supervisor

แปลว่า


n ผู้ควบคุมดูแล
ความหมายเหมือนกับ: boss , foreman , manager , overseer
คำที่เกี่ยวข้อง: หัวหน้างาน , ผู้บริหาร
n หัวหน้าอาจารย์ในแต่ละวิชา
ความหมายเหมือนกับ: provost , teacher
คำที่เกี่ยวข้อง: หัวหน้าอาจารย์ในสาขาวิชา