ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

การร้อง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *การร้อง*, -การร้อง-

การร้อง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
การร้อง (n.) cry See also: bellow, bawl, call, scream, screech, shout Syn. การส่งเสียงร้อง, การตะโกน
การร้องขอ (n.) request See also: supplication, entreaty, begging, asking
การร้องทุกข์ (n.) petition to the Supreme Court Syn. การฎีกา, การร้องขอ
การร้องทุกข์ (n.) accusation See also: prosecution, charge, informing against, suing, bringing a suit against, filing a suit against
การร้องทุกข์ (n.) complaint See also: petition, appeal
การร้องเพลง (n.) singing
การร้องเรียน (n.) complaint See also: petition, appeal Syn. การร้องทุกข์
การร้องไห้ (n.) cry See also: weep Syn. การร้องไห้ฟูมฟาย, การร่ำไห้
การร้องไห้ฟูมฟาย (n.) cry See also: weep Syn. การร่ำไห้
English-Thai: HOPE Dictionary
application(แอพพลิเค'เชิน) n. การสมัคร,ความเกี่ยวข้อง,ความมีประโยชน์,การใช้, การร้องขอ,คำร้องขอ,ใบสมัคร,ความสนใจอย่างใกล้ชิด, การประยุกต์, โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับรูปแบบหนึ่งรูปแบบใด, Syn. administration,utility, request
blubber(บลับ'เบอะ) n. เปลวไขมันระหว่างผิวหนังและกล้ามเนื้อของปลาวาฬ,การร้องไห้สะอึกสะอื้น vi. ร้องไห้สะอึกสะอื้น adj. บวม,โป่งออก,เป็นมัน, See also: blubberer n., Syn. weep
cantatan. การร้องประสานเสียง
chant(ชานทฺ) n. เพลง,การร้องเพลง,การท่อง,การสวดมนต์,ท่วงทำนองการร้องเพลง -vt.ร้องเพลง,ร้องสวดมนต์,สรรเสริญ,ชม, See also: chantingly adv.
cheer(เชียร์) {cheered,cheering,cheers} vt.,n. (การ) ร้องเสียงไชโย,ไชโย,โห่ร้อง,ยุ,ปลุกเร้าด้วยการโห่ร้อง -n. การร้องเสียงไชโย,สิ่งที่ให้ความปลื้มปิติยินดี,ความดีใจ,อาหาร,เสบียง,สีหน้าการปลอบใจ,การทำให้ใจชุ่มชื่น,การต้อนรับ -interj. คำอวยพรเวลาดื่มหรือเวลาจากกั
chorus(คอ'รัส) {chorused,chorusing,choruses} n. คณะนักร้อง,ลูกคู่,การร้องเพลงพร้อม ๆ กัน,เสียงเพลงที่ร้องพร้อมกัน,เสียงที่ออกมาพร้อมกันหลายคน,ความพร้อมเพรียง vt.,vi. ร้องพร้อมกัน,ท่องพร้อมกัน,พูดพร้อมกัน pl. choruses
complaint(คัมเพลนทฺ') n. การบ่น,การร้องทุกข์,การแสดงความข้องใจ,มูลเหตุที่บ่นหรือร้องทุกข์,การฟ้องร้องคดีแพ่งในระยะแรกของโจทก์
croak(โครค) {croaked,croaking,croaks} vi. ร้องเสียงแหบแห้ง,ร้องเสียงอย่างกบ,ตาย. vt. ออกเสียงหรือพูดเสียงแหบแห้ง n. การร้องเสียงหรือออกเสียงดังกล่าว
croon(ครูน) {crooned,crooning,croons} vt.,vi. ร้องเพลงเบา ๆ ,ร้องเพลงกับตัวเอง n. การร้องเพลงเบา ๆ กับตัวเอง
crying(ไคร'อิง) adj. เกี่ยวกับการร้องไห้,เกี่ยวกับการร้องหา,เกี่ยวกับการแผดเสียงร้อง,ซึ่งดึงดูดความสนใจ,ซึ่งเรียกร้องความสนใจ, Syn. pressing
hail(เฮล) vt. ต้อนรับ,ทักทาย,เรียก,โห่ร้องอวยชัยแก่. vi. เรียก,ร้องเชิญ,ลูกเห็บลง n.การร้องเรียก,การร้องเชิญ,การต้อนรับ,การทักทาย,การตกของลูกเห็บ,ฝนมีลูกเห็บ,ห่ากระสุนหรืออื่น ๆ interj. คำอุทานแสดงการต้อนรับ,การร้องเรียกหรือร้องเชิญ คำที่มีความหมายเหมือนกั
hark(ฮาร์ค) vt. ฟัง n. การร้องตะโกนให้สุนัขไปตามกลิ่น
laud(ลอด) {lauded,lauding,lauds} vt. สรรเสริญ,ชมเชย,สดุดี,ยกย่อง. n., See also: lauds n. ชั่วโมงแห่งการร้องเพลงสรรเสริญภาวนาในตอนเช้า (ศาสนาโรมันคาทอลิก) lauder n. ดูlaud laudator n. ดูlaud, Syn. praise
lilt(ลิลทฺ) n. จังหวะเพลงที่ได้จังหวะ,การร้องเพลงเป็นจังหวะ. vt.,vi. ร้องเพลงเป็นจังหวะ,ร้องอย่างร่าเริง,กระโดดโลดเต้นอย่างรวดเร็ว
low(โล) adj.,adv. ต่ำ, น้อย, เตี้ย,หย่อน,งอลง,อ่อนเพลีย,อ่อนแรง,ค่าต่ำ,หดหู่ใจ,ต่ำต้อย,เลว,ชั่ว,หยาบช้า,เกียร์ต่ำ,เสียงต่ำ,เสียงแผ่ว n. สิ่งที่อยู่ต่ำ,ราคาต่ำ,ค่าต่ำ,เกียร์แรก,เกียร์ต่ำ,ความเลว,ความหยาบคาย. vi. (วัว) ร้อง,เปล่งเสียงคล้ายเสียงวัว n. การร้องเสี
opera(ออพ'เพอระ) n. อุปรากร,ละครดนตรี' (ถ้ามีการร้องเรียกว่า grand opera ถ้าไม่มีการร้องเรียกว่า comic opera) ,การแสดงละครดังกล่าวครั้งหนึ่ง ๆ ,โรงละครอุปรากร,โรงละครดนตรี'
petition(พะทิช'เชิน) การร้องเรียน,การอ้อนวอน,การร้องทุกข์,การถวายฎีกา,สิทธิการร้องเรียน,หนังสือร้องเรียน,ฎีกา. vt.,vi. ร้อยเรียน,ร้องทุกข์อ้อนวอน., See also: petitionary adj. petitioner n., Syn. request,appeal
plaint(เพลนทฺ) n. การบ่น,การร้องทุกข์,การโศกเศร้า,ข้อหา,ข้อข้องใจ., See also: plaintful adj.
precentor(พรีเซน'เทอะ) n. ผู้นำการร้อง,ผู้นำร้องเพลงสวด,ต้นเสียง., See also: precentoial adj. precentoship n.
shout(เชาทฺ) vi.,vt.,n. (การ) ตะโกน,ร้องตะโกน,ร้องเรียก,ร้องเสียงดัง,ตะเบ็งเสียง,การร้องเรียก,เสียงร้องเรียก,เสียงตะโกน., See also: shouter, Syn. yell
utterance(อัท'เทอะเรินซฺ) n. เสียงเปล่ง,คำพูด,สิ่งที่เปล่งออก,การเปล่งเสียง,การพูด,การกล่าวคำพูด,การร้อง,เสียงร้อง,ฝีปาก,คารม,ความเต็มที่,ระดับสูงสุด,ความตาย, Syn. expression,talk,speech,words,pronouncement
whoop(ฮูพ) n. การร้อง,การกู่ร้อง,การร้องอย่างนกเค้าแมว,เสียงร้องดังกล่าว,เสียงไอกรน vi. vt. ร้องเสียงดังกล่าว interj. คำอุทานดึงดูดความสนใจหรือแสดงความตื่นเต้น หรือเป็นการให้กำลังใจ whooper n. not worth a whoop ไม่มีค่า, Syn. shout
whooping(วูพ'พิง) adj. เกี่ยวกับการร้อง (การตะโกน,การกู่ร้อง,การโห่,การร้องอย่างนกเค้าแมว,นกบางชนิด,ไอกรน)
yip(ยิพ) vi. เห่าเสียงดัง,ร้องเอ๋ง n. การเห่าเสียงดัง,การร้องเอ๋ง, Syn. bark sharply,yelp
English-Thai: Nontri Dictionary
blubber(n) การร้องไห้,การสะอึกสะอื้น,เปลวไขมันของปลาวาฬ
challenge(n) การท้าทาย,คำท้า,การขอดวล,การร้องถาม
chant(n) การร้องเพลงในศาสนา,การสวดมนต์
choral(adj) เกี่ยวกับการร้องประสานเสียงในโบสถ์
chorus(n) การร้องประสานเสียง,ลูกคู่,นักร้องประสาน,คอรัส
complaint(n) การบ่น,การร้องทุกข์,การคร่ำครวญ,การฟ้องร้อง
cry(n) เสียงร้อง,เสียงร้องไห้,การร้องไห้
entreaty(n) การอ้อนวอน,การวิงวอน,การขอร้อง,การร้องขอ,คำขอร้อง
exclamation(n) เสียงอุทาน,การอุทาน,การเปล่งเสียง,การร้อง
hail(n) การโห่ร้อง,การร้องเรียก,การต้อนรับ,การทักทาย
jig(n) การร้องรำทำเพลง,การเต้นรำ,การเขย่าตัว,เครื่องร่อนแร่
lilt(n) การร้องเพลง,ความร่าเริง,จังหวะเพลง
minstrelsy(n) บทเพลง,การร้องเพลง
moan(n) การร้องคร่ำครวญ,การคราง
petition(n) การร้องเรียน,ฎีกา,คำร้อง,การอุทธรณ์,การร้องทุกข์
psalmody(n) การร้องบทสวด
shout(n) การตะคอก,การตะโกน,การตะเบ็งเสียง,การร้องเรียก
song(n) บทกวี,บทเพลง,การขับร้อง,การร้องเพลง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
grievanceความเดือดร้อน (ที่เป็นเหตุให้ร้องทุกข์), การร้องทุกข์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
petition๑. คำร้องทุกข์๒. การร้องทุกข์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Cryการร้อง [การแพทย์]
Sight-singingการร้องโน้ต [TU Subject Heading]
Discardการจำหน่ายหนังสือออกหมายถึง การคัดหนังสือออก หรือการจำหน่ายหนังสือออก หรือการเคลื่อนย้ายทรัพยากรสารสนเทศออก เป็นกระบวนการพิจารณาการคัดเลือกหนังสือ ซึ่งอาจจะเป็นคัดออกอย่างถาวรโดยมีการจำหน่ายออกจากห้องสมุด หรือเพียงแต่การนำออกชั้นให้บริการ โดยจะมีการเก็บหนังสือที่ถูกคัดออกเหล่านี้ไว้ที่ห้องเก็บหรือพื้นที่เก็บหนังสือ แต่อาจจะยังคงมีการให้บริการอยู่ เมื่อมีการร้องขอ
requested perimeterแนวเขตที่มีการร้องขอ [การทูต]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
karaoke (n.) การร้องคาราโอเกะ See also: คาราโอเกะ
whoop (n.) การร้องด้วยความดีใจ See also: การกู่ร้องด้วยความดีใจ, การโห่ร้องด้วยความตื่นเต้น
hue2 (n.) การร้องตีโพยตีพาย See also: การร้องเอะอะ, การโวยวาย, การเอ็ดตะโร
hail (n.) การร้องทักทาย See also: การร้องทัก
burden of a song (n.) การร้องประสานเสียง
clamor (n.) การร้องออกมาอย่างดัง Syn. outcry, din, uproar
exclamation (n.) การร้องอุทาน Syn. interjection, outcry, vociferation
chant (n.) การร้องเพลง
sing (n.) การร้องเพลง See also: การขับร้อง, เสียงร้องเพลง
singsong (n.) การร้องเพลง
coloratura (n.) การร้องเพลงด้วยเสียงอันไพเราะ
psalmody (n.) การร้องเพลงสวด
calling (n.) การร้องเรียก
hallo (n.) การร้องเรียก See also: การกู่ร้อง
halloo (n.) การร้องเรียก See also: การกู่ร้อง
petition (n.) การร้องเรียน See also: การร้องทุกข์, การถวายฎีกา
yawp (n.) การร้องเสียงดัง See also: การส่งเสียงอึกทึก
warble (n.) การร้องเสียงสั่นรัว
ululation (n.) การร้องเสียงโหยหวน
tear (n.) การร้องไห้
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Which is why I propose that we rearrange our 11:00 number and turn it into a duet.ผมก็เลยขอโอกาสเสนอ ให้เราจัดการเปลี่ยน การร้อง 11 คนแบบเดิมของเรา เป็นการร้องแบบ ดูเอ็ท
The prosecution requests on behalf of the citizens of this fine town against the accused Muff Potter death by hanging.การร้องขอการฟ้องร้องในนามของ พลเมืองของเมืองที่ดีนี้ กับผู้ถูกกล่าวหา, มัฟสพอตเตอร์
A call the Jedi are cautious to answer.การร้องขอซึ่งเจไดต้องระวังที่จะตอบรับ
A request like yours requires flattery and groveling.การร้องขอเหมือนที่คุณต้องการ การประจบสอพลอ ประจบประแจง
Now, your singing at Regionals was amazing, but your dancing...การร้องตอนระดับภาคนั้น ยอดเยี่ยมแล้ว แต่เรื่องเต้นนี่สิ...
WILL: Great duets are like a great marriage.การร้องประสานเสียงที่ดีเทียบได้กับ ชิวิตสมรสอันราบรื่น
(BLEATING)การร้องอย่างแกะหรือแพะ)
Show choir kills.การร้องเพลง... ทำร้าย
My singing?การร้องเพลงของฉันเหรอ
Our Christmas duet?การร้องเพลงคู่คริสมาสต์ของเราเหรอ?
Duets don't work for me, and I don't need you.การร้องเพลงคู่ไม่เหมาะสำหรับฉัน แล้วฉันก็ไม่ต้องการเธอด้วย
That singing helps you learn pitch... which makes learning a foreign language easier.การร้องเพลงช่วยการฟัง ทำให้เรียนภาษาง่ายขึ้น
Community singing is another sure fire way to lift the spirit.การร้องเพลงด้วยกันก็ช่วยเพิ่มพลังใจได้
A sing-off featuring the music of two feuding superstars?การร้องเพลงประชันกันระหว่างสองซูเปอร์สตาร์แห่งความอาฆาต
Show choir and destroying the competition.การร้องเพลงประสานเสียง เเละก็ทำลายการเเข่งขัน
The singing was terrible.การร้องเพลงเป็นที่น่ากลัว.
Since when did singing become a crime?การร้องเพลงเป็นอาชญากรรมด้วยหรือ
And her singing is also so blurry.การร้องเพลงไม่ชัดเจน
I mean, singing is frivolous.การร้องเพลงไม่มีความหมาย
Crying depressed her...การร้องไห้ทำให้เธอหดหู่
Crying is a natural response to pain.การร้องไห้เป็นกระบวนการตอบสนองธรรมชาติหากเจ็บปวด
Weeping blood comes merely from a derangement of the tear duct my dear general.การร้องไห้เป็นเลือดน่ะ แค่เพราะต่อมน้ำตาทำงานผิดปกติ ...ท่านนายพลที่รัก
All you have to do is sing Beethoven's Ode to Joy from the 9th symphony.ทั้งหมดที่คุณต้องทำคือการร้อง เพลงของ เบโธเฟน บทกวีที่มีชื่อเสียงจากความสุข ซิมโฟนี 9 ที่ดีกว่า
I die now in North Africa.ตอนนี้ฉันตายในแอฟริกาเหนือ ฉันได้รับการร้องไห้ที่ทุกเวลานี้ บอกคุณ
He's supposed to be very good with a knife, but only in matters of business with reasonable complaint.เขาควรจะเป็นสิ่งที่ดีมากด้วยมีด แต่ในเรื่องของธุรกิจที่มีการร้องเรียนที่มีเหตุผล
Why is that child crying?ทำไมเพื่อว่าลูกเกี่ยวกับการร้องไห้?
It's your mother you're crying for?มัน'sแม่ของคุณ .ที่คุณ 'เกี่ยวกับการร้องไห้สำหรับ?
This list doesn't mean anything. They're just requests.รายการนี้ไม่มีความหมาย มันเป็นการร้องขอ
We'd like to know the reason for Curnow's request.เราต้องการที่จะทราบเหตุผล สำหรับการร้องขอของนาว
And then there's this request of yours for further funding because of subject Number 25's prediction.และนี่ก็เป็นการร้องขอจากคุณ... ...สำหรับเงินทุนมหาศาลของ คำทำนายเป้าหมายของหมายเลข 25
At the government's request, you see.และการร้องขอของรัฐบาล เธอรู้นี่
Northern District battalion has not responded to mobilization request.กองพันเขตทางเหนือไม่มีการ ตอบสนองการร้องขอทางวิทยุสื่อสาร
Glasnost gives everyone the right to complain and accuse, but it doesn't make more shoes.Glasnost ทำให้ทุกคนมีสิทธิในการร้องเรียนและกล่าวหาที่ แต่มันไม่ได้ทำให้รองเท้ามากขึ้น
I haven't received any complaints.ฉันไม่ได้รับการร้องเรียนอะไรเลย
They broke the door down before I could take requests.พวกเขายากจนประตูลงก่อนที่ฉันจะใช้เวลาการร้องขอ
Meaning you need reasonable belief... that your claim should have, like, evidenciary support?หมายความว่าคุณต้องหาสิ่งที่มีน้ำหนักมากพอ สำหรับการร้องเรียน อย่างพยานอ้างอิง
They told me there was a complaint against her.พวกเขาบอกฉันว่ามีการร้องทุกข์เกี่ยวกับเธอ
You are my class and we have three weeks to learn an incredibly complex choral piece.พวกเธอเรียนกับฉัน และเรามีเวลาสามสัปดาห์ที่จะเรียน เรื่องความซับซ้อนของการร้องเสียงประสาน
We've been asked to... keep you here.เราได้รับการร้องขอ ให้กักตัวคุณไว้ก่อน
You know, I just don't want to spend my last night crying.รู้ไหม ฉันไม่ต้องการ ใช้คืนที่เหลือไปกับการร้องไห้นะ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า การร้อง
Back to top