ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

starved

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *starved*, -starved-

starved ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
starved (adj.) ขาดแคลน Syn. lacking
starved (adj.) ซึ่งได้อาหารไม่พอ Syn. skinny, hungry

starved ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
饿殍载道[è piǎo zài dào, ㄜˋ ㄆㄧㄠˇ ㄗㄞˋ ㄉㄠˋ, 饿殍载道 / 餓殍載道] starved corpses fill the roads (成语 saw); state of famine
饿莩载道[è piǎo zài dào, ㄜˋ ㄆㄧㄠˇ ㄗㄞˋ ㄉㄠˋ, 饿莩载道 / 餓莩載道] starved corpses fill the roads (成语 saw); state of famine

starved ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
หิวจนแสบไส้[v. exp.] (hiū jon saē) EN: be starved ; feel hunger pangs FR:
หิวเต็มแก่[adj.] (hiū tem kaē) EN: starved FR: affamé
แสบท้อง[v. exp.] (saēp thøng) EN: have hunger pangs ; be starved FR:
ท้องแห้ง[v.] (thønghaēng) EN: starve ; be starved ; have an empty stomach FR: mourir de faim

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า starved
Back to top