ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

foreman

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *foreman*, -foreman-

foreman ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
foreman (n.) หัวหน้าคนงาน
foreman (n.) หัวหน้าคณะลูกขุน
English-Thai: HOPE Dictionary
foreman(ฟอร์'เมิน) n. หัวหน้าคนงาน,หัวหน้าคณะลูกขุน., See also: foremanship n. -pl. foremen
English-Thai: Nontri Dictionary
foreman(n) หัวหน้าคนงาน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
foreman๑. ผู้แถลงแทนคณะลูกขุน๒. หัวหน้าคนงาน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
หัวหน้าคนงาน (n.) foreman See also: overseer
หัวหน้างาน (n.) foreman See also: overseer, chief, boss Ops. ลูกน้อง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
[ Foreman ] If it's carbonized, clean it with a file.ถ้าคาร์บอนเกาะก็ขัดออก
[ Foreman ] Roll the metal under the press, but be very careful unless you want your fingers... to become part of the teapot.สอดโลหะเข้าเครื่องตัด... ระวังนิ้วติดไปด้วย
[ Foreman ] Now, dip the basin with the tongs... into the enamel solution.แล้วคีบภาชนะจุ่มในสารเคลือบ
[ Foreman ] Patrzjakies szmaty.!โรงงานภาชนะเคลือบดีอีเอฟ
But, sir, she's foreman of construction.แต่เธอเป็นคนคุมงานอยู่
I'm not a foreman in one of your mills that you can command.ฉันไม่ใช่คนงานที่คุณสั่งได้
Hello, foreman here Yes, ma'am...ฮัลโหล นี่หัวหน้า ครับ มาดาม
That foreman he owes me.ผู้คุมน่ะเป็นหนี้บุญคุณผมนะ!
So we been here for a month, and he got the foreman job over at Roy Taylor's ranch.พวกเราก็เลยอยู่ที่นี่เดือนหนึ่ง แล้วเขาก็ได้เป็นคนคุมงานอยู่ที่ฟาร์มของรอยด์เทเลอร์
See, I was up at 3, and you were watching George Foreman informercials.ฉันเข้านอนตอนตีสาม นายยังนั่งดูทีวีอยู่เลย
It wasn't foreman or cameron you "saw,"แน่ใจนะว่าไม่ใช่ ฟอร์แมน หรือ คาเมรอน ที่นายเห็น
We found an Arizona foreman who remembers the land cruiser.เราพบ คนงาน อริโซนา จำรถเขาได้

foreman ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
工头[gōng tóu, ㄍㄨㄥ ㄊㄡˊ, 工头 / 工頭] foreman

foreman ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
現場監督[げんばかんとく, genbakantoku] (n) field overseer; site foreman
職長[しょくちょう, shokuchou] (n) foreman
フォアマン[, foaman] (n) foreman; (P)
監督[かんとく, kantoku] (n,vs,adj-no) (1) supervision; control; superintendence; direction; (n) (2) director; superintendent; supervisor; coach; foreman; manager; overseer; controller; boss; (P)
親方[おやかた(P);おやがた, oyakata (P); oyagata] (n) (1) (おやかた only) (hon) (See 子方・こかた・2) master; boss; chief; foreman; supervisor; (2) (おやかた only) (hon) stable master (sumo); (3) (おやかた only) (hon) craftsman; artisan; (4) (arch) foster parent; (P)

foreman ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
หัวหน้า[n.] (hūanā) EN: chief ; boss ; leader ; foreman ; head ; superior ; president FR: chef [m, f] ; leader [m] (angl.) ; meneur [m] ; patron [m], patronne [f] ; boss [m] (fam.) ; président [m] ; présidente [f] ; dirigeant [m] ; dirigeante [f]
หัวหน้าคนงาน[n. exp.] (hūanā khon-) EN: foreman FR: contremaître [m]
หัวหน้างาน[n. exp.] (hūanā ngān) EN: supervisor ; foreman ; section chief FR: chef d'équipe [m]
หัวงาน[n.] (hūa-ngān) EN: construction chief ; projector ; foreman ; forewoman FR:
นายงาน[n. exp.] (nāi ngān) EN: foreman ; person in charge ; chief FR: contremaître [m] ; patron [m]
ผู้ดำเนินงาน[n. exp.] (phū damnoēn) EN: manager ; operator ; supervisor ; office foreman FR:
ซูปเปอร์ไวเซอร์ = ซูเปอร์ไวเซอร์[n.] (suppoēwaiso) EN: supervisor ; foreman ; inspector FR: superviseur [m]

foreman ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Vorarbeiter {m}assistant foreman
Maurerpolier {m}bricklayer foreman

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า foreman
Back to top