target

แปลว่า


n จุดมุ่งหมาย
ความหมายเหมือนกับ: aim
คำที่เกี่ยวข้อง: เป้า , จุดหมาย , เป้าหมาย , วัตถุประสงค์
n เป้า
ความหมายเหมือนกับ: butt
คำที่เกี่ยวข้อง: เป้ายิงปืน , เป้ายิง
n เหยื่อ
ความหมายเหมือนกับ: prey , quarry , victim
n เป้าหมายการนินทา
คำที่เกี่ยวข้อง: เป้าหมายการวิพากย์วิจารณ์
vt ตั้งเป้าหมาย
ความหมายเหมือนกับ: aim , direct , point
คำที่เกี่ยวข้อง: เล็ง

รูปภาพ


target เป้าเป้า

หมวดคำ


คำที่มี "target" ในคำ


target language n ภาษาเป้าหมายในการแปล
คำตรงข้าม: source language

on target idm ตามเป้าหมาย

sitting target idm เป้านิ่งค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top