ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

clemency

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *clemency*, -clemency-

clemency ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
clemency (n.) อากาศที่น่าสบาย Syn. mildness, calm
English-Thai: HOPE Dictionary
clemency(เคลม'เมินซี) n. ความมีใจเมตตากรุณาปรานี,ความไม่รุนแรง,การผ่อนผัน,ภาวะเย็นสบาย,ความอำนวย, Syn. leniency
English-Thai: Nontri Dictionary
clemency(n) ความกรุณา,ความไม่ถือโทษ,ความเมตตา,การผ่อนผัน
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
โปรดสัตว์ (v.) show clemency to animal See also: save mankind from sin
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And if I'm the one asking for clemency for your brother, your brother won't get it.และถ้าฉันไปร้องขอความเมตตาให้พี่ชายคุณ พี่คุณไม่ได้แน่
You will not be shown the same clemency a second time.เพราะข้าเองอาจไม่ได้มีเมตตาอีกเป็นครั้งที่สอง
Appeal of clemency on behalf of mr Torettoถึงคำร้องอุทรที่เจ้าหน้าที่โอคอลเน้อยื่นในนามคุณทาลิโต้
I was offered clemency by the enemy, but I did not accept it, because I hold firm and you do not!ศัตรูเสนออภัยโทษให้ฉัน แต่ฉันไม่ยอมรับ เพระาฉันหนักแน่น แต่แกไม่ใช่
The council has offered you clemency and granted us both safe haven.สภาได้เสนอให้คุณได้รับการ ผ่อนผันและเราทั้งสองปลอดภัย
I hope you see my bid for clemency for Selene for what it is.ฉันหวังว่าคุณจะเห็นการเสนอ ราคาของฉันสำหรับการผ่อนผันสำหรับ เสลีน ว่ามันคืออะไร
Well, clemency is the least you can offer her... after bartering her daughter to the Lycans.ก็ผ่อนผันเป็นอย่างน้อยที่คุณ สามารถนำเสนอของเธอ หลังจากธนาณัติลูกสาวของเธอ กับ ไลเคน
"Justice." "Mercy." "Clemency.""Justice." "เมอร์ซี่. "ความเมตตากรุณา."
He may not be the one pulling the switch, but you and I both know he has the power to grant clemency, and he won't, and he never does.เขาอาจไม่มีอำนาจตัดสิน แต่เราต่างก็รู้ ว่าเขามีสิทธิ์ผ่อนผันแต่เขาไม่ทำแน่ ไม่เคยทำเลยด้วย
Yes. Well, I went to see Mr. West to petition for clemency...ใช่ ฉันไปหาคุณเวสต์มา/N เพื่อขอความช่วยเหลือ
Jesus was God and only He can show such clemency.มันมาล้อเล่นกับพระเจ้า
I will not forget your clemency.ข้าจะไม่ลืมในความกรุณานี้

clemency ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
助命[じょめい, jomei] (n) sparing a life; clemency; reconsidering a dismissal

clemency ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
การลดหย่อนผ่อนโทษ[n. exp.] (kān lotyøn ) EN: clemency FR:
การุญ ; การุณย์[n.] (kārun) EN: mercy ; clemency ; compassion ; kindness FR:
น้ำใจ[n.] (nāmjai) EN: flowing heart ; good feelings ; generosity ; kindness ; spirit ; heart ; thoughtfulness ; disposition ; sympathy ; clemency FR: générosité [f] ; propension [f] ; bienveillance [f] ; obligeance [f] (litt.)
โปรดสัตว์[v.] (prōtsat) EN: show clemency towards animals ; be compassionate towards all beings FR: être indulgent envers les animaux

clemency ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Milde {f}clemency

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า clemency
Back to top