ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ขา

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ขา*, -ขา-

ขา ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ขา (n.) gambler See also: card partner Syn. คน, สมาชิก
ขา (n.) leg See also: limb, foot
ขา (v.) spit See also: spit up, expectorate Syn. ถุย, ขากถุย, ขากน้ำลาย, ขากเสลด, ขากเสมหะ
ขากถุย (v.) spit See also: spit up, expectorate Syn. ถุย, ขากน้ำลาย, ขากเสลด, ขากเสมหะ
ขากน้ำลาย (v.) spit See also: spit up, expectorate Syn. ถุย, ขากถุย, ขากเสลด, ขากเสมหะ
ขากรรไกร (n.) jaw See also: jawbone
ขากลับ (n.) return trip See also: return journey Syn. เที่ยวกลับ Ops. ขาไป
ขาก๊วย (n.) kind of shorts in Chinese style Syn. กางเกงขาก๊วย
ขากเสมหะ (v.) spit See also: spit up, expectorate Syn. ถุย, ขากถุย, ขากน้ำลาย, ขากเสลด
ขากเสลด (v.) spit See also: spit up, expectorate Syn. ถุย, ขากถุย, ขากน้ำลาย, ขากเสมหะ
ขาจร (n.) irregular customer See also: casual customer Ops. ขาประจำ, ลูกค้าประจำ
ขา (v.) torn See also: worn out, be ragged Syn. ฉีกขาด
ขา (v.) miss See also: absent Syn. ไม่มา
ขา (v.) lack of See also: be short of, have a shortage of, be deficient Syn. ขาดแคลน, อัตคัด
ขาดๆ วิ่นๆ (v.) be worn-out See also: be torn, be ragged, be ripped, be shabby Ops. สมบูรณ์
ขาดกระจาย (v.) be tattered See also: be worn - out, be ragged Syn. คลายตัว, ฉีก, ขาดไม่มีชิ้นดี
ขาดกัน (v.) be separated Syn. เลิกรา, จบกัน, จบสิ้นกัน, เลิกกัน
ขาดการติดต่อ (v.) lose contact with See also: fall out of contact with Syn. ไม่ติดต่อ Ops. มีการติดต่อ, ติดต่อ
ขาดการศึกษา (v.) be uneducated Syn. ไม่มีการศึกษา, ไร้การศึกษา Ops. มีการศึกษา
ขาดคราว (v.) be unavailable at the particular time
ขาดความมั่นใจ (v.) have no confidence See also: lack confidence Syn. ขาดความเชื่อมั่น
ขาดความเชื่อมั่น (v.) have no confidence See also: lack confidence
ขาดคอช้าง (v.) be killed on the neck of an elephant
ขาดค่า (v.) be worthless See also: be useless, be valueless Syn. หมดราคา, ไร้ค่า
ขาดค่า (v.) be worthless See also: be valueless, be without worth/value Syn. หมดค่า, ไร้ค่า, ไม่มีค่า Ops. มีค่า
ขาดคำ (adv.) hardly had one spoken See also: no sooner said (than done) Syn. ขาดปาก
ขาดงาน (v.) absence from work See also: absence from duty
ขาดช่วง (v.) cease See also: pause, stop, discontinue, suspend Syn. ทิ้งช่วง
ขาดดุล (v.) run deficit See also: be imbalanced Syn. เสียดุล, เสียดุลการค้า, ขาดดุลการค้า Ops. เกินดุล
ขาดดุลการค้า (v.) have a balance of trade deficit See also: suffer a loss, be worse off, be out of pocket Syn. ขาดดุล, เสียดุลการค้า Ops. เกินดุล, ได้ดุลการค้า
ขาดตกบกพร่อง (v.) be defective See also: lack Syn. ไม่ครบ, ไม่บริบูรณ์
ขาดตลาด (v.) be lack of See also: be out of stock, be in short supply Syn. ขาดแคลน Ops. เต็มตลาด
ขาดตอน (v.) discontinue See also: be disconnected Syn. ชะงัก, หยุด, ขาดช่วง Ops. ดำเนินต่อไป, ต่อเนื่องกันไป
ขาดตัว (adv.) at the fixed price
ขาดตัว (adv.) at the lowest price See also: at a fix price
ขาดทักษะ (v.) be without expertise See also: be lacking skill, have no skills Ops. มีทักษะ, ชำนาญ, เชี่ยวชาญ, มีความสามารถ
ขาดทักษะ (v.) be without expertise See also: be lacking skill, have no skills Ops. มีทักษะ, ชำนาญ, เชี่ยวชาญ, มีความสามารถ
ขาดทุน (v.) lose money See also: lose, lose one´s capital Ops. กำไร
ขาดปาก (adv.) completely Syn. ขาดคำ
ขาดมือ (v.) run out of See also: be out of stock, be wanting, be short of hands Syn. หมด
English-Thai: HOPE Dictionary
a mensa et thoro(เอเมน' ซะ เอทโธ' โร) เกี่ยวกับการหย่าร้างที่ไม่ให้สามี และภรรยาอยู่ร่วมกันและพันธะการสมรสยังไม่ขาดจากกัน
abasia(อะเบ' เชีย) การที่ไม่สามารถจะเดินได้เพราะขาดการประสานกันของกล้ามเนื้อ
aberdeen angusพันธุ์วัวชนิดหนึ่งที่ไร้เขา
abjure(แอบจัวร์') vt. สละ, บอกเลิก, สาบานว่าจะตัดขาด, เลิก -abjuration n.
abrachiaเด็กที่เกิดมาพิการแขนขา
abrupt(อะบรัพทฺ') adj. ทันใด, ทันที, ปัจจุบันทันด่วน, ฉุกเฉิน, คับขัน, ฉับพลัน, หยาบ, หยาบคาย, ไม่ติดต่อกัน, ขาดตอนกัน, Syn. precipitate, sudden ###A. expected, smooth)
absence(แอบ' เซินซฺ') n. การไม่อยู่, ระยะเวลาที่ไม่อยู่, การไม่ปรากฏตัว, การไม่มีตัวตน, การขาด, การขาดแคลน, Syn. inexistence, nonexistence ###A. presence, adequacy)
absent(adj. แอบ'เซินทฺ vt. แอบเซนทฺ') ไม่อยู่, ขาด, ลาหยุด, ไม่ได้มาร่วมด้วย, ไม่สนใจ, ใจลอย, ขาดแคลน -vt. ทำให้ขาด -absentation, absentness n., Syn. missing ###A. present)
absolute(แอบ' โซลูท) adj. สมบูรณ์, เด็ดขาด, เผด็จการ, อย่างแท้จริง, ล้วน, สุทธิ,จริง
acacicosisภาวะที่ขาดแคลเซียม
acapniaการขาดคาร์บอนไดออกไซด์อย่างสิ้นเชิงในโลหิต
acariasis(แอคคะไร' อะซิส) n. ภาวะที่มีแมลง 6 ขา (เช่นเห็บ, หมัด) รุกราน infestation with mites
acetabulum(แอสซิแทบ' บิวลัม) n. โพรงรูปถ้วยของด้านข้างของกระดูกตะโพก เป็นที่รับหัวกระดูกโคนขา. -acetabular adj.
acholuriaการขาดสี bile pigment ในปัสสาวะ
achromacyteเม็ดเลือดแดงที่มีสีซีดเนื่องจากการขาด haemogolbin
acolyte(แอค' โคไลทฺ) n. เด็กผู้ช่วยขาดหลวงทำพิธี, พระในนิกายดรมันคาทอลิก
aconcagua(อาคองคา' กัว) ชื่อภูเขาในอาเยนตินา
acrodont(แอค' ดรดอนทฺ) adj. ว่งมีฟันที่ไร้รากฟัน ฟันนั้นติดกับสันที่ถุงของขากรรไกร. -acrodontism n.
acromegaly(แอคโรเมก' กาลี) n. การที่ส่วนปลายของโครงกระดูกคือ จมูก ขากรรไกร นิ้วมือนิ้วเท้าโตเกินปกติ, เนื่องจากต่อม pituitary gland หลังฮอร์โมนมากเกินไป
actinomycosis(แอคทินโนไมโค' ซิส) โรคติดเชื้อและอักเสบในสัตว์และคน เนื่องจากปรสิตทำให้เกิดเป็นก้อนหนองโดยเฉพะารอบขากรรไกร., Syn. lumpy jaw -actinomycotic, adj.
addison' s diseaseโรคที่เนื่องจากการขาด adrenocortical hormones
adjudge(อะจัดจฺ') vt. (ศาล) สั่ง, ตัดสินใจ, ชี้ขาด, ตัดสินใจ, Syn. decide, assign, decree)
adjudicate(อะจู' ดิเคท) vt.,vi. (ศาล) สั่งตัดสินใจให้,พิจารณาลงโทษ, ชี้ขาด, Syn. adjudge)
affiliate(อะฟิล' ลิเอท) vt.,vi. ผูกพัน, เข้าร่วม, รับเป็นสมาชิก, สืบสาวเรื่องราว, เป็นพี่น้องกัน, ยกให้เป็นพี่น้อง, รับเป็นบุตร. -n. สาขา (กิจการธุรกิจ) , ผู้ที่เป็นสมาชิกหรือผูกพัน. -affiliable adj. -affiliation n., Syn. branch,associate
african violetไม้ประดับชนิดหนึ่งที่มีดอกสีม่วง ชมพูหรือขา
afro lookชื่อทรงผมแบบขาวอาฟริกา
afro-american(แอฟโรอะเม' ริกัน) adj. เกี่ยวกับขาวอเมริกันที่มีบรรพบุรุษจากอาฟริกา, เกี่ยวกับชาวอเมริกันผิวดำ. -n. ชาวอเมริกันที่เป็นนิโกร., Syn. Aframerican
ageratum(แอจเจอเร' ทัม, -เจอ' ระทัม) พืชไม้ดอกชนิดหนึ่งมีดอกเล็กสีน้ำเงินหรือสีขา
alabaster(แอล' ละเบสเทอะ, -บาส' เทอะ) n. หินปูนชนิดหนึ่งที่เป็น gypsum ลื่นและขาวสะอาด. -alabastrine adj.
alb(แอลบ) n. เสื้อคลุมแขนยาวขาดบาทหลวง abbr. albumin
albescent(แอลเบส' เซินทฺ) adj. เปลี่ยนเป็นสีขาว, ขาว -albescence n.
albumen(แอลบู' เมน) n. ไข่ขาว, โภชนาหารรอบ embryo ในเมล็ดพืช = albumin
alburnum(แอลเบอ' นัม) n. ไม้เนื้อขาวจำพวก sapwood เป็นไม้ที่ใช้ทำขอนได้
alcaic(แอลเค' อิค) adj. เกี่ยวกับAlcaeus หรือผลงานของเขา. -Alcaics กลอนหรือบทกวีของ Alcaeus
alehouse(เอล' เฮาซฺ) n. ร้ายขายเหล้าที่มี ale ขา
alewife(เอล' ไวฟ) n. (pl. -wives) ปลาชนิดหนึ่งในอเมริกาเหนือ จำพวก Pomlobus pseudoharengus, หญิงที่ขายเครื่องดื่ม ale
alibi(แอล' ละไบ) n., (pl. -bis) ความแก้ตัวของจำเลยที่ว่าเขาไม่อยู่ในที่เกิดเหตุ,คำแก้ตัว.
alienable(เอ' เลียนนะเบิล, แอล' เยินนะเบิล) adj. ซึ่งขายได้,ซึ่งย้ายหรือโอนได้ -alienability n., Syn. transferable, transferrable
all foursแขนขาทั้ง 4 (ในคน) ขาทั้ง 2 (ในสัตว์)
almandine(แอล' แมนดิน) โกเมนชนิดสีขา
English-Thai: Nontri Dictionary
absence(n) การไม่มา,การไม่อยู่,การขาดประชุม,การไม่มี
absent(adj) ไม่มา,ไม่อยู่,ขาดประชุม,ไม่มี
absentee(n) ผู้ที่ขาดไป,ผู้ที่ไม่อยู่
adjudge(vt) พิพากษา,ตัดสิน,ชี้ขา
alabaster(adj) ขาวบริสุทธิ์,ขาวสะอาด,ขาวเกลี้ยง
albumen(n) ไข่ขา
alienable(adj) โอนกันได้,ซึ่งย้ายได้,ซึ่งขายได้
disqualify(vt) ทำให้เสียสิทธ์,ตัดสิทธิ์,ห้าม,ทำให้ขาดคุณสมบัติ
Alp(n) ภูเขาแอลป์
amateur(n) มือสมัครเล่น,ผู้ขาดความชำนาญ
arbitrament(n) อำนาจชี้ขาด,การตัดสิน,คำตัดสิน
amputate(vt) ตัด(แขน,ขา)
antler(n) เขากวาง
drapery(n) ผ้าม่าน,ผ้าแขวน,ร้านขายผ้า
appendage(n) ส่วนที่เพิ่มเติม,ส่วนผนวก,สาขา
arbiter(n) ผู้ตัดสิน,ตุลาการ,ผู้ชี้ขา
arbitrate(vt) ตัดสิน,ชี้ขา
arbitration(n) การชี้ขาด,การตัดสิน,อำนาจชี้ขา
arbitrator(n) ผู้ชี้ขาด,ผู้ตัดสิน
area(n) พื้นที่,เขต,เนื้อที่,บริเวณ,สาขาวิชา
asunder(adv) ขาดสะบั้น,กระจายออก,แยกจากกัน
auction(n) การเลหลัง,การขายทอดตลาด,การประมูล
auctioneer(n) ผู้ขายเลหลัง,ผู้ขายทอดตลาด
autocrat(n) ผู้มีอำนาจเด็ดขา
autocratic(adj) เผด็จการ,มีอำนาจเด็ดขา
automat(n) เครื่องขายอาหารอัตโนมัติ
awe(n) ความกลัว,ความหวาดหวั่น,ความเกรงขาม,ความน่าสะพรึงกลัว
awful(adj) น่ากลัว,น่ายำเกรง,น่าเกรงขา
awfully(adv) อย่างน่ากลัว,อย่างมาก,อย่างน่าเกรงขา
BANDY-bandy-legged(adj) ขาโก่ง
barelegged(adj) ไม่สวมถุงเท้า,ขาเปล่า
barter(n) การแลกเปลี่ยนสินค้า,การค้าขาย,การแลกเปลี่ยน
bestride(vt) ก้าวข้าม,ข้าม,พาดขา,คร่อม,ขี่(ม้า)
blanch(vi,vt) ฟอกให้ขาว,ทำให้ซีด
bleach(n) ยาฟอกขาว,การฟอกสี,การฟอกให้ขา
blench(vi,vt) ถอยหลัง,หดตัว,ทำให้สีตก,ทำให้ซีด,ทำให้ขา
bodega(n) ร้านขายของชำ,โรงเก็บของ
bookseller(n) คนขายหนังสือ
bookstall(n) แผงขายหนังสือ
bookstand(n) แผงหนังสือ,ร้านขายหนังสือ,หิ้งหนังสือ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
bowleg; genu varum; gonyectyposis; knee, outขาโก่ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
out knee; bowleg; genu varum; gonyectyposisขาโก่ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
expectorateขาก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
lower extremity; limb, lowerขา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
incoherentขาดลำดับ, ไม่ปะติดปะต่อ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
jawขากรรไกร [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
lapseขาดอายุ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
legขา [รอยเชื่อมมุม] [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
lockjaw; trismusขากรรไกรแข็ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
mandible; lower jawขากรรไกรล่าง [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
maxillaขากรรไกรบน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
saleขาย, การซื้อขาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
sell by auction; sale by auctionขายทอดตลาด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
wantonขาดความยับยั้ง, ปราศจากความระมัดระวัง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
a mensa et thoro (L.)การแยกกันอยู่ก่อนหย่าขาด (ตามคำสั่งศาล) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
abiding convictionคำวินิจฉัยชี้ขาดว่ากระทำความผิดอาญา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
absentไม่อยู่, ขาด [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
absolute majorityคะแนนเสียงข้างมากเด็ดขาด [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
acetabulumเบ้าหัวกระดูกต้นขา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
adjudgeชี้ขาดตัดสิน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
adjustable articulatorกลอุปกรณ์ขากรรไกรจำลองแบบปรับได้ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
affluentธารสาขา [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
amenorrheaภาวะขาดระดู, ภาวะขาดประจำเดือน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
amenorrhoea; amenorrhea; menostasia; menostasisภาวะขาดระดู [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
anoxemia; anoxaemiaภาวะเลือดขาดออกซิเจน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
anoxiaภาวะขาดออกซิเจน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
appear, failure toการขาดนัดไม่มาศาล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
apronลาดเชิงเขา [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
arbitramentคำวินิจฉัยชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
ash๑. เถ้า๒. เถ้าธุลีภูเขาไฟ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
asphyxiation; suffocationการขาดอากาศหายใจ, การหยุดหายใจ, การหายใจไม่ออก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
Attaché (Fr.)๑. ผู้ช่วยทูต๒. ผู้ช่วยเลขานุการ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
auctionการขายทอดตลาด [ดู public auction] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
avulsionการดึงให้ขาด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ballistic๑. -เหวี่ยงต้นแขนต้นขารุนแรงเหตุสมอง๒. -ขว้างหรือยิงด้วยพลังแรง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
bargain and saleสัญญาซื้อขายที่ดิน (ที่ผู้ซื้อมีสิทธิเข้าครอบครองได้เลย) (ก. อังกฤษ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
leucocyte, basophilicเม็ดเลือดขาวเบโซฟิล [มีความหมายเหมือนกับ basophil ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
bianco sangiovanniสีขาวน้ำปูน [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
branch๑. กิ่ง๒. แตกกิ่ง, แยกสาขา๓. แยก(ทาง) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
by defaultโดยขาดนัด, โดยผิดนัด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bowlegsขาโก่ง [การแพทย์]
Crusขา [การแพทย์]
Discontinuityขาดตอน,ขาดเป็นช่วงๆ [การแพทย์]
Faulty Techniqueขาดการติดต่อหรือขาดการหารือกันก่อนปฏิบัติงาน [การแพทย์]
Femeralขาหนีบ [การแพทย์]
Groinขาหนีบ, [การแพทย์]
Inguinalขาหนีบ [การแพทย์]
Insecurityขาดความมั่นใจ [การแพทย์]
Jawขากรรไกร [TU Subject Heading]
Kicking, Asymmetricalขายกขึ้นได้ไม่คล่องแคล่วและไม่สมดุลย์กัน [การแพทย์]
Legขา, กระดูกส่วนขา [การแพทย์]
Limbขา [การแพทย์]
Lockjawขากรรไกรแข็ง, กรรไกรแข็ง, ขากรรไกรเกร็ง, โรคบาดทะยัก [การแพทย์]
Lossขาดทุน [การบัญชี]
Mandibleขากรรไกรล่าง [TU Subject Heading]
Mandibularขากรรไกรล่าง [การแพทย์]
Maxillaขากรรไกรบน, กระดูกขากรรไกรบน, กระดูกกรามบน, ฟันแมกซิลล่า [การแพทย์]
Maxillaryขากรรไกรบน [การแพทย์]
Missingขาดสอบ [การแพทย์]
Mothering, Deprived of Love andขาดความรักความอบอุ่นจากแม่ [การแพทย์]
Out of printขาดตลาด [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Passive Artificial Legขาเทียมแบบไม่ใช้อุปกรณ์เพิ่มกำลัง, ขาเทียมที่มีการปรับอัตราความหน่วงในการเดิน โดยใช้ประโยชน์จาก สปริง และแดมเปอร์ (damper) ไม่มีตัววัดค่าและและคอมพิวเตอร์ที่ซับซ้อน [Assistive Technology]
Pin ขา เข็ม ขาของชิป หรือของหัวต่อของสายเคเบิล และ เข็มพิมพ์ของเครื่องพิมพ์จุด [คอมพิวเตอร์]
Saleขาย [การบัญชี]
Sellขาย [การบัญชี]
Anoxia, Stagnantขาดออกซิเจนจากเลือดค้าง, การคั่งของเลือด, การขาดออกซิเจนเนื่องจากเลือดคั่ง [การแพทย์]
Absenteeism (Labor)การขาดงาน (แรงงาน) [TU Subject Heading]
Achlorhydriaกรดในกระเพาะ; กระเพาะไม่มีกรด; ขาดกรดในกระเพาะ; ไม่มีกรดในกระเพาะ; การไร้กรดเกลือในกระเพาะอาหาร; การไม่มีกรด; ไม่มีกรดเกลือ; กระเพาะไม่มีกรดเกลือ; กรด, ภาวะไม่มี; อะคลอฮัยเดรีย; ไม่มีกรดในน้ำย่อย, กระเพาะไม่หลั่งกรด, ไม่มีกรดในกระเพาะอาหาร [การแพทย์]
Achondroplasiaอคอนโดรเพลเซีย; ความผิดปกติของกระดูก; โรคทางพันธุกรรมโดยมีแขนขาสั้นตัวเตี้ย; อะคอนโดรเพลเซีย; อะคอนโดรเพลเซีย, โรค [การแพทย์]
Aeronautical Meteorology อุตุนิยมวิทยาการบิน สาขาวิชาอุตุนิยมวิทยาที่เกี่ยวกับการบิน [สิ่งแวดล้อม]
Afferentเส้นใยประสาทขาเข้า, ประสาทนำเข้า [การแพทย์]
Agranulocytosisอะแกรนุโลซัยโตซิส; อะแกรนูโลไซโตซิส, โรค; อแกรนูโลซัยโตซิส; อะแกรนูโรซัยโตลิส; โรคขาดเม็ดเลือดขาว; อะแกรนูโลซัยโตสิส; โลหิตขาดแกรนนูโลไซท์; เลือดที่มีเม็ดเลือดขาวน้อย; เม็ดเลือดขาวต่ำ; ไขกระดูกไม่สร้างเม็ดเลือด [การแพทย์]
Albinoเด็กเผือก, ขาวเผือก, ผิวเผือก, คนเผือก [การแพทย์]
Alveolar Boneกระดูกเบ้าฟัน, กระดูกอัลวีโอล่า, กระดูกรอบๆรากฟัน, กระดูกขากรรไกร [การแพทย์]
Amenorrheaการขาดประจำเดือน; ระดู, การไม่มี; อะมีโนเรีย; ภาวะไม่มีระดู; ภาวะขาดประจำเดือนที่ไม่เกี่ยวกับการมีครรภ์; ประจำเดือนหยุดหายไป; ไม่มีประจำเดือน; การไม่มีเลือดระดู; การไม่มีระดู; การไม่มีประจำเดือน; ขาดประจำเดือน; ขาดระดู; ไม่มีรอบเดือน [การแพทย์]
amino acidกรดอะมิโน, สารประกอบที่เป็นหน่วยย่อยเล็กที่สุด ที่ประกอบขึ้นเป็นโปรตีน โมเลกุลของกรดอะมิโนทุกชนิดจะประกอบด้วยหมู่คาร์บอกซิล(-COOH) และหมู่อะมิโน (-NH2) กรดอะมิโนที่จำเป็นซึ่งร่างกายขาดไม่ได้มีอยู่ประมาณ 10 ชนิด [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
amoeboid movementการเคลื่อนที่แบบอะมีบา, ลักษณะการเคลื่อนไหวโดยอาศัยการไหลของไซโทพลาซึมไปรวมกันด้านใดด้านหนึ่ง ทำให้เซลล์ด้านนั้นโป่งออกเป็นซูโดโปเดียมและทำให้เซลล์เคลื่อนที่ไปจากจุดเดิมได้ เช่น การเคลื่อนที่ของอะมีบา  เซลล์เม็ดเลือดขาว  เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Anabatic windลมขึ้นลาดเขา [อุตุนิยมวิทยา]
Anosmiaการไม่รู้สึกกลิ่น, ไม่ได้กลิ่น, ขาดความรู้สึกรับกลิ่น, จมูกไม่ได้กลิ่น, การขาดประสาทสำหรับดมกลิ่น, การไม่ได้กลิ่นอย่างถาวร, การไม่ได้กลิ่น, ไม่ได้กลิ่นเลย [การแพทย์]
Anoxemiaการขาดออกซิเจนในเลือด, การพร่องออกซิเจนในเลือด, มีออกซิเจนน้อยเกินไป [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
leg (n.) ขา Syn. lower limb
lower limb (n.) ขา
Mystic Meg (sl.) ขา Syn. Mystic Megs
Mystic Megs (sl.) ขา Syn. Mystic Meg
peg (n.) ขา (ขาจริงของคนและขาที่ทำด้วยไม้)
shank (n.) ขา (คำไม่เป็นทางการ) See also: กระดูกหน้าแข้ง, หน้าแข้ง Syn. foreleg
gam (n.) ขา (โดยเฉพาะของผู้หญิง) See also: น่อง
chops (n.) ขากรรไกร Syn. jaws
jaw (n.) ขากรรไกร
jaws (n.) ขากรรไกร
maxilla (n.) ขากรรไกรบน Syn. jaw
jawbone (n.) ขากรรไกรล่าง Syn. lower jaw, mandible
jaws (n.) ขากรรไกรล่าง See also: กระดูกขากรรไกรล่าง Syn. mandibles
jowl (n.) ขากรรไกรล่าง Syn. jaw
lower jaw (n.) ขากรรไกรล่าง Syn. mandible
mandible (n.) ขากรรไกรล่าง See also: กระดูกขากรรไกรล่าง Syn. jaws, mandibles
mandibles (n.) ขากรรไกรล่าง See also: กระดูกขากรรไกรล่าง Syn. jaws
clothing for leg (n.) ขากางเกง
leg (n.) ขากางเกง Syn. clothing for leg
expectorate (vi.) ขากเสมหะ See also: ถุยน้ำลาย, บ้วนน้ำลาย, ถ่มน้ำลาย Syn. cough up, spit out
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
He hasn't showed up yetขายังไม่โผล่มาเลย
I wouldn't mind if he didn't come at allฉันจะไม่ว่าอะไรเลยถ้าเขาไม่มา
He's rather busy just nowขาค่อนข้างยุ่งอยู่เดี๋ยวนี้
He reminds me of Tomขาทำให้ฉันนึกถึงทอม
I didn't say they look alikeฉันไม่ได้พูดว่าพวกเขาเหมือนกัน
You see what kind of a man he isคุณก็เห็นว่าเขาเป็นคนแบบไหนกัน
He disliked her at first glanceขาไม่ชอบเธอตั้งแต่แรกเห็น
He has no respect for anyoneขาไม่ให้ความนับถือใครเลย
He had spent a long time in this countryขาใช้เวลามากในประเทศนี้
He's not by my side as he used to beขาไม่ได้อยู่เคียงข้างฉันอย่างที่เคยเป็น
How well did you know him?คุณรู้จักเขาดีแค่ไหนหรือ
So you shared interest with him?ดังนั้นคุณมีความสนใจร่วมกันกับเขาหรือ
He will do what no one else daresขาจะทำในสิ่งที่ไม่มีใครอื่นกล้าทำ
You will treat him with respect?คุณจะปฏิบัติต่อเขาด้วยความเคารพใช่ไหม
He wasn't trying to frame youขาไม่ได้พยายามที่จะใส่ร้ายคุณ
His secretary set the meetingเลขาฯของเขาจัดการประชุมนี้
They have another purpose?พวกเขามีวัตถุประสงค์อื่นหรือ
He may have left me a messageขาอาจทิ้งข้อความไว้ให้ฉัน
I don't think he wanted anyone else to hear itฉันไม่คิดว่าเขาต้องการให้ใครอื่นได้ยินมัน
They are waiting upstairsพวกเขากำลังคอยอยู่ข้างบน
What is your business with him?คุณมีธุระอะไรกับเขา
He has not yet told us his purposeขายังไม่ได้บอกพวกเราถึงจุดประสงค์ของเขาเลย
He will not give up easilyขาจะไม่ยอมแพ้ง่ายๆ
I'll tell him in personฉันจะบอกกับเขาเป็นการส่วนตัว
He tried to gather his thoughtsขาพยายามที่จะรวบรวมความคิดของเขา
He called me about a half hour agoขาโทรหาฉันราวครึ่งชั่วโมงมาแล้ว
He is impressed with your workขาประทับใจกับงานของคุณ
So what did he want?ถ้างั้นเขาต้องการอะไรล่ะ
I obviously can't refuse himฉันไม่สามารถปฏิเสธเขาได้จริงๆ
That's actually what he saidนั่นแหล่ะคือสิ่งที่เขาพูดจริงๆ
He is indeed a dangerous manขาเป็นผู้ชายที่น่าอันตรายจริงๆ
Who is the lady in white?ผู้หญิงในชุดขาวนั่นคือใครหรือ
He's on the phoneขากำลังโทรศัพท์อยู่
He is the youngest in the familyขาอายุน้อยที่สุดในครอบครัว
He looks much younger than he isขาดูอ่อนกว่าที่เป็น
Most of them are less than 30พวกเขาส่วนใหญ่อายุน้อยกว่า 30 ปี
I guess he's about 30ฉันเดาว่าเขาอายุราว 30 ปี
They'll have a party for their 10th wedding anniversaryพวกเขาจะจัดปาร์ตี้ครบรอบวันแต่งงานปีที่ 10
He's still a boy after allอย่างไรก็ตามเขาก็ยังคงเป็นเด็กผู้ชายอยู่
He knows how to ride a bikeขาทราบวิธีขับมอเตอร์ไซต์
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Hey, first thing, you come into the gas station and you expose your damn sexy legs to me,เฮ้ , สิ่งแรกที่ คุณ เข้ามาใน ปั๊มน้ำมัน และคุณ เปิดเผย ขา เซ็กซี่ แช่ง ของคุณ กับฉัน
Their hands and their feet were... filled with blood, and their faces... the black death.ตามมือ ขา หรือใบหน้าของพวกเขามีเลือดออกเต็มไปหมด ไข้ดำ
MAN 1 : Four and two. Therefore?4 ขา กับ 2 ขา เดินได้ไหม
If you think you can sneak up on a vampire, then y'all are dumber in the head than a hog is in the butt.สาขาไหน ขา ผมเป็นหมอรักษาขา
Luckily, mom's husband was a raging cokehead,โชคดีจริงจิ้ง ที่เด็กของแม่เป็นขี้ยา ขา โค้ก ตัวจริง
It's fast, strong, switches from two legs to four and it's carnivorous.มันเร็ว แข็งแกร่ง เดิน 2-4 ขา และมันเป็นสัตว์กินเนื้อ
Arms and legs and hands - form hospitals and medical schools.แขน ขา และมือ- จากโรงพยาบาลและโรงเรียนแพทย์
And the human sticks in his wrist or leg or whatever appendage, and his vampire friend has 30 seconds to suck.นักสู้ก็จะแทงกันตรงข้อมือ ขา หรือ ตรงไหนก็ได้แล้วแต่กติกากำหนด จากนั้นเพื่อนๆแวมพ์ของนักสู้ มีเวลารักษาแผลคนละ 30 วินาที
Even if you guys had ten legs, you won't be able to follow those guys.ถึงแม้นายจะมี 10 ขา นายก็ชนะไม่ได้หรอก
Legs in one, torso in the other?ขา 1 ถัง ส่วนลำตัวอีกถังหนึ่ง
Of all people, you chose to confide in me.ขากทุกๆคน คุณเลือกที่จะไว้ใจฉัน
Such hairy legs too.ขาก็มีขนมากมายเช่นกัน
Wide jaw, teeth spread apart.ขากรรไกรกว้าง ฟันห่างออกจากกัน
Pastor Ted's jaw is gonna hit the floor when he sees you in that dress.ขากรรไกรของบาทหลวงเท็ด ต้องตกถึงพื้นเเน่นอนเลยค่ะ! ตอนเขาเจอคุณในชุดนี้ มันยังเลิศไม่พอเหรอยะ ?
His jaw, cheek and nose are busted.ขากรรไกรของเขา โหนกแก้ม และจมูกหัก
Let's just eat then get the car back, okay?ขากรรไกรฉันเคลื่อนแน่ๆ
Jaws Theta Chi has been disqualified.ขากรรไกรทีจิได้รับการปรับให้แพ้
Her jaw, orbital bones were fractured in several places.ขากรรไกรเธอ กระดูกเบ้าตา หักไปหลายที่
Her chewing muscles grow so vastขากรรไกรเธอโตขึ้นอย่างมหึมา
How's your jaw?ขากรรไกรเป็นอย่างไรบ้าง
His jaws do not correspond to the bites on the victim.ขากรรไกรไม่ตรง \ รอยกัดบนเหยื่อ
I was going to see them tonight on my way back.ขากลับ ข้าจะแวะไปดูพวกมันคืนนี้
Stand back. I will not eat him.ขากลับ ฉันจะไม่กินเขา
I should drop by the academy to see Dae-woong, then.ขากลับ ฉันน่าจะแวะที่โรงเรียนการแสดงไปหา ชา แด วุง
YOU'RE GONNA NEED A NEW PLANE.ขากลับจะขับอะไรละทีนี้
You wanna use your low gear going down the road or your brakes'll go.ขากลับลงเขา อย่าลืมใช้เกียร์ต่ำล่ะ ถ้าไม่อยากให้เบรกพัง
When you come back to Earth in a Soyuz capsule, you free-fall from space at 500 miles per hour, and the only thing that slows you down is a little parachute that pops out right before you crash into the ground.ขากลับโลกในยานโซยุซน่ะ นายจะตกอย่างอิสระด้วยความเร็ว 500 ไมล์ต่อชั่วโมง และสิ่งเดียวที่จะลดความเร็วลงได้
She's going back in a cab.ขากลับให้กลับแท็กซี่นะ
Get some leverage to it, use your arms... arc your neck.ขากออกมาหงายหลังไปโก่งคอไว้
The cuff should shiver on the shoe, not break.ขากางเกงควรจะแผ่ลงบนรองเท้า ไม่ใช่พับไว้
I'm telling ya, nice to be back, ladies and gentlemen.ขา้กำลังบอกท่าน ดีใจที่ได้กลับมา สุภาพสตรีและสุภาพบุีรุษ สวัสดี ท่านมาจากไหนกัน
It really is only a question of getting the right leg to respond to my brain.ขาขวาที่จะตอบสนอง เพื่อกระตุ้นการทำงานของ สมองของฉัน
Right leg severed at patella.ขาขวามีแผลฉกรรจ์ที่สะบ้าหัวเข่า
How's your leg?ขาของคุณเป็นยังไงบ้าง?
A leg is good.ขาของคุณเป็นสิ่งที่ดี มิฉะนั้น คุณจะได้พบกับ
My legs are still weak.ขาของฉันจะยังคงอ่อนแอ
My legs need a little stretching.ขาของฉันต้องยืดเล็กน้อย
My legs work just fine. Whose room was this?ขาของฉันทำงานได้ดี ซึ่งมี ห้องพักเป็นแบบนี้?
My legs are too long for economy.ขาของฉันมันยาว เพราะฉะนั้นเลยนั่งชั้นประหยัดไม่ได้
I can't feel my legs at all.ขาของฉันไม่รู้สึกอะไรเลย

ขา ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
出回る[でまわる, demawaru] Thai: วางขายอยู่ตามท้องตลาด English: to appear on the market
出迎え[でむかえ, demukae] Thai: การออกไปรับผู้มาเยือนถึงที่ที่เขามาถึง English: meeting
南アルプス[みなみあるぷす, minamiarupusu] Thai: เทือกเขาแอลป์ใต้(ในประเทศญี่ปุ่น) English: southern alps (of Japan)
営業[えいぎょう, eigyou] Thai: การซื้อขาย English: trade
抜ける[ぬける, nukeru] Thai: ขาดหายไป English: to be missing
満ちる[みちる, michiru] Thai: ขาดอายุ English: to expire
火山[かざん, kazan] Thai: ภูเขาไฟ English: volcano
秘書[ひしょ, hisho] Thai: เลขานุการที่ช่วยงานผู้บริหาร English: (private) secretary
見直す[みなおす, minaosu] Thai: รู้สึกกับ(เขา)ดีขึ้นกว่าที่เคยผ่านมา English: to get a better opinion of
譲る[ゆずる, yuzuru] Thai: ปล่อยให้เขาไป English: to assign
販売[はんばい, hanbai] Thai: การขาย English: sale
食べ物屋[たべものや, tabemonoya] Thai: สถานที่ขายของกิน English: eating place

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ขา
Back to top