงั้น
You disappeared once before.คราวก่อนเธอหายไปโดยไม่บอกฉันซักคำ
The last time we got to this exact same spot-คราวก่อนเราก็กำลังถึงจุดนี้
I guess we did have fun last time.คราวก่อนเราก็สนุกกันดีนะ
We discussed it at length during our last video chat.คราวก่อนเราวีดีโอแช้ทกันยาวทีเดียว
Last time we've seen a movieคราวก่อนเราไปดูหนังกัน
Old Mrs. Stackhouse, on the other hand, now that's a real tragedy.คราวคุณนายสแต็กเฮาส์นั่นก็ทีละ
Crowley let slip that he likes Craig.คราวด์ลีย์มันหลุดออกมาว่ามันชอบเหล้ายี่ห้อเครก
The next time I did an anal scene, I prepared for a month.คราวต่อมาที่ฉันเล่นฉากประตูหลัง ฉันเตรียมตัวนานหนึ่งเดือน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า คร่าว
Back to top