ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ขาดแคลน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ขาดแคลน*, -ขาดแคลน-

ขาดแคลน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ขาดแคลน (v.) lack of See also: be short of, be deficient Syn. ขัดสน, อัตคัด, ขาด Ops. สมบูรณ์
English-Thai: HOPE Dictionary
absence(แอบ' เซินซฺ') n. การไม่อยู่, ระยะเวลาที่ไม่อยู่, การไม่ปรากฏตัว, การไม่มีตัวตน, การขาด, การขาดแคลน, Syn. inexistence, nonexistence ###A. presence, adequacy)
absent(adj. แอบ'เซินทฺ vt. แอบเซนทฺ') ไม่อยู่, ขาด, ลาหยุด, ไม่ได้มาร่วมด้วย, ไม่สนใจ, ใจลอย, ขาดแคลน -vt. ทำให้ขาด -absentation, absentness n., Syn. missing ###A. present)
avidin(แอฟ'วิดิน) n. โปรตีนชนิดหนึ่งในไข่ขาวเป็นตัวยับยั้งฤทธิของ biotin ทำให้เกิดการขาดแคลน biotin; vitamin H (Cf. egg-white)
avitaminosis(เอไวทะมิโน'ซิส) n. ภาวะขาดแคลนวิตามิน -avitaminotic, adj.
barren(บาร์'เริน) adj. แห้งแล้ง,ปราศจากพืชผล,ไม่ได้ผล,ไม่มีบุตร,เป็นหมัน,ขาดแคลน,ไม่น่าสนใจ,ไร้ความคิด,จืดชืด, Syn. sterile ###A. fertile,creative
beriberi(เบอ'รีเบอ'รี) n. โรคเหน็บชา เนื่องจากขาดแคลนวิตามินบี1, See also: beriberic adj. ดูberiberi
cretin(ครีท'เทิน,ครี'ทิน) n. คนแคระ (เนื่องจากขาดแคลนน้ำคัดหลั่งจากต่อมไธรอยด์แต่กำเนิด) ,โง่,จิตบกพร่อง, See also: cretinoid adj. ดูcretin cretinous adj. ดูcretin
cretinism(เครท'ทินิสซึม) n. โรคเรื้อรังที่เป็นภาวะการขาดแคลนน้ำคัดหลั่งจากต่อมไธรอยด์แต่กำเนิด ทำให้มีร่างแคระและผิดส่วน จิตบกพร่องและโง่
dearth(เดิร์ธ) n. ความขาดแคลน,ความอดหยาก, Syn. scarcity ###A. abundance
deficiency(ดิฟิช'เชินซี) n. ภาวะที่ขาดแคลน,ความขาดแคลน,ความไม่สมบูรณ์,ความไม่เพียงพอ,ปริมาณที่ขาดแคลน,ส่วนที่ไม่พอ, Syn. lack
deficiency diseaseโรคขาดแคลนธาตุอาหาร
deficient(ดิฟิช'เชินทฺ) adj. ขาดแคลน,ไม่เพียงพอ,บกพร่อง, Syn. scarce
deficit(เดฟ'ฟิซิท) n. ปริมาณที่ขาด,จำนวนที่ขาด,การขาดแคลน,การขาดดุล,การขาดทุน
destitution(เดสทิทิว'เชิน) n. การขาดแคลน,ความอดอยาก,ความยากจน., See also: destitute adj.
devoid(ดิวอยดฺ') adj. ขาดแคลน, Syn. lacking
drought(เดราทฺ,เดราธฺ) n. ฤดูแล้ง,การขาดแคลนที่ยาวนาน,ความกระหายน้ำ
drouth(เดราทฺ,เดราธฺ) n. ฤดูแล้ง,การขาดแคลนที่ยาวนาน,ความกระหายน้ำ
fail(เฟล) {failed,failing,fails} vi. ส้มเหลว,ไม่สามารถ,ได้ต่ำกว่ากำหนด,สอบตก,ขาดแคลน,ล้ม,อ่อนกำลัง,เสื่อมถอย,ไม่สามารถชำระหนี้ได้,แตก,หยุด,ใช้การไม่ได้. vt. ไม่สามารถ,ทำให้ผิดหวัง,ได้น้อยกว่าที่กำหนด. -n. ความล้มเหลว. -without fail แน่นอน คำที่มีความหมายเห
failure(เฟ'เลียร์) n. ความล้มเหลว,การสอบตก,การได้ต่ำกว่าที่กำหนด,การขาดแคลน,ความเสื่อมถอย,ภาวะล้มละลาย,ผู้ที่ล้มเหลว,สิ่งที่ล้มเหลว
inanition(อินอะนิซ' เชิน) n. ความขาดแคลน, การขาดอาหาร, การบำรุงเลี้ยงไม่เพียงพอ, ภาวะอ่อนจิต, การด้อยศีลธรรม, ความว่างเปล่า
insufficiency(อินซัฟฟีช'เชินซี) n. ความไม่เพียงพอ,ความขาดแคลน.
jejune(จิจูน') adj. ขาดแคลนคุณค่าทางอาหาร,ไม่น่าสนใจ,น่าเบื่อ,ยังไม่เจริญ,เติบโตเต็มที่.
lack(แลค) {lacked,lacking,lacks} n. การขาดแคลน,ความไม่มี,ความบกพร่อง. v. ขาดแคลน,ขาด,ไม่มี,มีน้อย
lean(ลีน) { leaned/leant,leaned/leant,leaning,leans} vi. เอียง,เอน,ลาด,โน้มเอียง,พาดพิง,พึ่งพา. vt. เอียง,เอน,ทำให้เอียง,ทำให้เอน n. การเอียง,การเอน,ส่วนของเนื้อที่มีเนื้อมากกว่ามัน,ส่วนที่ผอม,ส่วนที่ไม่ค่อยมีเนื้อ adj. ผอม,ไม่ค่อยมีเนื้อ,ไม่ค่อยเต็ม,ไม่อุดมสมบูรณ์,ขาดแคลน,ซึ่งมีสารมีสีมากกว่าน้ำมัน
malnutrition(แมลนิวทริช'เชิน) n. การขาดแคลนโภชนาการ,ภาวะการขาดแคลนอาหาร
meager(มี'เกอะ) adj. ขาดแคลน,น้อย,ไม่พอเพียง,ยากจน,ผอม, See also: meagerness n. meagreness n., Syn. poor,scanty
meagre(มี'เกอะ) adj. ขาดแคลน,น้อย,ไม่พอเพียง,ยากจน,ผอม, See also: meagerness n. meagreness n., Syn. poor,scanty
minus(ไม'นัส) prep.,adj. ลบ,ลบออก,ปราศจาก,ไร้,เป็นลบ. n. เครื่องหมาย"-",จำนวนลบ,การขาดแคลน,การสูญเสีย
missing(มิส'ซิง) adj. ขาดแคลน,ไม่มา,ไม่พบ,หายไป, Syn. lost,absent,away,gone
need(นีด) {needed,needing,needs} n. ความจำเป็น,ความต้องการ,สิ่งที่ต้องการ,สิ่งที่ขาดแคลน,ความคับขัน,ความขัดสน if need be ในกรณีจำเป็น vt.,vi. มีความจำเป็น,จำเป็น,ต้องการ,ประสงค์., See also: needer n.
oligemia(ออลลิจี'เมีย) n. ภาวะการขาดแคลนโลหิต
pellagra(พะเล'กระ,พะแลก'กระ) n. โรคที่เนื่องจากการขาดแคลนniacinในอาหารการกิน,ทำให้ผิวหนังเป็นจ้ำ ๆ มีสีม่วงและอาการท้องร่วง., See also: pellagrose adj. pellagrous adj.
poor(พัวร์) adj. ยากจน,ขาดแคลน,ขัดสน,เลว,น่าสงสาร,น่าสังเวช,ไม่มีรสชาติ,ไม่ดีพอ,ไม่สมบูรณ์,ไม่สำคัญ. n. คนจน, See also: poorly adv., Syn. needy,indigent,penniless
poverty(พอฟ'เวอที) n. ความยากจน,ความขาดแคลน,ความขัดสน,ความไม่พอเพียง, Syn. indigence,lack
privation(ไพรเว'เชิน) n. การขาดแคลนสิ่งจำเป็นในการดำรงชีพ,การขาดแคลน,ความคับแค้น,การเพิกถอน, Syn. want,need
privative(ไพรเว'ทิฟว) adj. ขาดแคลน,ขัดสน,คับแค้น,ซึ่งถูกถอดถอน., Syn. causing
rickets(ริค'คิทซฺ) n. โรคกระดูกอ่อนมักเป็นกับเด็กเนื่องจากการขาดแคลนวิตามิน-ดีและแคลเซียม
scant(สแคนทฺ) adj. ขาดแคลน,ไม่พอเพียง,มีน้อย,เกือบไม่มี. vt. ทำให้ขาดแคลน,ทำให้ลดน้อยลง,ทำให้ไม่เพียงพอ,กระทำอย่างไม่เพียงพอ, See also: scantly adv. scantness n., Syn. scanty,meager,sparse,restrict
scanty(สแคน'ที) adj. ขาดแคลน,ไม่พอเพียง,มีน้อย,เกือบไม่พอ., See also: scantily adv. scantiness n., Syn. few,scarce
scarce(สแคสฺ) adj. ขาดแคลน,ไม่เพียงพอ,หายาก,ไม่ค่อยพบ -Phr. (make oneself scarce จากไป (โดยเฉพาะอย่างกะทันหัน)) . adv. อย่างขาดแคลน,อย่างไม่เพียงพอ., See also: scarceness n.
English-Thai: Nontri Dictionary
dearth(n) ความขาดแคลน,ภาวะข้าวยากหมากแพง,ความอดอยาก
default(n) การผิดสัญญา,การไม่ทำตาม,การละเลย,ความขาดแคลน
deficiency(n) ความขาดแคลน,ข้อบกพร่อง,ความไม่สมบูรณ์
deficient(adj) ขาดแคลน,บกพร่อง,ไม่พอ
deficit(n) ความขาดทุน,จำนวนที่ขาด,การขาดแคลน
destitute(adj) อัตคัด,ขาดแคลน,ยากจน,อดอยาก,ไม่เพียงพอ,สิ้นเนื้อประดาตัว
destitution(n) ความอัตคัด,ความขาดแคลน,ความยากจน,ความอดอยาก
devoid(adj) ขาด,ว่างเปล่า,ไม่มี,ขาดแคลน
meagre(adj) น้อย,ผอม,ขาดแคลน,ไม่พอเพียง
famish(vi,vt) อดอยาก,ขาดแคลน,อดตาย
inanition(n) ความว่างเปล่า,ความขาดแคลน,ความอิดโรย
indigent(adj) ยากจน,ขัดสน,ไม่พอใช้,ขาดแคลน
insufficiency(n) ความไม่เพียงพอ,ความไม่พอเพียง,ความขาดแคลน
insufficient(adj) ไม่เพียงพอ,ไม่พอเพียง,ขาดแคลน
lack(n) ความขาดแคลน,ความไม่มี,ความไม่เพียงพอ,ความบกพร่อง
lacking(adj) ไม่มี,บกพร่อง,ขาดแคลน,ไม่เพียงพอ
lean(adj) ผอม,น้อย,ซูบซีด,พร่อง,ขาดแคลน,ฝืดเคือง,ไม่บริบูรณ์
malnutrition(n) การขาดแคลนอาหาร
needy(adj) ยากจน,ขาดแคลน,จำเป็น,ซึ่งต้องการมาก
penurious(adj) ขัดสน,อัตคัด,ขาดแคลน,แห้งแล้ง
penury(n) ความขัดสน,ความอัตคัด,ความขาดแคลน,ความแห้งแล้ง
scant(adj) ไม่เพียงพอ,ขาดแคลน,มีน้อย
scantiness(n) ความไม่เพียงพอ,ความขาดแคลน,ความจำกัด
scanty(adj) น้อยมาก,ขาดแคลน,ไม่เพียงพอ,จำกัด
scarce(adj) หายาก,ไม่เพียงพอ,ไม่ค่อยมี,ขาดแคลน
scarcity(n) การหายาก,ความไม่เพียงพอ,ความขาดแคลน
shortage(n) ความขาดแคลน,ความไม่เพียงพอ,จำนวนที่ขาด
stopgap(n) สิ่งขาดแคลน,สิ่งชดเชย
want(n) ความต้องการ,ความปรารถนา,ความอยาก,ความขาดแคลน
wanting(adj) บกพร่อง,ขาดแคลน,ไม่มี
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Depletion การขาดแคลน การลดลงอย่างต่อเนื่องของน้ำในลำธารหรือน้ำใต้ ดิน หรือแอ่งน้ำ ในอัตรามากกว่าการเติมเข้า การที่มีสิ่งนั้นไม่พอเพียง เช่น การขาดออกซิเจนหรือสารอาหาร [สิ่งแวดล้อม]
Infarctกล้ามเนื้อตาย, กล้ามเนื้อหัวใจตาย, ตาย, การขาดแคลนเลือดมาเลี้ยง, การตาย, ขาดเลือดเลี้ยง, ขาดเลือดมาเลี้ยง, การขาดเลือดเลี้ยง, เนื้อเยื่อตายจากการขาดเลือด [การแพทย์]
Parchmentแผ่นหนังสัตว์แผ่นหนังสัตว์ (Parchment) อาจเป็นหนังแกะแพะหรือลูกวัว สำหรับใช้ในการเย็บเล่มและการเขียนหรือการวาดภาพ แผ่นหนังสัตว์นี้ถูกนำมาใช้ในยุโรปประมาณคริสต์ศตวรรษที่ 2 นอกเหนือจากการใช้กระดาษปาปิรุสซึ่งนำเข้าจากอียิปต์ ที่มีราคาสูงขึ้นและเกิดการขาดแคลนอันมีสาเหตุมาจากต้นกกที่ใช้ทำกระดาษมีจำกัด แม้ว่าค่าใช้จ่ายในการผลิตจะสูงกว่า แต่แผ่นหนังสัตว์มีความทนทานมากกว่ากระดาษปาปิรัส จนกระทั่งถึงคริสต์ศตวรรษที่ 12 การใช้แผ่นหนังสัตว์ในการเขียนจึงเริ่มมีน้อยลง เนื่องจากเริ่มมีการประดิษฐ์เครื่องพิมพ์และทำให้กระดาษได้รับความนิยมในเวลาต่อมา เรื่องที่บันทึกไว้บนแผ่นหนังสัตว์ มีการเก็บเป็นม้วนเช่นเดียวกับกระดาษปาปิรุส เนื้อหาส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับศาสนา [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
be started of (phrv.) ขาดแคลน See also: ขาด, อดอยาก
be starved for (phrv.) ขาดแคลน See also: ขาด, อดอยาก Syn. be started of
fail in (phrv.) ขาดแคลน See also: ขาด
go short (phrv.) ขาดแคลน See also: ไม่เพียงพอ
infrequent (adj.) ขาดแคลน See also: ไม่เพียงพอ, หายาก, ไม่ค่อยพบ Syn. limited
insufficient (adj.) ขาดแคลน See also: ไม่เพียงพอ Syn. deficient, inadequate Ops. adequate, sufficient
lacking (adj.) ขาดแคลน See also: ไม่เพียงพอ
meager (adj.) ขาดแคลน See also: ยากจน, ไม่พอเพียง, มีน้อยมาก Syn. few, scant, scarce Ops. many, numerous
meagre (adj.) ขาดแคลน Syn. meager, scanty, deficient, insufficient
missing (adj.) ขาดแคลน Syn. lacking, starved
run short (phrv.) ขาดแคลน See also: มีไม่พอ Syn. run low
scant (adj.) ขาดแคลน See also: ไม่พอเพียง, มีน้อย, เกือบไม่มี Syn. scarce, insufficient, limited
scanty (adj.) ขาดแคลน See also: ไม่เพียงพอ Syn. scant, scarce, sparse
scarce (adj.) ขาดแคลน See also: ไม่เพียงพอ, หายาก, ไม่ค่อยพบ Syn. infrequent, limited
shy (adj.) ขาดแคลน See also: ซึ่งไม่ครบจำนวน, ซึ่งไม่พอเพียง
starved (adj.) ขาดแคลน Syn. lacking
stingy (adj.) ขาดแคลน See also: ไม่พอเพียง Syn. inadequate
want in (phrv.) ขาดแคลน See also: ขาด, มีไม่พอ
catch short (idm.) ขาดแคลนสิ่งที่จำเป็น Syn. take short
take short (idm.) ขาดแคลนสิ่งที่จำเป็น
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Life is small, meager, messy.ชีวิตน่ะเล็กนิดเดียว ขาดแคลน วุ่นวาย
Food and water is scarce and we are distributing rations, but they're very meagre.อาหารและน้ำ ขาดแคลน พวกเราปันส่วนอาหารให้แต่พวกเขาก็ยังขาดแคลน
Food was scarce, the air difficult to breathe.ขาดแคลนอาหาร อากาศใช้หายใจไม่ได้
They were vastly under supplied.ขาดแคลนเสบียงอย่างรุนแรง
You and your playmates, you're running out of friends fast around here.-ผมเข้าใจดี ว่าคุณกับเพื่อน กำลังขาดแคลนเพื่อนเล่นลงทุกวัน
I'm short on man power.ผมยิ่งขาดแคลนกำลังพล ห้ามคุณเที่ยวฉีดยาคนของผม
Through the war years when we didn't have any meat.นึกถึงตอนช่วงสงคราม ตอนที่เราขาดแคลนเนื้อสัตว์
It was your lack of policy that started this mess in the first place!มันเป็นความขาดแคลนนโยบาย ที่จะเริ่มความยุ่งยากในที่แรก
I just do that for their lack of money.ผมทำเพราะว่าพวกเขาขาดแคลนปัจจัย
For some odd reason, lost in the mists of time there's an extraordinary shortage of last names in Wales.ด้วยเหตุผลบางอย่าง ที่หายไปเมื่อเวลาล่วงเลย นามสกุลในเวลส์ขาดแคลนอย่างมาก
And on the home front, report of fuel and food shortages are beginning to mount.ต่อไปเป็นข่าวจากแนวหน้า น้ำมันและอาหารเริ่มจะขาดแคลนหนักขึ้น
Citizens of these regions have been alerted to possible severe food shortages and outbreaks of disease.อาจเกิดปัญหา อาหารขาดแคลนและโรคระบาด
The prospect that two thirds of the worlds population will have no access to fresh drinking water by 2025 has provoked the initial confrontations in a world wide battle for control over the planets most basic resource.ความเป็นไปได้ที่ประชากร 2 ใน 3 ของโลก จะขาดแคลนน้ำดื่มสะอาดภายในปี ค.ศ. 2025 กระตุ้นให้เกิดการเผชิญหน้าขั้นต้น
It was lack of enough vegetables, or something.ดูเหมือนว่าที่นั่น จะขาดแคลนหญ้าหรืออะไรสักอย่าง
Scientists attribute this water shortage to the lack of rainfall the last two years.นักวิทยาศาสตร์ระบุว่าน้ำขาดแคลน เป็นเพราะฝนแล้งมากว่า2ปี
This resolved the salt problem, and he got his salt.เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนเกลือ และทำให้เขาได้เกลือกลับมา
Due to the lack of dying techniques in the Chosun era, and the high cost of importing color dyes, common folks had to always wear white, it says.ใขขณะที่การย้อมผ้าเป็นที่ขาดแคลน ไม่มีช่างใน โชซอน และการนำเข้าผ้าย้อม มีราคาสูงอยู่ นั่นจึงทำให้ช่วงหนึ่ง คนทั้งประเทศต้องใส่แต่สีขาว
And within this next half century those 40% of the people on Earth are gonna face a very serious shortage because of this melting.และภายในครึ่งศตวรรษต่อไป ประชากร 40% บนโลก กำลังจะต้องเผชิญหน้ากับการขาดแคลนอย่างรุนแรง เพราะการละลายนี้
Back when we could still get sugar... we sold sweet rolls and Castella cakes.ยังไม่ขาดแคลนน้ำตาล เราขายขนม อัมพัน และ คาซึตเทระ ด้วย
We ran into those types at our clothing store as well.เราขาดแคลนข้าวของทำกิน แม้เสื้อผ้าที่เราใส่ก็ไม่เว้น
Since we are currently short exactly one interesting patient, we are gonna figure out what really happened to buddy ebsen in 1938.เนื่องจากตอนนี้เรากำลังขาดแคลนคนไข้ที่น่าศึกษาคนนีง เราควรที่จะมาช่วยกันหาสาเหตุว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่กับบัดดี้ แอปเซ่น ปี 1938
The town is running low on supplies of everything from gasoline to Botox.ตอนนี้เมืองอยู่ในสภาวะขาดแคลนเสบียง น้ำมัน และโบท็อก
U.N.O.S. Is a long shot.U.N.O.S.ขาดแคลนอวัยวะอยู่
You might have noticed the lack of nurses.คุณอาจต้องประกาศ ขาดแคลนพยาบาล
The Republic must be running out of Jedi.สาธารณรัฐ คงขาดแคลนเจไดซินะ
There will never be a shortage of martyrs.แต่ที่ขาดแคลนคือผู้ที่กล้าพลีชีพ
The shortages aren't as bad as everyone thinks.การขาดแคลน ไม่เลวร้าย อย่างที่ทุกคนคิด
London, and Chicago due to the shortages of such basic commodities as fuel, food and drinking water.ลอนดอน และชิคาโก้ เนื่องจากขาดแคลนปัจจัย ในการปะทังชีพ อาทิ เชื้อเพลิง อาหาร และน้ำดื่มสะอาด หลายฝ่ายชี้ประเด็นไปที่
Has given way to food riotsอาจทำให้เกิดการประท้วงเนื่องจากภาวะขาดแคลนอาหาร
We have forgotten that resources are scarce.เราลืมไปว่าทรัพยากรขาดแคลน
India risks being the country that suffers most from the lack of water in the coming century.อินเดียเป็นประเทศที่เสี่ยงที่สุด ต่อการขาดแคลนน้ำในศตวรรษหน้า
Water shortages could affect nearly 2 billion people before 2025.ปัญหาการขาดแคลนน้ำจะกระทบ ประชากร 2 พันล้านคนก่อนปี 2025
Local peoples are affected by the lack of water.ประชาชนในท้องถิ่นได้รับ ผลกระทบจากการขาดแคลนน้ำ
And that's a drought for you?นั่นคือขาดแคลนของคุณหรอ?
Nationwide ammo shortage.กระสุนขาดแคลนทั่วประเทศ
Our Russian pipeline's dried up.แหล่งปืนรัสเซียของเราขาดแคลน
We're shorthanded!พวกเรากำลังขาดแคลนพนักงาน
I support many different organitions that provide food, housing and medical re for peoplen need.ฉันสนับสนุนองค์กรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ อาหาร บ้านพัก และยา สำหรับคนที่ขาดแคลน
Major lack of male real estate.ปัญหาการขาดแคลนผู้ชายตัวจริง
I know we've been shorthanded since the blackout.ฉันรู้ว่าเราขาดแคลนคน มาตั้งแต่เกิดเหตุการณ์หมดสติ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ขาดแคลน
Back to top