ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

mandibles

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *mandibles*, -mandibles-

mandibles ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
mandibles (n.) ขากรรไกรล่าง See also: กระดูกขากรรไกรล่าง Syn. jaws

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า mandibles
Back to top