ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

การวิเคราะห์

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *การวิเคราะห์*, -การวิเคราะห์-

การวิเคราะห์ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
การวิเคราะห์ (n.) meditation See also: pondering, thinking over, consideration Syn. การตริตรอง, การตรึกตรอง, การคิดทบทวน, การพิเคราะห์, การพิจารณา
การวิเคราะห์ (n.) analysis See also: examination, scrutiny, perusal, consideration, deliberation Syn. การใคร่ครวญ, การคิด, การไตร่ตรอง, การใช้เหตุผล, การพิจารณา
การวิเคราะห์งาน (n.) analysis
การวิเคราะห์วิจารณ์ (n.) criticism See also: review, comment Syn. การวิพากษ์วิจารณ์, การวิจารณ์
การวิเคราะห์เนื้อหา (n.) content analysis
English-Thai: HOPE Dictionary
systems analysisการวิเคราะห์ปัญหาโดยใช้อุปกรณือิเล็คทรอนิคส์ช่วย
algorithm(แอล' กะริธธึม) n. ระบบกฏเกณฑ์ในการแก้ปัญหาของจำนวนที่แน่นอนทางคณิตศาสตร์เช่นในการหาค่าของตัวหารร่วมที่สุด., Syn. algorism, -algorithmic adj. ขั้นตอนวิธีอัลกอริทึมหมายถึง การวิเคราะห์แยกแยะวิธีการทำงานให้เป็นขั้นเป็นตอนโดยกำหนดให้เรียงกันไปตามลำดับ การเขียนโปรแกรมในยุคแรก ๆ นั้น ผู้เขียนโปรแกรมจะต้องมองเห็นขั้นตอนในการแก้ปัญหาอย่างแจ่มชัดเสียก่อน จึงจะเขียนโปรแกรมได้
analysis(อะแนล' ลิซิส) n. การวิเคราะห์, การแยกธาตุ, การจำแนกแยกแยะ, การวิเคราะห์, การวิภาค, Syn. anatomization, dissection)
analyst(แอน' นะลิสทฺ) n. ผู้วิเคราะห์, นักวิเคราะห์, จิตแพทย์ผู้ทำการวิเคราะห์
analytic(แอนนะลิท' ทิค, -เคิล) adj. เกี่ยวกับการวิเคราะห์, เกี่ยวกับการแยกธาตุ, เกี่ยวกับการจำแนกแยกแยะ., Syn. logical)
assay(อะเซ') vt. ตรวจสอบ, ทดสอบ, วิเคราะห์, ประเมินค่า,พยายาม. -n. การหาปริมาณของโลหะ (โดยเฉพาะเงินหรือทอง) ในแร่หรือโลหะผสม,สารที่ได้รับวิเคราะห์,รายงานการวิเคราะห์,ความพยายาม -assayer n., Syn. test, analyze, examination)
breakdown(เบรค'ดาวน์) n. ความล้มเหลว,การล้มเจ็บ,การไม่สบาย,การสลายตัว,การวิเคราะห์,การแบ่งออกเป็นส่วน -Conf.break down เสียหมายถึง การที่เครื่องคอมพิวเตอร์หยุดทำงาน ซึ่งเกิดจากความผิดปกติอย่างใดอย่างหนึ่ง
buret(บิวเรท') n. หลอดแก้วมีที่ปิดเปิดสำหรับวัดปริมาณเล็กน้อยของของเหลว/มีขีดบอกปริมาตรที่ข้างหลอด/ใช้ในการวิเคราะห์ทางเคมี
burette(บิวเรท') n. หลอดแก้วมีที่ปิดเปิดสำหรับวัดปริมาณเล็กน้อยของของเหลว/มีขีดบอกปริมาตรที่ข้างหลอด/ใช้ในการวิเคราะห์ทางเคมี
critical(คริท'ทิเคิล) adj. เกี่ยวกับการวิจารณ์,เกี่ยวกับการวิเคราะห์,ซึ่งติเตียน,เกี่ยวกับความเป็นความตาย,เกี่ยวกับวิกฤติกาล,อันตราย,เกี่ยวกับจุดเปลี่ยนแปลงหรือจุดวิกฤตบนเส้นโค้ง, See also: criticalness n. ดูcritical, Syn. censor
image processingการประมวลผลภาพเป็นเทคนิคในการประมวลผลที่มีข้อมูลเป็นภาพ คอมพิวเตอร์จะอ่านภาพที่ถูกส่งเข้าไป แล้วแปลงเป็นตัวเลข เราสามารถดัดแปลง แก้ไข ปรับขยาย หมุน ฯ เพื่อการวิเคราะห์บางอย่างได้ ปัจจุบัน ถือเป็นสาขาหนึ่งของคอมพิวเตอร์ที่มีการพัฒนาไปไกลมากจนเป็นที่ยอมรับ และมีผู้สนใจมาก การมีภาพประกอบในเอกสารต่าง ๆ หรือในการแสดงผลงาน จะช่วยทำให้งานนั้นน่าสนใจขึ้น
manipulate(มะนิพ'พิวเลท) vt. จัดการ,จับต้อง,ใช้,ยักย้าย,เปลี่ยนแปลงให้เหมาะสม. จัดดำเนินการหมายถึง การปรับข้อมูล เป็นต้นว่า ลบ เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม เพื่อหวังผลอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น เพื่อการวิเคราะห์ การสังเคราะห์ ฯ, See also: manipulatable adj. manipulative adj. manipulatelyadv. manipulateness n.
reagent(รีเอ'เจินทฺ) n. สารเคมีที่ใช้ในการวิเคราะห์ทดลองและการสังเคราะห์ทางเคมี,ตัวกระทำ
reverse engineerวิศวกรรมย้อนกลับหมายถึง กระบวนการถอดรหัสโปรแกรม โดยไม่ต้องดูรหัสที่โปรแกรมนั้นใช้อยู่ แต่ถอดจากการวิเคราะห์แยกแยะว่าโปรแกรมนั้น ๆ มีผลกระทบทางด้านฮาร์ดแวร์อย่างไร ทำงานอย่างไร
winnow(วิน'โน) vt.,vi. พัดแกลบข้าวออก,พัดให้ปลิว,เป่าออก,ร่อนข้าว,ฝัด,แยกออก,ถอนออก,ทำให้ผ่านกระบวนการวิเคราะห์ หรือแยกออก n. อุปกรณ์พัดให้ออก,อุปกรณ์แยกออก, See also: winnower n., Syn. cull,separate,strain
information technologyเทคโนโลยีสารสนเทศใช้ตัวย่อว่า IT หมายถึงเทคโนโลยีในการรวบรวมข้อมูล การจัดเก็บอย่างมีระบบ การเรียกหาข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว การประมวลผล การวิเคราะห์ผลที่ได้จากการประมวลนั้น รวมไปถึงการเน้นในเรื่องการแสดงผล และประชาสัมพันธ์สารสนเทศนั้นอย่างมีประสิทธิภาพ ในรูปแบบที่เหมาะสมกับผู้ที่จะนำไปใช้ต่อไป ตลอดไปจนถึงการสื่อสารข้อมูลนั้นไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ด้วย ว่ากันว่า IT กำลังจะก้าวเข้ามาแทนวิชา MIS (management information system) เพราะมีขอบเขตกว้างขวางกว่ามาก สรุปสั้น ๆ ได้ว่า เป็นเหมือนการนำวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (computer science) รวมกับนิเทศศาสตร์ (mass communications)
it(อิท) pron. มัน,นั่น,ตัว,คน,บุคคล,ตัวมาร,ตัวการ,คนสำคัญ,คนโง่. n. คนเล่น,สถานการณ์โดยทั่วไป ไอทีย่อมาจาก information technology แปลว่า เทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึงเทคโนโลยีในการรวบรวมข้อมูล การจัดเก็บอย่างมีระบบ การเรียกหาข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว การประมวลผล การวิเคราะห์ผลที่ได้จากการประมวลนั้น รวมไปถึงการเน้นในเรื่องการแสดงผล และประชาสัมพันธ์สารสนเทศนั้นอย่างมีประสิทธิภาพ ในรูปแบบที่เหมาะสมกับผู้ที่จะนำไปใช้ต่อไป ตลอดไปจนถึงการสื่อสารข้อมูลนั้นไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ด้วย ว่ากันว่า IT กำลังจะก้าวเข้ามาแทนวิชา MIS (management information system) เพราะมีขอบเขตกว้างขวางกว่ามาก สรุปสั้น ๆ ได้ว่า เป็นเหมือนการนำวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (computer science) รวมกับนิเทศศาสตร์ (mass communications)
English-Thai: Nontri Dictionary
analysis(n) วิภาค,การแยกแยะ,การวิเคราะห์
analytic(adj) เกี่ยวกับการวิเคราะห์
assay(n) การพยายาม,การทดสอบ,การทดลอง,การวิเคราะห์
construe(n) การตีความ,การวิเคราะห์ประโยค,การอนุมาน,การอธิบาย
criticism(n) การวิจารณ์,การวิเคราะห์,การติเตียน,บทวิจารณ์
delineation(n) การวาดภาพ,การวาดเค้าโครง,การวาดลายเส้น,การวิเคราะห์,การพรรณนา
diagnosis(n) การพิจารณา,การวินิจฉัย,การวิเคราะห์,การตรวจโรค
diagnostic(adj) เกี่ยวกับการวิเคราะห์โรค,เกี่ยวกับการตรวจโรค
dissection(n) การผ่าตัด,การชำแหละ,การผ่าศพ,การวิเคราะห์,การจำแนก
electrolysis(n) การวิเคราะห์สารประกอบเคมีด้วยกระแสไฟฟ้า
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
analysisการวิเคราะห์ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
break-even analysisการวิเคราะห์หาจุดคุ้มทุน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
lexical analysisการวิเคราะห์ศัพท์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
numerical analysisการวิเคราะห์เชิงตัวเลข [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
syntactical analysisการวิเคราะห์เชิงวากยสัมพันธ์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
systems analysisการวิเคราะห์ระบบ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
urinalysisการวิเคราะห์ปัสสาวะ, การตรวจปัสสาวะ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Analysisการวิเคราะห์ [เศรษฐศาสตร์]
Centralized catalogingการวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศแบบรวมศูนย์กลางการวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศแบบรวมศูนย์กลาง เป็นการนำงานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศไว้ที่ส่วนกลาง เพื่อทำหน้าที่วิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศให้กับส่วนกลางหรือหอสมุดกลาง และหน่วยงานอื่นๆ หรือห้องสมุดคณะ หรือห้องสมุดสถาบัน ภายใต้หน่วยงานใหญ่เดียวกัน โดยห้องสมุดคณะ ห้องสมุดสถาบัน จะทำหน้าที่บริการทรัพยากรสารสนเทศที่ผ่านการวิเคราะห์แล้วจากส่วนกลางแต่เพียงอย่างเดียว
Classificationการวิเคราะห์หนังสือ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Cluster analysisการวิเคราะห์จัดกลุ่ม [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Conjoint analysis (Marketing)การวิเคราะห์คอนจอยท์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Decentralized catalogingการวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศแบบกระจายการวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศแบบกระจาย เป็นการจัดการงานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศไว้ตามหน่วยงานต่างๆ ภายใต้สังกัดเดียวกัน กล่าวคือ หอสมุดกลาง และห้องสมุดคณะ ห้องสมุดสถาบัน ต่างก็ทำหน้าที่ตั้งแต่การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ การวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ และการให้บริการ
Demographic Analysisการวิเคราะห์ประชากร [การแพทย์]
Discourse analysisการวิเคราะห์ภาษาระดับข้อความ [TU Subject Heading]
Discriminant analysisการวิเคราะห์การจำแนกประเภท [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Flow injection analysisการวิเคราะห์แบบโฟล อินเจคชัน [TU Subject Heading]
Fundamental analysisการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานเป็นวิธีการวิเคราะห์หลักทรัพย์แบบหนึ่ง การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานมุ่งจะประเมินมูลค่าของหลักทรัพย์ในปัจจุบัน โดยพิจารณาถึงผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับและราคาหลักทรัพย์ที่คาดว่าจะขายได้ในอนาคต ผลจากการวิเคราะห์นี้จะใช้เป็นเกณฑ์ตัดสินใจคือ จะซื้อหลักทรัพย์นั้นหากพบว่าราคาตลาดของหลักทรัพย์ดังกล่าวต่ำกว่ามูลค่าตามพื้นฐานที่คำนวณได้ และจะขายหลักทรัพย์นั้นหากพบว่าราคาตลาดของหลักทรัพย์ดังกล่าวสูงกว่ามูลค่าตามพื้นฐาน ในการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานจะวิเคราะห์ถึงภาวะเศรษฐกิจ ภาวะการเมือง ภาวะอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง และผลการดำเนินงาน รวมทั้งฐานะทางเงินของบริษัทผู้ออกหุ้น วิธีวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานจะแตกต่างจากการวิเคราะห์ทางเทคนิค (technical analysis) ซึ่งมุ่งวิเคราะห์ลักษณะการเคลื่อนไหวของราคาหลักทรัพย์ และปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์เป็นสำคัญ เพื่อคาดหมายแนวโน้มของราคาหลักทรัพย์ [ตลาดทุน]
Logistic regression analysisการวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติก [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Harmonic analysisการวิเคราะห์ฮาร์มอนิก [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Instrumental analysisการวิเคราะห์โดยอุปกรณ์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Linguistic analysis (Linguistics)การวิเคราะห์ทางภาษา (ภาษาศาสตร์) [TU Subject Heading]
Literaryการวิเคราะห์ความเกี่ยวพันทางวรรณกรรม [TU Subject Heading]
Microbiological Assaysการวิเคราะห์ทางจุลชีววิทยา, การวิเคราะห์ทางจุลชีววิทยา [การแพทย์]
Modal analysisการวิเคราะห์การสั่นไหว [TU Subject Heading]
Multilevel analysisการวิเคราะห์พหุระดับ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Nearest neighbor analysis (Statistics)การวิเคราะห์เพื่อนบ้านใกล้ที่สุด (สถิติ) [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Numerical analysisการวิเคราะห์เชิงตัวเลข [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Physical Analysis การวิเคราะห์ทางกายภาพ การตรวจสอบน้ำและน้ำเสียเพื่อกำหนดลักษณะทาง กายภาพ เช่น อุณหภูมิ ความขุ่น สี กลิ่น รส [สิ่งแวดล้อม]
Principle components analysisการวิเคราะห์ตัวประกอบสำคัญ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Prosodic analysis (Linguistics)การวิเคราะห์ทางสัทสัมพันธ์ [TU Subject Heading]
Quantitative analysisการวิเคราะห์เชิงปริมาณ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Regression analysisการวิเคราะห์การถดถอย [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Critical discourse analysisการวิเคราะห์วาทกรรมเชิงวิพากษ์ [TU Subject Heading]
Cross-Sectional Analysis การวิเคราะห์เชิงตัดขวาง ในทางประชากรศาสตร์ หมายถึง การศึกษาปรากฏการณ์ทางประชากรของคนหลายรุ่นปีที่เกิดขึ้น ภายในช่วงเวลาที่กำหนดเดียวกัน [สิ่งแวดล้อม]
systems analysisการวิเคราะห์ระบบสำรวจระบบงาน หรือวิธีการทำงานที่ใช้กันอยู่เพื่อศึกษาว่าผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานมีวัถุประสงค์ในการทำงานอย่างไร ต้องการรายงานสารสนเทศอะไรบ้าง ระบบปัจจุบันตอบสนองความต้องการเหล่านี้ได้หรือไม่ การทำงานต่างๆ มีปัญหาอย่างไรบ้าง สมควรนำคอมพิวเตอร์มาใช้เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นและสอดคล้องกับความต้องการอย่างไรบ้าง ยกตัวอย่างเช่น ห้องสมุดมีระบบให้นักเรียนยืมหนังสือโดยนักเรียนจะต้องเขียนชื่อลงในบัตรยืมหนังสือส่งให้เจ้าหน้าที่ห้องสมุดเก็บไว้ และบันทึกลงในสมุดยืมหนังสือ การวิเคราะห์ระบบห้องสมุดจะช่วยให้เห็นว่าจะใช้คอมพิวเตอร์ปรับปรุงการยืมหนังสือสะดวกรวดเร็วขึ้นได้อย่างไร [คอมพิวเตอร์]
Technical analysisการวิเคราะห์ทางเทคนิควิธีการวิเคราะห์หลักทรัพย์โดยใช้ระดับราคาหลักทรัพย์ และปริมาณการซื้อขายเป็นข้อมูลแสดงเป็นแผนภูมิ(รูป กราฟ) ชนิดต่าง ๆ ให้ทราบถึงรูปแบบการเคลื่อนไหวของราคาหลักทรัพย์ในอดีต เพื่อจะใช้กำหนด หรือคาดหมายแนวโน้มของราคาในอนาคตของหลักทรัพย์นั้น โดยทั่วไปการวิเคราะห์ทางเทคนิคจะใช้วิเคราะห์ เพื่อคาดหมายแนวโน้มในระยะสั้น หรือระยะปานกลาง เพื่อใช้ตัดสินใจเลือกจังหวะเวลาในการเข้าซื้อ หรือขายหลักทรัพย์ แต่ก็อาจใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิคเพื่อดูการเคลื่อนไหวที่เป็นวัฏจักรระยะยาว (Long-Term Cycle) ได้ด้วย การวิเคราะห์ทางเทคนิคจะต่างจากการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน ตรงที่ไม่ได้ใช้ข้อมูลฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทผู้ออกหุ้นมาประกอบการวิเคราะห์ [ตลาดทุน]
Transactional analysisการวิเคราะห์ปฏิกิริยาสัมพันธ์ [TU Subject Heading]
Volumetric analysisการวิเคราะห์ปริมาตร [TU Subject Heading]
inferential statisticsสถิติเชิงอนุมาน, การวิเคราะห์ข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้จากตัวอย่างเพื่ออ้างอิงไปถึงข้อมูลทั้งหมด เป็นศาสตร์ที่ให้วิธีการเลือกตัวแทนที่ดีของประชากร [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Lab Resultsค่าที่ได้จากการวิเคราะห์ [การแพทย์]
PERT (Network analysis)เพอร์ท (การวิเคราะห์ข่ายงาน) [TU Subject Heading]
prospectiveprospective, การวิเคราะห์เนื้อเยื่อ/เลือดที่ยังไม่มีการเก็บไว้ (analysis of tissues yet-to-be-collected) [ชีวจริยธรรม]
qualitative analysisคุณภาพวิเคราะห์, การวิเคราะห์สารตัวอย่างเพื่อหาชนิดของธาตุอนุมูลหรือองค์ประกอบที่มีอยู่ในสารตัวอย่างนั้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
retrospectiveretrospective, การวิเคราะห์เนื้อเยื่อที่มีเก็บไว้อยู่แล้ว (analysis of already collected/existing tissues) [ชีวจริยธรรม]
Face valueมูลค่าตามหน้าตราสาร (มูลค่าที่ตราไว้)มูลค่าของหลักทรัพย์ที่กำหนดระบุไว้บนใบตราสารซึ่งจะเป็นไปตามข้อกำหนดในหนังสือบริคณห์สนธิของแต่ละบริษัท มูลค่าที่ตราไว้เป็นข้อมูลที่แสดงให้ทราบถึงมูลค่าเงินลงทุนเริ่มแรกสำหรับหุ้นแต่ละหน่วย ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการวิเคราะห์ทางบัญชี และใช้แสดงให้ทราบถึงทุนจดทะเบียนตามกฎหมาย เช่น ทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท แบ่งเป็น 10 ล้านหุ้น มูลค่าตราไว้หุ้นละ 10 บาท เป็นต้น มูลค่าที่ตราไว้มีประโยชน์ในการกำหนดอัตราผลตอบแทนสำหรับผู้ถือหุ้นกู้ พันธบัตร และหุ้นบุริมสิทธิ เพราะดอกเบี้ยที่จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ พันธบัตร รวมถึงเงินปันผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิจะกำหนดเป็นอัตราร้อยละของมูลค่าที่ตราไว้ มูลค่าที่ตราไว้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับราคาตลาดที่ตกลงซื้อขายกันในตลาดหลักทรัพย์ ราคาตลาดจะถูกกำหนดขึ้นโดยภาวะอุปสงค์และอุปทานในตลาด ซึ่งเป็นไปตามปัจจัยพื้นฐานของหลักทรัพย์นั้น ๆ และสภาวะการซื้อขายในตลาด par value อาจเรียก face value (มูลค่าตามหน้าตราสาร) หรือ nominal value (มูลค่าที่กำหนดไว้) [ตลาดทุน]
Par valueมูลค่าตามหน้าตราสาร (มูลค่าที่ตราไว้)มูลค่าของหลักทรัพย์ที่กำหนดระบุไว้บนใบตราสารซึ่งจะเป็นไปตามข้อกำหนดในหนังสือบริคณห์สนธิของแต่ละบริษัท มูลค่าที่ตราไว้เป็นข้อมูลที่แสดงให้ทราบถึงมูลค่าเงินลงทุนเริ่มแรกสำหรับหุ้นแต่ละหน่วย ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการวิเคราะห์ทางบัญชี และใช้แสดงให้ทราบถึงทุนจดทะเบียนตามกฎหมาย เช่น ทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท แบ่งเป็น 10 ล้านหุ้น มูลค่าตราไว้หุ้นละ 10 บาท เป็นต้น มูลค่าที่ตราไว้มีประโยชน์ในการกำหนดอัตราผลตอบแทนสำหรับผู้ถือหุ้นกู้ พันธบัตร และหุ้นบุริมสิทธิ เพราะดอกเบี้ยที่จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ พันธบัตร รวมถึงเงินปันผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิจะกำหนดเป็นอัตราร้อยละของมูลค่าที่ตราไว้ มูลค่าที่ตราไว้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับราคาตลาดที่ตกลงซื้อขายกันในตลาดหลักทรัพย์ ราคาตลาดจะถูกกำหนดขึ้นโดยภาวะอุปสงค์และอุปทานในตลาด ซึ่งเป็นไปตามปัจจัยพื้นฐานของหลักทรัพย์นั้น ๆ และสภาวะการซื้อขายในตลาด par value อาจเรียก face value (มูลค่าตามหน้าตราสาร) หรือ nominal value (มูลค่าที่กำหนดไว้) [ตลาดทุน]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
analysis (n.) การวิเคราะห์ See also: การพิเคราะห์, การนำมาแยกเป็นส่วนๆ เพื่อพิจารณาในประเด็นต่างๆ Syn. separation, breakdown
study (n.) การวิเคราะห์ See also: การตรวจสอบ Syn. investigation, inspection
assay (n.) การวิเคราะห์ทางเคมี
quantitative analysis (n.) การวิเคราะห์หาปริมาณหรือจำนวณ
anatomy (n.) การวิเคราะห์อย่างละเอียด
qualitative analysis (n.) การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ
quan (sl.) การวิเคราะห์เชิงปริมาณ Syn. quant
quant (sl.) การวิเคราะห์เชิงปริมาณ Syn. quan
scansion (n.) การวิเคราะห์เสียงสัมผัสของบทกวี
analysis (n.) ผลการวิเคราะห์
analytic (adj.) เกี่ยวกับการวิเคราะห์ See also: ซึ่งใช้การวิเคราะห์ Syn. analytical, systematic
analytical (adj.) เกี่ยวกับการวิเคราะห์ See also: ซึ่งใช้การวิเคราะห์ Syn. systematic
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
No more samples, no more, uh, analysis, no presentations.ไม่มีตัวอย่าง ไม่มี เอ่อ การวิเคราะห์ ไม่มีการรายงานใดๆ
Our seismologists will be reviewing The data more thoroughly, [telephone ringing] But at this time,seismologists ของเราให้ลึกซึ้ง การวิเคราะห์ แต่เราขอขอบคุณ ...
Your analysis was obvious, your prose was weak.การวิเคราะห์ก็ผิวเผิน ภาษาก็อ่อน
And your profiles, they help catch these people?การวิเคราะห์ของคุณ จะสามารถจับคนพวกนี้ได้มั๊ย
My analysis of the recording from the unmarked band led me to Derrick James's phone number.การวิเคราะห์ของฉันจากการบันทึก ทำให้ฉันได้เบอร์โทรศัพท์ของเดอริค เจมส์
Glenn's analysis involves such complex mathematics that he imagines it will take years to find the answer.การวิเคราะห์ของเกล็นที่เกี่ยวข้องกับ คณิตศาสตร์ที่ซับซ้อนเช่น เขานึกว่ามันจะใช้เวลาหลายปีในการ หาคำตอบ
Our profile is solid.การวิเคราะห์ของเราเชื่อถือได้
Our profiles have never been this far off, Reid.การวิเคราะห์ของเราไม่เคย ผิดพลาดมากอย่างนี้รี้ด
In which you enumerate 240 different types of tobacco ash.การวิเคราะห์ความแตกต่างของ ขี้เถ้ายาสูบ 240 ชนิดนะเหรอ
Analytical minds such as ours... 1-1-2-3-5.การวิเคราะห์จิตใจคนอย่างเรา... ด็อกเตอร์รี้ด...
Analysis revealed microscopic sediments in the water found only in the Northwestern part of Siberia.การวิเคราะห์ด้วยกล้องจุลทรรศน์พบว่า/ ตะกอนในน้ำ พบเฉพาะในตะวันตกเฉียงเหนือ/ ส่วนหนึ่งของไซบีเรีย
DNA analysis.การวิเคราะห์ดีเอ็นเอ
The analysis looks corrupted, but the numbers are identical.การวิเคราะห์ดูเหมือนจะเสียหาย แต่ตัวเลขนั้นตรงกัน
Diagnose is from me, a psychiatrist.การวิเคราะห์ต้องมาจากจิตแพทย์ค่ะ
Potentiometer assay, gamma count,การวิเคราะห์ตัวต้านทานปรับค่า การนับค่าแกมม่า
Now, we cap out here at 33%.การวิเคราะห์ท่อน้ำเลี้ยง และการรักษาตลาด ตอนนี้ เราได้ส่วนแบ่งที่ 33%
How's the geographical profiling going?การวิเคราะห์ทางภูมิศาสตร์ไปถึงไหนแล้ว
The stomach contents from the victim,การวิเคราะห์น้ำย่อยจากเหยื่อ
Outside the murders, nothing about this unsub's behavior profiles like a sexual sadist... as i wrote.การวิเคราะห์พฤติกรรม เหมือนกับฆาตกรซาดิสม์... อย่างที่ผมเขียนไว้ ใช่ มอร์แกนพูดถูก
Behavior analysis, John. Just give it a minute.การวิเคราะห์พฤติกรรมนะหรอ จอห์น / ให้เวลาผมซักหน่อยน่ะ
Language analysis complete.การวิเคราะห์ภาษาที่สมบูรณ์
Footprint analysis says that the only other person in this room in the last 1 2 hours was a man of about 5'7", and it seemed that he and the victim arrived together by car.การวิเคราะห์รอยเท่าบอกว่า คนอีกคนที่อยู่ในห้องนี้ ใน1-2ชม.ที่ผ่านมาเป็นผช. สูงราว 5'7 ดูเหมือนว่าเขากับเหยื่อมาถึงพร้อมกันโดยรถ
This character analysis routine really isn't half as charming as you think.การวิเคราะห์ลักษณะนิสัยหุ่นไม่ได้ สนุกอย่างที่คุณคิด
All of the statistical analysis, all of the strategy.การวิเคราะห์สถิติ กลยุทธ์ต่างๆ
"Emission spectro chemical analysis has revealedการวิเคราะห์สารเพื่อให้เปล่งแสง\ ผลวิจัยแสดงว่า
But I'm pretty sure that the whole thing was part of some kind of test.การวิเคราะห์หลักฐานทางกายภาพสมัยใหม่สามารถแก้ไขเรื่องลึกลับที่สุดได้ตลอดเวลา
Racial profiling, behavioral profiling, whatever.การวิเคราะห์เชื้อชาติ วิเคราะห์พฤติกรรม อะไรก็แล้วแต่
Preliminary histological analysis shows that the victims were of both sexes, encompassing Mongoloid, Negroid and Caucasoid features and ranging in age from the late teens to the early 70s.การวิเคราะห์เบื้องต้นทาง ประวัติศาสตร์พบว่า เหยื่อมีทั้งสองเพศ ประกอบด้วยเชื้่อสายผิวเหลือง ผิวดำ และผิวขาว
The victimology's inconsistent,การวิเคราะห์เหยื่อไม่คงที่
Strategic planning,building right next door to ours.การวิเคราะห์แผนงาน,ก่อสร้าง, ประตูขวามือจะพบพวกเขา.
Profiles aren't evidence; they're opinion. This is hearsay.การวิเคราะห์ไม่ถือเป็นหลักฐาน เป็นแค่ความเห็น ถือเป็นคำบอกเล่า
Isotopic analysis of the surrounding ice bores, suggest that an object had been trapped in glacier over,การวิเคราะห์ไอโซโทป น้ำแข็งที่เกาะรอบๆบริเวณนั้น สันนิษฐานว่า วัตถุถูกน้ำแข็งปกคลุมมากว่า..
If you've done the analysis what are the results?หากคุณได้ดำเนินการวิเคราะห์ สิ่งที่เป็นผลหรือไม่
You didn't understand what I was saying about the analytic field.คุณไม่เข้าใจว่าผม พูดอะไรเกี่ยวกับสาขาการวิเคราะห์
You'll want to contact Agent Mulder. We look forward to your reports.พวกเรา เชื่อมั่นในตัวคุณ ว่ามี การวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ ที่เหมาะสม
We need help with the spectrum analysis. - I'll get on it.นั่งลง เราต้องการความช่วย เหลือด้วยการวิเคราะห์สเปกตรัม
Thank you for that scientific analysis, Mr. Smith.-ขอบคุณ สำหรับการวิเคราะห์ของคุณ
I want you to analyze and interpret all the events... surrounding Derek's incarceration.ฉันต้องการวิเคราะห์ และแปลผล เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น... ที่เกี่ยวกับ การจำคุกของ เดเร็ค
Chemical and electrolyte analysis by the end of the day.ทำการวิเคราะห์สารเคมี จนเย็นนี้
Does this scan? I mean, at all?เรื่องนี้มีการวิเคราะห์กันรึยัง?

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า การวิเคราะห์
Back to top