ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

provost

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *provost*, -provost-

provost ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
provost (n.) ผู้เป็นประธาน Syn. supervisor
provost guard (n.) สารวัตรทหาร
provost marshal (n.) หัวหน้าสารวัตรทหาร
English-Thai: HOPE Dictionary
provost(พรอฟ'โวสทฺ,โพร'โวสทฺ) n. ผู้เป็นประธาน,ผู้ดำรงตำแหน่งบริหารชั้นสูงของมหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัย,พระครู,หัวหน้าพระศาสนา, See also: provostship n., Syn. chairman,president
provost guardn. หน่วยสารวัตรทหาร
provost marshal(โพร'โว มาร์'แชล) n. หัวหน้าหน่วยสารวัตทหาร
English-Thai: Nontri Dictionary
provost(n) ประธาน,หัวหน้าพระ,นายกเทศมนตรี,พระครู
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Is MP, provost marshal involved in the investigation?สารวัตรทหารเรือ ร่วมสืบสวนด้วยหรือไง
By the time the provost marshal gets savvy, more SEALs could be in danger, if not dead.กว่าสารวัตรทหารจะรู้เรื่อง คงมีคนเป็นอันตรายเพิ่ม ถ้าไม่ถึงตาย
The provost has issued a kill order. Eliminate Langdon.ท่านประธานมีคำสั่งให้ฆ่า กำจัดแลงดอนซะ
Provost isn't going to like that.ท่านประธานจะต้องไม่ชอบแน่
Saw the Real-provost scoop up Cammy outside the depot.เห็นทหาร ตามไปจับตัวแคมี่ที่ข้างนอกสถานีรถไฟ
I need to speak to the provost.ฉันต้องการพูดกับท่านประธาน

provost ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
学園長[がくえんちょう, gakuenchou] (n) headmaster; principal; dean; provost; rector
稲根喰葉虫;稲根喰い葉虫[いねねくいはむし;イネネクイハムシ, inenekuihamushi ; inenekuihamushi] (n) (uk) Donacia provostii (species of leaf beetle)

provost ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
พระครู[n.] (phrakhrū) EN: provost FR:
พระครูปลัด[n. exp.] (phrakhrū pa) EN: deputy provost FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า provost
Back to top