supervisor

แปลว่า


n ผู้ควบคุมดูแล
ความหมายเหมือนกับ: boss , foreman , manager , overseer
คำที่เกี่ยวข้อง: หัวหน้างาน , ผู้บริหาร
n หัวหน้าอาจารย์ในแต่ละวิชา
ความหมายเหมือนกับ: provost , teacher
คำที่เกี่ยวข้อง: หัวหน้าอาจารย์ในสาขาวิชา

คำที่มี "supervisor" ในคำ


supervisorship n ความเป็นหัวหน้า

supervisory adj เกี่ยวกับการดูแลตรวจตรา
ความหมายเหมือนกับ: directing , managing , managerialค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top