ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

mandible

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *mandible*, -mandible-

mandible ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
mandible (n.) ขากรรไกรล่าง See also: กระดูกขากรรไกรล่าง Syn. jaws, mandibles
mandible (n.) จะงอยปากนก
mandibles (n.) ขากรรไกรล่าง See also: กระดูกขากรรไกรล่าง Syn. jaws
English-Thai: HOPE Dictionary
mandible(แมน'ดะเบิล) n. กระดูกขากรรไกรล่าง
English-Thai: Nontri Dictionary
mandible(n) ขากรรไกรล่าง,ปากนก
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
mandible; lower jawขากรรไกรล่าง [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Mandibleขากรรไกรล่าง [TU Subject Heading]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
If the boy bit her, there should be some evidence on his maxilla, mandible or his teeth.ถ้าเด็กชายคนนั้นกัดเธอต้องมี ร่องรอยหลักฐานบางอย่าง บนขากรรไกรบน ขากรรไกรล่าง หรือในฟันของเขา
The nicks on both sides of the mandible appear to be at the ends of an arc that would've transected the victim's left-side carotid artery.รอยบากทั้ง2ข้าง ของขากรรไกรล่างเห็นเป็นจุดจบของเส้นโค้ง นั่นน่าจะเป็นการผ่าตามขวางจาก
Judging by the microscopic spalls, the nick on the right side of the mandible would be the exit wound.ตัดสินตามเศษที่มีขนาดเล็กมาก รอยบากบนด้านขวา ของขากรรไกรน่าจะเป็น รอยจบของแผล
They seem to match up perfectly with the abrasions, and the hammer face could be used to smash in the mandible and maxilla.มันจับคู่ได้เหมาะเจาะกับรอยถลอก และด้านหน้าของค้อนยังใช้ ทุบที่ขากรรไกรล่าง
So, that puts his original weight at 210, give or take a mandible or two.งั้นใส่น้ำหนักของเขาพื้นฐานที่ 210 ให้หรือใส่ขากรรไกลล่างหรือสอง
The mandible and dental evidence confirm her identity.กระดูกกรามล่างและประวัติการทำฟัน ยืนยันว่าเป็นเธอ
The victim's broad nasal aperture with a rounded nasal sill in combination with the protruding nature of the mandible suggests negroid.ช่องโพรงจมูกของเหยื่อ มีความกลม เมื่อมาพิจารณารวมกับลักษณะ
He lost a huge chunk of flesh. I see down to his mandible.เขาเสียเนื้อไปก้อนใหญ่มาก ฉันเห็นเข้าไปถึง ขากรรไกรล่างของเขา
There's also bone degenerati on the mandible.มีการเสื่อมของกระดูกขากรรไกรล่างอีกด้วย
Um, fracturing to the dentition, mandible, maxilla, and zygomatic bones.เอ่อ ทำให้ส่วนชุดฟัน ขากรรไกลล่างและบน
I'm pretty sure it's the maxilla and mandible.ชั้นค่อนข้างมั่นใจว่าคำตอบคือขากรรไกรบนและขากรรไกรล่าง
And I have the femur, mandible, humerus, and skull of a female child, approximately three years old.และมีกระดูกโคนขา, ขากรรไกรล่าง กระดูกต้นแขน, และกระโหลก ของเด็กผู้หญิง อายุประมาณ 3 ขวบ

mandible ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
下颚[xià è, ㄒㄧㄚˋ ㄜˋ, 下颚 / 下顎] mandible (lower jaw)
小颚[xiǎo è, ㄒㄧㄠˇ ㄜˋ, 小颚 / 小顎] mandible (lower jaw)
下颌[xià hé, ㄒㄧㄚˋ ㄏㄜˊ, 下颌 / 下頜] lower jaw; mandible
[hé, ㄏㄜˊ, 颌 / 頜] maxilla and mandible

mandible ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
下顎骨[かがくこつ, kagakukotsu] (n) mandible; lower jawbone

mandible ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ขากรรไกรล่าง[n. exp.] (khākankrai ) EN: mandible ; lower jaw ; maxilla inferior FR: mandibule [f] ; maxillaire inférieur [m] ; mâchoire inférieure [f]
กระดูกขากรรไกรล่าง[n. exp.] (kradūk khāk) EN: mandible FR: mandibule [f] ; maxillaire inférieur [m]
ปากบน[n. exp.] (pāk bon) EN: upper mandible FR:
ปากล่าง[n. prop.] (pāk lāng) EN: lower mandible FR:
ปากนก[n. exp.] (pāk nok) EN: mandible FR: mandibule [f]

mandible ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Swainsontukan {m} [ornith.]Chestnut-mandibled Toucan

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า mandible
Back to top