ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

jaw

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *jaw*, -jaw-

jaw ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
jaw (n.) ก้ามหนีบ (ใช้สำหรับจับวัตถุให้แน่น) See also: คีม
jaw (n.) ขากรรไกร
jaw at (phrv.) ดุด่า (คำไม่เป็นทางการ) See also: พร่ำสอน, สั่งสอนให้ประพฤติตัวดี
jawbone (n.) ขากรรไกรล่าง Syn. lower jaw, mandible
jawbone (vi.) พยายามจูงใจ (คำไม่เป็นทางการ) See also: ชักนำ, เกลี้ยกล่อม
jawbreaker (n.) ขนมกรอบกลมอันใหญ่
jaws (n.) ขากรรไกร
jaws (n.) ขากรรไกรล่าง See also: กระดูกขากรรไกรล่าง Syn. mandibles
English-Thai: HOPE Dictionary
jaw(จอ) n. ขากรรไกร,กราม,ที่ยึด,ที่จับ,ก้ามหนีบ -S.jabber
English-Thai: Nontri Dictionary
jaw(n) กราม,ขากรรไกร,ที่ยึด,ที่จับ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
jawขากรรไกร [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Jawขากรรไกร [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ขากรรไกร (n.) jaw See also: jawbone
กรมพระราชวัง (n.) Krom Phrarajawang See also: Prince of the palace
มหาสดมภ์ (n.) disease characterized by stiffening of the jaw See also: lock-jaw, locked jaw
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
When I went to the hospital, her nose was broken, her jaw was shattered, held together by wire.เมื่อผมไปโรงพยาบาลที่จมูกของเธอถูกทำลาย ขากรรไกรของเธอถูกทำลาย, จัดขึ้นร่วมกันโดยใช้ลวด
Notice the square jaw of Slayer, common in most comic heroes.สังเกตกรามรูปเหลี่ยมของสเลเยอร์ ลักษณะที่ตรงกันในกลุ่มฮีโร่
The rim of the tyre slammed into his face broke his nose and jaw and knocked him unconscious on his back.ขอบล้อรถกระแทกใส่หน้า ให้ทำจมูกและกรามแตก แล้วก็นอนหมดสติอยู่บนถนน
Would you broken my jaw with a flashlight?คุณหักกรามผมด้วยไฟฉาย?
Chisel your jaw a bit.แต่งช่วงขากรรไกรเล็กน้อย
My jaw is clicking, did it used to click?ฉันก็โดนเหมือนกันนะ ครั้งหนึ่ง มันเอาแต่เตะฉันอยู่นั่นแหละ
Casey, your jaw was chiseled by michelangelo himself. Thank you.เคซี่ย์ ขากรรไกรคุณสวยแฮะ
What's weird is that my guess on the jaw radius was actually spot on.มันแปลกอะไรที่ฉันเดาในรัศมีกราม ยังคงเป็นเรื่องที่ต้องสนใจ
{\pos(192,230)}Asshole busted her in the jaw and threw her down in the dirt.ไอ้สัตว์จับเธอไปโดยการจี้ และโยนเธอลงถังขยะ
Did you picture yourself coming in here, chest out, jaw squared, ready to demand answers?ได้นึกภาพว่าตัวเองกำลังมาที่นี่หรือเปล่า จัดมาเลย พร้อมจะตอบคำถามหรือยัง
My gums. my jaw hurts.ตรงเหงือก เจ็บขากรรไกร
Somethingabout the wound radius and the jaw pattern.เรื่องเกี่ยวกับ รัศมีของแผล และรูปแบบกราม

jaw ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
功败垂成[gōng bài chuí chéng, ㄍㄨㄥ ㄅㄞˋ ㄔㄨㄟˊ ㄔㄥˊ, 功败垂成 / 功敗垂成] to fail within sight of success (成语 saw); last-minute failure; to fall at the last hurdle; snatching defeat from the jaws of victory
盲鳗[máng mán, ㄇㄤˊ ㄇㄢˊ, 盲鳗 / 盲鰻] hagfish (jawless proto-fish of class Myxini)
有颌[yǒu hé, ㄧㄡˇ ㄏㄜˊ, 有颌 / 有頜] jawed (fish)
无颌[wú hé, ˊ ㄏㄜˊ, 无颌 / 無頜] jawless (primitive fish)
[è, ㄜˋ, 颚 / 顎] jaw; palate
七鳃鳗[qī sāi mán, ㄑㄧ ㄙㄞ ㄇㄢˊ, 七鳃鳗 / 七鰓鰻] lamprey (jawless proto-fish of family Petromyzontidae)
八目鳗[bā mù mán, ㄅㄚ ㄇㄨˋ ㄇㄢˊ, 八目鳗 / 八目鰻] lamprey (jawless proto-fish of family Petromyzontidae)
下颌[xià hé, ㄒㄧㄚˋ ㄏㄜˊ, 下颌 / 下頜] lower jaw; mandible
上颌[shàng hé, ㄕㄤˋ ㄏㄜˊ, 上颌 / 上頜] maxilla (upper jaw)
上颌骨[shàng hé gǔ, ㄕㄤˋ ㄏㄜˊ ㄍㄨˇ, 上颌骨 / 上頜骨] maxilla (upper jaw)
下颚[xià è, ㄒㄧㄚˋ ㄜˋ, 下颚 / 下顎] mandible (lower jaw)
小颚[xiǎo è, ㄒㄧㄠˇ ㄜˋ, 小颚 / 小顎] mandible (lower jaw)
先礼后兵[xiān lǐ hòu bīng, ㄒㄧㄢ ㄌㄧˇ ㄏㄡˋ ㄅㄧㄥ, 先礼后兵 / 先禮後兵] peaceful measures before using force (成语 saw); diplomacy before violence; jaw-jaw is better than war-war
破伤风[pò shāng fēng, ㄆㄛˋ ㄕㄤ ㄈㄥ, 破伤风 / 破傷風] tetanus (lockjaw)
喜子[xǐ zi, ㄒㄧˇ ㄗ˙, 喜子] Tetragnatha (long-jawed spider); same as 蟢子
蟢子[xǐ zi, ㄒㄧˇ ㄗ˙, 蟢子] Tetragnatha (long-jawed spider)

jaw ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
グラスジョー[, gurasujo-] (n) glass jaw
ジョー[, jo-] (n) (1) {comp} joe; (n,adj-f) (2) jaw
ジョークラッシャー[, jo-kurassha-] (n) jaw crusher
万死一生[ばんしいっしょう, banshiisshou] (n) advancing in the face of death; having a narrow escape from the jaw of death
九死一生[きゅうしいっしょう, kyuushiisshou] (n) narrow escape from the jaw of death
掛け金;掛金[かけがね, kakegane] (n) (1) latch; lock; sneck; (2) (arch) joint of the jaw
歯槽[しそう, shisou] (n,adj-no) (dental) alveolus; (dental) alveoli; socket in the jaw containing the root of a tooth
あいた口が塞がらぬ;開いた口が塞がらぬ[あいたくちがふさがらぬ, aitakuchigafusagaranu] (exp,adj-f) (See 開いた口も塞がらぬ) surprising; shocking; jaw-dropping
あいた口も塞がらぬ;開いた口も塞がらぬ[あいたくちもふさがらぬ, aitakuchimofusagaranu] (exp,adj-f) (See あいた口が塞がらぬ) surprising; shocking; jaw-dropping
あごで使う;顎で使う[あごでつかう, agodetsukau] (exp,v5u) (1) (See 頤で人を使う・あごでひとをつかう) to set somebody to work in an arrogant fashion; to push somebody around; to indicate by pointing one's chin; (2) (sl) to chatter; to jaw; to jabber
ジャワ[, jawa] (n) (1) Java; (2) java (coffee)
ジャワ犀[ジャワさい;ジャワサイ, jawa sai ; jawasai] (n) Javan rhinoceros (Rhinoceros sondaicus)
ジャワ語[ジャワご, jawa go] (n) Javanese (language)
ジャンジャウィード[, janjaui-do] (n) Janjaweed (militia in Sudan)
ストリークド・スパインフット;ストリークドスパインフット;ジャワラビットフィッシュ[, sutori-kudo . supainfutto ; sutori-kudosupainfutto ; jawarabittofisshu] (n) streaked spinefoot (Siganus javus, species of Indo-Pacific rabbitfish); bluespotted spinefoot; Java rabbitfish
上顎[うわあご;じょうがく, uwaago ; jougaku] (n) upper jaw; palate
上顎骨[じょうがくこつ, jougakukotsu] (n) maxilla; upper jawbone
下顎骨[かがくこつ, kagakukotsu] (n) mandible; lower jawbone
円口類[えんこうるい, enkourui] (n) (See 無顎類) cyclostomes (eel-like jawless fishes with round mouths used for sucking)
十死一生[じっしいっしょう, jisshiisshou] (n) (1) narrow escape from the jaws of death; (2) there being barely a chance of escaping death
受け口;受口;承口[うけぐち;うけくち, ukeguchi ; ukekuchi] (n) (1) mouth with a protruding lower lip and jaw; (2) (うけぐち only) socket; receiving window; slot
咬痙[こうけい, koukei] (n) (obsc) (See 牙関緊急) lockjaw; trismus
患者を入れる[かんじゃをいれる, kanjawoireru] (exp,v1) to admit a patient
牙関緊急[がかんきんきゅう, gakankinkyuu] (n) trismus; lockjaw
石垣鯛[いしがきだい;イシガキダイ, ishigakidai ; ishigakidai] (n) (uk) rock porgy (Oplegnathus punctatus); spotted knifejaw
破傷風[はしょうふう, hashoufuu] (adj-na,n) tetanus; lockjaw
足長蜘蛛[あしながぐも;アシナガグモ, ashinagagumo ; ashinagagumo] (n) (uk) Tetragnatha praedonia (species of long-jawed orb weaver)
針魚;細魚;鱵[さより(gikun);はりお(針魚)(ok);サヨリ, sayori (gikun); hario ( hari sakana )(ok); sayori] (n) (uk) Japanese halfbeak (species of fish with elongated lower jaw) (Hemiramphus sajori); stickleback
開いた口が塞がらない[あいたくちがふさがらない, aitakuchigafusagaranai] (exp) to be surprising; to be shocking; to be jaw-dropping
[おとがい, otogai] (n) (1) (lower) jaw; (2) chatterbox
顎骨[あごぼね;がっこつ, agobone ; gakkotsu] (n) jawbone

jaw ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ขากรรไกร[n.] (khākankrai) EN: jaw ; jawbone ; inferior maxillary bone FR: mâchoire [f]
ขากรรไกรบน[n. exp.] (khākankrai ) EN: maxilla ; upper jaw FR: maxillaire supérieur [m] ; mâchoire supérieure [f]
ขากรรไกรล่าง[n. exp.] (khākankrai ) EN: mandible ; lower jaw ; maxilla inferior FR: mandibule [f] ; maxillaire inférieur [m] ; mâchoire inférieure [f]
ขากรรไตร[n.] (khākantrai) EN: jaw FR: mâchoire [f]
ขาตะไกร[v. exp.] (khātakrai) EN: jaw ; jawbone ; inferior maxillary bone FR: mâchoire [f]
อ้ายเบี้ยว[n.] (āibīo) EN: twisted-jaw catfish ; Belodontichthys truncatus FR: Belodontichthys truncatus
อักษรยาวี[n. exp.] (aksøn Yāwī) EN: Jawi alphabet FR:
เบ็ญจวรรณ[n. prop.] (Benjawan ) EN: Benjawan FR: Benjawan
เบี้ยว[n.] (bīo) EN: twisted-jaw catfish ; Belodontichthys truncatus FR: Belodontichthys truncatus
จาวา[TM] (Jāwā) EN: Java FR: Java [m]
จ่าหวัก[n.] (jāwak) EN: spoon ; ladle ; dipper FR:
จวัก[n.] (jawak) EN: spoon ; ladle ; dipper FR:
เจว็ด[n.] (jawet) EN: figurine of a deity in a shrine ; figurehead ; image FR:
คางเบือน[n.] (khāngbeūoen) EN: twisted-jaw catfish ; Belodontichthys truncatus FR: Belodontichthys truncatus
กิจวัตร[n.] (kitjawat) EN: routine ; habitual practice ; daily routine ; daily programme ; daily task ; routine matter ; routine of work ; one's daily tasks FR: routine [f] ; tâches quotidiennes [fpl] ; train-train [m] (fam.) ; habitude [f] ; ronron [m] (fam.)
กิจวัตร[n.] (kitjawat) EN: religious routine ; daily religious observances FR:
กิจวัตร[adv.] (kitjawat) EN: often ; frequently ; usually FR: souvent ; fréquemment ; habituellement
กิจวัตรประจำวัน[n. exp.] (kitjawat pr) EN: daily routine ; daily programme ; daily task ; routine matter ; routine of work FR: routine quotidienne [f] ; routine [f] ; train-train quotidien [m] (fam.)
กระดูกขากรรไกร[n. exp.] (kradūk khāk) EN: jawbones FR: maxillaire [m]
แมงมุมเขี้ยวใหญ่[n. exp.] (maēngmum kh) EN: big-jawed spider FR:
แมงมุมเขี้ยวใหญ่ไข่มุก[n. exp.] (maēngmum kh) EN: Pearl-shaped Big-jawed FR:
แมงมุมเขี้ยวใหญ่ลายประดับ[n. exp.] (maēngmum kh) EN: Decorative Big-jawed. FR:
แมงมุมเขี้ยวใหญ่ซีลีเบส[n. exp.] (maēngmum kh) EN: Celebes Big-jawed, FR:
แมงมุมใยทองลายเฉียง[n. exp.] (maēngmum ya) EN: Golden Long-jawed Orb-weaver FR:
แมงมุมใยทองลายขนาน[n. exp.] (maēngmum ya) EN: Giant Long-jawed FR:
หม่อมราชวงศ์ (ม.ร.ว.)[n. prop.] (Mǿmrātchawo) EN: Mom Rajawong (MR) ; Mom Rachawong (MR) ; great-grand-child of a king FR:
มดกระโดดเหลือง[n. exp.] (mot kradōt ) EN: Asian Trap-jaw Ant FR:
นริศรา จักรพงษ์ ; หม่อมราชวงศ์นริศรา จักรพงษ์[n. prop.] (Naritsa Jak) EN: Narisa Chakrabongse ; Mom Rajawongse Narisa Chakrabongse FR: Narisa Chakrabongse ; Mom Rajawongse Narisa Chakrabongse
งานกิจวัตร[n. exp.] (ngān kitjaw) EN: routine duties ; day-to-day work ; routine business FR: travail de routine [m]
ปัญจวัคคีย์[n.] (panjawakkhī) EN: the five ascetics who eventually became followers of the Buddha FR:
ปัญจวีสติ[adj.] (panjawisati) EN: twenty-five FR:
ปัจเวกขณ์[n.] (patjawēk) EN: meditation FR:
เป็นกิจวัตร[adv.] (pen kitjawa) EN: often ; frequently ; generally ; repeatedly ; time and again ; regularly ; routinely FR: régulièrement ; répétitivement 
ภาษาจาวา[TM] (phāsā Jāwā) EN: Java language FR: langage Java [m]
ภาษายาวี[n. exp.] (phāsā Yāwī) EN: Yawi ; Pattani Malay = Patani Malay FR: jawi [m] ; malais de Pattani [m]
ปลาเบี้ยว[n. exp.] (plā bīo) EN: twisted-jaw catfish ; Belodontichthys truncatus FR: Belodontichthys truncatus
ปลาคางเบือน[n. exp.] (plā khāngbe) EN: twisted-jaw catfish ; Belodontichthys truncatus FR: Belodontichthys truncatus
ตัจวิทยา[n.] (tatjawittha) EN: dermatology FR: dermatologie [f]
วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร ; วัดมหาธาตุ[n. prop.] (Wat Mahāthā) EN: Wat Mahathat Yuwarajarangsarit Rajaworamahavihara ; Wat Mahathat FR:
ยาวี[n. prop.] (Yāwī) EN: Yawi ; Kelantan-Pattani Malay ; Patani Malay ; Jawi FR:

jaw ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schraubbacke {f}clamping jaw
Spannbacke {f}clamping jaw; gripping jaw
Crimp-Stempel {m} [techn.]crimp jaw
Gabelflug {m}open jaw flight
Unterkiefer {m}lower jaw
Reitkloben {m}vise jaw
Backenbrecher {m}jawcrusher
Gabelflugticket {n}open-jaw ticket
Jawort {n} | Jaworte
Kieferknochen {m}jaw bone
Vierbackenfutter {n}four-jaw chuck
Schraubstockbacken {pl}vise jaws

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า jaw
Back to top