ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

overburden

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *overburden*, -overburden-

overburden ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
overburden (vt.) แบกหนักเกินไป See also: บรรทุกหนักเกินไป Syn. overcharge
overburdened (adj.) ซึ่งทำงานมากไป Syn. too busy, tired
English-Thai: Nontri Dictionary
overburden(vt) ทำให้เป็นภาระหนัก,บรรทุกหนักเกินไป
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
overburdenดินเหนือชั้นแร่ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Overburden ดินหน้าแร่ ดินและหินที่ปกคลุมอยู่บนชั้นของแร่ ในการทำเหมืองชนิดที่ขุดจากผิวหน้าดินลงไป จะต้องเอาดินและหินเหล่านี้ออกไปเสียก่อน จนถึงชั้นของแร่ จึงจะขุดเอาแร่ออกมาได้ [สิ่งแวดล้อม]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Anything i can do to overburden masuka is to my advantage.อะไรก็ได้ที่จะทำให้มาซูกะงานล้น ก็ยิ่งให้ผลดีกับผม
The mother, overburdened at the end of her rope.แม่ที่มีภาระหนักอึ้ง

overburden ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
上載圧[じょうさいあつ, jousaiatsu] (n) overburden stress

overburden ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บรรทุกเกินพิกัด[v. exp.] (banthuk koē) EN: overload ; overburden FR: surcharger

overburden ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abraumbeseitigung {f}removal of overburden; stripping

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า overburden
Back to top