ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ก่อกวน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ก่อกวน*, -ก่อกวน-

ก่อกวน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ก่อกวน (v.) agitate See also: disturb, annoy Syn. รังควาน, รบกวน
English-Thai: HOPE Dictionary
agitate(แอจ' จิเทท) vt.,vi. เขย่า, ทำให้ปั่นป่วน, ทำให้ไม่สงบ, ปลุกเร้า, ปลุกปั่น, ก่อกวน.
bouncern. บุคคลหรือสิ่งที่เด้งกลับผู้มีหน้าที่เอาคนก่อกวนออกไป,คนโกหก,ใหญ่และแข็งแรง
discombobulate(ดิสคัมบอบ'ยะเลท) vt. ทำให้ยุ่ง,ก่อกวน,ทำให้สับสน
derange(ดิเรนจฺ') vt. ทำให้ไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย,ก่อกวน,ทำให้ยุ่งเหยิง,ทำให้สติฟั่นเฟือน,ทำให้บ้า, Syn. disorder
disarrange(ดิส'อะเรนจฺ) vt. ก่อกวน,ทำให้ยุ่งเหยิง,ทำให้สับสน., See also: disarrangement n.
discommode(ดิสคะโมด') vt. ทำให้เกิดความไม่สะดวกแก่,ก่อกวน,ทำให้ลำบาก., See also: discommodious adj.
discompose(ดิสคัมโพซ') vt. ทำให้กลัดกลุ้ม,ทำให้ไม่เป็นสุข,ก่อกวน., See also: discomposedly adv., Syn. disarrange
discomposure(ดิสคัมโพ'เชอะ) n. ความไม่เป็นสุข,ภาวะที่ถูกก่อกวน,ความร้อนใจ,ความวุ่นวายใจ, Syn. perturbation
faze(เฟซ) vt. ก่อกวน,รบกวน,ทำให้กลัว,ทำให้กังวล
foment(โฟเมนทฺ') vt. ปลุกปั่น,กระตุ้น,ปลุกระดม,ก่อกวน,ส่งเสริม,โลมด้วยน้ำอุ่น -fomenter n., Syn. incite
harass(แฮ'รัส) vt. รบกวน,ก่อกวน,รังควาญ,ราวี,ทำให้กลัดกลุ้ม., See also: harasser n. harassment n., Syn. vex
incendiary(อินเซน' เดียรี) adj. เกี่ยวกับวัตถุระเบิดที่ลุกไหม้เมื่อระเบิด, เกี่ยวกับการลอบวางเพลิง, เกี่ยวกับการวางเพลิง, ซึ่งเป็นการก่อความไม่สงบ, เป็นการก่อกวนความสงบ. -n. ผู้ลอบวางเพลิง, วัตถุระเบิด,ผู้ก่อกวนความไม่สงบ, Syn. inflammatory
persecute(เพอ'ซีคิวทฺ) vt. ก่อกวน,แกล้ง,รบกวน,ประหาร,ข่มเหง., See also: persecutive adj. persecutor n. persecutory adj.
persecution(เพอซีคิว'เชิน) n. การก่อกวน,การแกล้ง,การรบกวน,การประหาร,การข่มเหง., See also: persecutional adj., Syn. harassment
perturb(เพอเทิร์บ') vt. ก่อกวน,ทำให้ยุ่งเหยิงใจ,ทำให้ไม่สบายใจ,ทำให้ยุ่งเหยิง., Syn. disturb
pester(เพส'เทอะ) vt. รบกวน,ก่อกวน,รังควาน,ตื้อ,ตอม,ทำให้ยุ่งยากใจ., See also: pesterer n.
public nuisancen. ผู้ก่อกวนความไม่สงบต่อชุมชน
rouse(เราซ) vt.,n. (การ) ปลุก,ปลุกให้ตื่น,ทำให้ตื่น,กระตุ้น,ทำให้โกรธ,ยุยง,ก่อกวน,ดึงขึ้นสุดกำลัง,การดื่มเหล้ารวดเดียวหมด,การดื่มจนเมา,การเลี้ยงสุรา,การเลี้ยงอาหารอย่างเอะอะโวยวาย vi. ตื่นขึ้นมา,ลุกขึ้นมา,ฮึดสู้, Syn. awaken
sabotage(แซบ'บะทาจฺ) vt.,n. (การ) ก่อวินาศกรรม,ทำลาย,ทำลายโดยเจตนาก่อกวน., Syn. disable
saboteur(แซบบะเทอ') n. ผู้ก่อวินาศกรรม,ผู้ทำลายโดยเจตนาก่อกวน
troublemaker(ทรับ'เบิลเมค'เคอะ) n. ผู้ทำให้ยุ่งยาก,ผู้ก่อความยุ่งยาก,ผู้ก่อกวน
troublesome(ทรับ'เบิลเซิม) adj. ทำให้ยุ่งยาก,สร้างปัญหา,ก่อกวน,ขี้กวน,รบกวน,น่ารำคาญ,ยุ่งยาก,เป็นภาระ,เป็นทุกข์,เจ็บปวด
upset(อัพเซท') vt.,vi. ทำให้คว่ำ,คว่ำ,ทำให้พลิกคว่ำ,ทำให้เสีย,ก่อกวนสิ้นเชิง,ทำให้ปราชัย,ทำให้ (ร่างกาย) ไม่ปกติ. n. การทำให้คว่ำ,การพลิกคว่ำ,การปราชัยอย่างคาดไม่ถึง,ความว้าวุ่นของจิตใจ,ความสับสน. adj. พลิกคว่ำ,หงายท้อง,สับสน,ไม่เป็นระเบียบ,ยุ่งเหยิง,ว้าวุ่น
vex(เวคซฺ) vt. ทำให้ระคายเคือง,รบกวน,ก่อกวน,ทำให้ทุกข์,ทำให้กลุ้มใจ,ทำให้หัวเสีย,ถกเถียง,ทะเลาะ., See also: vexingly adv. vexer n.
vexation(เวคเซ'เชิน) n. การรบกวน,การก่อกวน,การทำให้ทุกข์,การทำให้ระคายเคือง,สิ่งที่รบกวน,สิ่งที่ก่อกวน., Syn. chagrin,trouble
vexatious(เวคเซ'เชิส) adj. รบกวน,ก่อกวน,ทำให้ระคายเคือง,ทำให้ทุกข์,ไม่สงบสุข., See also: vexatiously adv., Syn. harassing
English-Thai: Nontri Dictionary
agitation(n) ความยุ่งยาก,การก่อกวน,การปลุกปั่น,ความตื่นเต้น
agitator(n) ผู้ก่อการจลาจล,ผู้ปลุกปั่น,ผู้ยุแหย่,ผู้ก่อกวน
derange(vt) ทำให้ยุ่งเหยิง,ก่อกวน,ทำให้ฟั่นเฟือน,ทำให้บ้า
disarrange(vt) ทำให้ยุ่งเหยิง,ก่อกวน,ทำให้สบสน
discompose(vt) ทำให้สับสน,ก่อกวน,ทำให้ไม่เป็นสุข,ทำให้กลุ้ม
foment(vt) ประคบด้วยน้ำอุ่น,ก่อกวน,ทำให้เกิด,ปลุกระดม,ปลุกปั่น
harry(n) การทรมาน,การทำลาย,การรบกวน,การก่อกวน
imposition(n) การก่อกวน,การลงโทษ,การหลอกลวง,การเอาเปรียบ,การเก็บภาษี
persecution(n) การข่มเหง,การรบกวน,การแกล้ง,การก่อกวน
perturb(vt) รบกวน,ก่อกวน,ทำให้ยุ่ง,ทำให้ปั่นป่วน,ทำให้เป็นทุกข์
perturbation(n) การรบกวน,การก่อกวน,ความยุ่งเหยิง
stir(vt) คน,ทำให้เคลื่อนไหว,ก่อกวน,แกว่ง,เขย่า,กระตุ้น,ปลุกเร้า
vex(vt) รบกวน,ทำให้ระคายเคือง,ก่อกวน
vexatious(adj) รบกวน,ก่อกวน,ไม่สงบสุข
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
agent provocateurสายลับเพื่อก่อกวนทางการเมือง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
harassment of debtorการก่อกวนลูกหนี้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
interfering with witnessการก่อกวนพยาน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
virusไวรัสโปรแกรมที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อก่อกวนระบบคอมพิวเตอร์ของคนอื่น ไว้รัสเข้าสู่คอมพิวเตอร์ของเราได้ด้วยการติดจากแผ่นบันทึกที่มีไวรัสนี้อยู่ เมื่อไวรัสในเครื่องของเราแล้วก็จะเข้าไปในฮาร์ดดิสก์ และดำเนินการแก้ไขเปลี่ยนแปลงแฟ้มต่างๆ ต่อมาเมื่อเราเมื่อเรานำแฟ่นบันทึกมาใช้กับ คอมพิวเตอร์เครื่องนี้ไวรัสก็จะก๊อบปี้ตัวเองลงไปในแผ่นบันทึกโดยที่เราไม่รู้ตัว ทำให้ไวรัสแพร่กระจายจากเครื่องหนึ่งไปยังเครื่องอื่นๆ ได้อย่างรวดเร็ว ไวรัสบางตัวยังอาจแพร่กระจายไปสู่คอมพิวเตอร์เครื่องอื่นผ่านระบบข่ายงานได้ [คอมพิวเตอร์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
assail (vt.) ก่อกวน See also: ทำให้รำคาญ
derange (vt.) ก่อกวน See also: ทำให้ยุ่งเหยิง, รบกวน Syn. craze, madden, unbalance
faze (vt.) ก่อกวน See also: รบกวน, ทำให้กังวล Syn. disturb, fluster
vex (vt.) ก่อกวน See also: ทำให้กลุ้มใจ, ทำให้วิตกกังวล Syn. annoy, upset, worry
persecute (vt.) ก่อกวน (ทางเชื้อชาติ, ศาสนา, การเมือง, พวกรักร่วมเพศ) See also: กลั่นแกล้ง, ก่อกวน, ตามรังควาน Syn. spite, victimize
agitator (n.) ผู้ก่อกวน (โดยเฉพาะทางการเมือง)
drop dead (phrv.) หยุดก่อกวน (คำสแลง) See also: ไปให้พ้น Syn. get lost
mischief (n.) การก่อกวน See also: การสร้างปัญหา, การสร้างความปั่นป่วน, การสร้างความชั่วร้าย Syn. troublesomeness Ops. help
nuisance value (n.) สิ่งก่อกวนที่สร้างปัญหาให้ฝ่ายตรงข้าม
persecution (n.) การก่อกวน See also: การกลั่นแกล้ง, การข่มเหง, การข่มเหงรังแก Syn. affliction, banishment, exile
persecution (n.) การถูกก่อกวน See also: การถูกกลั่นแกล้ง, การถูกรังแก
rabble-rouser (n.) ผู้ก่อกวน (โดยเฉพาะทางการเมือง) Syn. agitator
terror (n.) เด็กที่ก่อกวน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Moral support and maybe just a tiny check-in to make sure that Silas isn't playing any more pesky little mind games with you.ให้กำลังใจและแค่อาจจะเช็คนิดๆหน่อยๆ ให้แน่ใจว่า ไซลัสไม่ได้กำลังปั่นหัว ก่อกวน จิตใจกับเธอ
Harry. Harry, we hear you. Where are you?ก่อกวน แฮร์รี่เราได้ยินเสียงคุณ คุณอยู่ที่ไหน?
Weaver: Why?ก่อกวนการสื่อสารของมัน
Mess him up a little. Take his money and whatnot.ก่อกวนสักหน่อย เอาเงินเขามา
In future you will not be molested again.ครั้งต่อไป จะไม่มีใครมาก่อกวนอีก
Business is much better. Nobody interferes with us any more.กิจการดีๆซักที่ ไม่มีใครมาก่อกวน
You have been ordered out of the province on the grounds of disturbing the peace.คุณถูกสั่งให้ออกนอกจังหวัดนี้ โทษฐานก่อกวนความสงบ
Sedition must become our creed.การก่อกวนความสงบเป็นชื่อเสียงของเรา
Maybe we ought to tell them to call it a day. Harry.บางทีเราควรจะบอกพวกเขา จะเรียกว่าวัน ก่อกวน
Passepartout, I'm being attacked by a ferocious animal!พาสปาร์ตู! ฉันโดนแพะก่อกวน!
Protests and strikes. Troublemakers up north.การประท้วงและนัดหยุดงาน ก่อกวนขึ้นไปทางเหนือ
These are probably rumors started by agitators.มันอาจจะเป็นแค่ข่าวโคม ที่พวกก่อกวนกุขึ้น
I'm making one of the "boring" speeches. This distraction is not welcome.ผมนี่ละคนกล่าวสุนทรพจน์ "น่าเบื่อ" ที่นี่ไม่ต้อนรับคนก่อกวน
Just stop screwing up, okay?อย่าก่อกวน เข้าใจไหม
And now he feels persecuted and watched.และตอนนี้เขากำลังถูกก่อกวนและจับตามอง
But if anyone messes with my home... look, i don't think leviathan's gonna be a threat again.แต่ถ้ามีใครมายุ่งกะบ้านเราอีก นี่ เราไม่คิดว่า เครื่องนั้นจะมาก่อกวนอีก
The order just came, we are to investigate homophobic organizations which are trying to foil the G-Boy contest.เราได้รับการร้องเรียน จากองค์กรพิทักษ์สิทธิเกย์\ มีคนพยายามที่จะก่อกวน การประกวด G-Boy Contest
The perpetrators are extremely sly,ผู้ก่อกวนฉลาดมาก เรายังแกะรอยไม่ได้เลย
You think this is a scene? Wait till I tell Daddy about the little whore he raised!คิดว่าชั้นก่อกวนยังงั้นเหรอ รอให้บอกพ่อเรื่องงานสำส่อนเถอะ!
Do you have permission to charge in and disturb--?ใครอนุญาตให้คุณบุกเข้ามาแล้วก่อกวน ไม่!
He called the English "the disturbers of our harmony."เขาเรียกอังกฤษว่า "ผู้ก่อกวนความกลมเกลียวของเรา"
Seems your husband made quite a stir there--ดูเหมือนสามีของคุณก่อกวนที่นั่น
Keep the assailants away from the conference hall.กันผู้ก่อกวนไม่ให้เข้าใกล้หอประชุม
Although the peace conference... was temporarily disrupted by an organized attack... discussions ended successfully with regard to its primary topic... allowing world leaders to....แม้ว่าการประชุมสันติภาพ... ...จะถูกก่อกวน โดยการโจมตีระยะหนึ่ง... ...การประชุมสำเร็จลุล่วงด้วยดี ด้วยความเอาใจใส่หัวข้อหลัก...
First of all, that sounds like a totally disturbing game.อย่างแรกเลยนะ มันฟังเหมือนเกมก่อกวน
I was a rebel in high school.ฉันเป็นตัวก่อกวนในโรงเรียน
The fbi had declared war on usพวกเจ้าหน้าที่ มันชอบมาก่อกวน
Look, I'm going to be taking down names, starting with you.จดชื่อคนก่อกวน เริ่มจากคุณ
I swear to you, you fucking go near that,ขอเตือนน่ะ ถ้ามาก่อกวนแถวนี้
Cop and some football player messing with me.ตำรวจและนักฟุตบอล มาก่อกวนฉันเล่น
Cutter's always been eccentric but I now think he's just deranged.คัตเตอร์ทำอะไรแปลกๆเสมอ แต่ผมคิดว่าเขาจะเป็นตัวก่อกวนได้
Νow those damned agitators are out there stirring up trouble.ไอ้พวกชุมนุมนี่ก็เลยมาก่อกวนอยู่ข้างนอกนั่น
They're jamming our transmissions.พวกมันก่อกวนคลื่นวิทยุเรา
That's because it was diverted first to the person who's been sabotaging the Detector.นั่นเพราะว่า ในตอนแรกมันถูกทำให้เบี่ยงเบนไปที่ใครซักคน - ใครเป็นคนเจตนาก่อกวนเครื่องรับสัญญาณกันนะ.
Thought they were reporting an act of passion.พวกเขานึกว่าแจ้งเหตุเกี่ยวกับการสนุกจนก่อกวนเกินเหตุ
Report of an aggravated assault.มีรายงานการก่อกวนนิดหน่อย
And that pack'll thin out once the Mayans come a-knocking.แล้วกลุ่มที่ไม่เข้ารวม จะโดนพวกมายันก่อกวนทันทีที่มันมาถึง
This is your way of rebelling?นี่เป็นวิธีก่อกวนของคุณเหรอ
# You # # on a night when bad dreams become a screamer# # when they're messin' with the dreamer#คือเธอ ในค่ำคืนที่ฝันร้ายน่าสะพรึงกลัวมาเยี่ยมเยือน ในยามที่มันมาก่อกวนมนุษย์ช่างฝันอย่างฉัน
And you are a deeply, deeply disturbed person.คุณมันเป็นตัวก่อกวนอย่างสุดๆเลย

ก่อกวน ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
妨げる[さまたげる, samatageru] Thai: ก่อกวน English: to disturb

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ก่อกวน
Back to top