ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

interjection

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *interjection*, -interjection-

interjection ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
interjection (n.) การพูดสอดขึ้นมา
interjection (n.) คำอุทาน See also: เสียงอุทาน Syn. exclamation
English-Thai: Nontri Dictionary
interjection(n) การอุทาน,คำอุทาน,การพูดสอด
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
คำอุทาน (n.) interjection
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
A conjunction joins two sentences together, a preposition describes the relationship between a noun and a pronoun, and an interjection is a word thrown in to express feeling.คำเชื่อมคอยเชื่อมสองประโยคเข้าด้วยกัน คำบุพบทใช้เพื่อบอกตำแหน่ง ของคำนามกับสรรพนาม และคำอุทานก็คือคำที่เอ่ยออกมา เพื่อแสดงความรู้สึก
It's an interjection used to call attention to a destination, not an object.นายใช้คำว่า ฮั่นแน่ ผิด มันเป็นคำที่ใช้เรียกความสนใจ
Those aren't the words you want to say when your CEO walks into a room. Well, technically "uh" and "oh" aren't words, they're interjections--ว่าจะไปก็ไม่ใช่คำพูด แต่เป็นคำอุทาน

interjection ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[á, ㄚˊ, 嗄] variant of 啊, exclamation ah; interjection asking for repetition or clarification; uh?
哎哟[āi yō, ㄞ ㄧㄛ, 哎哟 / 哎喲] hey; ow; ouch; interjection of pain or surprise
哎呀[āi yā, ㄞ ㄧㄚ, 哎呀] interjection of wonder, shock or admiration
[en, ㄣ˙, 嗯] interjection indicating approval, appreciation or agreement
[á, ㄚˊ, 啊] an interjection; to express doubt or to question; to show realization; to stress
[à, ㄚˋ, 啊] oh (interjection)
高低[gāo dī, ㄍㄠ ㄉㄧ, 高低] height; high or low (altitude or pitch of sound); ups and downs (success or failure); whether sth is right or wrong; comparative strength, weight, depth, stature; (spoken interjection) anyway, whatever; eventually, in the end
叹词[tàn cí, ㄊㄢˋ ㄘˊ, 叹词 / 嘆詞] interjection; exclamation
感叹词[gǎn tàn cí, ㄍㄢˇ ㄊㄢˋ ㄘˊ, 感叹词 / 感嘆詞] interjection
[yī, ㄧ, 欹] interjection
废话[fèi huà, ㄈㄟˋ ㄏㄨㄚˋ, 废话 / 廢話] Duh! (sarcastic interjection); nonsense; rubbish; superfluous words
[yī, ㄧ, 噫] yeah (interjection of approval); to belch

interjection ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
いい事;好い事;良い事[いいこと, iikoto] (exp,n) (1) good thing; nice thing; (2) (usu. as 〜をいいことに(して)) good excuse; good grounds; good opportunity; (int) (3) (fem) interjection used to impress an idea or to urge a response
こら[, kora] (conj,int) (1) interjection meant to scold or reprove someone; hey!; (2) interjection to call out to someone; hey!
もう[, mou] (adv,int) (1) (See すでに) already; anymore; (2) soon; shortly; (3) more; further; other; again; (int,adv) (4) interjection used to strengthen expression of an emotion (often exasperation); (P)
[, n] (int) (1) (abbr) used to express approval, especially in slurred or unclear speech (abbr. of interjection "un"); (2) (See ぬ・1) negative verb ending used in informal speech (abbr. of negative verb ending "nu"); (3) (See 乃・の) abbr. of particle "no"; (4) (See に) abbr. of particle "ni" (used especially when it precedes the verb "naru")
己(P);己れ[おのれ, onore] (pn,adj-no) (1) (arch) oneself (itself, etc.); (2) (hum) I (or me); (3) (derog) you; (adv) (4) by oneself (itself, etc.); (int) (5) interjection expressing anger or chagrin; (P)
感動詞[かんどうし, kandoushi] (n) {ling} interjection
感嘆詞;感歎詞(oK)[かんたんし, kantanshi] (n) {ling} interjection
間投[かんとう, kantou] (n) (abbr) (See 間投詞) interjection
間投詞[かんとうし, kantoushi] (n) {ling} interjection
合いの手;合の手;間の手;相の手;あいの手(io)[あいのて, ainote] (n) (1) interlude; (2) (See 掛け声) interjection; interruption
斯う[こう, kou] (adv) (1) (uk) (See ああ,然う,如何・どう) in this way (used for something or someone close to the speaker, including the speaker himself, or for the opinions of the speaker); thus; such; (int) (2) uh... (interjection used as a verbal pause); (P)
然知ったり[さしったり, sashittari] (int) (1) here it comes (interjection used when lying in wait for something); (2) (See しまった) oops!; damn it!

interjection ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
คำอุทาน[n. exp.] (kham uthān) EN: interjection FR: interjection [f]
เครื่องหมายอัศเจรีย์ [n. exp.] (khreūangmāi) EN: ! ; exclamation mark ; interjection point FR: ! ; point d'exclamation [m]
อุทาน[n.] (uthān) EN: exclamation ; interjection FR: interjection [f] ; exclamation [f]
เหวอ![interj.] (woē) EN: Yikes! ; [interjection used to express fear or astonishment] FR: Beuh !

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า interjection
Back to top