ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

กรุณา

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *กรุณา*, -กรุณา-

กรุณา ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
กรุณา (adv.) please See also: kindly Syn. โปรด, ช่วย
กรุณา (v.) kind See also: merciful, have mercy on, favor Syn. เมตตา, ปราณี, เอื้ออารี, เอื้ออาทร
กรุณาคุณ (n.) kindness See also: mercy, clemency, kind-hearted, benevolent, pity, compassion, sympathy, grace Syn. ความเมตตา, ความกรุณา, ความเอื้ออาทร
English-Thai: HOPE Dictionary
affable(แอฟ' ฟะเบิล) adj. เป็นมิตร, ง่าย , กรุณา
beg(เบก) vt. ขอทาน,ขอ,อ้อนวอน,ขอความกรุณา -Phr. (beg off ขอได้โปรดยกเว้น), Syn. entreat
benevolence(บะเนฟ'วะเลินซฺ) n. ความเมตตากรุณา,การกุศล,กุศลกรรม,ของบริจาค,เงินบริจาค, Syn. beneficence
benevolent(บะเนฟ'วะเลินทฺ) adj. เมตตา,กรุณา,ใจบุญ,ชอบทำบุญ,กุศล, Syn. charitable
benign(บิไนน์') adj. เมตตา,กรุณา,ใจดี,ปรานี,ลักษณะดี, Syn. kindly
benignant(บินิก'เนินทฺ) adj. กรุณาปรานี,มีอิทธิพลที่ดีต่อ,มีประโยชน์ต่อ,ใจดี, See also: benignancy n., Syn. kind
benignity(บินิก'นีที) n. ความกรุณา,ความปรานี,ความใจดี,กุศลกรรม, Syn. kindness
beseech(บิซีช') {besought/beseeched,besought/beseeched,beseeching,beseeches} vt.,vi. อ้อนวอน,ขอร้อง,ขอความกรุณา, See also: beseecher n., Syn. solicit
blessing(เบลส'ซิง) n. การให้พร,การทำให้ศักดิ์สิทธิ์,ผลประโยชน์,ความกรุณา,ของขวัญ,สิ่งทำให้โชคดีหรือมีความสุข,การสรรเสริญบารมี,การบูชา,การเห็นด้วย, Syn. grace,benediction
boon(บูน) n. ผลประโยชน์ที่ได้รับ,บุญคุณ,คุณานุปการ,สิ่งที่เรียกร้องหรือต้องการ,เพื่อนร่วมสนุก adj. สนุกสนาน,สนุกเฮฮา,กรุณา,โอบอ้อมอารี, Syn. windfall,blessing
charitable(แช'ริทะเบิล) adj. เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่,ใจบุญ,กรุณาปรานี,โอบอ้อมอารี, See also: charismatic n.
clemency(เคลม'เมินซี) n. ความมีใจเมตตากรุณาปรานี,ความไม่รุนแรง,การผ่อนผัน,ภาวะเย็นสบาย,ความอำนวย, Syn. leniency
clement(เคลม'เมินทฺ) adj. เมตตากรุณา,ผ่อนผัน,ไม่รุนแรง,เย็นสบาย,อำนวย, Syn. mild
cold-hearted(โคลดฺ'ฮาร์ททิด) adj. ไร้ความปรานี,ไร้ความรู้สึก,ไร้ความกรุณา, See also: cold-heartedness n. ดูcold-hearted, Syn. indifferent ###A. sympathetic
condescension(คอนดิเซน'เชิน) n. การยอมรับ,การถ่อมตัวลงมา,การก้มหัวลง,ท่าทีที่กรุณา,ท่าทีที่เอื้อเฟื้อ., See also: condescensive adj. ดูcondescension, Syn. condescendence
couthie(คู'ธี) adj. เอื้อเฟื้อ,กรุณา,มีไมตรีจิต
decent(ดี'เซินทฺ) adj. บังควร,เหมาะสม,น่านับถือ,มีสมบัติผู้ดี,มีเกียรติ,พอเพียง,กรุณา,โอบอ้อมอารี, Syn. modest
deign(เดน) vi. ถ่อมตัวลงมา,ยอมลดเกียรติ vt. กรุณาให้,กรุณาอนุมัติ,กรุณา,ทรงพระกรุณา
favor(ฟะ'เวอะ) n. ความกรุณา,การกระทำที่กรุณา,ความสงเคราะห์,ความประทับใจ,ความนิยม,ความเข้าข้าง,ไมตรีจิต,บุญคุณ,การสนับสนุน,ความเห็นพ้อง,ของขวัญ,ของระลึก,เครื่องหมาย,โบ,สิทธิพิเศษ. -Phr. (in favo (u) r of สนับสนุน,เข้าข้าง) . -Phr. (in one's favo (u) r เพื่อผลประโยชน
favour(ฟะ'เวอะ) n. ความกรุณา,การกระทำที่กรุณา,ความสงเคราะห์,ความประทับใจ,ความนิยม,ความเข้าข้าง,ไมตรีจิต,บุญคุณ,การสนับสนุน,ความเห็นพ้อง,ของขวัญ,ของระลึก,เครื่องหมาย,โบ,สิทธิพิเศษ. -Phr. (in favo (u) r of สนับสนุน,เข้าข้าง) . -Phr. (in one's favo (u) r เพื่อผลประโยชน
forgiving(ฟอร์กิฟ 'วิง) adj. ซึ่งยกโทษให้,ซึ่งเป็นการยกโทษ,เมตตา,กรุณา., See also: forgivingly adv. forgivingness n., Syn. merciful
friendly(เฟรนดฺ'ลี) adj.,adv. เป็นมิตร,กรุณา,ให้ความช่วยเหลือ,ให้ความสนับสนุน,เหมาะ -friendlily adv., See also: friendliness n., Syn. helpful,kind
good(กูด) adj. ดี,กรุณา -Id. (all in good time ถูกกาลเทศะ,เหมาะเจาะ) n. คุณค่า,ผลประโยชน์,ความดีเลิศ,ความกรุณา, See also: goods n. สินค้า. -Phr. (for good ตลอดไป) interj. คำอุทานแสดงความพอใจหรือความเห็นด้วย,ดี -adv. ดี. -S...
good fellowเพื่อนที่ดี,บุคคลที่น่าคบ,บุคคลที่มีใจกรุณา
grace(เกรส) n. ความงดงาม,ความนิ่มนวล,ความกลมกล่อม,ความสุภาพ,ความสง่า,ความเมตตา,ความกรุณา,คุณธรรม,การสวดมนต์สั้น ๆ ก่อนรับประทานอาหาร, Syn. elegance,beauty
graceful(เกรส'ฟูล) adj. สวยงาม,งดงาม,นิ่มนวล,กลมกล่อม,อรชร,สุภาพ,สง่า,มีมารยาท,เมตตา,กรุณา., See also: gracefully adv. gracefulness n., Syn. elegant,comely
gracious(เกร'เชิส) adj. มีมารยาท,กรุณา,ปรานี,เมตตา,สุภาพ,สง่างาม,สวยงาม,เรียบร้อย. interj. คำอุทานแสดงความประหลาดใจ-ความโล่งอก-ความผิดหวังหรืออื่น ๆ, See also: graciousness n., Syn. kind,courteous ###A. harsh
hospitable(ฮอส'พิทะเบิล) adj. มีมิตรไมตรีจิต,มีอัธยาศัย,ชอบต้อนรับแขก,ตอนรับขับสู่,เมตตากรุณา,ต้อนรับความคิดใหม่ ๆ, See also: hospitably adv., Syn. cordial,receptive
humane(ฮิว เมน') adj. มีมนุษยธรรม,เห็นอกเห็นใจ,มีเมตตากรุณา,เกี่ยวกับมนุษยวิทยา., See also: humanely adj. humaneness n., Syn. compassionate,kind
humanise(ฮิว'เมินไนซ) vt.,vi. ทำให้จิตใจเมตตากรุณา,ทำให้มีลักษณะของมนุษย์,กลายเป็นลักษณะของมนุษย์., See also: humanisation,humanization n. humaniser,humanizer n., Syn. scholar
humanist(ฮิว'เมินนิสทฺ) n. ผู้ศึกษาเกี่ยวกับมนุษย์,ผู้มีใจเมตตากรุณามนุษย์, See also: humanistic adj. humanistically adv.
humanize(ฮิว'เมินไนซ) vt.,vi. ทำให้จิตใจเมตตากรุณา,ทำให้มีลักษณะของมนุษย์,กลายเป็นลักษณะของมนุษย์., See also: humanisation,humanization n. humaniser,humanizer n., Syn. scholar
inclement(อินเคลม' เมินทฺ) adj. รุนแรง, ไม่ปรานี, ไม่มีความกรุณาปรานี., See also: inclemency, inclementness n. inclemently adv.
inhumane(อินฮิวเมน') adj. ขาดมนุษยธรรม,ขาดความกรุณาปรานี,ผิดมนุษย์,ทารุณ,โหดร้าย., See also: inhumanely adv., Syn. inhuman
inhumanity(อินฮิวแมน'นิที) n. การขาดมนุษยธรรม,การขาดความกรุณาปรานี,การกระทำที่ผิดมนุษย์, Syn. cruelty
kind(ไคดฺ) n. ชนิด,จำพวก,ประเภท,กลุ่ม,พรรคพวก,พันธุ์,ลักษณะ,คุณสมบัติ,แบบ,รูปแบบ. -Phr. (inkind แบบเดียวกัน,เป็นสินค้า (แทนที่จะเป็นเงิน)) . -Phr. (of akind ชนิดเดียวกัน ลักษณะเดียวกัน) adj. กรุณา,ปรานี,ใจดี,หวังดี,เมตตา
kindhearted(ไคดฺ'ฮาร์ท'ทิด) adj. กรุณา,ใจดี,ปรานี,หวังดี,มีไมตรีจิต, See also: kindheartedness n., Syn. gracious
kindless(ไคดฺ'ลิส) adj. ไร้ความกรุณา,ไร้ความปรานี,ไม่มีใจเมตตา,ผิดธรรมชาติ, Syn. unkind,
kindliness(ไคดฺ'ลินิส) n. ความกรุณา,ความปรานี,ความมีใจเมตตา,ความใจดี,ความหวังดี,การกระทำที่มีใจเมตตา, Syn. benevolence
kindly(ไคดฺ'ลี) adj.,adv. เมตตา,กรุณา,ปรานี,ใจดี,หวังดี,มีใจเป็นมิตร,อ่อน,โยน., Syn. kind-hearted,benign
English-Thai: Nontri Dictionary
humanise(vt) ทำให้เป็นมนุษย์,ทำให้ใจอ่อน,มีเมตตากรุณา
beg(vt) ขอร้อง,ขอ,อ้อนวอน,ขอความกรุณา
beneficence(n) การทำความดี,ความกรุณา,ความเกื้อกูล
beneficent(adj) กรุณา,เกี่ยวกับการทำบุญ,เกี่ยวกับการกุศล
benevolence(n) ความเมตตากรุณา,การบำเพ็ญคุณประโยชน์
benevolent(adj) มีความกรุณา,มีเมตตา,ใจบุญ
benign(adj) อ่อนโยน,มีเมตตา,กรุณา,ใจดี
benignant(adj) อ่อนโยน,มีเมตตา,กรุณา,ใจดี
beseech(vt) อ้อนวอน,ขอร้อง,ขอความกรุณา
charity(n) ความใจบุญ,การกุศล,การทำทาน,ความกรุณา,ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
clemency(n) ความกรุณา,ความไม่ถือโทษ,ความเมตตา,การผ่อนผัน
clement(adj) ไม่ถือโทษ,ผ่อนผัน,เมตตากรุณา,ไม่รุนแรง
deign(vi) ลดตัวลงมา,ยอม,กรุณา
favor(n) ความชอบ,ความโปรดปราน,ความกรุณา,การสนับสนุน,การเข้าข้าง
favour(n) ความชอบ,ความโปรดปราน,ความกรุณา,การสนับสนุน,การเข้าข้าง
generosity(n) ความเอื้อเฟื้อ,ความเผื่อแผ่,ความกรุณา,ความมีน้ำใจ,ความใจดี
generous(adj) เอื้อเฟื้อ,เผื่อแผ่,กรุณา,ใจกว้าง,มีน้ำใจ,ไม่เห็นแก่ตัว
GOOD-good-natured(adj) มีอัธยาศัยดี,ใจดี,มีเมตตา,กรุณา,มีน้ำใจ,อารมณ์ดี
goodness(n) ความดี,ความกรุณาปรานี,ความปรารถนาดี,คุณงามความดี
gracious(adj) เมตตา,กรุณา,มีน้ำใจ,มีมารยาท,สุภาพ
hospitable(adj) ใจดี,ต้อนรับขับสู้,อารี,มีเมตตากรุณา,มีอัธยาศัย
humane(adj) มีเมตตากรุณา,มีน้ำใจ,มีมนุษยธรรม
humanity(n) มนุษยชาติ,ความเป็นมนุษย์,ความกรุณา
humanize(vt) ทำให้เป็นมนุษย์,ทำให้ใจอ่อน,มีเมตตากรุณา
illiberal(adj) ใจแคบ,ขี้เหนียว,ตระหนี่,ไม่กรุณา
inclement(adj) ร้ายแรง,ไม่กรุณาปราณี,ไม่เมตตา
intercede(vi) ร้องขอ,ไกล่เกลี่ย,ขอความกรุณาให้
kind(adj) กรุณา,เมตตา,ใจดี,ปรานี
kindliness(n) ความกรุณา,ความเมตตา,ความใจดี,ความปรานี
kindly(adv) อย่างกรุณา,อย่างเมตตา,อย่างจริงใจ,อย่างอ่อนโยน
kindness(n) ความกรุณา,ความเมตตา,ความใจดี,ความปรานี,ความอ่อนโยน
leniency(n) ความอ่อนโยน,ความสุภาพ,ความกรุณา,การผ่อนผัน
lenient(adj) อ่อนโยน,สุภาพ,กรุณา,ผ่อนผัน,โอนอ่อน
liberal(adj) อารี,กรุณา,เผื่อแผ่,มากมาย,กว้างขวาง,ไม่อั้น,ใจกว้าง
liberality(n) ความเผื่อแผ่,ความโอบอ้อมอารี,ความกรุณา,ความเอื้ออารี,ความใจกว้าง
merciful(adj) เอื้อเฟื้อ,เมตตา,กรุณา
mercy(n) ความเห็นใจ,ความกรุณาปรานี,ความเมตตา
munificence(n) ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่,ความกรุณา,ความใจกว้าง
munificent(adj) เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่,กรุณา,ใจกว้าง,โอบอ้อมอารี
nice(adj) ดี,สวย,อร่อย,งาม,อ่อนโยน,กรุณา,พิถีพิถัน
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Compassionเมตตาและกรุณา [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
oblige with (phrv.) กรุณาให้ See also: ช่วยให้ Syn. favour with
amiability (n.) ความเมตตากรุณา See also: มุทิตา, ความหวังดี Syn. ruthfulness, kindness Ops. kindlessness, ruthlessness
beg (vi.) ขอความกรุณา See also: ขอ
benebolence (n.) ความกรุณา See also: ความเอื้อเฟื้อ
benevolence (n.) ความเมตตากรุณา See also: คุณงามความดี, ความใจดี Syn. generosity Ops. stinginess
beseech (vt.) ขอความกรุณา See also: ขอร้อง, อ้อนวอน, วิงวอน Syn. beg, ask
boon (adj.) มีความกรุณา Syn. kind Ops. unkind
generosity (n.) ความกรุณา See also: ความเอื้อเฟื้อ Syn. benebolence
good-naturedly (adv.) ด้วยใจเมตตากรุณา
handsome (adj.) เมตตากรุณา See also: โอบอ้อมอารี, ใจดี, ใจกว้าง
kindless (adj.) ที่ไร้ความกรุณา See also: ที่ไร้ความปรานี, ที่ไม่มีใจเมตตา Syn. unkind, cruel, ruthful Ops. kind, ruthless
kindliness (n.) ความเมตตากรุณา See also: มุทิตา, ความหวังดี Syn. amiability, ruthfulness, kindness Ops. kindlessness, ruthlessness
ruthfulness (n.) ความเมตตากรุณา See also: มุทิตา, ความหวังดี Syn. amiability, kindness Ops. kindlessness, ruthlessness
Samaritan (n.) ผู้มีจิตใจเมตตากรุณา Syn. good Samaritan, savior
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Can I have your attention, please?กรุณาสนใจฉันหน่อยได้ไหม
Please come earlierกรุณามาแต่เนิ่นๆ
Would you please open the door for me?คุณช่วยกรุณาเปิดประตูให้ฉันหน่อยได้ไหม
Would you please give me a few examples?คุณช่วยกรุณายกตัวอย่างให้ฉันฟังสักหน่อยได้ไหม?
Will you please phone her for me?คุณช่วยกรุณาโทรหาเธอให้ฉันหน่อยได้ไหม?
Could you please speak louder?คุณช่วยกรุณาพูดให้ดังขึ้นหน่อยได้ไหม?
Can you please take a photo of me?คุณช่วยกรุณาถ่ายภาพให้ฉันหน่อยได้ไหม?
Would you please give me a few examples?คุณช่วยกรุณายกตัวอย่างสักสองสามอย่างได้ไหม?
Close the door after you please!เข้ามาแล้วกรุณาปิดประตูด้วย
Could you come here please?คุณช่วยกรุณามานี่หน่อยได้ไหมคะ?
Will you shut the door please?คุณช่วยกรุณาปิดประตูหน่อยได้ไหมครับ?
Will you sew a button on this shirt for me please?คุณจะช่วยกรุณาเย็บกระดุมบนเสื้อเชิร์ตนี้ให้ฉันหน่อยได้ไหม?
Could you please check?คุณช่วยกรุณาตรวจสอบให้หน่อยได้ไหม?
Could you please stop letting other people wake me up?ช่วยกรุณาอย่าให้คนอื่นมาปลุกผมได้ไหม
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Please don't don't what?ฟังนะ Saku กรุณา อย่า
Now please stop to behave like a child.ตอนนี้ กรุณา หยุดทำตัวเหมือนเด็ก
If you want to know my first love experience, please log in at 23:00 tonight.]ถ้าคุณอยากรู้เรื่องประสบการณ์รักแรกของฉัน, คืนนี้ กรุณา log in ตอน 23.00 น. ]
Hats and shoes off, please!วางลงเลยค่ะ กรุณา ถอดหมวกและร้องเท้า
Don't cry. Please. It's all right.อย่าร้องไห้ กรุณา มันเป็นเรื่องที่ถูกต้องทั้งหมด ทุกอย่างที่เป็นไปได้ทั้งหมดที่ด้านขวา
Please, no more torture.อย่า กรุณา อย่าทรมานอีกเลย
Don't do this, Mal. Please. Those aren't my children.อย่าทำเช่นนี้ Mal กรุณา เหล่านี้จะไม่ลูก ๆ ของฉัน
Mrs. Hassan, please allow me to offer my condolences for your loss.คุณนายฮัสซาน กรุณา อนุญาตให้ผมได้แสดงความเสียใจกับการสูญเสียของท่าน
Now please just, leave.ตอนนี้ กรุณา ไปได้แล้ว
Please, Rapunzel, that's demented.ชอบคุณ? กรุณา ราพันเซลที่เป็นสมองเสื่อม
Wait, wait, wait. Get me off this wall. Please.รอรอรอ รับฉันปิดผนังนี้ กรุณา ไม่มี!
Okay, you know what? Please, no jokes, no judging.ใช่ นี่พวกเธอรู้อะไรไม๊ กรุณา อย่าทำเป็นเรื่องตลก,อย่าเพิ่งตัดสิน
Officer Reynolds, will you please surrender your weapon?เจ้าหน้าที่เรโนลด์, กรุณา วางอาวุธลงได้ไหม?
Here we are. Please, Mrs. Ternan, come through.ที่นี่เรามี กรุณา นาง Ternan ผ่านมา
I swear. Look, I got a daughter. Please.ฉันสาบาน มองผมได้ลูกสาว กรุณา ลุกขึ้น!
Avram, please, don't let them out of your sight.อวแรม, กรุณา อย่าให้พวกเขาคลาดสายตาคุณ
Don't move, please. I must get a better signal.อย่าไปไหน, กรุณา ฉันต้องหาสัญญาณที่แรงกว่านี้
Kat, please. Just hear what I want to say...kat กรุณา เพียงแค่ได้ยินสิ่งที่ผมอยากจะบอกว่า ...
This mailbox is currently full.กล่องข้อความเต็ม กรุณา กด 1 เพื่อ...
Alliance forces on site. Please confirm.กองกำลังพันธมิตรในไซต์ กรุณา ยืนยัน.
Please. Please, I don't have much money.กรุณา กรุณาผมไม่ได้มีเงินมาก
Now please, step up against the wall.กรุณา ก้าวขึ้น กับผนัง
Please, aim for their tires.กรุณา จุดมุ่งหมาย สำหรับยางของพวกเขา
Please is what I said to you.กรุณา ฉัน คือสิ่งที่ บอกว่า คุณ
Please, I may have smoked a joint, but that doesn't mean that I made any of this up.กรุณา ฉัน อาจมีการ รมควัน ร่วมกัน, แต่ที่ ไม่ได้หมายความว่า ฉัน ทำ ใด ๆ นี้ ขึ้น
Please, I just don't want to have a drink.กรุณา ฉัน เพียงแค่ ไม่ต้องการที่ จะ มีเครื่องดื่ม
Please, I really don't care about any of that.กรุณา ฉัน ไม่สนใจ ใด ๆ เกี่ยวกับ การที่
Please. I've got the court order.กรุณา ฉันมีคำสั่งศาล
Please, I'm begging you.กรุณา ฉันเมตร ขอให้ คุณ
Please, I'm begging you. We can figure something out.กรุณา ฉันเมตร ขอให้ คุณ เรา สามารถคิด อะไรบางอย่างออก
Please. I just need you, please, to call the duty officer.กรุณา ฉันแค่ต้องการให้คุณโปรดที่จะเรียกเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่
Delicious.กรุณา ช่วยโรงเรียนเราด้วย
You know, sir, I appreciate that you are different from your father, both in outlook and... temperament.กรุณา ดำเนินต่อไป เราขออัญเชิญดวงพระวิญญาณของพระเจ้าจอร์จ สู่สวรรคาลัยขององค์พระผู้เป็นเจ้า
No animal has been ill-treated for the needs of the shooting of the movie.กรุณา ดูแลโลก คิดถึงคนรุ่นหลัง คิดถึงชีวิต สัตว์ไม่ได้รับการทารุณ ในการถ่ายทำเรื่องนี้
Shoes and hats off, please!กรุณา ถอดหมวกและร้องเท้า
Please. If I could just have a moment with him.กรุณา ถ้าฉันเพียงแค่อาจจะมี ช่วงเวลาที่อยู่กับเขา
Please. This has to be a mistake.กรุณา นี้จะต้องมีความผิดพลาด
Please think about the girls.กรุณา นึกถึงเด็กๆหน่อย
Please. I don't have time to talk, okay?กรุณา ผมไม่ได้มีเวลาที่จะพูดคุยโอเค?
Can I have your attention, please?กรุณา ฟังประกาศจากผมหน่อย

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า กรุณา
Back to top