ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ข้อเสนอ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ข้อเสนอ*, -ข้อเสนอ-

ข้อเสนอ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ข้อเสนอ (n.) proposal See also: offer, proposition, suggestion Syn. ข้อแนะนำ, ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะ (n.) suggestion See also: counsel Syn. ข้อแนะนำ, ข้อเสนอ
English-Thai: HOPE Dictionary
airing(แอ' ริง) n. การตาก,การสนทนาโต้แย้ง (ข้อ คิดเห็น,ข้อเสนอ) ,การเดินหรือขับรถในที่โล่งแจ้ง
antecedence(แอนทิซี' เดินซฺ) n. การดำเนินการก่อน,เรื่องราวที่ต้องมาก่อน,สิ่งที่มาก่อน,ข้อเสนอแรก-antecedency n.
antecedent(แอนทิ' ซิเดินทฺ) adj.,n. มาก่อน, ก่อน, เกิดขึ้นก่อน, แต่ก่อน, ข้อเสนอแรก, เรื่องราวก่อน-antecedents บรรพบุรุษ, Syn. preceding, prior ###A. posterior)
assertion(อะเซิร์ท'เชิน) n. การกล่าวยืนยัน, การอ้าง,การถือสิทธิ์,การวินิจฉัย,การพิทักษ์,การรักษา,ข้อเสนอ,ข้อวินิจฉัย, Syn. statement)
contradictory(คอนทระดิค'ทะรี) adj. ซึ่งขัดแย้ง,ซึ่งไม่ลงรอยกัน,ซึ่งตรงกันข้าม n. ข้อเสนอที่ขัดแย้งกับข้อเสนออื่น.
converse(คันเวิร์ส') {conversed,conversing,converses} vi. สนทนา,คุยกัน. n. (คอน'เวิร์ส) การสนทนา,การคุยกัน,ความตรงกันข้าม,การกลับกัน,คนที่มีนิสัยตรงกันข้าม,ข้อเสนอที่กลับกันกับอีกข้อเสนอหนึ่ง adj. (คันเวิร์ส') ซึ่งตรงกันข้ามซึ่งกลับกัน
dissidence(ดิส'ซิเดินซฺ) n. ความไม่เห็นด้วย,ความไม่ลงรอยกัน,ความไม่เห็นพ้อง,ข้อเสนอที่แตกต่างหรือขัดแย้ง, Syn. dissent
eireniconn. ข้อเสนอให้ปรองดองกัน
feasibility studiesการศึกษาความเป็นไปได้ในวิชาคอมพิวเตอร์หมายถึง การศึกษาเพื่อชี้ให้เห็นถึงความเป็นไปได้ในการมีหรือใช้คอมพิวเตอร์ โดยคำนึงถึงกำไรและต้นทุน ช่วงเวลา กำลังเงินและกำลังคน เพื่อให้ทำงานตามโครงการใด ๆ ที่กำหนด โดยปรกติในการศึกษาความเป็นไปได้ จะมีข้อเสนอแนะทางเลือกอื่นที่เหมาะสมไว้ด้วยเสมอ
motion(โม'เชิน) n. การเคลื่อนที่,อำนาจการเคลื่อนที่หรือเคลื่อนไหว,วิธีการหรือท่าทางในการเดิน,กิริยาท่าทาง,ข้อเสนอเป็นทางการ,การขอร้องต่อศาล,แรงดลใจ,ความโน้มน้าว -Phr. (in motion กำลังเคลื่อนที่) vt. โบกไม้โบกมือหรือให้สัญญาณเคลื่อนที่, See also: motioner n.
premise(เพรม'มิส) n. หลักฐาน,ข้อเสนอสนับสนุนการสรุปสมมุติฐาน, See also: premises ที่ดินที่รวมทั้งสิ่งปลูกสร้าง,สถานที่. vt. เสนอล่วงหน้า,อ้างหลักฐาน,บรรยาย,เสนอสมมุติฐาน. vi. เสนอสมมุติฐาน, Syn. assumption
proposal(พระโพ'เซิล) n. การเสนอ,ข้อเสนอ,แผน,โครงการ,การขอแต่งงาน, Syn. offer,bid,
proposition(พรอพพะซิซ'เชิน) n. การสอน,ข้อเสนอ,แผน,โครงการ,หัวข้อ,ข้อวินิจฉัย,ญัตติ,เรื่องราว,ปัญหา,จุดประสงค์,ข้อเสนอเพื่อร่วมประเวณีที่ไม่ถูกกฎหมาย. vt. เสนอ,เสนอข้อเรียกร้อง, See also: propositional adj.
universal(ยูนิเวอ'เซิล) adj. สากล,เกี่ยวกับจักรวาล,ทั้งหมด,ทั่วไป,มีผลทั่วไป,ทุกหนทุกแห่ง,ทั้งมวล,n. (ปรัชญา) ข้อเสนอสำหรับทุกชนชั้น,มโนธรรมทั่วไป,ลักษณะเฉพาะทั่วไป,ข้อต่ออเนกประสงค์ (หรือuniversal joint) ., See also: universalness n.
English-Thai: Nontri Dictionary
offer(n) คำขอ,ข้อเสนอ,การยกให้,การเสนอ,การถวาย
opinion(n) ความคิดเห็น,ทัศนะ,ข้อเสนอ
proposal(n) ข้อเสนอ,การขอแต่งงาน,การเสนอความเห็น,คำขอ
proposition(n) ข้อเสนอ,ทฤษฎีบท,โจทย์,เรื่อง,ปัญหา,ญัตติ,ข้อวินิจฉัย
suggestion(n) ข้อเสนอ,การแนะ,ร่องรอย,ข้อชวนคิด
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
amends, tender ofข้อเสนอชดใช้ค่าเสียหาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
adoption๑. การรับข้อเสนอ, การมีมติเห็นชอบ๒. การรับบุตรบุญธรรม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
recommendationข้อเสนอแนะ คำแนะนำ [การทูต]
Institute of Directorsสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยองค์กรที่จัดตั้งขึ้นโดยได้รับการสนับสนุนจากองค์กรต่าง ๆ อันได้แก่ ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มูลนิธิกองทุนพัฒนาระบบตลาดทุน และธนาคารโลก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการพัฒนาและสนับสนุนกรรมการของบริษัทให้สามารถทำหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเป็นเวทีสำหรับกรรมการบริษัทในการแสดงความคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบทบาทหน้าที่ของกรรมการ และการบริหารงานของบริษัท เพื่อนำเสนอเป็นข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอันเป็นการช่วยยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการบริษัทให้เป็นที่น่าถือมากยิ่งขึ้น [ตลาดทุน]
Suggestion boxกล่องรับความคิดเห็นห้องสมุดบางแห่งหาวิธีให้ผู้ใช้ห้องสมุดเสนอแนะวิธีการปรับปรุงการให้บริการหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายห้องสมุดและวิธีปฏิบัติของห้องสมุด โดยการเขียนเสนอแนะในแผ่นกระดาษและนำไปใส่ไว้ในกล่องรับความคิดเห็นที่ห้องสมุดจัดไว้ซึ่งอาจวางไว้ใกล้กับเคาน์เตอร์บริการยืม-คืนหนังสือ โต๊ะบริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า หรือประตูทางเข้าห้องสมุด นอกจากนั้นบนรายการออนไลน์ (Online catalog) และบนหน้าเว็บของห้องสมุดยังให้ผู้ใช้สามารถส่งข้อเสนอแนะและแสดงความคิดเห็นทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ สำหรับคำตอบของเจ้าหน้าที่และผู้บริหารห้องสมุดอาจจะติดไว้บนป้ายประกาศของห้องงสมุด หรือแสดงไว้ในส่วนพิเศษในหน้าโฮมเพจของห้องสมุด [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
offer (n.) ข้อเสนอ See also: สิ่งที่เสนอ Syn. proposal, proposition
proposal (n.) ข้อเสนอ See also: แนวทาง Syn. scheme, program, project, outline
proposition (n.) ข้อเสนอ See also: สิ่งที่นำมาเสนอ, แผนงานที่เสนอ Syn. scheme, project, proposal
suggestion (n.) ข้อเสนอ See also: ข้อเสนอแนะ Syn. idea, proposal
tender offer (n.) ข้อเสนอประมูล See also: การยื่นประมูล, การยื่นซองประมูล
counsel (n.) ข้อเสนอแนะ Syn. advice
hinting (adj.) เป็นข้อเสนอแนะ See also: เป็นการชี้แนะ, ซึ่งชี้แนะ Syn. evocative, indicative
proposition (vt.) ยื่นข้อเสนอ Syn. offer, recommend, suggest
suggestive (adj.) เป็นข้อเสนอแนะ See also: เป็นการชี้แนะ, ซึ่งชี้แนะ Syn. evocative, hinting, indicative
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
What do you think of my proposal?คุณคิดอย่างไรกับข้อเสนอของฉัน?
I am honored by your proposalข้าพเจ้ารู้สึกเป็นเกียรติกับข้อเสนอของท่าน
You pose an interesting propositionคุณให้ข้อเสนอที่น่าสนใจ
I'm going to make him an offer he can't refuseฉันจะให้ข้อเสนอกับเขาที่เขาไม่สามารถปฏิเสธได้
I told you, you should have listened to other people's suggestionsฉันบอกแล้วไง เธอควรฟังข้อเสนอแนะของคนอื่นบ้าง
I'm not going to listen to your suggestionฉันจะไม่ฟังข้อเสนอแนะของนายหรอก
I'm going to make him an offer he can't refuseฉันกำลังจะให้ข้อเสนอที่เขาไม่สามารถปฏิเสธได้
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We would like to offer you a proposal, Mr. Knight.เราอยากเสนอให้คุณ ข้อเสนอ คุณไนท์
Here's the banquet hall reconstruction proposal.ข้อเสนอการสร้างห้องจัดเลี้ยงใหม่
Your proposal, our investors aren't interested.ข้อเสนอของคุณ นักลงทุนของเราไม่สนใจ
Your proposal...ข้อเสนอของคุณ... ...
Your offer is most sincere, I can see, and gentlemanlike, and it honours me, truly.ข้อเสนอของคุณจริงใจ และก็ดีที่สุดเลยค่ะ ฉันรู้สึกเป็นเกียรติมาก
Your request is like your intestine.ข้อเสนอของคุณเหมือนกรดในกระเพาะ
My offer still stands.ข้อเสนอของฉันยังอยู่
My offer still stands, you know.ข้อเสนอของฉันยังอยู่คุณก็รู้
Mother's offer might've been vindictive, but you have to admit, this is what you always wanted, to live among humans, to be free of all of this.ข้อเสนอของท่านแม่อาจจะโหดร้าย แต่นายต้องยอมรับนะว่า นี่คือสิ่งที่นายต้องการมาตลอด
What's your offer?ข้อเสนอของนายคืออะไร
My offer is more than generous.ข้อเสนอของผมมันมากกว่า จะเรียกว่าใจกว้าง
My--my offer still stands.ข้อเสนอของผมยังมีผลอยู่นะ
You know, my offer of years ago it still stands.ข้อเสนอของผมเมื่อหลายปีก่อน มันยังอยู่
The offer he makes, is one I proposed.ข้อเสนอของเขา คือสิ่งที่ข้าแนะนำ
Your offer is well received.ข้อเสนอของเจ้า ข้าขอบใจมาก
Does your offer still stand?ข้อเสนอของเธอยังอยู่หรือเปล่า
Your ultimatum is itself a technical act of aggression.ข้อเสนอของเธอในทางเทคนิคแล้ว คือการกระทำที่ก้าวร้าว
The proposal that she prepared for the resort renovation is pretty good.ข้อเสนอของเธอในเรื่องการปรับปรุงรีสอร์ทใช้ได้ทีเดียว
Our offer was take it or leave it.ข้อเสนอของเรา จะรับเอาไว้หรือไม่รับ
Our proposal was not accepted,ข้อเสนอของเรา เขาก็ยังไม่ยอมรับ
Our last offer's off the table.ข้อเสนอครั้งล่าสุดขแงเรา มันตกไปแล้ว
What is your deal?ข้อเสนอคืออะไรบอกมา?
Oh, you see that, professor?ข้อเสนอคุณเพิ่งทำให้เชือกที่มัดคุณอยู่
What's the proposal exactly?ข้อเสนอจริงๆแล้วคืออะไรกันแน่ ?
Such an offer cannot be rushed into.ข้อเสนอดังกล่าวไม่สามารถ รีบร้อนได้
Offer's good, Jimmy.ข้อเสนอดีนะ จิมมี่ นายควรรับไว้
What's your business proposal? It's simple and lucrative, Marcus.ข้อเสนอทางธุรกิจของนายคืออะไร มันง่ายๆและมีกำไรสูง มาคัส
My son and I got separated in the confusion and smoke.ข้อเสนอที่คุณบอกว่าจะให้เปิดสำนักพิมพ์น่ะ ยังอยู่ใช่มั้ย
A much sweeter deal than the scraps Black Mask is leaving you.ข้อเสนอที่ดีกว่า ที่แบล็คมาสค์เคยให้พวกแก
Where all your wishes come true.ข้อเสนอที่ทำให้ทุกอย่างที่ปรารถนาเป็นจริง
An offer which still stands, by the way.ข้อเสนอที่ยังคงยืนกราน อีกอย่างหนึ่ง...
The deal we made with Tyler was that you'd leave his body and jump into someone else's the first chance you got.ข้อเสนอที่เราทำกับไทเลอร์ไว้คือ นายออกจากร่างเขาแล้วก็ไปอยู่ร่างคนอื่นนะ เมื่อนายมีโอกาสตั้งแต่ทีแรก / ใช่
The simple offer of a substantial pay raise is all it took to sway these fine men.ข้อเสนอธรรมดาของ การจ่ายเพื่อความยั่งยืน คือ การจูงใจคนดีเหล่านั้น
A business proposition, Mother.ข้อเสนอธุรกิจค่ะ แม่
The offer's been on the table for two weeks.ข้อเสนอนอนรออยู่บนโต๊ะ มา2อาทิตย์แล้ว
Some proposal. Where's the rng?ข้อเสนอนั้น แล้วแหวนล่ะ?
That offer was bullshit, and you know it.ข้อเสนอนั่นตอแหล คุณรู้ดี
That offer's expired, yo.ข้อเสนอนั่นมันหมดเวลาแล้ว โย่ว
Is that offer still good?ข้อเสนอนั้นยังมีอยู่ใช่มั้ย
This offer expires in 48 hours, and if that happens,ข้อเสนอนี้จะหมดอายุใน 48 ชั่วโมง, and หากที่เกิดขึ้น

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ข้อเสนอ
Back to top