swamp

แปลว่า


n หนองน้ำ
ความหมายเหมือนกับ: bog , fen , marsh , slough
คำที่เกี่ยวข้อง: ปลัก , ตม , ที่ลุ่มหนอง , บึง
คำตรงข้าม: desert
vt ทำให้แบกรับภาระ
ความหมายเหมือนกับ: overburden , overwhelm , overload
คำที่เกี่ยวข้อง: ทำให้หนักอึ้ง
vt ทำให้ท่วม
ความหมายเหมือนกับ: inundate , flood , sink , submerge
คำที่เกี่ยวข้อง: ทำให้จมอยู่ในน้ำ

คำที่มี "swamp" ในคำ


swampy adj ซึ่งเป็นหนองน้ำ

swamp with phrv ท่วมด้วย
ความหมายเหมือนกับ: deluge with , flood with , inundate with

swampland n ทุ่งหญ้าที่มีน้ำท่วมอยู่อย่างน้อยระยะเวลาหนึ่งในหนึ่งปี
ความหมายเหมือนกับ: swampค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top