ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ข้อบกพร่อง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ข้อบกพร่อง*, -ข้อบกพร่อง-

ข้อบกพร่อง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ข้อบกพร่อง (n.) fault See also: flaw, error, blunder, defect, weakness, drawback, shortcoming Syn. ข้อตำหนิ, ข้อเสียหาย, ข้อผิดพลาด, ข้อเสีย Ops. ข้อดี
English-Thai: HOPE Dictionary
ddt(ดีดีที) ในความหมายทั่วไป คำนี้หมายถึง "ยาฆ่าแมลง" นำมาใช้ในวงการคอมพิวเตอร์ เป็นคำแสลงหมายถึง การแก้ไขข้อบกพร่องหรือข้อผิดพลาดในโปรแกรมในกรณีที่มีมาก ๆ (ทั้งนี้เพราะในการเขียนโปรแกรมนั้น เราเรียกจุดบกพร่องในโปรแกรมว่า แมลง หรือ bug โดยปกติแล้ว การแก้ไขธรรมดา ๆ จะใช้คำว่า debug)
defect(ดิเฟคทฺ') {defected,defecting,defects} n. ข้อบกพร่อง,ปมด้อย,ข้อเสียหาย,สิ่งที่ขาดตกบกพร่อง. vi. ละทิ้ง,เอาใจออกห่าง,หนีงาน,หลบหนีออกนอกประเทศ, Syn. flaw-A. strength
defective(ดิเฟค'ทิฟว) adj. มีข้อบกพร่อง,มีจุดบกพร่อง,ไม่ปกติ,ไม่สมบูรณ์,พิการ,ขาด,เสีย., See also: defectiveness n. ดูdefective, Syn. marred ###A. intact
demerit(ดิเมอ'ริท) n. ข้อบกพร่อง,ข้อเสีย,ปมด้อย
diagnostic programชุดคำสั่งวินิจฉัยหมายถึง โปรแกรมหรือชุดคำสั่งที่ใช้ในการวินิจฉัยข้อบกพร่องของเครื่องคอมพิวเตอร์หรือส่วนประกอบใด ๆ ของเครื่อง หรือวินิจฉัยข้อผิดพลาดของการลงรหัส
failing(เฟล'ลิง) n. ความล้มเหลว,ข้อบกพร่อง,ความอ่อนแอ., See also: failingly adv. failingness n., Syn. fault
fault(ฟอลทฺ) n. ความผิดพลาด,ข้อบกพร่อง,ความคลาดเคลื่อน,ชั้นหินที่หักหรือเคลื่อนลง,การเสิร์ฟลูกออก,การเสิร์ฟลูกติดเน็ท. -Phr. (find fault (with)) บ่น,หาเรื่อง. -to a fault มากเกินไป. -Phr. (at fault งงงวย), Syn. defect,flaw
faulty(ฟอล'ที) adj. ซึ่งมีข้อบกพร่อง,ซึ่งมีข้อผิดพลาด., See also: faultily adv. faultiness n.
flaw(ฟลอ) {flawed,flaw,flaws} n. รอยร้าว,มลทิน,ตำหนิ,ข้อบกพร่อง,จุดด่างพร้อย,ช่องโหว่. vt. ทำให้เกิดรอยร้าว (มลทิน,ตำหนิ,ข้อบกพร่อง,จุดด่างพร้อย,ช่องโหว่) . vi. เป็นรอยร้าว,เกิดจุดด่างพร้อย., See also: flawless adj., Syn. blemi
foible(ฟอย'เบิล) n. ข้อบกพร่องเล็ก ๆ น้อย ๆ ,จุดอ่อน, Syn. fault
hale(เฮล) adj. ไร้โรค,แข็งแรง,มีกำลังวังชา,ไร้ข้อบกพร่อง., See also: haleness n. vt. ดึง,ลาก,ถอน,ถอนกำลัง,นำไปสู่,haler, Syn. haul,pull,drag
hole(โฮล) n. รู,โพรง,ถ้ำ,ช่อง,ร่อง,รอย,รอยโหว่,หลุม,จุดอ่อน,ข้อบกพร่อง,ห้องขัง,ที่หลบซ่อน. v. เจาะรู,ขุดหลุม,เจาะผ่าน,ลงหลุม., Syn. aperture
impeccable(อิมเพค' คะเบิล) adj. ไม่มีมลทิน, ไม่มีด่างพร้อย, ไม่มีข้อบกพร่อง, ไม่ทำบาป, ไม่ทำผิด., See also: impeccability n. impeccably adv., Syn. flawless, faultless, perfect
imperfection(อิมเพอเฟค' เชิน) n. ข้อบกพร่องมลทิน, ความบกพร่อง, ความไม่สมบูรณ์, ความไม่บริบูรณ์, Syn. deficiency, defect
kink(คิงคฺ) n. ส่วนงอ,ส่วนโค้ง,หงิกงอ,ข้อบกพร่อง,รอยด่างพร้อย,อาการปวด,กล้ามเนื้อที่คอหรือหลัง,ความคิดประหลาด v. ทำให้งอ,กลายเป็นงอ, Syn. bend,curl,quirk
maim(เมม) vt. ทำให้เสียแขนขา,ทำให้ส่วนของร่างกายขาดไป,ทำให้พิการ,ทำให้เสื่อมเสีย. n. สภาพบาดเจ็บทางกาย,บาดแผลทางกาย,ข้อบกพร่อง,มลทิน., See also: maimness n. maimer n., Syn. mutilate,cripple
shortcoming(ชอร์ท'คัมมิง) n. ความล้มเหลว,ข้อบกพร่อง,จุดอ่อน,ปมด้อย, Syn. imperfection,defect
sound(เซาน์ดฺ) n. เสียง vi.,vt. ทำให้เกิดเสียง,ปล่อยเสียง,ได้ยิน,ประกาศ,ปรากฎ,ประกาศ,ออกเสียง,ใช้เครื่องตรวจฟังเสียง,adj. แข็งแรง,มีสุขภาพดี,สมบูรณ์,ไม่มีโรค,มีฐานะการเงินดี,มีความสามารถ,ไม่มีข้อบกพร่อง,ชอบด้วยกฎหมาย,ไม่ถูกขัดขวาง,ไม่ถูกรบกวน,ถ้วนทั่ว,ตลอด vt.
vice(ไวซฺ) n. ความชั่ว,ความชั่วร้าย,ความเลว,ความเลวทราม,เรื่องชั่วทางเพศ,ความผิดพลาด,ปมด้อย,ข้อเสีย,มลทิน,ข้อบกพร่อง,ความบกพร่องทางกาย,นิสัยที่เลว. prep. แทนที่,แทนที่จะ,แทน,รอง,ตัวแทน, See also: viceless adj., Syn. depravity
English-Thai: Nontri Dictionary
defect(n) ความบกพร่อง,ข้อบกพร่อง,ข้อเสีย,ปมด้อย
deficiency(n) ความขาดแคลน,ข้อบกพร่อง,ความไม่สมบูรณ์
demerit(n) ปมด้อย,ข้อเสีย,ข้อบกพร่อง
drawback(n) ความเสียเปรียบ,ข้อบกพร่อง,สิ่งกีดขวาง,อุปสรรค,การคืนเงิน,การถอนเงิน
failing(n) ความล้มเหลว,ข้อบกพร่อง,ความอ่อนแอ,ความผิดหวัง,ความพ่ายแพ้
fault(n) ความผิด,ข้อผิดพลาด,ข้อบกพร่อง,ความคลาดเคลื่อน
flaw(n) ข้อเสีย,ตำหนิ,ข้อบกพร่อง,มลทิน,จุดด่างพร้อย
kink(n) ขมวด,ปม,ส่วนโค้ง,ข้อบกพร่อง,รอยด่าง
liability(n) ความเป็นไปได้,ความรับผิดชอบ,ข้อบกพร่อง,หนี้,พันธกรรม,ความโน้มเอียง
limit(n) ขอบเขต,ขีดจำกัด,ข้อบกพร่อง
shortcoming(n) จุดอ่อน,ข้อบกพร่อง,ปมด้อย,ความล้มเหลว
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
defect๑. การชำรุด๒. ตำหนิ, ข้อบกพร่อง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Blisterข้อบกพร่องหรือตำหนิชนิดหนึ่งที่เกิดขึ้นบนพื้นผิวของผลิตภัณฑ์ยาง ซึ่งเกิดจากการมีโพรงอากาศหรือก๊าซใต้พื้นผิวระหว่างการผลิต [เทคโนโลยียาง]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
defect (n.) ข้อบกพร่อง See also: จุดอ่อน, จุดผิดพลาด, มลทิน, ปมด้อย, ข้อตำหนิ Syn. flaw, blemish, deficiency Ops. adequate, strength
flaw (n.) ข้อบกพร่อง See also: ข้อด้อย, ข้อตำหนิ, จุดบกพร่อง Syn. blemish, fault, defect
gig (n.) ข้อบกพร่อง See also: ข้อเสียหาย, สิ่งผิดพลาด
imperfection (n.) ข้อบกพร่อง Syn. defect, fault, flaw Ops. perfection
limitation (n.) ข้อบกพร่อง See also: จุดอ่อน, ข้อด้อย Syn. restrictive weakness, inability, handicap
restrictive weakness (n.) ข้อบกพร่อง See also: จุดอ่อน, ข้อด้อย Syn. inability, handicap
eccentricity (n.) ข้อบกพร่องเล็กๆ น้อยๆ See also: ข้ออ่อน, จุดอ่อนเล็กๆ น้อยๆ Syn. frailty, quirk, Ops. strength
foible (n.) ข้อบกพร่องเล็กๆ น้อยๆ See also: ข้ออ่อน, จุดอ่อนเล็กๆ น้อยๆ Syn. frailty, quirk, eccentricity, Ops. strength
frailty (n.) ข้อบกพร่องเล็กๆ น้อยๆ See also: ข้ออ่อน, จุดอ่อนเล็กๆ น้อยๆ Syn. quirk, eccentricity, Ops. strength
defective (adj.) มีข้อบกพร่อง See also: มีจุดอ่อน, มีข้อตำหนิ, มีข้อเสีย, ใช้งานไม่ได้ Syn. imperfect, incomplete Ops. correct, perfect
have feet of clay (idm.) มีข้อบกพร่อง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
A... defect of my genomgineering.ข้อบกพร่องของ genomgineering ของฉัน
Glitches happen. - Oh, it's not Y2K...ข้อบกพร่องงั้นหรอ โอ้งั้นมันก็ไม่ใช่วิกฤติปี 2000...
A flaw is a total failure.ข้อบกพร่องที่เป็นความล้มเหลว ทั้งหมด
The slightest of imperfections can, like a pin to a balloon, burst the illusion.ข้อบกพร่องเพียงเล็กน้อยก็เป็นเหมือนเข็มที่แทงลูกโป่ง ทำให้ภาพมายาแตกกระจาย
I had bugs for lunch.ผมมีข้อบกพร่องเพื่อรับประทานอาหารกลางวัน
They've got you looking so hard for any flaw That after awhile that's all you see.คุณจะต้องฝึกอย่างหนักเพื่อปกปิดข้อบกพร่อง หลังจากทั้งหมดที่คุณได้เห้น
Flawless, sublime.ไร้ข้อบกพร่อง เลิศที่สุด
There's bound to be a few glitches.อาจจะมีข้อบกพร่องสองสามจุด
You might say that g2 is you without the glitches.คุณอาจจะบอกว่า จี2คือคุณ ที่ไม่มีข้อบกพร่อง
We have some shake ups that are going on because of a few bad apples.เรากำลังปรับโครงสร้างและแก้ไขข้อบกพร่อง ที่เกิดจากแอปเปิลเน่าไม่กี่ลูก
How come when it's a man you're looking at... you're blind to his flaws... but when it's you, flaws is all you see?ทำไมเวลาเธอมองผู้ชาย เธอถึงได้มองไม่เห็นข้อบกพร่อง แต่พอเธอมองตัวเอง เธอกลับมองเห็นแต่ข้อบกพร่อง
Ah, the Chairman's picture, yes, you compensate for all my shortcomings don't you?รูปท่านประธาน ใช่ คุณชดเชยข้อบกพร้องของผมใช่ไหม?
Hatsumomo finds him repulsive, she would never steal him away.แต่มาเมฮะซัง ฮัตสุโมโมะจะหาข้อบกพร่องให้เขา เธอจะแย่งเขาไป
Thank you.ขอบคุณ บางทีข้อบกพร่องเล็กๆ น้อยนี้ อาจถูกมองข้าม
Great at analyzing a player's faults. I'm so out of practice.เขามีความอดทนสูง ในการสังเกตุเพื่อแก้ไขข้อบกพร่อง
You always said roses were lame, so, I brought you, uh...คุณมักจะพูดว่าดอกกุหลาบมีข้อบกพร่อง ดังนั้น ฉันเลยซื้อ เอ่อ...
Look, Rose, when folk get sick, they do what they can to get on the mend, get well.Look, Rose, เมื่อคนเรามีอะไรกัน เราสามารถ แก้ไขข้อบกพร่องให้มันดีขึ้น
Then he called me in to correct the defects.เขาติดต่อฉันเพื่อช่วยแก้ไขข้อบกพร่อง
A part of me believes that... with all of Paul flaws,ในบางส่วนฉันเชื่อนะว่า ในข้อบกพร่องทั้งหมดของพอล
(mohinder) how long can they dwell in the shadows before either fate or their own flawed humanity draws them out into the light again?พวกเขาจะซ่อนอยู่ในเงามืดได้อีกนานแค่ไหน ก่อนที่โชคชะตาหรือข้อบกพร่องของความเป็นมนุษย์ จะดึงเขากลับไปสู่แสงสว่างอีกหน
We're gonna feed this endoscope down your esophagus, try to find where your heart might be damaged.เราจะเอากล้องนี่ใส่ไปทางหลอดอาหารของคุณ เพื่อที่จะหาว่า หัวใจของคุณมีข้อบกพร่องตรงไหน
...resulted in a maverick enzyme... of the kind which induces... defective biochemical reaction and causes brain damage.ส่งผลให้เอนไซม์ที่ไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด ชนิดที่ก่อให้เกิดการ ปฏิกิริยาทางชีวเคมีข้อบกพร่อง และทำให้เกิดความเสียหายสมอง
But make the mistake of giving that same pregnant woman the left-handed isomer of the drug thalidomide and her child will be born with horrible birth defects.แต่ก็มีผลเสีย ต่อผู้หญิงที่ตั้งครรภ์เช่นเดียวกัน อีกด้านหนึ่งของอาการไอโซเมอร์ จากยาเสพติดชนิดกล่อมประสาท และลูกของเธอที่คลอดออกมา จะมีข้อบกพร่องที่น่ากลัว
If you want a car with no flaws, buy a new one.ถ้าไม่อยากได้รถที่มีข้อบกพร่องก็ซื้อใหม่สิครับ
It's a temporary glitch, not an attack, Alissa.เนี่ยเป็นเพียงข้อบกพร่อง ไม่ใช่การโจมตี
Everything's not some fascinating character flaw.ทุกๆอย่างไม่ได้เป็นข้อบกพร่องที่น่าหลงไหล
This is a genetic flaw.มันเป็นข้อบกพร่องทางพันธุกรรม
Mohinder does have a few tiny flaws.โมฮินเดอร์ก็ยังมีข้อบกพร่องบางอย่าง
The reason I could fulfill my duties as Crown Prince... was because His Majesty was there to correct my mistakes.เหตุผลที่ข้าจะบรรลุหน้าที่ในฐานะองค์รัชทายาท นั่นก็เพราะฝ่าบาท คอยแก้ไขข้อบกพร่องให้ข้า
I see before me a man with all his flaws and all his goodness.คนที่ผมเห็นอยู่ตรงหน้านี้ มีทั้งข้อบกพร่อง และข้อดี
Someone decided this guy is a liability.บางคนตัดสินว่าชายคนนี้เป็นข้อบกพร่อง
You have seen the flaws in your policy.ตอนนี้คุณต้องหาข้อบกพร่องในด้านการเมืองของคุณ
Okay, I've got some flaws, but you've got no job, no kids, and you're gonna start making poem breads.โอเค,ผมมีก็ข้อบกพร่องบ้าง,\แต่คุณไม่มีงานทำ,ไม่มีลูก, และคุณกำลังจะเริ่มต้น\บทกวีขนมปัง.
Okay, well, I don't know that this is actually considered a flaw, but a while ago, uh, the lady who was living here... she was apparently going through kind of a tough time,คือ ผมก็ไม่ทราบนะครับ ว่าอันนี้ นับเป็นข้อบกพร่องได้หรือเปล่า แต่ว่า เมื่อไม่นานมาี้นี้ มีผู้หญิงคนหนึ่งที่อาศัยอยู่ที่นี่
She's still too immature to be a good fiancee, but if you can look past those faults,เธอยังเด็กเกินไปที่จะเป็นคู่หมั้นที่ดีได้ แต่ถ้าคุณจะมองข้ามข้อบกพร่องนั่นไปบ้าง
If you didn't have this one flaw,ุถ้าคุณไม่ได้มีข้อบกพร่องนี้
[Blaster] That's more of a goal than a plan.และเขาได้รับความช่วยเหลือจากใคร ค่อนข้างมีความรู้เกี่ยวกับข้อบกพร่อง.
My creation was hopelessly flawed and indeed dangerous, for it lacked a human soul, and could easily be corrupted by those who controlled it.การสร้างของฉันมีข้อบกพร่อง อย่างสิ้นหวังและเป็นอันตรายจริงๆ ไม่มีจิตวิญญาณของมนุษย์ และอาจได้รับความเสียหายจากผู้ ที่ควบคุมได้ง่าย
Clearly you are defective beyond repairเห็นได้ชัดเลยมีมีข้อบกพร่องจนปรับอะไรไม่ได้แล้ว
Guards, take this defective clon to the incineratorยาม เอาตัวปลอมที่มีข้อบกพร่องนี่ไปเผาซะ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ข้อบกพร่อง
Back to top